Dunakanyar tájékoztató, 1967 (3. évfolyam, 2-3. szám)

1967 / 2. szám

2 tén ugrásszerű, fejlődésről tesznek tanúbizonyságot. Aki a 10 év előtti Dunakanyart látta, ma kétségtelenül elismerőleg nyilatkozik arról a hatalmas és szép fejlődésről, amelyben tagadhatatlanul tekintélyes része van annak a lelkes és ügy­szerető társadalmi kollektívának, amelyet röviden DIB-nek ne vezünk. Visegrádon a Panoráma ut ma már a hazai érdeklődésen túl a turizmus nemzetközileg is közismert létesítményei közé lé­pett elő. Ez a körülmény is kétségtelenül sürgeti a Felleg- vár-Nagyvillám-i térség mielőbbi kulturált és színvonalas továbbfejlesztését. Megállap' L,ható, hogy a Dunakanyar Intéző Bizottság az elmúlt 10 évben igen eredményes munkát végzett, azonban az alkotó munka java csak most fog következni. Rendkívül fontos tennivalók várnak e társadalmi szervezetre az idegenforgalmi és általános fejlesztés szinte minden vo­natkozásában. A nagyvillámi térség kialakításán kivül meg­említem például, hogy fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a minél több és színvonalas fürdési és strandolási lehetősé­gek biztositására. Gondolok itt elsősorban a dunai és meden­cés strandok kiépítésére, mert miként az ezévi tapasztalatok is bizonyították, a Dunakanyart látogató turisták, valamint a helyi lskosság sem nélkülözheti a strandolási létesítmé­nyeket. Medencés strandok létesítésével határozottan fokoz­ni tudjuk a terület látogatottságát és ennek eredményekép­pen a sokmilliós beruházások megtérülésének meggyorsitását. A legfontosabb követelmények közé tartozik az üdülőterület egészében a közmüvesitési célkitűzések soronkivüli megvaló­sítása. A Duna jobbpartján a főváros határától Szentendréig terve­zett uj útvonalat, a balparton pedig a Nagymaros-Szob-i út­szakasz korszerüsitését is mielőbb meg kell valósítani. A tájegység északi területén a Börzsönyt az Intéző Bizott­ság elképzeléseinek megfelelően üdülési és sportcélokra is alkalmas létesítményekkel kell ellátni. A műemléki feltárások és műemlékvédelem eredményeit, vala­mint azoknak bemutatását is fokozottabb ütemben kell végez­ni, nemcsak Visegrádon és Esztergomban, hanem Szentendrén, Vácott, Nagybörzsönyben és egyéb településeken is. Csak a főbb végrehajtandó problémákat érintettem, de ebből is látható, hogy a jelenben és a közeljövőben milyen hatal­mas feladatok elvégzésére kell összpontosítani a Dunakanyar Intéző Bizottság társadalmi aktíváinak erejét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék