Dunántúl, 1942. szeptember (32. évfolyam, 197-221. szám)

1942-09-05 / 201. szám

Ssombat, 1942 szeptember 5, DUNÁNTÚL ............. — Jövő héten megkezdik Pécsett a tollmellények készítését a honvédeknek a Sseli-palota üres helyiségeiben állftlák fel az Izemet — Magánosok IS vásárolhatnak hadbavonuft hozzátartozóknak Pice, szept. 4. — A Dunántúl már részletesen beszámolt Maty- tyasovszk y-Z s o 1 fl a y Margit illetékes helyen előterjesztett és el­fogadott ötletéről, hogy a harctéren küzdő honvédek téli felszerelésére kiválóan alkalmas volna a tolhnel- lény. Az ötlet a hegyháti járás derék népének áldozatkészsége révén pat­tant ki. A hegyhátiak ugyanis a kért másfél mázsa toll helyett közel hét mázsát ajánlottak fel a Vöröskereszt céljaira. A feleslegül maradt nagy­mennyiségű toll hovafordítása felett való elgondolközás vetette fel a toll- mellény ötletét. Hogy a toll á ruha­anyagon át ne üssön, ezt a problé­mát báró Huszár Marianne oldot­ta meg azzal a kitünően bevált Öt­lettel, hogy a tollat először crepp papírba tegyék és úgy vonják bele a síkos bélés anyagba. így indult el az ötlet a megvalósulás útjára. A jövő héten a Cseh palota most felszabaduló helyiségében, 4—5 szobában már meg is kez­dik a tollmellények készítését. Mattyasovszky-Zsolnay Margitnak az a terve, hogy ezt a munkát a hadbavonultak hozzátartozóival vé­gezteti el, akik Így keresethez jut­nak. Négyes csoportban akkordban végzik majd a munkát úgy, hogy egy-egy asszony a napi 4 pen­gőt is megkeresheti. A hegyháti járás tolladománya lehetővé te­szi, hogy abból ezer ilyen toll- mellény készüljön, Mattyasovszky-Zsolnay Margit min­tát vitt fel a tollmellényből Buda­pestre, ahol kitűnőnek találták. A mai napig már az ország több helyé­ről kértek Pécsről mintát. Nincs ki­zárva tehát, hogy a pécsi mintára az egész országban megindul a toll­mellénykészités. Az iá lehet, hogy i pécsi ilyen szervezetet bízzák meg a mellények elkészítésével és így U egyelőre kicsiny üzem kí fog bő­vülni. Azt is lehetővé kívánják tenni, hogy ilyen tollmellényt magáno­sok is beszerezhessenek harcté­ren lévő hozzátartozóiknak. Egy tollmellény ára 30 pengő és meg­rendelhető Mattyasovszky-Zsoí- nay Margitnál. Az ilyen megrendelések elősegítik azt a törekvést, hogy minél több toll­mellény készülhessen a harctérre, A toilgyüjtést tovább folytatják a járásokban. Legközelebb a szentlő­rinci járásra kerül sor. Most csak megfelelő pénzre lesz szükség, hogy a sima bélés­anyagot a kívánt mennyiségben be lehessen szerezni és a mun­kát végző asszonyok díját fizet­hessék. Pécs város közönsége, amely á téli holmik rendelkezésre bocsájtásával példáját ádta az áldozatkészség­nek, a tollmellény akciót is bizonyára sikerré vezeti. Az adományokat erre a célra a Du­nántúl Szerkesztősége is elfogadja, nyilvánosan nyugtázza és továbbít­ja. De közvetlenül is lehet adakozni a Pécsi Takarékpénztárnál erre a célra nyitott folyószámlán, Felhívják a közönség figyelmét, hogy a tollmellények készítése olyan arányokban folyhat csak. amilyen arányban A közönség áldozat- készsége megnyilvánul. Ha a kívánt összeg rendelkezésre fog állni, úgy az ezer tollmellény 4 —3 hét alatt elkészül. Szombat az utolsó nap o téli ruhafélék beadására Megírtuk, hogy a középiskolás lé-! venték a téli ruhafélék gyűjtését már befejezték. A bizottság mégis álkai­mat kíván adni azoknak, akik még nem adtak, hogy adományaikat az Apáca utca 8, szám alatt beszolgál­tathassák. A bizottság tehát felhívja a fi­gyelmet. holnap, szombat az utolsó nap, amikor ruhaneműt még be lehet Adni az Apáca • • irm «■■■111111 i no utca 8, szám alatt. A gyűjtést ugyanis szombaton vég­legesen lezárják és az egész anyagot Budapestre szállítják. Adjon tehát, áld még nem adott. Áldozatot hozni, ma a nemzet pa­rancsa. Itt említjük meg végül, hogy Név­telen adakozó 500 pengőt juttatott Mattyasovszky-Zsolnay Margit ke­zeihez a tollmellény akcióra. Mohácsi lift volt a Kormányzó Ur vejéve! együtt szerencsétlenül járt Tasnádi mérnök Pécs, szépt. 4. — Röviden beszámolt mar a Dunántúl arröl a íeptllöszerencsét- lenségről, atnely szerdán történt az érdi repülőtéren s amelynek áldozatául esett ifj. gróf Károlyi Gyula, az Aeto Szö­vetség elnöke és Tasnádi László, a fiatal htérnök, egyike a legjobb magyar pilótáknak. A szerencsétlenül járt Tasnádi László egyébként baranyai fiú volt, mohácsi születésű. Édesapja, aki megrendülve véti tudomást a szerencsétlenségről, a mohácsi állomás főnöke. T a s n á d i László 1916-ban Született Mohácson. Mérnöki diplomát szerzett és átadta ma­gát a repülés csodavilágának. Hozzáér­tésével és vakmerőségig menő bátorságá­val elérte, hogy fiatal kora ellenére is Magyarország egyik legjobb motoros re­pülője és rangelső vitorlázó repülője lett, akinek nevéhez több vitorlázó repü­lőcsúcs fűződik. Ő volt az egyetlen ma­gyar repülő, aki — miután egymás után döntötte meg a hazai és külföldi távol­sági és magassági rekordokat —. meg­szerezte a nemzetközi vitorlázó repülés sranv teljesítmény jelvényét. Tragikus ŐMiejátszása a körülményeknek, hogy a jelvény, éppen a szerencsétlenség napján, szerdán érkezett meg Berlinből. Tasnádi László bravúros repülésein kívül egyiké volt a legjobb kiképzőknek is. Valamennyi géptípust ismerte és re­pülte, s mint a haderőn kívüli repülő­kiképzés egyik legismertebb és legj óbb főbktatója, sokat tett á repülés érdeké­ben s a fiatal tepülőgenerácló nevelése érdekében. A szerencsétlenül, járt Tas­nádi László pár héttel ezelőtt mondott le á Műegyetemi Sportrepülők, elnöksé­géről, hogy katonai szolgálatra jelentkez­zék. Megrendítő sorsában, hogy éppen szabadságra volt utazóban szüleihez, Mo­hácsra. A rendelkezésére álló sportgépén Érd felett repült el s meg ákafvá útköz­ben látogatni az érdi repülőtéren szol­gálatot teljesítő két barátját, leszállt Ér­den, ahbl találkozott itj. gróf KáZölyt Gyulával s 4 őrá 10 petckot felszállt vele a kék levegőégbe, hogy 4 óra 50 perckor már ä Duna habjaiban lelje ha­lálát. Baranyában általános részvét fördül a tragikus hálált halt Tasnádi László szü­lei felé. A fűidet, le Ua&znMóla még nem tökéletes kozmetika. Etténben az ápolt fogsor mindert nß legszebb ékessége. Használjon te fiát O D O L * fogpépet, mert ettől nemcsak szépek tesznek a fogai fianem ez frissít és üde lefielletet fs biztosít. jr\ pftr, MAGYARORSZÁGI ODOLMŰVEK R. T. BUDAPEST mm Szeptember S. — Szombat _ lustinlán Lfirinc Kéretem a Dunántúl hirdetőihez! A „Dunántúl" kiadóhivatala felkéri az igen tisztelt hirdetőket, hogy a „Dunántúl" vasárnapi számába szánt hirdetéseket mindenkor legkésőbb szombat déli 12 óráig szíveskedjenek feladni. Később érkezett hirdetése­két a lap oldalszámának korlátozása miatt nem áll módjában a vasárnapi számban közölni. — Tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Katzen- fa e r g e r Erzsébet oki. polgári isko­lai tanárt a mohácsi leányiskolához állami polgári iskolai helyettes ta­nárrá nevezte ki. — Szolgabírói kinevezés. Á bel­ügyminiszter Baranya vármegye tör­vényhatóságához ideiglenes hatállyal dr. Puchy Kornél vármegyei köz­igazgatási gyakornok, tb. szolgabiró, dárdai lakost szolgábitóvá nevezte ki. — Alapszabályjóváhagyás. A bel­ügyminiszter a Pécsegyházmegyeí Cecília Egyesület Pécs. alapszabá­lyait láttamozta. — Esküvő, Petschnig M. Zita tanítónő és G a á 1 Vilmos hivatásos tűzoltótiszt szeptember 3-én este fél 7 órakor tariják esküvőjüket á vá- sasi róm, kát. templomban. H o r t a i Sárika és dr. Vadas Zoltán orvos, folyó hó 6-án, vasár­nap délben Háromnegyed 12 órakor tartják esküvőjüket a pécsi ferenc- rendiek templomában. (Minden kü­lön értesítés helyett). — A pécs-gyárvárosi plébánia má- ríagyűdi zarándoklata hétfőn, szep­tember 7-én, reggel a 6 órakor kez­dődő szentmise után indul a Zsolnáéi Rákóczi és Alsómalom Utcán Szűz Mária híres kegyhelyére. Visszaérke­zés Kisasszony napján, este 8 6rá tájban, A zarándoklaton más plébá­niák hívei is résztvehétnek. — Térzene a felső sétatéren. A m. kir. Béla király 8. hopvgjd gya­logezred menetzenekara hó 6­án, 12 órától 12 órá 45 percig — kedvező idő esetén — a felső sétaté­ren térzenét ad az alábbi müsortal: 1. Pécsi: Portorió ölasz Indulfl. 2. Lincke: Indra hazájában nyitány. 3. Jacobi: Leányvásár keringő. 4. Wagner: Lohengrin opera ábránd. 5. Schultze: Kelet felé német induló. Látta már az újfajta fregoli ballonkabátot? Kapható: Á GUM1HÁZBAN — A pécsi református egyház ko réből. Vasárnap, folyó hó 6-án, v órakor tartandó templomi isterttisz- telettel egyidejűleg a gyülekezeti házban is Tesz istentisztelet azok ré­szére, akik a templomban ülőhelyet nem kapnak. A templomban Df- zserl Sándor prédikál, a gyüleke­zeti házban N y á r y Pál végzi az ígehirdetöi szolgálatot. Jövő vasár­nap már délelőtt két Istentisztelet lesz: 9 órakör és fél 11 órakor. A tanévnyitó istentiszteleteket 8-án, kedden és 9-éh, szerdán reggel 8 órakör tartják. Kedden az elemiiskó- lások és a középiskolások közül e napra rendeltek, egyébkéht a többi középiskolások szerdán jelenjenek még a tanévnyitó istentiszteleten. — Építési engedély, Pécs várd* polgármestere az alábbi építkezést* adott engedélyt: .F u s c h Sándornak Szent Mór utca 3. szám alatt k; átalakítási-*,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék