Corvina, 1909 (32. évfolyam, 1-36. szám)

1909-05-20 / 14. szám

XXX11. évfolyam. Budapest, 1909. ш árczius 30. 9. szám. CORVINA A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. A „MAGYAR KÖNYVÉSZET" czímü havi melléklettel. A «CORVINA» szerkesztőségének szánt kéziratok Wiesner Jakab szerkesztőhöz (Budapest,V.,Pannonia-u. 2/c.)küldendők. Megjelenik minden hó 10., 20. és 30 án. Az eg-ylet tag-jai ingyen kapják. Előfizetési ára egész évre 16 korona. HIRDETÉSEK ARA: 3 hasábos non­pareille soronkint tagoknak 6 fillér, nemtagoknak 10 fillér. Újonnan megjelent könyvek.*) Athenaeum r.-t. könyvkiadóhivatala Budapesten. Finot Jean. A fajok problémája. Fordította Zalai Béla dr. (N. 8-r. 232 1.). Bpest, 1909. Athenaeum r.-t. 6 k„ vászonba kötve 8 k. 50 f. Guyau M. A vallás szocziológiája. Fordította Rudas László. (N. 8-r. 383 1.) Bpest, 1909. Athenaeum r.-t. 11 k., vászonba kötve 14 k. Benkö Gyula udv. könyvkereskedő Bpesten. Faur Margit. Versek. (8-r. 85 1.) Nagybecskerek, 1909. Benkö Gyula biz. Bpesten 2 k., kötve 3 k. Komlóssy, Dr. Franz von —. Das Rechtsverhältniss Bosniens und der Herzegovina zu Ungarn. Mit besonderer Rück­sicht auf das Mittelalter. Aus dem Ungarischen übersetzt von E. K. (N. 8-r. III, 138 1.) Bpest, 1909. Benkö Gyula biz. 2 к. Konrád Ernő dr. A czégbejegyzések és czégügyekben kötelezett bejelentésekre vonatkozó szabályok. Gyakorlati útmutató biróságok, ügyvédek, kereskedők és pénzintézetek számára. 2. javított kiadás. (N. 8-r. III, 127 1.) Bpest, 1909. Benkö Gyula 2 k. 40 f. Pálffy István. Paraszt világ. Elbeszélések. 3. kiadás. (K. 8-r. 127 1.) Bpest, 1909. Benkö Gyula biz. 2 k. 20 f. S. Remsey Giza. Könycseppek. Versek. (8-r. 90 1.) Bpest, (é. n.) Benkö Gyula biz. 2 k. Rexa Dezső. A törvényhatósági levéltárak czímeres levelei. (Literae armales.) I. füzet. Abauj-Torna, Alsófehér, Árva, Bács-Bodrog, Baranya és Bars vármegyék. (8-r. 48 1.) Kassa, 1909. Benkö Gyula biz. Bpesten 2 k. Tillier Claude. A választási reformról írt levelek. (IV. pamflet.) Francziából fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Karafiáth Márius dr. (8-r. 971.) Bpest, 1909. Benkö Gyula. Franklin-Társulat Budapesten. Adótörvények, Az 1909. évi —. 1909 : VIII. t.-cz. a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kereseti adójáról. — 1909 : X. t.-cz. a jövedelemadóról. Jegyzetekkel ellátta Márkus Dezső dr. (N. 8-r. 88 1.)' Bpest, 1909. Franklin­Társulat 3 k. Farkas Elek. Legújabb házi titkár. Magyar levelező és ön­ügyvéd vagyis elméleti és gyakorlati vezérköuyv a köz­életben előforduló levelek, folyamodványok, kérvények, felebbezések, jogügyleti okiratok helyes szerkesztésére. Általános használatra szerkesztette —. 11-ik, újból átdol­gozott kiadás. (N. 8-r. XVI, 488 1.) Bpest, 1909. Franklin­Társ. 5 k. 20 f., vászonba kötve 6 k. 50 f. Határozatok tára, Büntetőjogi —. A kir. kúria hivatalos ki­adványa. Közzéteszi a magy. kir. igazságügyminiszter. III. kötet. 2. füzet. (N. 8-r. 25-80 1.) Bpest, 1909. Franklin­Társulat 1 k. 20 f. Hittrich Ödön dr. Latin szókönyv gimnáziumi tanulók hasz­nálatára. (N. 8-r. 48 1.) Bpest, 1909. Franklin-Társ. 1 k. írók tára, Filozófiai —. A Magyar Tud. Akadémia támogatá­sával szerkesztik Alexander Bernát és Bánőczi József. XXI. kötet. (N. 8-r.) Bpest, 1909. Franklin-Társ. XXI. kötet. Berkeley. I. Három párbeszéd Hylas és Philo­nous közt. II. Értekezés a látásnak egy új elméletéről. *) Könyvészetünk teljessége érdekében fölkéretnek a t. ki­adók, hogy kiadványaik egy-egy példányát megjelenés után azonnal czímemre beküldeni szíveskedjenek. A könyveket lajstromozás után sértetlenül visszaküldöm. Rényi Károly. (Budapest, V., Vigadó-utcza 1. A fővárosi Vigadó épületében.) Fordította, életrajzzal és jegyzetekkel ellátta Dienes Valéria dr. (234 1.) 4 k. 40 f. Könyvtár, Olcsó —. Szerkeszti Gyulai Pál. 285—289. szám. (16-r.) Bpest, 1909. Franklin-Társulat. Egy-egy szám 20 f. 285—289. szám. Puskin Sándor. Anyégin Eugén. Regény versekben. Oroszból Fordította Bérczy Károly. 5. kiadás. (256 1.) Monostori Károly. Ebtenyésztés. Kézikönyv ebtenyésztők, vadászok és ebkedvelők számára. Irta és 100 ábrával ellátta —. (N. 8-r. 196 1.) Bpest, 1909. Fanklin-Társ. 3 k., vászonba kötve 4 k. 50 f. Pásthy Károly és Szarvassy Margit. Természetrajz polgári leányiskolák részére. Wettstein H. nyomán a polgári leány­iskolák új tantervének és a hazai viszonyoknak megfele­lően kidolgozták —. II. rész. 9-ik, teljesen átdolgozott ki­adás. Számos ábrával. (K. 8-r. 134 1.) Budapest, 1909. Franklin-Társ. , 1 k. 80 f. Roth Samu dr. és Schuch József. Állattan és növénytan pol­gári leányiskolák II. osztálya számára. A 3. kiadást át­dolgozta és az 1908. évi új tantervhez alkalmazta Perényi Lajos. 138 ábrával. (N. 8-r. 127 1.) Bpest, 1909. Franklin­_ Társ. 1 k. 60 f. Székely György dr. A lelki élet ismertetése tekintettel a nevelés feladataira. A tanító- és tanítónöképző-intézetek számára. (N. 8-r. 190 1.) Bpest, 1909. Franklin-Társ. 2 k. 60 f. Szenes Adolf. Számtan és mértan a polgári leányiskolák szá­mára. Az 1908. évi új tanterv alapján. I. rész. Az I. osztály számára. (N. 8-r. 139 1.) Bpest, 1909. Franklin-Társ. 2 k. Verne Gyula. Tizenötéves kapitány. Regény. Francziából for­dította Szász Károly. Egyedül jogosított 4-ik olcsóbb ki­adás. 89 képpel. (8-r. 323 1.) Bpest, 1909. Franklin-Társ. 2 k. 80 f., vászonba kötve 4 k. 40 f. Hornyánezky Viktor Budapesten. Grill Richárdné (Wohlfarth Anna). Dalok a kis világ számára. Irta és elemi iskolák, valamint polgári és felsőbb leány­és fiúiskolák alsóbb osztályainak használatára alkal­mazta —. Vezérkönyv. (Lex. 8-r. 39 1.) Budapest, (é. n.) Hornyánszky Viktor 2 k. 40 f. — Dalok az ifjúság számára. Irta és polgári, valamint felsőbb leány- és fiúiskolák használatára alkalmazta —. Vezér­könyv. (Lex. 8-r. 61 1.) Bpest, (é. n.) Hornyánszky Viktor 3 k. Szeberényi János dr., néhai — ág. hitv. evang. püspök vezér­fonala a konfirmálandók oktatásában. Szeberényi Gusztáv dr. bányakerületi püspök kiadása nyomán változatlan alak­ban sajtó alá rendezte P. S. 7-ik magyar kiadás. (K. 8-r. 103 1.) Bpest, 1909. Hornyánszky Viktor. Kötve 70 f. « Kilián Frigyes utóda Budapesten. Réz Mihály. Tanulmányok. A politikai tudomány határai. A politikai tudomány módszere. Macchiavelliről. A ki­egyezés. Szabadság és egyenlőség. Gróf Dessewffy Aurél. Széchenyi problémák. (8-r. 550 1.) Budapest, 1909. Kilián Frigyes utóda biz. 9 k. Shakespeare-tár, Magyar —. A vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter támogatásával kiadja a Kisfaludy-Társaság Shakespeare-bizottsága. Szerkeszti Bayer József. II. kötet. 2. füzet. (N. 8-r. 81—160 1.) Bpest, 1909. Kilián Frigyes utóda biz. 2 k. Kókai Lajos Budapesten. Bernát István. Keresztyén lélek. (N. 8-r. 16 1.) Bpest, 1909. Kókai Lajos biz. 80 f. Haypál Jenő. Vigasztaló igazságok, igaz vigasztalások. Teme­tési beszédek. (8-r. 162 1.) Bpest, (é. n.) Kókai Lajos biz. 3 k., kötve 5 k.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék