Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig - 1. kötet: A vármegye általános története (Budapest, 1896)

A Szent Györgyről nevezett székes káptalan

BALÁZS, András fia. áldozó-pap, kanonokká lépett elő 1359. 1 CSANÁDI PÉTER, Pál fia, váradi kanonokságra bullát kapott, de nem jelentkezett 1371. 2 MAKÓFALVI JÁNOS, Lukács fia, váradi kanonok lett. 1371. 3 TAMÁS, Demeter fia, egri kanonok lett 1371. 4 PÉTER. Pál fia. Bunyitav szerint valószínűleg csanádegyház­megyei áldozó-pap, váradi kanonok 1372. 3 TEMESVÁRI PÉTER, István fia, váradi kanonokká nevezte­tett ki 1373. 6 PÁL karbeli, hites bizonyság 1377. 7 ANDRÁS karbeli, hites bizonyság 1377. S JÁNOS karbeli, hites bizonyság 1380. 9 LŐRINCZ karbeli, hites bizonyság 1383. 10 LÖRINCZ áldozó-pap, hites bizonyság 1388. 11 GELLÉRT, György fia, klerikus, hites bizonyság 1388. 12 LÁSZLÓ klerikus, hites bizonyság 1388. 1 3 és 1389. 14 KÚN ANDRÁS klerikus, titeli kanonok lesz 1389. 15 BERECZK áldozó-pap, hites bizonyság 1390. 16 ANDRÁS kanonok, Szent Albert oltárának igazgatója 1393. 17 UCHIRONI MIKLÓS, a Szent Katalin-templom papja, társas­káptalani kanonok 1393. 1 8 GERGELY karbeli, hites bizonyság 1392. 1 9 és 1393. 20 TEMESVÁRI JAKAB, Gergely fia, klerikus, aradi kanonok lesz 1394. 2 1 ÁRKI LUKÁCS, Miklós fia, titeli kanonok lett 1398. 22 MAGYAR LÁSZLÓ, a pápa levele szerint állítólag csanád­egyházmegyei pap 1399. 2 3 MORÓCZ MIKLÓS. János fia, csanádegyházmegyei pap csász­mai kanonokságot bitorolt 1399. 2 4 JAKAB. László lia, áldozó-pap, Szent Jakab oltárának igaz­gatója s egyszersmind társas-káptalani kanonok 1400. 2 5 1 Tört. Tár 1895. 270. — 2 Mon. Yat. I. 507. — 3 Uo. Csakhogy hibásan van másolva így: Mathofolna, a mi nyilvánvalólag Makófalva. — 4 Mon. Yat. r. 479. - 0 Bunyitav, .4 váradi piisp. II. 105. — 6 Uo. 106. — 7 Mú:. lt. — 3 Temesm. oki. I. 137. — 9 Kállay lt. — 1 0 Pesty, Krassóm. ül. 161. ­1 1 Dl. 7730. — 1 2 Fábián, Aradm. 237 — 1 3 1)1. 7730. — 1 4 Pesty, Krassóm. III. 186. — 1 5 Mon. Yat III. 44. — 1 6 Pesty, Krassóm. III. 211 — 1 7 Mon. Yat. IM. 223. — 1 8 Uo. 224. - 1 9 Temesm. oki. I. 230. - 2 0 Kállay lt. ­2 1 Mon. Yat. III. 253. - 2 2 Uo. IV. 73. - 2 3 Uo. 150. - 2 4 Uo. 137. — 2 5 Uo. 170.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék