Dunántúli Protestáns Lap – 22. évfolyam – 1911.

II. Egyházi élet - Templomszentelés Mezőlakon.

Genfiek nálunk. Kedves vendégeink : Claparéde Sándor és Choisy Gyula urak, mint már jeleztük, szept. 23-án este megérkeztek Pápára. Az állomáson vártak rájuk dr. Antal Géza országgyűlési képviselő, Csizmadia Lajos főisk. igazgató, Faragó János, Pongráez József és Kis József. Este szállásukon, a Griffben ugyanezek és még lie. Rácz Kálmán társaságában vacsoráltak. Vasárnap — Németh István egyházkerületi főjegyző gondoskodása folytán — az egész tanári kar jelenlété­ben a konviktuson volt ebéd tiszteletükre ; este pedig Kis József vendégei voltak. Azt az egv napot, amit Pápán töltöttek, jól felhasználták. Megnézték a nyomdát, az ó-koliégiumot, a Mátyás király házát, a kastélyt, a főiskolát, leánynevelő-intézetet, 450 konviktualista együtt étkezését, a várkertet. Részt vettek a délelőtti templomi istenitiszteleten is. Délután a leánynevelő-intézeti láto­gatás után dr. Antal Gézánál voltak theán. Itt létük alatt különben az egyházkerület vendégei voltak Choisy úr kilátásba helyezte, hogy még el fog látogatni Magyar­országba ; sőt azt is, hogy tudni fogja nyelvünket. Claparéde úr meg már nem csak érti azt, de beszél is. Mindenképen igen kedves emléket hagytak nálunk. Jól esik hinni, hogy ők is kedves emlékkel távoztak el. A viszontlátás reményében váltunk el ! Az Országos Protestáns Patronage Egyesület a napokban választmányi ülést tartott dr. Pekáry Ferenc főkapitányhelyettes, alelnök, elnöklése mellett. Az ülé­sen megjelentek többek között : Antal Gábor püspök, dr. Balogh Jenő államtitkár, Darányi Béla miniszteri tanácsos, dr. Moravcsik Emil egyetemi tanár. A választ­mány örömmel vette tudomásul dr Lázár Andor főtit kár jelentését a dunaalmási Kerkápoly—Bodorszeretetház új épülete építkezésének előhaladásáról. Elhatározta, hogy ünnepélyesen fogja megnyitni az ötven fiút be­fogadó szeretetházát még ebben az évben. Köszönetet szavazott az új igazságügyminiszternek a nyújtott épí­kezési segélyért. Darányi Béla min. tanácsos előterjesz­tette, bogy az egyesület kérésére a Dunaalmáson be­rendezendő bolgár kertészet vizi munkálatainak elkészí­tését a földmivelésügyi minisztérium valószínűleg el­vállalja, mert a szeretetház területe erre rendkívül alkal­mas. A választmány Darányi Bélának köszönetet szava • zott. Nagy Kornél szeretetházi igazgató és Gömbös Andor pénztáros jelentését a választmány helyeslőleg vette tudomásul. A kassai országos patronage-kongresz­szuson az egyesületet Révész Kálmán ref. főesperee és dr. Lázár Andor ügyvéd képviselték. Az egyesület Kerkápoly Károly iránt érzett hálája kifejezéséül sirjára halottak napján koszorút helyez. Davidson János Pápán. Folyó hó 22-én ismét külföldi vendége volt főiskolánknak. Davidson János a skót vasárnapi iskolai szövetség utazó titkára Macze­dóniából és Bulgáriából visszajövet 3 hétig tartó körutat tesz hazánkban. Első utja Pápára vezetett. Főiskolánk­ban a theol. akad. hallgatói előtt ismertette a vasár­napi iskolák világszövetségét b általában azt a mun kát, ami szerte a világban a vasárnapi iskolákban folyik. Beszélt arról, hogy mennyire fontos az, bogy már az elemi iskolás tanulók között legyen vasárnapi iskola. Mert csak itt képes a tanító tanítványaival közvetlen érintkezésbe jutni, itt van alkalma arra, bogy a gyermekeket az egyház iránt való hűségre tanítsa a a keresztyénség tanításait mindenegyes lélekhez oda­vigye. Az egyház, melynek nincs ifjúsága, halott egy­ház. Az egyház, mely megfeledkezik arról, hogy gon­dozza ifjainak lelki életét : az erkölcsi öngyilkosságot követ el önmagával szemben. A vasárnapi iskola az egyháznak dajkáló intézete. Az iíjiság, melynek lelké­ben fölkeltjük a vasárnapi iskolák iránti érdeklődést, később is érdeklődni fog az egyház iránt. A gyermekek között végzendő munka a legrejtelmesebb munka, amit csak elképzelhetünk. Magyarországot! is több helyen van már vasárnapi iskola. Igy helybeli ref. egyházunk kebelében már tavaly működött. A vasárnapi iskolai tanítók papnövendékek és tanítónőképző-intézetünk több növendéke volt. Ezek számára Davidson ur 22-én d. u. külön előadást tartott Beszélt arról, bogy micsoda képességekkel kell birnia egy vasárnapi iskolai tanító­nak. A bibliának, a tanítandó gyermeknek és saját magának ismerete teheti eredményessé a vasárnapi isko­lai tanító működését Az igazi vasárnapi iskolai tanító megtalálta a bölcseség kövét, az örök ifjúság titkát. Az évek lehetnek hatással reá, testében meggyengülhet, de ha a gyermekkel belső viszonyba tud jutni, meg­nyeri annak szivét s örökké ifjú marad. Végül kérte az Ur áldását mindazok munkájára, akik már elkezd­ték s akik ezután fogják elkezdeni a vasárnapi iskolai munkát. Lelkészbeiktatás. A diósförgepatonyi ref. gyüle­kezet mull hó 17 én iktatta be lelkészi állásába Szinay Sándor volt nagyölvedi ref. s.-lelkészt. Amint értesü­lünk, a nagyölvedi ref gyülekezet igen megható módon és érzékenyen vett bucsut a szeretett s őnálok sok ideig lelki szolgálatot teljesítő s. lelkésztől. Kisérje szerencse új állásában. Űj magyar levélbélyegek. A lapok írják, hogy a magyar posta a jövő év elején új levélbélyegeket fog forgalomba hozni. Ezeknek a levél bélyegeknek a rajzát egy német filatelisztikai lap magyarázó cikk kíséreté­ben már közzé is tette. Az új levélbélyegek állítólag nagyon szépek és hires magyar mesterművek reprodu­cióit fogják ábrázolni. Uj iskola. A nagypeszeki ref. gyülekezet alig 3 éve építette meg nagy költséggel szép és monumentális templomát, most ez évb en a gyülekezeti tagok buzgó­sága újabb jelben mutatkozott. Mintegy 13 ezer koro­nára me nő költséggel építették meg iskolájukat és tanítólakásukat. A fzép és kényelmes, a tanügyi kívánal­maknak mindenben megfelelő iskolát múlt hó 10-én avatta fel Patay Károly esperes és adta át a haszná­latnak. A Koszorú 1911. évi sorozatában tiz új füzet a napokban hagyta el a sajtót. Ezek: Üszög talpra áll, irta Csűrös István. Evangéliumi erőtől duzzadó szociá­lis elbeszélés a jelenkorból. Hármas füzet (17)—173.), ára 24 fillér. — Hithűség próbája, irta Moravcsik Gyuláné. Történeti elbeszélés a Mária Terézia korabeli rekatolizálás idejéből (174. füzet). — A vasárnapi isko­lák történeté, irta Takaró Géza. Eleven rajza a vasár napi iskolaügy keletkezésének, megerősödésének és az egész világon való elterjedésének (175. füzet). — Ötven

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék