Dunántúli Protestáns Lap – 22. évfolyam – 1911.

VIII. Pályázatok - Somogyhatvani kántortanítóságra.

év Khinában, irta Forgács Gyula. Egy kinai hittérítő működésének érdekes és tanulságos története (176 füzét). — Tompa Mihály, irta Kömley János. A nagy költő­pap népszerű életrajza (177. füzet). — Meliuez Juhász Péter, irta Nemes Béla. Debreczen hires reformátorának életrajza (178. füzet). Az indiánusok apostola, irta bárd Podmaniczky Pál. Zeisberger Dávid misszionárius nak megható életrajza (179. tüzet). - Ballagi Mór, irta Szőts Farkas. A hírneves egyházi írónak életrajza (180. füzet). Mindezen füzetek az evangéliumi magyar irodalomnak figyelemre paéltó, hiterősítő termékei, melye ket férfi és nő, felnó'tt és gyermek, művelt ember és a nép gyermeke egyaránt lelki épüléssel olvashat. Az egyes füzetek ára 8 fillér. A Koszorú ez űj füzetei kaphatók Hornyánszky V., Kókai L., a Traktátus Társaság könyvkereskedésében, valamint a Bethánia egylet könyvárusánál, aki a Presbiteri Szövetség gyűlései alkalmával (szept. 20. és 21. napjain) a Nemzeti Muze­umban több szép vallásos könyvvel együtt ezeket a füzeteket is árusította. Hivatalos rész. Pályázati hirdetmény. A somogybatvani ref. kántortanítóságra pályázat hirdettetik. Javadalom: készpénz 712 kor., föld- és legeltetési jog haszonélvezetének értéke 320 koroua. Teendők : hat osztályú elemi és az ismétlő iskola tan­tervszerinti vezetése; a kántorság törvényekben és szabályzatokban előirt teendőinek ellátása. Okmányok­kal felszerelt kérvények f. évi október 10-ig Kovács Bertalan tanügyi elnökhöz (Kálmánesa, Somogy megye, postahely) küdendők. Lejáró pályázat. A paróchiális könyvtár-bizottság a konvent meg­bízása alapján pályázatot hirdetett a Cura pastorálist és belmissiót tárgyaló kézikönyvre. A pályázati határidő október 31. s a május hóban közölt feltételek szerint elkészített pályamunkák dr. Baksay Sándor püspök, könyvtárbizottsági elnök cimére küldendők be. Az egyházi könyvtár-bizottság a pályázat ügyében november első napjaiban tart gyűlést. A SZÉNSAVAS ÁSVÁNYVIZEK KIRÁLYA ! Főraktár a Pápai Szikvizgyári Szövetkezetnél. A Divat Újság minden hónapban kétszer jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyedévre postán való szétküldéssel, két korona husz fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba intézett postautalvá­nyon lehet. A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. számú házban van. Pápa, 1911. Nyomatott a főiskolai könyvnyomda betűivel. — P! Pontos és legjobb órák öt évi jótállás mellett! Egyházi szentedények, urvacsoraí kelyhek, osztó-tányérok és bor­kancsók, keresztelö-kannák, tálcák és medencék, arany és ezüst ékszerek, evö-eszközök és chína-ezüst dísztárgyak ===== részletfizetésre is! : Javításokra és vidéki megrendelésekre különös gondot fordítok! Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. Pontos kiszolgálás! Jutányos árak! O 1 r "XT" r f r müórás és ékszerész, = roigar rvaiman a ref. egyházak szállítója, Budapest, VII., Erzsébet-körút 20. sz. alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék