Dunántúli Protestáns Lap – 22. évfolyam – 1911.

IV. Tárca - A kézfogás. Kiss Zoltán

Nemescélu alapítvány. Nagytiszteletü Csajtay Máté inotai református lelkész és neje szül. Szeness Apollónia 1910 január 20-án Pápán meghalt kis fiuk, Csajtay Béla, volt harmadik osztályú növendék emlé­kére 500 korona ösztöndíj-alapítványt tettek olyan fel­tétellel, hogy ezen alapítvány kamatait egy jó maga­viseletű református vallású tanuló kapja egyelőre azon növendékek közül, akik a harmadik Á) osztályban el­hunyt fiuknak tanulótársai voltak. Ha ez az osztály a nyolcadik osztályt bevégzi, attól fogva az alapítvány kamata mindig egy III. A) osztályú jó magaviseletű református tanulónak adandó. A theol. önképzőkör folyó hó 13-án tartotta évzáró ünnepélyét főt. Antal Gábor püspök úr, a tanári kar és Kis József pápai, Gózon Gyula szentgáli, Czeglédi Sándor nagysallói és Fodor Gyula mezőlaki lelkész urak jelenlétében, a következő programmal: A XC. zsolt. I. versének eléneklése után szónokolt Szabó Imre I. é. pn. Szilády János „Salamon" c. prédikációját mondotta el, melynek előadásával a versenyszónoklaton az első díjat nyerte. Ezután Ambrus György önk. ifjúsági elnök olvasta fel jelentését a kör évi munkásságáról. Majd jött a pályamunkák bírálatai­nak felolvasása és pályadíjak kiosztása következett. A pályatételek és azoknak szerzőik a következők: Krisztus halálának idvezítő jelentősége Pál apostol szerint, díja 40 korona, megkapta Fazekas Lajos II. é. pn. A vallás ügye az 1662. évi országgyűlésen, díja 60 korona, elnyerte Ambrus György IV. é. pn. Homiletika és a retorika viszonya, díja 40 korona, megkapta Cseresnyés Sándor III. é. pn. Prédikációjá­val 20—20 koronát nyert László Dávid IV. é. és Maller László III. éves papnövendék. Bibliamagyarázatáért 15 koronát kapott Ruzsás Dezső II. é. pn. és László Dávidnak bibliamagyarázatát főt. püspök úr 10 K-val jutalmazta. Az ünnepély legfényesebb pontjául kell felemlítenem főt. Antal Gábor püspök úr beszédét. Elismeréssel emlékezett meg az ifjúságnak törekvésé­ről, szorgalmáról és az évvégei gazdag terméséről. Kitartásra, további munkára buzdított bennünket. Ki­fejtette beszédében, hogy szorgalommal és törekvéssel szép és nagy dolgokat művelhet az ember. Nem szabad sohasem csüggedni. Hivatkozott azon nagy embereinkre, kik ezen önképzőkörben vetették meg munkásságuk alapját. Végezetül László Dávid felolvasta 10 koronával jutalmazott évzáró imáját s ezzel a szép ünnepély véget ért. A Magyar Figyelő 12. számát gróf Tisza István tanulmánya dominálja, amely az „ Osztrák mű 67-iki kiegyezésről 8 cimü dr. Zolgernek a kiegyezésről irott könyvével foglalkozik. Tisza István óriási tudással és alapossággal cáfoJja meg Zolger tételeit és végül érde­kes részleteket közöl azon vitákról, amelyeket minisz­terelnöksége alatt Körber osztrák miniszterelnökkel folytatott. Az új angol szociális biztosítási törvény­javaslattal foglalkozik egy másik tanulmány. Bársony István Dinamit cimü novellája, a kitűnő író minden ragyogó tulajdonságát tükrözi vissza. Újhelyi Nándor Just Zsigmondról irt irodalmi arcképet, dr. Kallós Edének tanulmánya „A kontár történetírás és a köz­tudat", a mai viszonyok között rendkívül megszívle­lendő tudományos igazságokat hirdet. Az ifjú horvát generáció egyik művelt és lelkes tagja, dr. Andres Iván egy horvátországi levélben az unionismus elvi állás­pontjára áll. A Magyar Figyelő előfizetési ára egész évre 24 kor., félévre 12 kor., negyedévre 6 korona. Kiadóhivatal Budapest, VI., Andi'ássy-út 10. Gyermekversek. Mint a gyermekirodalom más terén, a gyermek-költészetben is új fejlődés útjait nyi­totta meg Sebők Zsigmond és Benedek Elek képes heti gyermeklapja, a Jó Pajtás. A Jó Pajtás legújabb számában Endrődi Sándor mellett Vargha Gyula, a kitűnő költő is megszólal egy pompás humorú, frissen pattogó verssel. Ugyanebbe a számba elbeszé­lést irt Szemere György; Sebők Zsigmond folytatja Dörmögő Dömötör utazását a Vaskapuhoz. Garay Ákos szép képet rajzolt. A Kis Krónika rovat aktualitásai, a rejtvények és szerkesztői izenetek egészítik ki e szám gazdag tartalmát. A Jó Pajtás-t a Franklin Társulat adja ki; előfizetési árai: egész évre 10 K, félévre 5 K, negyed­évre 2*50 K. Egyes szám ára 20 fill. — Előfizetéseket elfogad s kívánatra mutatványszámokat küld a „Jó Pajtás" kiadóhivatala (Budapest, IV., Egyetem-utca 4.). A „Vasárnapi Újság" junius 18-iki száma pompás kivitelű s rendkívül érdekes képeket közöl a római nemzetközi kiállításról, a most lefolyt budapesti regatta­versenyről. Ezenkívül szépirodalmi olvasmányok, egyéb közlemények, tárcacikk a hétről s a rendes heti ro­vatok: Irodalom és művészet, sakkjáték, stb. alkotják a lap gazdag tartalmát. — A „Vasárnapi Újság" elő­fizetési ára negyedévre öt korona, a „Világkróniká"­val együtt hat korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utca 4-ik sz,). Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap", a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 2'40 K. Nem panaszkodunk mell , izületi és torokfájdal­mak miatt, bennünket gyulladások, szívdobogás, nehéz légzés, szemgyengeség, fülzúgás, influenca, idegfájdal­mak, remegés, testi gyengeség stb. nem gyötörnek, mi ilyenek ellen Feller-féle „Elsafluidot" használunk. Próbatucatja bérmentve 5 korona. Gyomorbajok, vese­ógés, görcsök, étvágytalanság, székrekedés, emésztési zavarok ellen mindig biztosan segítenek a Feller-féle hashajtó „Elsapilulák". 6 doboz bérmentve 4 korona. Rendelje mindkét szert a készítő Feller V. Jenő gyógyszerésznél, Stubica, Centrale 126. sz. (Zágrábm.) Állandóan dús választék bel- és külföldi gyapjukelmékben, valamint angol különlegességekben, ízléses, jól álló papi, polgári, valamint egyenruhákat készítek mérték szerint a legelegánsabb kivitelben. A szabásnál a test formáira, a kényelem követelményeire nagy gond fordíttatik. ¥ÁGÓ DEZSŐ szabászati akadémiát végzett szabómester, oki, szaktanító PÁPÁN, Fő-tér 19. sz. a.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék