Dunántúli Protestáns Lap – 7. évfolyam – 1896.

REFORMÁTUS FŐISKOLAI KÖNYVTÁR TARTALOM. I. Vezérczikkek s értekezések. A lelkészi pálya. Egy öreg lelkész. 5. A református egyház szenvedése Francziaországban és Német­alföldön a 16. században. S. 8, 23. A lelkészek minö'sitése. Boross Kálmán. 129. Antal Gábor B. 1. 143. A tanitóhiány sikeres orvoslása. Boross Kálmán. 161. A konfirmácziói ünnepélyről. Fülöp József. 198. A feltámadás ünnepén Fülöp József. 209. A mi hivatásunk. Patay Károly. 243, 257. A konfirmáczió szertartása. J. A. 273. A budapesti egyetemi kör zászlószentelés! ünnepélye után. Dr. Tüdős István. 369. A reakczió s a protestántizmus. r. I. 417. A protestántizmus egyszerűsége, r. I. 465. / A felso-örsi nemes Antal familia. Thury Etele. 582. A lelkészi fizetés és lelkészképzés. Dr. Antal Géza. 737, 753. A vallásos estélyekről. Fülöp József. 740. Az uj ezredév küszöbén. Borsos István. 1. Az egyházmegyei gyámoldákról. a.—s. 33 • Az állami dotáczió. Kis József. 51. Az államsegélyről, a.—s. 177. Az annuitásos kölcsönökrök Kemenczky Lajos. 248. Az egyházközségek szavazati jogának gyakorlásáról. Kis Jó­zsef. 449. Ali itat órája. (Költemény.) Lampérth Géza. 817. Bajaink forrása. Akucs Lajos. 625. Beköszöntő egyházi beszéd. Antal Gábor. 676, 692. ^ Dunántúli egyházkerületünk püspökei. Thury Etele. 579. Egyházi énekeink érdekében. Paulus. 17. . Egyházi kilátások. Sebestyén Dávid. 113. Egyházkerületi felsőbb leányiskola. Körmendy Sándor. 497, 513. Egyházkerületünk pénzügyi helyzete. Dr. Antal Géza. 539. Egyházközségeink szavazati joga. Kirvács László. 689. Egy akol, egy pásztor. X. 801. Egyről-másról. Seregély Béla. 593. Elnöki megnyitó beszéd. Szabó Zsigmond. 65. Jílnöki beszéd a győri presbyterium millennaris diszülésén. Szabó Zsigmond. 305. Evangelizáljunk ! Csizmadia Lajos. 481. 500. Hazánk ezredéves ünnepén. Dr. Horváth József. 289. Imádság. Antal Gábor. 609. Jövő vallása, r. I. 433. Karácsony ünnepén. X. 817. Kard foglalta el. Kereszt tartotta fönt e hazát! r. I. 545.561. Két vitás kérdés. Pálffy Károly. 784. Ki legyen a vallásoktató felekezetünk iskoláiban ? Fülöp Jó­zsef. 673. Követendő határozat. Patay Károly. 806. Lelkiismereti szabadság. X. 771. Mennyi legyen a lelkészifizetés minimuma ? Mozsonyi Sán­dor. 97. Munka és pihenés keresztyéni szempontból. K. 19, 39, ö6, 69. I Megjegyzések a szent-antalfai egyház történetére. Nagy Lajos. 792. 1. Negatio-e a protestantismus igazán ? Patay Károly. 36, 53. Néhány szó a középiskolai vallásoktatásról, r. I. 385. Népies olvasmányaink. Faragó János. 821. Nyilt levél nt. Kis József tanár urlioz. II. K. 67. Pünkösd. Dr. Horváth József. 321. Püspöki körlevél a millennium ünneplése tárgyában. Antal Gábor. 225. Püspöki székfoglaló beszéd. Antal Gábor. 193, 209. Püspök-avatáskor. B. 577. Reflexiók. Csizmadia Lajos. 705. Reflexiók a „Kard foglalta el . . . stb." ez. czikkre. Egy katholikus lelkést. 821. Református jellem. Borsos Károly. 548, 564, 584. / Régiségek. Adatok a s zenta ntalfai reform, egyház történetéhez. Thury Etele. 148, 164, 180, 200, 216, 229, 245, 261, 276, 291, 307, 332, 341, 356, 371, 388,407,421,437, 468, 516, 533, 709. Rövid mondatok. (Aphorismák.) Kiss János. 214, 233. Segéd-lelkész hiány. Akucs Lajos. 641. Segéd-lelkészek helyzete. Dr. Antal Géza. 657. Tanügyi reformjaink. Faragó János. 353. Ujabb argumentumok. Szabó János. 81. Vallásoktatás a középiskolában. Babay Kálmán. 337. Wesley. Csizmadia Lajos. 741, 756, 773, 788. II. Egyházi élet. A dunántúli ev. ref. egyházker. jegyzőkönyve és a horvát­szlavon-fiumei missio. Körmendy Sándor. 116. A pénztárkezelési szabályzat. Kemenczky Lajos. 168. A jegyzőkönyv 95-ik pontja. Szentlcuti Károly. 231. A nyitrai missio. —y. 263. A választásokhoz. Egy vidéki pap. 343. A biblia a király asztalán. X. 411. A pápai egyházmegye közgyűlése. N. . . . 426. A barsi ev. ref. egyházmegye közgyűlése. Mészáros József 439. A komáromi egyházmegyei lelkészi özvegy- s árvagyámolda. Boross Kálmán. 442, 453. A tatai ev. ref. egyházmegye közgyűlése. Széki Aladár. 455, 470. A veszprémi ev. ref. egyházmegye közgyűlése. Thury Etele. 473. A belső-somogyi ev. ref. egyházmegye közgyűlése. Nagy Lajos. 475, 484.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék