Dr. Szendrei János: Miskolcz város története és egyetemes helyiratai IV. Miskolcz város története 1800-1910 (Miskolc, 1911.)

VII. Ipartörténetünk a XIX. században

682 D1VATÁRUSNŐK. 1843 1845 1842 1843 1848 1843-ban Fodor Pál „női ruha készítő", 1844-ben Országh Pál „hölgy ruha készítő" nyitja meg műhelyét városunkban, 1845-ben pedig Fischer Vilmos „asszonyi divat szabó" Pestről Miskolczra helyezi át lakását. Emellett azon­ban a szabó- és divatárúsnőkben sincs hiány s a divatárus boltok gombamódra szaporodnak. 1842-ben Sztriberny Johan na divatárúsnő tisztelettel jelenti, hogy „Pesten a' legelső Divatárús nőnél tanulását bevégezvén, Nő Divat árus boltját, jelenleg Boldog asszony Uttzában kinyitotta — ajánlja nő disz portékáit a t. ez. Közönségnek e' jelen idő szakhoz alkalmazva leg divatosbb kalapjait — 's főkötőit — úgy szinte fodrászatban ügyes szolgá­latát Ígérvén pontos végrehajtást.1)" Ugyanekkor P i n c u s Rozalia Policzerné hívja fel a hölgyközönség figyelmét arra, hogy divatáru kereskedésébe „éppen most érkeztek meg legutolsó divatú szalma, florentín, bast, és lenszál kalapok — a' legizletesbb 's leg újabb nyomású szalagok, és virágok — nyak, és mejj galérok (Cardinal-Schmiseten) csipkéből, és finom szövet- bül — ahhoz kézellők is — végre ék, és pongyola főkötők.'2) 1843-ban Moschcovitz Babette divatárúsnő nyit boltot Miskolczon s ugyanez évben „Schvartz Terézia divatosné Miskolczon alázatosan jelenti a t. ez. Közönségnek, hogy gyenge egészsége miatt kéntelen a Párisi hölgy czimü eladó raktárát lakásába Kraudi Sándor úr házának első emeletben által tenni; és ajánlja a mostan Bécsből érkezett számos választott diszségeket, melly között legújabb divatozó bársony loaffirek — Sorié ékeskedő és neglige főkötők; a minta legdiszesb virágokat: virág koszorúkat Briliantinál, leg újabb Ízlés szerént, és mind bál 's egyébkori diszségeket a legj utal masabb áron." ”) 1848-ban már „művirággyárunk“ is van, ami abból tűnik ki, hogy Stern Rozália művirág-készítő értesíti a t. ez. höl- * 2 3 ') Miskolczi Értesítő, 1842. jun. 7. 2) Misko!czi Értesítő, 1842. jun. 21. 3) U. o. 1843. 5. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék