Dunántúli Hétfő, 1951 (5. évfolyam, 1-7. szám)

1951-01-01 / 1. szám

R: my Idog újévei kivárniuk rées és Baranya dolgozó népének! *•• s T • •■*• - * »• -.A ■?'**&, VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA 1 FORINT PÉCS, 1951 JANUÁR 1 A Japán kormány MacAijlhur vezér kárával és a Li Szin-Man klikkel egyetértésben 60 ezer Japánban élő koreait kitoloncoltat Okadzaki, a japán kormány szövi, vője hivataloson megerősítette, hogy • japán kormány Dél-Koreába küld sok Japánba élő koreait — jelenti a iapán sajtó. A Joimuri című lap közli, hogy a iapán kormány határozatot ho­zott a koreaiak erőszakos elszállí­tására Jaoánból. mután Mac Art­hur vezérkarával és Li Szín.Man bábkormányának képviselőivel ta­nácskozott. Az Oszahi című lap jelentése sze­rint november elején Li Szín.Man, Mac Arthur vezérkarán keresztül az. zai a kéréssel fordult a japán kor­mányhoz, vizsgálja meg az ú. n. „fel­forgató elemek“, köztük a Japánban élő koreaiak Dél-Koreába küldésének kérdését. Az illetékes japán körök már megkapták a Mc Arthur-vezérkar beleegyezését a 60 ezer korai ki­toloncolásához és hogy 1951 januárjának kezdetén a japán kormány meghozza a meg­felelő intézkedéseket a koreaiak ki­toloncolására. Koreában a* ellenséget emberben és hadianyagban súlyos veszteség érte A Koreai Népi Demokratikus Köz. társaság népi hadseregének főparancs­noksága jelenti december 30-án; A népi hadsereg egységei a kin aj ön köntések egységeivel együtt vala. mennyi arcvonáson folytatták táma­dásukat és kiűzték az ellenséges csa­pi toka! a 38. szélességi foktól északra fekvő területről. Az ennek a terü­letnek a felszabadításáért vívott har­cok folyamán a népi hadsereg egy­ségei nagyszabású katonai sikereket érték el, súlyos veszteségeket okoztak az ellenségnek, emberben és hadi­anyagban és jelentékeny zsákmányt ejtettek. A népi hadsereg Kanvon tartomány. j bsn küzdő egységei a december 6-tól j december 27_íg terjedő időszakban jelentős sikereket értek el. A harcok folyamán meghalt, vagy megsebesült az ellenség több mint 3.50Ö katonája és tisztje, fogságba esett 1.262. A zsák­mány a következő: 59 különböző ka­liberű és tipnsu ágyú, három roham löveg, 29 tank, 10 páncélkocsi, 147 gépkocsi, 110 könnyű és nehéz gép­fegyver, 740 különböző rendszerű gép­pisztoly és puska, 5 rádiókészülék, 104 különböző űrméretű légelhárító fegyver, 120.074 töltény és egyéb zsákmány. Az ellenség három repülő­gépét lelőtték. December 29-én a népi hadsereg légelhárító egységei Phenjan körzetben ugyancsak lelőttek egy ellenséges repülőgépet. Franciaország népe nem nriigbüiil» bele yutfa< * éinetország; fel feg-yvérzésébe Egész Franciaországban nagy lendü­lettel folyik a tiltakozó mozgalom Nyugat-Német ország felfegyverzése ellen. Oradour mezőváros lakói egyönte­tűen tiltakozást írtak alá az oradouri hóhérok felfegyverzése ellen és kö­vetelték családtagjaik gyilkosainak megbüntetését. A hatalmas Renault-gyár három üzemének dolgozói száz százalék­ban ír*ík alá a tiltakozó petíciót. A Tungsram-gyár dolgozói egyöntetű­en aláírták a tiltakozó határozatot. Haut-de-Garonne megye volt ellen­állói — tekintet nélkül pártállásukra — közős nyilatkozatot írtak alá, amelyben elítélik a revánsra éhes Nyugat-Németország felfegyverzését. 4 Tadzsik, az Örmény és a Turk ni én Szovjet Szocialista Köztársaság választásainak eredményei A Köztársaságok Legfelső Tanácsa elnökségétől kapott adatok szerint a Tadzsik Szovjet Szocialista Köztársa­ságban a választók 99.99 százaléka szavazott, Örményországban a falusi szovjetek választásain, a választók 100 százaléka, a városi szovjetek vá­lasztásain 99.99 százaléka szavazott. A Turkmen Szovjet Szocialista Köz­társaságban a választóknak 99.97 szá­zaléka szavazott le. A Tadzsik Köztársaságban a szava­zások eredményei azt mutatják, hogy a választók egyöntetűen a kom­munisták és pártonkívülíek tömb­jének jelöltjeire szavaztak. A kommunisták és pártonkívülíek tömbje a szavazatok 99.90 százalékát kapta. Az Örmény Szovjet Szocialista Köztársaságban a kommunisták és pártonkívülíek tömbjére a szavazók 99.91 százaléka szavazott. A Turkmen Szovjet Szocialista Köztársaságban a szavazatoknak több, mint 90 százalé­kát adták a kommunisták és párten- kivüliek tömbjére. A Truman által bevezetett rendkívüli állapot a munkások és a szakszervezetek ellen irányul As Egyesült Államok Kommunista Pártja XV, kongresszusa ülésén meg­vitatták a katonai mozgósítási pro­gramra befolyását a nép életszínvona­lára, demokratikus jogaira és különö­sen a négerek helyzetére. Williamson a szakszervezetek kér­déseivel foglalkozó előadásában kije­lentette, hogy a Truman által bevezetett rend­kívüli állapot a munkások és a szakszervezetek ellen irányul. A továbbiakban számos példával mu. tatta be a munkástömegek egyre fo­kozódó elszántságát, hogy megvédel­mezzék jogaikat és gazdasági érdekei­ket. A tixeuegy kommunistapárti vezető bírósági tárgyalása — mondotta a kő­vetkező szónok; Winston - példaké­pül szolgált űjabb hasonló eljárások­nak. A bíróságok üldözik * haladó szervezeteket és a szakszervezeti mozgalmat, valamint a négerek nemzeti felszabadításáért küzdő mozgalom tagjait. A továbbiakban rámutatott, hogy az amerikai kommunisták és más haladó el»mek becsülettel helytálltak a ha­tóságok kíméletlen terrorja elten. * Az Indiai Kommunista Párt köz­ponti bizottsága plenáris ülést tartott A bizottság üdvözölte a II. Béke­világkongresszus határozatait és eb határozta, hogy valamennyi demokra tikus és imperialistaellenes pártot egyesülésre htV a következő Pro­gramm alapján; India kilépése a brit birodalomból, az atombomba törvényen kívül helyezése, valamennyi idegen csa­pat kivonása Ázsiából, Korea el­ismerése egységes és szabad ál­lamként, a Vietnami Demokratikus Köztársa­ság kormányának elismerése, baráti politika, valamint együttműködés a Szovjetunióval, a Kínai Népköztársa­sággal és a népi demokráciák orszá­gaival. A további követelések között szere­pel: a baráti politika India és Pakisz­tán népei között, harcos politika az imperializmus és mindkét országban fellelhető ügynökségei ellen. rületén. A Szinvenzsipao című lap azt írja, hogy az állami közigazgatási tanácsnak ez a rendelete jogos védelmi in­tézkedés. Ezt nemcsak az USA fokozódó agresz- szív magatartása váltotta ki, hanem arra is irányul, hogy megakadályozza az ország gazdasági életének aláakná- zását az Egyesült Államok részéről. A kínai nép —- írja a tap — he­lyesli azt az intézkedést, amely emeli i nemzet tekintélyét és védi az ál­lam érdekeit. Kiírni a Kínában lévő amerikai javak ellenőrzéséről Valamennyi sangháji lap foglalkozik I ben ellenőrzés alá helyezik az ame- sz állami közigazgatási tanácsnak az- ríkai kormány és az amerikai vállala­tai a rendeletével, amelynek érteimé- j tok javait a Kínai Népköztársaság te­A népi demokratikus országok fokozzák békeküzdelmüket A Szovjet Tájékoztató Iroda G, Szlávin cikkét közli „A népi demokra­tikus országok békeküzdelme'1 cím­mel. A cikk hangsúlyozza, hogy a há­borús provokátoroknak nem fog si­kerülni embergyűlölő terveik megvaló­sítása. Az imperialista háborús uszí­tok kihívásaira válaszul úi harcosok százezrei lépnek a Béke Hívei had­seregének soraiba. E hatalmas hadsereg első sorai­ban a Szovjetunió és a népi de­mokráciák dolgozói haladnak. A népi demokratikus országokban minden a béke szellemét tükrözi. Míg a koreai hazafiak és a kínai önkén­tesek a csatamezőkön védelmezik a békét a közép- és délkeleteurópai né­pi demokratikus országok dolgozói munkájukkal küzdenek a békéért. A szovjet, a lengyel, a csehszlovák, a magyar, a bolgár, a román és az al­bán dolgozók nagy lelkesedéssel fo­gadták meg a II. Békevílágkongresz- szus felhívását. Kettőzött energiával valósítják meg a békés építés tervét, mert az a meggyőződésük, hogy ezzel hozzájárulnak a béke megvédésé­hez. A Szovjetunió és a népi demokrá­ciák kormányai új intézkedéseket tesznek a béke védelmére, a magyar országgyűlés békevédclmi törvényt hozott, amely szigorú büntetést szab? a béke elleni bűntettekre. Hasonló I törvényeket hozott Románis Csehszlo­vákia és Bulgária is. Békeküzdelmükben a népi demo­kráciák dolgozói egyre szorosab­ban tömörülnek hű barátjuk és védelmezőjük, a Szovjetunió köré. Örökre hűségesek leszünk nagy tel- szabaditónkhoz mondotta Révai Jó­zsef miniszter — mert barátságban és szövetségben vele az imperialisták minden ellenséges kísérletet és provo­kációját meghiúsíthatjuk. A Béke Híveinek meggyőződése hogy a béke legyőzi a háborút, mert a béke zászlóvivője a nagy Sztálin Ahol pedig Sztálin, ott a győzelem — fejeződik be Szlávin cikke. Moszkva öt tenger kikötője lesz — mondotta Snskov. a Szovjetunió fo>yamhafőzetet minisztere \ budapesti román liővct fogadása Aurél Malnasanu. a Román Népit’ köztársa-yág budapesti követő a Ro­mán Népköztársaság kikiáltásának harmadik évfordulóján fogadást adott a margitszigeti nagyszállóban, ame­lyen megjelent: Gerő Ernő ée Farkas Mihály a MDP főtitkárhelyettesei, az Elnöki Tanács tagjai, élükön Rónai Sándorral, az Elnöki Tanács elnöké­vel, Kállai Gyula, Erdei Ferenc, 55so- finyee Mihály és Czottuer Sándor miniszterek, valamint a magyar po­litikai, gazdasági ős kultúrálj« élet számos képviselője. Jelen voltak Szanirnov, a Szovjetunió nagykövet­ségének ügyvivője vezetésével a ba­ráti , országok követségének tagjai. Saafcwv. a Szovjetunió folyamhajó­zásügyi minisztere nyilatkozott a TASZSZ.iroda, munkatársának. — Már a legközelebbi években — mondotta — hatalmas szdJMmányok­ban ■juttatják el a. Volga-doni >•>:! útón a donyecmedencéi szenet és fé­med, a donmdléki és északkaufeásusi gabonái « Volga melletti vidékekre, ellenkező irányban pedig a Volgáról a Donra szállítanak fát. - a Donyec. medence, Rosztov. az Azovi- é. Fe­kete-ten gérjuelíéki vidékekre, vaia mint Északkaukázus nyugati .részei számára. — A Volga-doni víziúton továbbí­tott teherszállítmányok átrakása' cél­jából megfelelő kikötőket és leg­újabb gépekkel felszerelt faát,rakodó állomást terveznek. .1 Volga-doni. úton nagy-mennyiségű szállítmányt továbbítanak majd, az Azovi. és. Fe­kete-tenger kikötőibe. — A Moszk va-ros zto v i személy, szállítási vonal számára hatalmas DieseL villamosba jók at. terveztek, e.gybe.heggeeztett hajótömsel. — A Volga, a Don és a Dnyeper szabályozása, a turkméniai főcsatorna építése a kommunizmusnak ezek a hatalmas építkezései egységes, mélv- yízi főútvonal-jelentőségű rendszert hoznak létre, amely összeköti egy. mással n Szovjetunió kiterjedt fo- tynmmedencéit. — Moszkva, a. Szovjetunió hatal­mas fővárosa, jelenleg három tenger kikötője, a, jövőben 5 tenger — a. Balti-, a Fcliér- a Kás-pi-. az Azovi. és a. Fekete-tenger — kikötőjévé Josz. * ' A magyar íróküidöHsóg visszatérj Moszkvába December 80-án Tbilisziből vissza­téri Moszkvába a magyar rókü'dött. ség, amely a Szovjet írószövetség meghívására tartózkodik a Szovjet­unióban. \ ma j va. ' írók utazást tettek Grú­ziában. Voltak Góriban, ahol t. V s*tátin szüléiéit, moulátogáDak több 'ti,.;).- és eb rom termelő kolhozt é* 'övhez* Tbilisziben onn.niogyai ivó. '/(dini i siet tartottal'. Vasutasaink a szovjet tapasztalatokat hasznosítva biztosítják a zavartalan téli torsa nat A MÁV pécsi igazgatóságának dol­gozói fokozott erővel látnak felada. taik elvégzéséhez, hogy a téli forga­lom sikeres lebonyolításához a maguk vonatán hozzájáruljanak, * mint az őszi verseny során, úgy a ..Téli for­galom legjobb dolgozója" címért indí­tott országos versenyben i* ió ered­ményeket érjéhek el. Az igazgatóság vontatás; dolgozói íeryismeríetö értekezleteken tárgyal­ták meg az előfordult hibákat, azok megelőzésének módját és elhatároz, iák, hogy a szovjet vasutasok tapasztala­tait átvéve, megteremtik a téli forgalom zavartalan lebonyolítá­sának előfeltételeit. Szép eredmények a széntakarékosséigban A pécsi fotőháíban egyre .jobban terjed a széntakarékossági mozgalom Daczó Ernő fömozdonyvczetö. Lösch Antal és Marion József fűtökkel .együtt’ a Pécsbányi rendező és pusz. j aszabólesi vbnaírészen I 99 mázsa szenei takarítottak meg. hogy ne az időjárás, hanem az elő­készületek pontos végrehajtása, a forgalmi terv tökéletes megvalósítás, szabályozza a vasút téli forgalmát. Az őszi forgalom 1 -bonyolítása so­rán éfonjáyó'dolgozók példáját köve­tik az igazgatóságnak azok a dolgozói, akik munkájuk helyes átszervezésével, a műszaki előfeltételek biztosításával, egyre magasabb te'jesítményf mutat- nak fel, mint például Phár János mozdony lakatos 227, Makra György asztalos 141, Fátyol Tamásné kocsi- tisztító 135- Haucsl Gvőrgv fordítós 151 és a szénszerelö brigád állandóan 100 százalékon felüli munkatelje­sítésükkel. HuZa Zaitán fömozdonyvczetö, Schnei­der József és Lukácsi Ká inán fü- 'ők egy úton száz, Rcinchart Jenő fotnozdonyvezeéü és Sülé Ferenc fütő pedig 119’ má sa sz'cn.í takarító:tik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék