Adelaidei Magyar Értesítő, 1982 (15. évfolyam, január-december)

1982-11-01

ÜNNEPÉLY 1956 EMLÉKÉRE A Magyar Klub a délauszt­ráliai Magyar Egyesület megbízásából október 31.- én nagyszabású ünnepélyt rendezett az 56- os Szabadságharc 26. évfordulójára. A nagyszámú közönség néma felállással tisz­telgett a bevonuló egyesületi zászlóknak, melyek a szinpad előtti tér két oldalán helyezkedtek el. - A függöny nyitásakor fd- emelő látvány tárult szemeink elé,amint a Közösségi Iskola-a Regnum-növendékek és fi­atal cserkészek a színpadon égő gyertyával a kezükben,jól érthetően szép hangosan el­mondták a Magyar Hiszekegyet. A megjelenteket Herendi János a DAMESZ.el­nöke köszöntötte-köztük- TOLLAS TIBOR sza­badságharcos költőt,irót,a Németországban négy nyelven megjelenő „NEMZET6R"fószerkes tőjét. Első számként ifj.Újvári Kázmér szavalt el egy Tollas verset,majd Mikajló Ibolya Schu­mann egyik szonátáját és Wiensenski Taran­tella Scherzóját hegedülte zongorakiséret- tel.-Következőnek Pitó László tenorjában gyönyörködhettünk,három kurucdalt énekelt Telkesi Kati zongorakiséretével. klubszemle A kiváló rendezés Garamy József érdeme! Az ünnepély a nusz eléneklésével és a zászlók val végződött.-oOo­Magyar Him- elvonulásá­B.I. Friss József épitésvezetőnk egy steinlesz, elsőrendű állapotban lévő tűzhely igen elő­nyös megvételével örvendeztette meg a vàlæzt- mányt./5-6000 dollár értékűt 1500-ért vásá­rolta meg!/ A Nagyterem nemcsak gyönyörűen ki van festve,de a faburkolatnak,az oszlo­pok sarkairól le-le kopott sarkai is komoly fedést kaptak,úgyszintén megfelelő magasság­ban egy deszka ráma fut körül a falakon,nan lesz szükség ezután szegeket verni diszitás vagy kiállitás esetén.Köszönetünk a festés­ért Virág Pál,Kizmos János, Madura Miská­nak és Lábadi Vilmosnak,mig az asztalos mun­kákat Karvak Vendel készítette szakmunkásai­val. A nagyterem világítása is megjavítva gj csövekkel,a bejárati falrepedés is ki van javítva.-oOo­Szünet után Telkesi Kati Liszt ötödik rap­szódiáját adta elő zongorán.-Hanák Ági,dr. Csikós Zoltán költeményét:„Magyar Anya Bú­csúja Fiától 1956-ban"szavalta el.-Ezután Pinczel Mági opera és operett áriákat éne­kelt magyarul-angolul és olaszul-L.Finch kisérte zongorán. Az ünnepi beszédet TOLLAS TIBOR mondta - kihangsúlyozva az 1956-os felkelés óriási jelentőségét. Ennek a nevezetes napnak eseményei renditet­ték meg magát a Szovjet Uniót is és feléb­resztették az elnyomásban élő cseheket és a lengyeleket is. Felhívta a hallgatóság figyelmét az emigrá- ciós magyarság fontos szerepére, mert sem az otthoniak, sem más elnyomott nemzet fi­ai hazájukban nem beszélhetnek. Az emigráció feladata feltárni az igazsá­got a szabad világ előtt. Az elnyomás elle­nére az otthoni ifjúság titokban ápolja nemzeti öntudatát és túl fogjuk élni- ha­sonlóan a tatár-,török- és Habsburg uralom­hoz a szovjet parancsuralmat is. Az ünnepély szereplői főleg az M.H.B.K.Kul- turrészleg ifjú hölgyei voltak, akik hajlan­dók és képesek mindenkor nivóssá tenni a rendezvényeket. Felhívjuk kedves olvasóink,tagtársa­ink és minden honfitársunk figyel­mét SZILVESZTERI MULATSÁGUNKRA!! a rendezőség kitűnő vacsorával,vál­tozatos,jégbehütött italokkal,hűvös teremben családjaikkal és barátaik­kal együtt várja kedves mindnyájukat. Belépőjegy 15-dollár,nyugdíjasoknak 10- és az örökös tagoknak 8-dollár.. Az elmúlt szilveszteri multaságaink tapasztalatai a jegyek minél előbbi megvásárlását sugallják,ne feledkez­zünk meg idejében asztalt foglalni! Jegyek a kisbárban minden szerda-csü- törtök-péntek-szombat és vasárnap este kap­hatók RÓZSIKÁNÁL.Jó hangulatról Döröm­böző Feri és zenekara gondoskodik!-oOo­Hálás köszönetünket tolmácsolom KEZES MAG­DÁNAK a szép,szines nyomásos magyar asztat térítőkért és a tombolákhoz adott értékes nyereménytári^yakért ! -y-s.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék