Pálmay József: Udvarhely vármegye nemes családjai (Székely-Udvarhely, 1900)

Rövidítések, jelmagyarázat

Anna, f Rebeka, f Mária, f Róza. Károly sz. 1832. (Deaky Anna). Julia. Ferencz. f György, sz. 1867. Károly Péter f Berta. Anna f 1897. János 6 sz. 1859. (Popesco János). (Keresztes Regina). P- ü. szemlész. sz. 1876. (Szopós Imre). Udvarhely város (Barcsák Róza). ellenőre (Bálás Róza.) Erzse sz. 1898. Béla sz. 1889. JANE (dályai) t Kihalt. JÁNOS (zetelaki). János György mint primipilus fordul elő az 1614. évi lustrakönyvben 7. Jelenleg János Ferencz, János János, és János Péter élnek e családból Zetelakán. JÁNOSI (bardoczi). # t Bardoczon kihalt, birtokaikat a nagyborosnyói Bartha-család birja. JÁNOSI (felsöboldogasszonyfalvi) # t Jánosi Tamás árvája István 1614-ben Felsö-Boldogasszony­falván mint primőr fordul elő 7. Valószínűleg e családnak utolsó sarja volt Jánosi József, ki 1789-ben Orosz­hegyen született. 1848|49-ben mint honvéd őrnagy küzd szabadságunkért. 1885-ben halt meg; Birtokainak 1| 8 részét Fdvarhelymegye három gymnasiumának hagyta. JAKOCS (zetelaki). 1614-ben Jakoch Máthé lustrál Zetelakán 1, e csatádból Jakocs Imre, Jakocs János és Jakocs Dénes élnek. JANCSÓ (kézdivásárhelyi). Ösi fészkük Kézdi­Vásárhely, innét előnevük is, már a XVI. században mi nt primipilusok fordulnak ott elő .Jancso János, Jakab, Simon és Tamás valamint testvérei s mindkét nemű maradékai 1613. junius hó 13-án nyertek Báthory Gábortól czimeres nemes levelet. Ferencz 2 és Sándor 3 telepednek le a XVII. század elején, előbbi Bögözben, utóbbi Lengyelfalván. E család ivadékai azonban mindkét helyen kihaltak. A lengyelfalvi ágból Jancsó József' 4 később Udvarhelyre költözött, de ez is magtalanul halt el. Ugyanezen családhoz tartozik Károly, ki ezelőtt tizenöt évvel származott Sz.-Udvarhelyre Csikszépvizről. Czimerök : Kék paizsban, zöld téren természetes szinü oroszlán növekvőn, jobbjában kard, baljában korona, melyből egy irótol látszik. Sisakdisz. Foszlányok : Mindkét oldalon fehérek. E család történetével szentkatolnai Bakk Endre vizaknai plébános külön kiadványában bővebben foglalkozik. Családi táblázatuk a következő : Ferencz 5 f 1849. (Nagy Katalin). JEDDI medeséri). # Neve után itélve marosszéki „Jedd" községét állithatjuk származási helyéül. De a XVII. század elején már az udvarhelyszéki Medeséren találhatjuk ezen, különösen a XVII. és XVIII. században szereplő családot; melyből 1640-ben Jeddi Tamás mint tábornok nyert Rákóczy Györgytől medeséri előnévvel nemeslevelet 8. Jeddi Tamásnak testvérei János és Pál 9 leszármazói a következő táblán láthaLók : 1 Udvh. M. L. 3 Udvh. M. L. fejdl. okit. 1638./XVII. csomag. 3 1614. évi lustr. könyv. Udvh. M, L. 4 1806. évi lustr. könyv. Udvh. M. L. 6 Lásd ,,Kézdi-Vásárhely története" sztk. Bakk Endrétől 197. old. 6 A családi oklevelek birtokosa. ' Udvh. M. L. 8 Eredeti okmány .Jeddi Tamás birtokos birtokában Rugonfalván. » Udvh. M. L. 1712. évi Consriptio.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék