Dunántúli Protestáns Lap – 35. évfolyam – 1924.

TÁRGYMUTATÓ. I. Vezető cikkek és értekezések. Oldal. A hit szeme. Dr. Ravasz László 29 A kaposvári gyűlés tanulságai. P 13 A keresztyén egyházak egysége. Sz. B. . . . 37 Aktuális kérdéseinkről. Dr. Antal Géza ... 141 Aktuális kérdések. Medgyasszay Vince. ... 145 A nevelés a református hitvallás szerint. Bavinck 9 Dr. Antal Géza. Pongrácz József 125 Az egyházkerület gyülekezeteihez 137 Az egyke. Dr. Héjjas Imre 53, 57 Az ORLE pápai gyűlései résztvevőihez ... 93 Családos lelkészek szegénysége. Kovács József 77 Emlékezés a komjáti kánonokról. Kiss Z. 81,97, 102 Emlékezzünk I P 33 Föltámadás. F. L 49 Hazafiság és vallás. P 41 Immánuel. Kálvin 149 Irodalmi érvényesülésünk. P 25 Pünkösdkor 65 Szomorúság és aggodalom. Medgyasszay Vince 109 Tévelygések, sz. e 5 Tiz esztendő. Pongrácz József 49 Új kezdet, új reménység. P 1 II. Egyházi élet. A Belsősomogyi Ref. Egyesület nagyatádi ünne­pélye. Farkas István 67 Dr. Antal Géza életrajza 126 Dr. Antal Gézáné Opzoomer Adél 132 a Dr. Antal Géza püspöki székfoglaló beszéde . 133 Anyagi megerősödésünk 50 A pápai ref. egyházmegye közgyűlése. Referens 82 Belsősomogyi egyházmegye közgyűlése. Farkas István 102 Prof. Bőhl magyarországi útjáról. A. G. . . . 37 Csonka torony. B. Major János 150 Egyházépitő munka a győri ref. egyházban. Cso­konai Vitéz Mihály 152 Egyházkerületünk püspökbeiktató közgyűlése . 130 Egyházkerületünk közgyűlése 96 Egy presbiteri határozat. K. J 45 Elnöki megnyitó. Dr. Baltazár Dezső .... 101 Elnöki megnyitó beszéd. Huszár Aladár . . . 117 Esperesi programm. Halka Sándor 121 Francia ref. vendégeink a Balaton mellett . . 138 Holland vendégeink 61 Lelkészbeiktatás Komáromban 146 Magyar Karácsony. P 149 Még egy szó az egyházfegyelemről. Réthy László 1 Mezőföldi ref. egyházmegye közgyűlése. Vargha Kálmán . . 102 Midőn ránk tör ellenségünk. Dr. Héjjas Imre . 13 Nagy Lajos 1856—1924. a. r 65 Németh István életrajza és temetése .... 86 Oldal. Németh István 1851—1924. Pongrácz József . 85 Összefoglaló jelentés a székesfehérvári egyház­építő munkáról 78 Püspöküdvözlő beszéd. Balogh Jenő .... 129 Ref. missziói nap Szigetváron. Farkas István . 142 Részlet a veszprémi egyházmegye esperesének évi jelentéséből 94 Soltész Elemér protestáns tábori püspök beiktatása 151 Szabó József 1891—1924. M. G 61 Szétszórt csontok. Réthy László 118 Tájékoztató az ORLE pápai gyűléseire ... 93 Tatai református egyházmegye gyűlései. Besse Lajos 102 III. Tanügy. A pápai ref. egyházm. tanügyi bizottságának indítványa 83 Egyetemes Tanügyi Bizottság gyűlése .... 58 Naggyülés Kunszentmiklóson a főgimnázium fenn­tartása ügyében 79 Püspök úr előterjesztése az elemi iskolai tandíjat visszaállítani szándékozó kultuszmíniszteri rendelettervezetre 72 IV. Külföldi élet. Amerikai levelek. Tóth Kálmán . . . 5;, 31, 33, 41 A protestántizmus Németországban. V. ... 17 A Skót Egyesült Szabad Egyház. Pongrácz József 81 Az indianapolisi világgyülés. Tóth Kálmán . . 18 Bázel. Csizmadia Dániel 10, 22 James Isaac Good (1850-1924) Tóth Kálmán. 21 Külföldi szemle 152 Rákóczi-kori emlékek holland levéltárakban . . 25 V, Könyvismertetés. Forgács Gy.: Agenda Dr. Kőrös E.: Petőfi és a magyar nemzet . . Holland-Magyar Ref. Bizottság kiadványai . . Wéber Miksa: A protestáns etika és a kapitaliz­mus szelleme. Sz. B Forgács Gy.: Vezérkönyv a konfirmációi oktatás­hoz Kis Géza: Vándormadarak Györék József: Csend Keresztyén Család Naptára ..... ^^ Patay Pál: A keresztyén egyház története 4' 7 Bethlen Naptár v. Viktor Gabriella: A gyermek imádsága . . . Rabaut, a puszták prédikátora . . * . . . VI. Hivatalos rész. Konvent: 2337/1923. Megszüntetett közalapi tőke­6 7 58 69 105 119 119 119 119 119 153 153 kamat segélyekről

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék