Karácsonyi János: Békésvármegye története. I. kötet (1896)

I. Könyv. Békésvármegye általános története - I. időszak. Békésvármegye története a legrégibb időktől 1566-ig

műveltségi állapotok 1566-ig. 191 tanulnak, következtetni lehet, hogy ellensége volt a protestantis­musnak.') De ő rövid ideig tartó várkormányzósága alatt annak határt nem vethetett, annál kevésbé, mert a többi tisztviselők, mint például Marinics Ferencz, Földváry István, Jász Lukács, Borbély György, Kristály János, mind buzgó lutheránusok voltak 2) s lehet, hogy a gyűlölködésnek a várkormányzó s a többi tisztek között egyik oka a vallási viszály is volt. Törteli Kún Balázs szintén a hitújítás híve volt, de az ő befolyását a hitújítás terjesztésében ellensúlyozta a jövedelmet kezelő királyi biztos : Péchy Gáspár. Ez utóbbinak helyzete éppen azért vált tűrhetetlenné Gyulán, mert katholikus volt. Keserűen jegyzi meg azért a gyulai tisztekről Péchy: »Azon egyetlen di­csőséget méltán követelhetik ezen emberek a maguk számára, (a jóknak sérelme nélkül legyen mondva), hogy ők telve-tömve vannak igazsággal, mert, midőn ők több mint dalmát ügyességgel tálalják ki a hazugságokat, világos, hogy minden igazságot ma­gukban tartanak vissza, és így igazsággal teljeseknek dicsőíthetik magukat.« 3) Kerecsényi még Gyulára sem érkezett s máris tudták a gyulai lutheránusok, hogy az ő felekezetükhöz tartozik; egyenesen ezért üdvözli őt már jó előre Szikszay Fabriczius Demeter, a gyulai híres protestáns iskola tanítója. 4) Két évvel később, midőn Szikszay Wittenbergből visszatérve pártfogóit versekben dicsőíti, a protes­tantizmus főoszlopai között első helyen megint Kerecsényi Lász­lót említi; aztán következnek a nemesség, a polgárság, az ekko­riban már János Zsigmondhoz pártolt s Váradon lakó Majsay Imre. 5) Nincs kétség tehát benne, hogy Kerecsényi idejében a lutheránus vallás Békésvármegyében hathatósan terjedett, hiszen például Kerecsényi idejében történt, hogy Szegedi Kiss Istvánért, a hitújítás e híres apostoláért, midőn ő fogságba jutott, Gyulán nyilvános könyörgést rendeltek el. 6) Azon kereskedő, ki később Szegedi Kiss Istvánt rabságából kiváltotta, Mező Ferencz, szintén Kerecsényi idejében költözött le Magyar-Bródból Békésre. ") A hitújítás ezen nagyfokú terjeszkedésének megakadályozá­1) Évk. VIII. 58. — 2) A három utóbbira nézve 1. B. O. I. 168. A másik kettő vallá­sát lehet következtetni abból, hogy Kerecsényivel és Mágócsyval nagy barátságban voltak. — 3) 1560. decz. 7 levél. Nádasdy lev. — *) Évk. XV. 111. — 5) B. 0. I. 182. — 6) Kiss Ist­ván idézett életrajza. — 7) Bécsi Statsarchiv. 1561. nov. 23. lev.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék