Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírása (Budapest, 1901)

Az öregebb cseszneki ág

AZ ESZTERHÁZY-CSALÁD 219 kiképeztetését, gróf Michna Mihályné palotahölgy felügyelete alatt, továbbá férjhezmeneteléről is maga a királyné gondoskodott. Az esküvő 1777 junius 10-én a penczingi egyházban, szintén az udvar jelenlétében ment végbe; a nászebéd a schönbrunni palotában adatott. Az oszlopi kastélyban kegyelettel őriztetik egy akkor ruhaneműt tartalmazott és császári jelvényekkel díszí­tett láda, valamint a királyné által ajándékozott aranyős kocsi; egyik vörösbársony-párnája megvan.105 1779 szeptember 14-én csillagkeresztes hölgy lett, később palotahölgy. Meghalt 1831 szeptember 14-én Bécsben, kolerában. Eltemettetett Oszlopon, családi sírboltunkba. Arczképe megvan utódainál. A következő tizenkét gyermeke volt: IV. Ferencz, sz. Bécsben, 1778 márcz. 16-án, reggeli hat órakor. Keresztanyja Mária Terézia császárné volt. Tanulmányait Kolozsvárit végzé és egy ideig az er­délyi guberniumnál szolgált. 1799-ben fogalmazó az udvari magyar kanczelláriánál. 1800-ban kamarás, 1802-ben Budán helytartósági tit­kár lett. Később a főherczeg Károly-Ambrus Magyarország prímásá­nak szolgálattevő kamarása volt. Meghalt 1855 febr. 26-án Bécsben, hetvenhét éves korában. Eltemet. Peresznyén.104 Maradéka nem volt. Két neje közül az első gróf Batthyány Jozefa, csillagkeresz­tes hölgy, gróf Batthyány Jánosnak gróf Herberstein Máriától 1793-ban született leánya. Férjhez ment 1811-ben, meghalt Bécs­ben, kolerában, 1831 szeptember 15-én. Eltemettetett Peresznyén. — Második neje gróf Zsigray Felicitas, sz. 1813-ban. Férjhez ment 1837 junius 14-én. 1838-ban csillagkeresztes hölgy lett. Meghalt 1857 junius 6-án, Bécsben. Eltemettetett Peresznyén. János (Nép.) sz. Bécsben, 1779 február 4-én, reggel hat óra­kor, halva. Alajos-Fidelis, alezredes a hadseregben. Született Bécsben, 1780 február 19-én, reggeli hét órakor. Ez is Kolozsvártt folytatá 103 A menyegzői ünnepély részleteit közli gr. Michna Mihályné, sz. báró Desffeigny- Latourelle palotahölgy (ki 1783-ban halt meg) a gr. Bánfíy-családhoz irt leveleiben, másolatai az oszlopi könyvtárban. 104 Megjegyzendő, hogy mindazok, kik a peresznyei sirboltba temetkeztek, elkészül­vén az oszlopi egyház alatti sírbolt, ide lettek átszállítva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék