Corvina, 1909 (32. évfolyam, 1-36. szám)

1909-05-20 / 14. szám

96 1909 Horváth Zoltán dr., Pálóczi —. Városi missió és munkás­otthonok. Különlenyomat a «Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok»-ból. (K. 8-r. 14 1.) Bpest, 1909. Kókai Lajos biz. 10 f. — A városi munkás lelki szüksége. Különlenyomat a «Protes­táns Egyházi és Iskolai Lapok»-ból. (K. 8-r. 16 1.) Bpest, 1909. Kókai Lajos biz. 10 f. Petz Lajosné dr. A békeeszme és a békemozgalom. (Har. 16-r. 38 1.) Bpest, 1909. Kókai Lajos biz. 25 f. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) r.-t. könyvkiadó­vállalata Budapesten. Ágh Géza dr. és Földes Gábor. Földrajz a polgári leányiskolák számára. Az új tanterv alapján. II. kötet. Számos képpel. 2. kiadás. (N. 8-r. 130 1.) Bpest, 1909. Lampel R. r.-t. 2 k. Benedek Elek, Körösi Henrik, Tomcsányi János. Magyar abc és olvasókönyv az elemi népiskolák I. osztálya szá­mára. Mühlbeck Károly rajzaival. (8-r. 79 1.) Bpest, 1909. Lampel R. r.-t. Kötve 40 f. — Ugyanaz. A nem magyar tanítási nyelvű elemi népiskolák II. osztálya számára. Mühlbeck Károly rajzaival. (8-r. 1121.) Bpest, 1909. Lampel R. r.-t. Kötve 50 f. — Magyar olvasókönyv az elemi népiskolák II. osztálya szá­mára. Mühlbeck Károly rajzaival. (8-r. 110 1.) Budapest, 1909. Lampel R. r.-t. Kötve 60 f. — Vezérkönyv a magyar szó megtanítására. A nem magyar ajkú vidékeken levő magyar és nem magyar tanitási nyelvű elemi népiskolák I. osztályának magyar beszélge­tési anyaga. (N. 8-r. 103 1.) Bpest, 1909. Lampel R. r.-t. 1 k. 40 f. Böngérfi János és Reöthy Vladimir. Történelem polgári leány­iskolák III. osztálya számára. Az 1908. évi új tanterv alapján. I. rész. (N. 8-r. 122 1.) Bpest, 1909. Lampel R. r.-t. 1 k. 80 f. Földi József dr. és Kardos Gyula dr. Latin olvasókönyv a gimnáziumok III, és IV. osztálya számára. Szemelvények Titus Livius, Cornelius Nepos, Phaedrus, Julius Caesar, Curtius Rufus és Ovidius müveiből. (K. 8-r. 212 1.) Bpest, 1909. Lampel R. r.-t. 2 k. 60 f. Gyulay Béla dr. Magyar olvasókönyv a polgári leányiskolák II. osztálya számára. II. rész. 9-ik, az új tantervnek meg­felelő kiadás. (N. 8-r. 224 1.) Könyvtára, Néptanítók (Népnevelők) —, A budapesti (hivata­los) tanítótestület tulajdona. Szerkeszti Weszely Ödön dr. 39—40. füzet. (N. 8-r.) Bpest, 1909. Lampel R. r.-t. Egy­egy füzet 1 k. 39—40. füzet. Sacher Eleonóra. A női kézimunka tanítá­sának módszere. Vezérkönyv kézimunka-tanítónők szá­mára. Az új népiskolai, s különösen az új polgári iskolai tanterv tekintetbe vételével. 33 szövegképpel, 5 szabás­rajzzal és 11 képmelléklettel. (134 1.) Sziklay György. Álmok és ábrándok. Költemények. Előszóval ellátta Szabolcsba Mihály. (8-r. 320 1.) Bpest, 1909. Lampel R. r.-t. 4 k. Színházak műsora, Fővárosi —. 230—231. szám. (K. 8-r.) Bpest, 1909. Lampel R. r.-t. 230—231. szám. Michaëlis Sophus. Forradalmi nász. Színmű 3 felvonásban. Fordította Homonnai Albert. (68 1.) 60_ f. Vaszary Kolos. Világtörténelem középiskolák számára. Át­dolgozta Németh Ambrus dr. I. kötet. Ó-kor. Számos történelmi képpel és térképpel. 12. kiadás. (N. 8-r. 166 1.) Bpest, 1909. Lanipel R. r.-t. , 2 k. 80 f. Vaszkó György és Ágh Géza dr. Állattan és növénytan a pol­gári leányiskolák II. osztálya számára. Pap János müve nyomán az új polgári leányiskolái tantervhez alkalmazva. 14. kiadás. (N. 8-r. 144 1.) Bpest, 1909. Lampel R. r.-t. 1 k. 80 f. Lampel Róbert r.-társ. szortimentje Bpesten. Ahmed Rászim bej. Az élet gondja. Regény. Törökből fordí­totta és bevezetéssel ellátta Vincze Frigyes dr. (8-r. 67 1.) Kolozsvár, 1909. Lampel R. r.-t. szórt. biz. Bpesten 2 k. Gárdonyi Albert dr. A péchujfalusijj Péchy-család levéltári lajstroma. A család megbízásából szerkesztette —. (Lex. 8-r. VI, 453 1.) Bpest, 1909. Lampel R. r.-t. szórt. 10 k. Havas Imre és Gémes Imre. A gözmozdony. Mozdvonyvezetők, vasúti művezetők és ipariskolai tanulók használatára. (N. 8-r. VI, 558 1., 11 táblával.) Bpest, 1906. Lampel R. r.-t. szórt. 14 k. Ipartörténet, Magyar —. Gyármonografiák és ipartörténeti közlemények tára. Szerkeszti Sztudinka Ferencz. II. kötet. (N. 8-r. 155 1.) Bpest, 1908. Lampel R. r.-t. szórt. 4 k. Platon válogatott müvei. Phaidros. Symposion. Charmides. Ion. Görögből fordította, bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta Szabó András. (N. 8-r. 219 1.) Székelyudvarhely, 1908. Lampel R. r.-t. szórt. biz. Bpesten 4 k. Révay József dr. Commodianus élete, müvei és kora. (N. 8-r. 142 1.) Bpest, 1909. Lampel R. r.-t. szórt. 4 k. Schramm Béla. Vezérkönyv a népiskolai természettani és vegytani tanításához. (N. 8-r. 128 1.) Bpest, 1909. Lampel R. r.-t. szórt. 3 k. Maurer Adolf Kassán. Nagy Olivérné, Eöttevényi —. Németországi uti emlékek. (8-r. 32 1.) Kassa, 1909. Maurer Adolf biz. 1 k. Ifj. Nagel Ottó Budapesten. Czímtára, Budapest székesfőváros közigazgatási hatóságainak és intézeteinek —-. 1909. (N. 8-r. 244 1.) Bpest, 1909. Ifj. Nagel Ottó biz. 2 k. Füzetek, Klinikai —. Előadások a gyakorlati orvostan összes ágaiból. A legkiválóbb szakférfiak közreműködésével szer­keszti Donáth Gyula dr. XIX. évfolyam. 4. szám. (N. 8-r.) Budapest, 1909. Ifj. Nagel Ottó. Egy-egy füzet 90 f. 4. szám. Doctor Károly dr. A syphilis fertőzés kórismézése az újabb vizsgáló eljárásokra való tekintettel. Befejező rész. — Torday Árpád dr. A vészes vérszegénységről, különös tekintettel a vérképzésre, a bántalom kóroktanára és az anyagcsereforgalomra. Befejező rész. (101—126 1.) Iskolai hatóságai és intézetei, Budapest székesfőváros — az 1908-1909. iskolai évben. (8-r. 317 1.) Bpest, 1909. Ifj. _ Nagel Ottó biz. 2 k. Kaán Károly. A természeti emlékek fentartása. Darányi Ignácz m. kir. földmivelésügyi miniszter megbízásából írta —. (Lex. 8-r. 56 1.) Bpest, 1909. Ifj. Nagel Ottó biz. 50 f. Okolicsányi-Kuthy Dezső dr. A tüdögümőkór physikai diagnos­tikájáról. — Inspectio. — Palpatio. — Percussio. — Auscultativ. — Régi ösmeretek bővülése. — Finombb részletek. — Uj vívmányok és értelmezések. —- Korai diagnosis. 33 (köztük 29 eredeti) ábrával. (N. 8-r. 112 1.) Bpest, 1909. Ifj, Nagel Ottó biz. 1 k. 50 f. «Pátria» irod. vállalat és nyomdai r.-t. Budapesten. Gondolatok Péterfy Tamás munkáiból. Husz évi működése és 20-ik könyvének megjelenése alkalmából kiadta a «Péterfy emlékalbum bizottság» Budapesten. (K. 8-r. 15 1.) Bpest, 1909. Pátria r.-t. biz. 30 f. Kodolányi Antal. A mezőgazdasági munkák és teendők hónap­ról-hónapra a mezőgazdaság minden ágában. 2-ik bővített kiadás. (8-r. 196 1.) Bpest, 1909. Pátria r.-t. 3 k. Mezey Gyula. A bankügyről különös tekintettel az önnálló magyar nemzeti bankra. (N. 8-r. 119 1.) Bpest, 1909. Pátria r.-t. biz. 2 k. Rodiczky, Dr. Eugen von —. Die Bienenzucht in dér Nussschale. Ein Leitfaden zum Unterrichte für Anfänger. 2-te ver­mehrte Auflage, Mit Abbildungen im Text. (8-r. 46 l.j Bpest, 1909. Pátria r.-t. ' 1 k, 20 f. Rényi Károly Budapesteu. Pintér Jenö dr. A magyar irodalom története a legrégibb időkből Bessenyei György fellépéséig. A Magyar Tud. Akadémia által a Semsey-pályadijjal jutalmazott mű. I—II. kötet. (N. 8-r.) Bpest, 1909. Rényi Károly. A 2 kötet 30 k. I. kötet. A legrégibb időktől a mohácsi csatáig. (— 1526.) (XIX, 358 1.) ÍI. kötet. A mohácsi csatától Bessenyei György fellépéséig. (1526-1772.) (VIII, 510 I.) Törvénytára, Az új adótörvények —. IV—V., VIII. füzet. (K. 8-r.) Bpest, 1909. Rényi Károly. IV. füzet. Nyilvános számodásra kötelezett vállalatok kereseti adójáról, A — szóló 1909. évi VIII. törvényczikk. Marschalkó János dr., Rodriguez Béla dr. és Miklauzics Adolf dr. közreműködésével jegyzetekkel, magyarázatokkal és betűrendes tárgymutatóval ellátta Török Sándor dr. (56 1.) , 1 k. V. füzet. Altalános kereseti adóról, Az — szóló 1909. évi IX. törvényczikk. Marschalkó János dr., Rodriguez Béla dr. és Miklauzics Adolf dr. közreműködésével jegyzetekkel, magyarázatokkal és betűrendes tárgymutatóval ellátta Török Sándor dr. (77 1.) _ _ 2 k. VIII. füzet. Közszolgáltatások egyesített kezeléséről, A — szóló 1909. évi XII. törvényczikk. Marschalkó János

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék