Dunántúli Szabad Nép, 1946 (2. évfolyam, 18-225. szám)

1946-01-22 / 18. szám

(x £ éjsim. 9Ii- % »0>e#Oi/«iekí eiviara H ÉVFOLYAM 18. SZÁM. ARA 1000 PENGŐ. . >*':wbíű.vX ijilÄ S^óvtÍrn V ■■ÖKra&asmMHMM&W’’ M ? 0 L 0 i A P I A KEIM!, 18-56. KANU.ÍR 22. Itt az Ideje, hogy a demokrácia hívei teljes súllyal lépjenek tol es eltiporjak a reakciót I Kommunista Part gyűrt taggyűlésén ú| harc mtgv.vasara hívtál tői a tömegeket Győr, január 21. Szombaton délután a városháza nagytermét zsúfolásig megtöltötték a MKP győri szervezetének tagjai, hogy részt vegyenek a párígyülésen, amely hivatva volt feleletet adni a napjainkat érintő égető kérdésekre. A taggyűlé­sen a politikai beszámolót Szántó Zoltán elvtárs nemzetgyűlési képviselő, a MKP győri területi bizottságának titkára tartotta. Feszült érdeklődés, a hallgatóság legnagyob figyelme közepette kezdte meg előadását. Bevezető szavait Lenin emlékezetének szentelte, halála 22. évfordulója alkalmából. Az orosz és a világ proletariátusának vezére Marx és Engels óta a legnagyobb mértékben vitte előre a dolgozók osztálya ügyét. Bejelentette Szántó elv társ, hogy Lenin emlékének méltóbb megörökítésére az e heti párt­napokat szenteli a Kommunista Párt. A taggyűlés résztvevői egy perces néma tisztelgéssel áldoztak Leninnek, majd Szántó elvtárs rátért a gazdasági és politikai helyzet ismertetésére. előtt pedig a bankok felszólították ér­dekelt ügyfeleiket, a tőkéseket és vál­lalkozókat, hogy pénzkészletüket he­lyezzék el a folyószámlákon, tudva azt, hogy a bankjegydézsma nem fogja érinteni a bankbetéteket. így a pénz- felibélye.gzés terhét csak a kisemberek, a dolgo ók, kisiparosok és kiskereskedők viselték, a bankjegyek nagyrésze^ vi­szont kikerült a dézsma alóli. Az árak nem, hogy csökkentek volna, hanem to­vább emelkedtek és a helyzet ma talán rosszabb, mint a rendelkezés életbelép­tetése előtt. Ugyanez mutatkozott meg az áruzá­rolási rendelkezésnél is. A szabotálták a rendelkezést. A gyárak késedelmeskedtek as árubejelentéssel, mások tejesen megtagadták. Világos, hogy a gazdasági reakció­nak olyan irányú működésével ál­lunk szemben, amely a megbízha­tni lan államapparátusra támasz­kodva a demokrácia megbukiutasá­ra törekszik, hogy a régi rendszert állítsák vissza. A TÖMEGEK EREJÉVEL — Már pedig — mondotta Szántó Zoltán — mi nem akarjuk a régi tőké3 és földibirtokosok elnyomó uralmát biz­tosító országot ujjáépiteni. Mi a nép országát akarjuk felépítetek A nép helyzete pedig a reakció működése kő-, vetkeztében egyre rosszabb. Az utolsó év alatt az árak 70 ezerszeresre emel­kedtek, ugyanakkor a bérek csak 2 ezerszeresére növekedtek. Ezért kevesel- jük a politikai harcban elért ered­ményt is. A munkásosztály elkeseredése nap" ról-napra nő, de éppen ez az elke­seredés az az erőforrás, amelyet hasznosítani akarunk és fogunk. A Magyar Kommunista Párt elhatá­rozta, hogy mozgósítja a népet és a tömegek erejével szerez érvényt a kormányprogram végrehajtá iá­nak. Követeljük a pénzügyi appa­rátus szabotálóinak eltávolítását, nagyobb befolyás biztosítását a munkáspártoknak a Nemzeti Bank ügyvitelében. Követeljük a készle­tek felkutatásában a népi intézmé­nyek. a földigénylő és terme’é i bi­zottságok, valamint a most alakí­tandó népi bizottságok közreműkö­dését. kz igazoló bizottságok és népbirósá- íok átszervezésére is szükség van. Tfir- letetlen, hogy a Nyugatról visszatérők ícmzeti jutalomban részesüljenek, visz- izamenően magkapják fizetésüket, ami­mé a gVírakban a munkásoknak az 'főirt segélyeket csak késedelmeskedve | udják kifizetni. Szántó elvtárs e szavainál elemi erő­re! tört ki a helyeslés és a reakció el- eni felzúdulás. A KORRUPCIÓ ELLEN — Szükség van az államgépezet meg. isztitására — folytatta Szántó elvtárs. teljes súllyal lépjnek fel és eltipor­ják a minden oldalról jelentkező reakciót és ehhez a harchoz a Kommunista Párt mozgósítja tö­megeit. Nem elegendő, hogy elvtársaink bent ülnek a kormányban, s van nemzetgyű­lési képviseletünk, a tömegek támoga­tása és beavatkozása nélkül ezek har­ca meddő maradna. A kormány közellátási rendelkezései azt célozták, hogy a városi népesség, elsősorban a legfontosabb iparr/jalA ban. dolgozó munkások, értelmiségiek ellátása biztosi tva legyen. Ki kell szo­rítani a közellátásbóf azokat, akik nin­csenek rászorulva, a feleslegekkel ren- delkezőktől be kell gyűjteni a készlete­ket és eljuttatni azokhoz, akik rászo­rulnak, ugyanakkor meg kell indítani a falu iparcikkekkel való egészséges el­látását is. A RANKKÖRÖK SZABOTÁZSA Szántó elvtárs ezután az adópengő, a bankjegydézsma és az árutárolási rendeletekről beszélt. Ami e rendelke­zések körül lejátszódott, megmutatta, hogy az országban két ellentétes állás­pont uralkodik. A demokrácia baloldalának állás­pontja az, hogy a válságot a gaz­dagok, a tehetősek terhére kell megoldani. Á másik oldal a tőkésosztály hatalmi pozícióit akarja megerősíteni. Szükség ,rolt-nz adópengő bevezetésére, mert az illám alig jutott bevételhez, a gazda­gok jelentéktelen adóterhet vállaltak, résedelmeskedtek a befizetéssel, ami a pénz romlása következtében nekik ked­vező volt. A pénzfelbélyegzésre szűk- jég volt azért, hogy' a forgalomban le­ró bankjegymennyiség szaporodását megállítsák, másrészt pedig megfejelő írcsökkentések következzenek be. Ma már tudjuk, a gazdasági reakció teljes erővel érvényesült, hogy ezt a jól el­gondolt rendelkezést szabotálják, A Nemzeti Bank a kormány megkérdezé­se nélkül a rendelet életbelépése előtt hihetetlen nagyságú kölcsönökkel látta el az érdekelt tőkéseket, közvetlenül a bankjegydézsma rendelet kibocsátása — Ez azonban nera jelenti azt, hogy: amikor mi a szükséges takarékoskodás miatt is a közhivatálnokok 30 százalé­kát le akarjuk építeni, a demokrácia embereit engedjük eltávolítani. A re- akciósokat kell kiválogatni. A reakció­nak azonban o téren is van egy fegy­ver. Ez a korrupció. Mgkörnyékezik, le- pénzeik az államgépezet embereit A korrupció elleni harcot a legélesebb eszközökkel keil megvívni. A korrupció eLleui harc — harc a magyar demokrá­ciáért. Szántó elvtársi ezután a demokrácia intéjményeinek megóvása mellett fog­lalt állást *—• Az üzemi lézottaágok rendszere nagy vívmánya a demokráciának. Az üzemi bizottságok intézményét megóv­juk. Látjuz azonban. — s itt utalt » Ma uthner-bőrgy árban leleplezett áru- rejtegetés esetére — a reakció megkí­sérli, hogy az üzemi bizottságok tag­jait is korrumpálja, ahol lehet Ha es általános jelenseéggé válnék, azok,, akik ellenségei az üzemi bizottságok rend­szerének,, azt mondanák: mtegbukott, nem jó az üzemi bizottságok rendszere. Éppen ezért az üzemi bizottságokat a. demokrácia éles, erők fegyverévé kell tenni. Olyan embereket káli az üzemi bizottságokba, válogatni, akik tántorit- hatatlanok, Győrött a két munkáspárt közösen elhatározta, hogy a közös mania — közös felelősség alapján az üze­mi bizottságok ujjáalnMíásánáJ & a paritásra törekszik és csak ott térünk el kis engedménnyel, ahol ezt az erőviszonyok megkövetelik. De nemcsak az üzemi bizottságok vá­lasztásánál, hanem más téren is a legszorosabb mnn- ká»egységei kell kiépíteni, mert ha nem egyesítjük erőinket, a reakció mgnyerte a csatát. A harcok kiéleződése elkerülhetetlen és ez magával fogja hozná az erőviszonyok kedvező változását. A mi feladatunk, hogy ez a változás a nép érdekeinek megfeleljen. Élesen kell tehát látnunk a feladatokat, a tömegek mozgósításá­ra pedr'g erősíteni kell a párt munká­ját. Szántó elvtárs példával, az új kollek­tiv szerződések tapasztalataival igazol­ta, hogy a küzdelem csak akkor lehet eredményes, ha azt tömegek támogat­juk, A Szakszervezeti Tanácsnak azt a javaslatát, hogy a kollektiv szerződések pénzbeli és természetbeni javadalma­zást írjanak elő a GyOSz nem akarta elfogadni. De amikor a dolgozók egy­séges és éles állásfoglalására figyel­meztették, a GyOSz elfogadta a javas- latot. ERŐS KOMMUNISTA PARTOT A pármunka erősítés« magával hoz­za, hogy kiküszöböljük a jobboldali ve­szélyt a párt soraiból, a csüggedést, a passzivitást. Ugyanakkor vissza, kell utasítani e reakciónak: azt a mesterke­dését is, hogy újra a hitlerista eszme­világ képében verjen éket a dolgozók sorai közé Újra erősödőben van a sovi­niszta propaganda. A Kisgazdapárt bu dapestí gyűlésé® a* előadó azt állította, hogy Bájrdossy LA^zlót egy kisebbség terrorjára, végezték Iá, de te* még olyan idő, amikor KárdosSy emlékét re­— A jelenlegi nehéz körülmények között sokan felvethetik a kérdést, he­lyes volt-e a Kommunista Párt eddigi politikája — mondotta. — A választá- rck óla eltolódtak ‘a poSKjB-tai'- viszo­nyok, azelőtt a munkáspártoknak több beleszólásuk volt az ország ügyeinek intézésébe. A választások eredményei azonban nem igazolták a reakció vára­kozását. A Kisgazdapárt többségi párt­ként vonult be a nemzetgyűlésbe, mégis a kormányalakításnál kitűnt, hogy Magyarországon többé a munkás­osztályt és pártját, a Kommunista Pártot az ország ügyeinek intézéséből kizárna nem lehet. A koalíciós kor­mány maga elé tűzte a Függetlenségi) Frontnak még a választások előtt ki­bocsátott programja maradéktalan vég­rehajtását. Akiknek kétségei voltak, hogy a Kommunista Párt kormáinyibia vonulá-’ sával nem folytat-e megalkuvó politi­kát, elfelejtik, hogy a négy kormány­párt közös programja, a közellátásért, a feketézők, az infláció és a reakció ellen, továbbá a szénnek, a föld egyéb kincseinek, s az energiaforrá-ck álla­mosításáért folytatott harc a Kommu­nista Párt akcióprogramja. Emlékez­tette Szántó elvtárs a hallgatóságot a pártnak a választások élőt kibocsátott hároméves újjáépítési tervére. Ebben követeltük egy háromtagú csúcsszerve­zet felállítását a tervek kidolgozására és végrehajíására.A Gazdasági Főta* nács felállítása lényegében e követeié® teljesedését jelenti. MOZGÓSÍTJUK tömegeinket Szántó elvtárs ezután ismertette azo­kat a rendelkezéseket, amelyeket a kor­mány a gazdasági helyzet megjavítá­sáért hozott. — A reakció, — mondotta — amely a választásokon vereséget szenvedett, más utakat keresett és tejes erővel fel­lépett gazdasági téren is. Szövetkeztek vele az államgépezet és a közigazgatás reakciósai, hogy a helyes rendelkezések ne hozhassák meg a kívánt eredményt és ezzel megbuktassák, csődbe vigyék a demokráciát. Itt az ideje hogy a demokrácia erői

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék