Dunántúl, 1935. március (25. évfolyam, 50-74. szám)

1935-03-24 / 69. szám

Vasárnap, 1935 március 24. DUNXNTÜ ÍJ 13. oldal. Mérkőzések a kettős ünnep programján Vssárnap az alszövetségi bajnok játszik Pécsett a PÁC csapatával — Hétfőn a PVSK—DVAC derbi kerül sorra Gyomor- és bélzavaroknál, hasüreg­beli vérpangásnál, étvágytalanságnál, szorulásnál, felfúvódásnál, gyomor­égésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél egy-két pohár természetes „Ferenc József“ keserüvíz alaposan kitisztítja az emésztőutakat. Közkórházi jelenté­sekben olvassuk, hogy a Ferenc Jó­zsef vizet még a hosszú idő óta fek­vő betegek is nagyon szivesen isszák és általánosan dicsérik, — Kivételesen elengedik az iparosok régi OTI tartozásainak egy részét. A kereskedelmi miniszter rendeletet ad ki, amelyben megkönnyíti az ipar és keres­kedelem számára a közszállitásokban való részvételt és lehetővé teszi a társa­dalombiztosítási tartozások és késedelmi pótlékok egy részének kivételes elenge­dését. Az 1927. évi törvény szerint a közszállításokban nem vehettek részt azok az iparosok, akik hat hónapnál ré­gebben esedékes biztosítási járulékkal, Vagy díjjal tartoztak, 1931-ben enyhítet­ték ezt a rendelkezést és eszerint a közszálltásokban résztvehettek az ilyen iparosok is, amennyiben a fennálló tar­tozás erejéig a vállalati összeg egyne­gyed részét engedményezték. Ez az in­tézkedés a gyakorlatban még mindig túl szigorúnak bizonyult és ezt módo­sítja most a miniszter rendelete úgy, hogy az engedményösszeg a vállalati összegnek csak 15 százalékát fogja ki­tenni. Kimondja a rendelet, hogy ha a munkaadó hitelt érdemlő módon igazol­ja, hogy vállalata tőle függetlenül bekö­vetkezett rendkívüli körülmények kö­vetkeztében szenvedett nagymértékű veszteséget és vállalatának fenntartása Csak a társadalombiztosítási tartozások egy részének elengedésével biztosítható, e tartozásoknak a késedelmi pótlékokra eső részét egészben, vagy részben, a .tőketartozásokra eső részét pedig leg­feljebb ötven százalék erejéig kivételesen e! lehet engedni, Miiiűeofafía maradék nagyon olcsó árért LÖWY JÁKÓ ÉS TÁRSA Király-utca 28. sr. — Ne vegyen női kalapot, amíg tneg nem győződik az április 1-én megnyíló Pannóniával szemben lévő „Kertész T." cég újonnan beren­dezett női kalap különlegességéről és olcsó megnyitó áruiról. MAsörinneoélv m3*. V t„ Sí. a. Pécs, márc. 23. — A kettős ünnep futballprogramja igen érdekes bajnoki fordulót csoportosított össze. Vasárnap négy pontokra menő mérkőzés lesz az alosztályban. Ebből kettő idegenben, kettő petig Pécsett olyképpen, hogy a Tüzér-utcai pájyára egy, egy pedig Pécs- bányatelepnek jut. Hétfőn Pécs a PVSK —DVAC derbivel bombaprogramot kap, de ezenkívül nincs is más I, osztályú meccs a városban. A forduló hatodik mérkőzése hétfőn Nagykanizsán kerül sorra az NZTE és NSE között. A PÁC—SBTC mérkőzésnek Simon- tornya a favoritja. A PEAC és KPAC el­leni sikerei nagy favorittá avatják. A pé­csi kék-sárgák formája teljesen bizony­talan. Gyenge start után hosszú ideig pihentek. Lehet, hogy a kényszerpihenő e multévj nagy formát varázsolta elő, s ezesetben a két pont Pécsett is marad- Pécsbánystelepen a szekszárdi TSE kevés eséllyel áll ki a jó formában levő DPAC ellen. Legalább egy pont Bánya­telepen marad. A PEAC Nagykanizsán az NTE ellen vív igen kemény küzdelmet. Az ered­mény közel lesz az eldöntetlenhez. Kaposváron házi derbi van soron a két kaposvári csapat között. Ez a mérkőzés is eldöntetlent ígér. Hétfőn a Hun-utcai sporttelepen a bajnokság két jogos aspiránsa a DVAC és PVSK küzdenek az elsőségért. Különösen az új­hegyieknek kell a győzelem, mert vere­ség esetén lemaradnak az élről. A PVSK pontveszteség esetén is megmarad a baj­nokjelöltek sorában, míg győzelemmel a legesélyesebb pályázóvá avanzsál. Ugyancsak hétfőn kerül sorra Nagyka­nizsán az NZTE—Nagymányoki SE mér­kőzés, amely a pályatulajdonosnak nyújt egy árnyalattal nagyobb esélyt. Az összes mérkőzések délután fél 4 órakor kezdődnek. I. OSZTÁLY: 1. PEAC 14 8 2 4 2. PVSK 14 7 4 3. DVAC 14 6 5 4. KPAC 14 5 7 A II, osztályban vasárnao a PÁC— PVSK, PSC—PEAC, SSE—NéSE és DPAC Zsolnay SE mérkőzéseket bonyo­lítják le. A pécsi mérkőzéseket a főmér­kőzések előtt játsszák le, míg a PSC sa­ját pályájára viszi ellenfelét. Hétfőn itt csah^egy meccs szerepel programon az MMTE és a máris bajnoknak tekinthető BTC között. A bajnoságok állása a vasárnapi for­dúló előtt. n. OSZTÁLY í 1. BTC 14 12 1 1 70:16 25 (3) 2. PVSK 15 9 4 2 45:28 22 (8) 3. DVAC 15 10 — 5 39:24 20 (10) 4. KSE 14 7 2 5 33:25 16 (12) 5. ZsSE 13 6 4 3 27:26 16 (10) 6. PÁC 13 7 1 5 35:21 15 (11) 7. MTE 13 5 2 6 16:21 12 (14) 8. SSE 12 5 1 6 30:30 11 (13) 9. PSC 14 4 2 8 14:39 10 (18) 10. PEAC 15 3 3 9 25:40 9 (21) 11. MMTE 13 2 4 7 16:33 8 (18) 12, STC 14 4 — 10 27:56 8 (20) 13. NéSE 13 2 2 9 29:47 6 (20) (0 A PÁC felkéri az ifjúsági játékoso­kat, hogy délelőtt fél 10 órakor a PVSK ifi elleni mérkőzésen jelenjenek meg. A II. csapat játékosait (Dómján, Kovács, Kövesdi, Dobó, Papp, Perlaki, Illy, Kol­lár, Domsics, Firényi, Vilhelm), hogy délután léi 1 órakor pontosan jelenje­nek meg. Az első’ csapat játékosai pe­dig negyed 3 órakor jelenjenek meg. Tavaszi újdonságok Reiner és Pauncz cégnél. — A Pccsváradi Tejgazdasági Vállalat sikere a Mezőgazdasági Kiállításon. A Fleischer Fivérek, miként a múlt­ban, az idén is, még a szokottnál is szebb sajt-kollekcióval jelentek meg a Budapesten rendezett Mezőgazdasági Ki­állításon. Különösen az olasz parmezán sajtra fektették a fősúlyt, amelyet nagy- hegben, szebbnél-szebb példányokban -k ki, eredeti fekete állapotban. Egyházzenei hangverseny lesz április elején Pécsett P é c s, márc. 23. — Az Egyetemet és Főiskolát végzett Nők Egyesületének Pé­csi Csoportja nagy egyházzenei hangver­senyt rendez április elején a Lyceum templomban. A hangversenyre sikerült megnyerni Dedinszky Izabellát, a kiváló zongoramű­vésznőt és Szent-Tamási Almát a szegedi fogadalmi templom gyönyörű hangú szó* ló énekesnőjét. Dedinszky Izabella az ejső magyar or- gonamüvésznö, aki e ritka kitüntetést a Zeneművészeti Főiskola orgonamüveszeti oklevél pályázaton nyerte. Dedinszky Izabella világhírű, mert Angliában két díjat nyert. Egyet mint orgonamüvésznö, egyet mint . zeneszerző. Tanulmányait Amerikában folytatta és a déikaliforniai egyetem ösztöndíjjal tüntette ki. A rochesteri Music 'School tanára volt. Dedinszky Izabella művészetéről a saj­tó teljes elismeréssel nyilatkozik, bár művészi elfoglaltsága a kritikáknál is többet bizonyít. Jelenleg az északi ál­lamokban hangversenyezik; s visszatérve hazájába, első. útja. Pécs le?p. Szent-Tamási Alma a szegedi fogadal­mi templom szólóénekesnője — szegedi zenei élet büszkesége. — Róla is mindig elismerőleg szólott a kritika, mert édes­lágy szopránja, muzikálisan átérzett elő­adása magas művészi élményt nyújt. A szegedi Uj Nemzedék a többek kö­zött ezeket írja: Szent-Tamási Alma nemcsak gyönyörű hajlékony hangjának szárnyalásával, intelligens és bensőséges előadásával hatott ismét, hanem lényé­nek, — egyéniségének azzal a sajátos bájával és előkelőségével, amely mint melegítő lélek az előadott műnek külö­nös varázst és szépséget kölcsönöz”. És ha megemlítjük, hogy az Egyetemi Női Énekkar Vadas Gábor művész, kar­nagy vezetésével is szerepel c nívós hangversenyen, akkkór méltán hisszük, hogy Pécs város egész zeneértő közön­sége örömmel tekint e hangverseny elé, )-( Zeneiskolai hangverseny. Szépe« megtelt ma este a Pannónia díszterme azokkal az érdeklődőkkel és szülőkkel, akik figyelemmel kisérik a városi zene-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék