Karácsonyi János: Békésvármegye története. II. kötet (1896)

II. könyv. Különös rész. Az egyes városok községek továbbá a birtokos és nemes családok története - I. szakasz. Az egyes városok és községek története

319 is, mely 1454-ben, mint puszta vagy Simához, vagy Csejthez tar­tozott. 1) Ennek emlékét fentartja a szentmiklósi zug, 2) melynek nagy része ma is megyénk területéhez tartozik. Szentmiklós 1. Körözs-Szentmiklós. Mezö-Szentmiklós. Szentmóricz. (Zenthmorocli 1403. Zenth-Moricz 1553.) A Fehér-Körözs régi medrének jobb partján Gyula városá­nak mai Újváros nevű részén állott. Nevét egyházának védőszent­jétől kapta. 1403-ban három sor ház állott egyháza körül, azért három Szentmóricz falut is említenek; mind a három a gyulai uradalom­hoz tartozott. 3) Nemsokára Gyula városába olvadt bele s azontúl csak egyháza tartotta fenn emlékét az egykori, külön községnek. Ezen egyháznak 1520-ban Medgyesen egy telekből álló birtoka 4) és Gyulán a Szentinóricz-utczában ennél némileg nagyobb rész­birtoka volt. Nemsokára, még 1526. előtt Brandenburgi György elvette a medgyesi telket az egyháztól, de a közelebb eső Föve­nyesen másikkal kárpótolta. 1526-ban az egyháznak a Szentmó­ricz-utczában lakó jobbágyai 3 frtot és 50 dénárt fizettek hadiadó fejében. 5) 1528-ban Szőke János nevű pap volt ez egyháznak igazgatója s Gyula egyik legtekintélyesebb polgára. 6) 1553-ban midőn a Gyulai Gaál családot szentmóricz-utczai nemes udvar­házukba beiktatják, a Szentmóricz-kápolna igazgatóinak egyik job­bágya is jelen volt, 7) tehát akkor legalább két pap végezte itt az istenitiszteletet. De nemsokára elűzte őket Mágócsy s a kápolnának mind itt levő, mind fövenyesi birtokát lefoglalta a vár számára. 1560-ban Szegedi Gergely egri éneklő kanonok vissza kapta a királytól a fövenyesi részt, tőle pedig a gyulai polgárok ugyanazt kiváltották száz forintért, s) de hogy ennek fejében helyre állott volna a Szent­móricz kápolnában a katholikus isteni tisztelet, annak nincs nyoma. i) B. O. II. 70. — 2) B. O. I. 258. — 3) Münch. Más. — 4) U. o. — &) Münch. Reichs­archiv Brand. CCIV. f. 1. — 6) U. o. CCLX. f. 36. — ?) Gaál lt.— 8) Urb. et. conscript. 1561.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék