Corvina, 1907 (30. évfolyam, 1-36. szám)

1907-12-10 / 34. szám

208 CORVINA 1907 Falcsik Dezső dr. A polgári perjog tankönyve. (Magyar pol­gári törvénykezési rendtartás.) Második, javított és a kivé­teles eljárással kiegészített teljes kiadás. II. kötet. 1-ső fele. (Sommás eljárás.* (8-r. 257-363 1.) Budapest, 1908. Politzer-féle kkv. 3 k. Harkányi Ede. Babonák ellen. Kísérlet az erkölcsi világ gazda­sági alapjainak meghatározására. (8-r. 305 1.) Bpest, 1907. Grill Károly kkv. 5 k. Indokolás a polgári perrendtartás törvényjavaslatához. Az 1907. évi október 17-én a képviselőház elé terjesztett szöveg. (4-r. 193—511 1.) Bpest, 1907. Grill Károly kkv. Ára a törvényjavaslattal együtt 4 k. Kautsky Károly. Marx gazdasági tanai. Népszerű ismertetés és magyarázat. Az áttekintett és bővített kilenczedik német kiadás nyomán fordította Garami Ernő. Harmadik ezer. (8-r. XXX, 287 1.) Bpest, 1907. Grill Károly kkv. 5 k. Törvényjavaslat a polgári perrendtartásról. Az 1907. évi október 17-én a képviselőház elé terjesztett szöveg. (4-r. 191 1.) Budapest, 1907. Grill Károly kkv. Ára az indokolással együtt 4 k. Vandervelde Emil. A kollektivizmus és az ipar evolucziója. Fordították Wildner Ödön dr. és Zalai Béla. (8-r. VI, 250 1.) Bpest, 1907. Grill Károly kkv. 5 k. Kis Tivadar Pápán. Kálvin János müvei. IV. Szerkeszti Czeqle'di Sándor. (8-r.) Pápa, 1907. Kis Tivadar biz. IV. kötet. Sadolet bíboros levele a genfi tanácshoz és néphez Kálvin válaszával. 1539. Fordította Ladányi Pál. (64 1.) 60 f. Kókai Lajos Budapesten. Gaál Ferencz. Beköszöntő beszéd elő- és utóimával. (8-r. 16 1.) Kolozsvár, 1903. Kókai Lajos biz. Bpesten 30 f. — Kis útmutató. Jegyzetek és imák a konfirmáczió oktatáshoz ev. ref. vallásúak számára. (16-r. 32 1.) Gyoma, 1904. U. o. 20 f. Horváth Zoltán. A teremtés napjai a biblia és a terrnészet­tudományok mai álláspontja szerint. (8-r. 110 1.) Bpest, 1907. Kókai Lajos Bpesten 1 k. Pröhle Henrik. Erzsébet magyar királyleány és a keresztyén nö hivatása. (K. 8-r. 13 1.) Bpest, 1907. Kókai Lajos 30 f. Unitárius füzetek. 1., 2., 3. szám. (8-r.) Kolozsvár, 1904. Kókai Lajos Bpesten. Egy-egy szám 10 f. 1. szám. Street Kristóf Jakab. Józan felfogás a bibliáról. Fordította Boros György dr. (19 1.) 2. szám. Carpenter Estlin J. Jézus az evangéliumban és a történelemben. Fordítotla Józan Miklós. (25 1.) 4. szám. Stopford Brooke. A kereszténység és a szocziális munka. S. B. nyomán Józan Miklós. (16 1.) Lampel R. r.-t. Budapesten. Benedek Élek. Honszerző Árpád. Elbeszélés a honfoglalás idejéből. Mühlbeck Károly rajzaival. (N. 8-r. 1961.) Bpest, 1907. Lampel Róbert r.-t. Vászonba kötve 8 k. Körösi Henrik. Bözsike. Leányok s mindazok számára, a kik a kis gyermekeket szeretik. Spyri Johanna után átdol­gozta K. H. (8-r. 89 1.) Bpest, 1907. Lampel Róbert r.-t Vászonba kötve 2 k. 50 f. Remekirók képes könyvtára. VII. sorozat. (5. kötet.) (8-r.) Bpest, 1907. Lampel Róbert r.-t. A teljes sorozat vászonba kötve 25 k. Egyes kötetek à 6 к. Népköltés remekei, A magyar —. Szerkesztette s a beve­zetést írta Vikár Béla. Első kötet. Szerelmi dalok. (XXXVUI, 287 1.) Népköltés remekei, Л magyar —. Szerkesztette Vikár Béla. Második kötet. Balladák, románczok stb. (319 1.) Goethe költeményei. Fordította Dóczi Lajos. (VII, 324 1.) Vergilius Aeneaise. Fordította Baróti Szabó Dávid. A szö­veget revidiálta Radó Antal. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Tóth Rezső. (XXIII, 352 1.) Katona József válogatott munkái. Szerkesztette és beveze­téssel ellátta Bayer József. (XXVI, 268 1.) Radó Antal. Tuskó Matyi kalandjai szárazon és vízen. Collodi «Pinocchio»-ja után a magyar ifjúság számára, átdolgozta R. A. (N. 8-r. 272 1.) Bpest, 1907. Lampel Róbert r.-t. Vászonba kötve 6 k. Légrády Testvérek Budapesten. Hölgyek naptára. 1908. Szerkeszti Sz. Nogáll Janka. (16-r. 271 1.) Bpest, 1908. Légrády Testvérek. Selyembe kötve 3 k. 60 f. Luther-társaság Budapesten. Drummond Henrik. A fiúk hadserege. Angolból fordította Sieb­reich Károly. 2. kiadás, f 16-r. 70 1.) Bpest, 1902. Luther­társaság biz. 50 f. Feyér Gyula. Keresztyén vallástan ág. hitv. ev. ismétlő iskolák és konfirmandusok számára. Molnár, Nissen, Zábrák stb. után. (8-r. 4, VIII, 90 és 2 1.) Brassó, 1897. Luther-társaság biz. Bpesten. Kötve 56 f. — Vasárnapi,ünnepnapi evangyéliomok és epistolák.Protestáns egyházak, lelkészek, tanítók, iskolák és családok haszná­latára. (8-r. 4, XIV, 2 és 187 1.) Brassó, 1900. Luther­társaság biz. Bpesten 60 f. Fischer, Anton Karl. Gül-Baba, die mohammedanische Wall­fahrtsstätte in Budapest. Mit mehreren Illustrationen. (8-r. 37 1.) Bpest, 1898. Luther-társaság biz. 60 f. Hörk József. Evangélikus homiletika, vagyis az egyházi beszéd elmélete. (Egyházi szónokia!tan.) Vezérfonalul a leendő, repetitoriummal a már működő egyházi szónokoknak. (N. 8-r. 112 1.) Pozsony, 1907. Luther-társaság biz. Buda­pesten 2 k. Junker Károly. Földmunkálatok köbtartalom-kiszámítására szol­gáló terület-táblák. (Lex. (8-r. 56 1.) Bpest, 1900. Luther­társaság biz. 1 k. Junker, Karl M. Flächen-Tabellen für die Cubatur-Berechriung von Erdarbeiten. (Lex. 8-r. 56 1.) Budapest, 1900. Luther­társaság biz. 1 к. Konkoly-Thege Miklós dr. Glosszák a mozdonyépítéshez. Egy kritikai gondolatmenet. (N. 8-r. V és 180 1.) Bpest, 1905. Luther-társaság biz. 3 k. Kovács Andor. A lélek kenyere az ige. Egyházi beszédek. I. kötet. (8-r. 243 és 1 1.) Orosháza, 1907. Luther-társaság biz. Bpesten 4 k. Kovács Sándor. Keresztyén imádságos könyv. Az evangyeliom népe számára régi jeles szerzők müveiből szerkesztette K. S. (K. 8-r. 8, 176 és 72 1.) Pozsony, 1899. Luther­társaság biz. Bpesten. Kötve 1 k. 60 f. — Kis énekeskönyv. A keresztyén hívek lelki épülésére régi és újabb szerzők müveiből szerkesztette K. S. 4. ezer. (K. 8-r. 4, 189 és VIII 1.) Pozsony, 1907. Luther-társaság biz. Bpesten. Kötve 2 k. Krupec István. A középkori egyházszerkezet. Egyháztörténeti tanulmány- (8-r. 65 és 1 1.) Selmeczbánya, 1890. Luther­társaság biz. Bpesten • 1 k. — Adalékok a Lutber-káté magvarhoni irodalmának történe­téhez. (8-r. 14 1.) Bpest, 1895. Luther-társaság biz. 60 f. Lehmann Ferencz. Az egyházpolitikai reform története. I. rész. A házassági jogról szóló törvény (Kötelező polgári házasság) és annak különös indokolása. (N. 8-r. 298 és 2 1.) Bpest, 1894. Luther-társaság biz. 5 k. Mendöl Ernő és Tóth Aladár. Szavaló- és daloskönyv nemzeti ünnepélyekre. A magyar tanítóság és a magyar ifjúság számára szerkesztették M. E. és T. A. (8-r. 101- 1.) Bpest, 1907. Luther-társaság biz. Kötve 2 k. Payr Sándor. Telekesi Török István, Vas- és Sopronmegye táblabírája. 1666—1722. Egyháztörténeti mo. ográfia. Külön­lenyomat a Protestáns Szemle 1895. évi VII. évfolyamából. (N. 8-r. 52 1.) Bpest, 1896. Luther-társaság biz. 1 k. 20 f. — Magyar pietisták a XVIII. században. Különlenyomat a Magy. Prot. Irodalmi Társaság «Egyháztörténeti mono­graphiák - cz. kiadványából. (8-r. 78 1.) Budapest, 1898. Luther-társaság biz. 1 k. 60 f. — A nádorispán udvara. Történeti kép a reformáczió korából. Irta és csárrigi evang. nőegylet vallásos estéjén 1902. deczember 2. felolvasta P. S. Különlenyomat a csárrigi evang. nőegylet által kiadott «Emléklapokéból. (8-r. 16 I.) Sopron, 1903. Luther-társaság biz. Bpesten 50 f. — Kőszeg és vidéke evangelikus egyházunk történetében. Irta és a Luther-társaságnak Kőszegen 1902. évi szeptember hó 13-án tartott estéjén felolvasta P. S. Különlenyomat a Luther-társaság 1902. évi értesítőjéből. (N. 8-r. 16 I.) Bpest, 1903. Luther-társaság biz. 70 f. — Mária, a humanista magyar királyné. Irta és a pápai evang. leányegylet hangversenyén felolvasta P. S. Külön­lenyomat a Protestáns Szemle 1905. évfolyamából. (N. 8 r. 24 1.) Bpest, 1905. Luther-Társaság biz. 80 f.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék