Adelaidei Magyar Értesítő, 1982 (15. évfolyam, január-december)

1982-11-01

klubszemle TOLLAS TIBOR műsoros előadóestje a rendezmé- nyek túlzsúfoltsága elle nére kitünően sikerült,bizonyára Számára is emlékezetes marad.Érkezésekor a repülő­téren Szűcs Marika és Rozika a fogadóbizofe- ság élén kalocsai ruhában virággal várták. Ittléte alatt kézről-kézre adtuk,s mindkét alkalommal előadásának hatására,alig győz­te a megvásárolt könyveket dedikálni. A műsorbemondó szerepét Nagy Margitka lát­ta el hibátlanul,Újvári Péterke szavalta Tollas egyik költeményét,tisztán ejtve ki minden szót,Telkesi Kati zongorakiséreté- vel Pitó Laci énekelt-szebben,mint valaha- operettrészleteket,Mikajló Ibolyka hegedült a tőle megszokott virtuozitással,majd szü­net után a Dörömböző trió játszott kedves magyar operettrészleteket.Ebben a műsor ke­retben TOLLAS TIBORT kétszer hallhattuk. A több mint 100 jelenlévő talán az egész Adelaide-i magyarságot képviselte. Legalá]} is azokat,akik hazájuktól távol az otthont érezték a forró magyar szavak ölelésében. A magyar szó idegenbe szakadt hirdetőjének kiáltása,sóhaja,könnye,imádsága szólalt meg ezen az estén.A csillogó,könnyesen suttogó imádságos szavak úgy simogatták a lelkünket mint édesanyánk keze gyermekkorunkban.... Remélem, eljössz még egyszer hozzánk TIBOR! ************************ *-***jÍtí«-*-****jfc***** jj-***ÿÿf"!r************ *****-„------------^---------------------------­közérdekű гигек A KODÁLY TANCCSO- l/Ä-эД PORT SYDNEYBŐL Perthbe a Keszkenő tánccsoporttal vetélke­dő fellépésre menve 1983 január 16.-án,6 ó- rai kezdettel a "Forrás"népi zenei együt­tessel a Magyar Klub nagytermében rendkí­vül érdekesnek Ígérkező műsoros estet tart amelyre szeretettel hivják honfitársainkat. Műsormegváltás mindössze 4 dollár. A 42 szereplő autóbusszal utazik elszállásolá­sukról Schaffer Frigyes gondoskodik.Janu­árban ez az egyetlen magyar rendezvény ,a- mit kár lenne elmulsztani! Január 16.-án remekül hűtött termünkben szeretettel vár­juk honfitársainkat,hogy láthassuk,mit tud- a Sydney-i magyar ifjak! CSEKESZ.HÍREK. November 7.-én a cserkészotthon parkjában a gondosan előkészi - tett cserkészmajálisnak még az idő is kedvezett.Gyönyörű napsü­tésben, de nem túlmelegben kellemes volt a lombos fák alá helyezett asztalok mellett magyaros ételeket enni,látni a sok,jóked­vű fiatalt ! Gratulálunk a rendezőknek! Oktlberi családi vacsoránk elsőrendű hangulatban zajlott le,köszönet érte a rendezőknél és a tombolajegyek árusításáért Nádasky Sebére BARTOS JÓZSEF nyugdíjas tagtársunk követendő dát mutatva új ÖRÖKÖS TAGUNK-Life memberünk!! Szeretettel köszöntjük most már hivatalosan i Örökös tagunk. ISKOLAI KÖZLEMÉNY Évzáró december 10.-én. Az uj iskolai év tanítása 1983 feb­ruár 11.-én kezdődik.Öt osz­tályban hivatásos tanerőkkel folyik a tanítás.Kellemes Karácsonyi ünnepe­ket és boldog uj évet kívánnak % tanítók a szí löknek és tanulóknak .„ISKOLÁNK A TE GYERMEKE­DET IS VÁRJA!" A bárakban dolgozó önkénteseink nevében hálá­san köszönjük Nádaski Sebőnek a pohármosó ke­ferendszer ajándékozását! Suth Gusztávék leányának,Sylviának fiúgyerme­ke született.Gratulálunk az uj magyar édesa­nyának és a nagyszülőknek! ************************************* I SZERETETTEL HÍVUNK MINDEN HONFITAR- Ï ! SUNKAT A CSALÁDIAS SZILVESZTERI I Ï MULATSÁGUNKRA! i ********* ** ************************** nak Multilingual Authors Association of S.A. Irodalmi pályázatot hirdet:short story-novel- la, egy felvonásos színdarab,rádió vagy T.V. részére, költemények és ilyen művek angol for­dítására .Mindegyik csoportban 3 pályázót dij- jaznak-tekintélyes összegekkel .’-összesen 3330 dollárral.A díjak adományozásában a Dezséry E. Publ.300 és a D.A.M.Szövetség 200 dollárral vett részt.A pályázatot a M.Authors Ass.alel- nöke,Dr.Dezséry András kezdeményezte,aki szí­vesen szolgál felvilágosítással az 1983,márc. 31.-i határidős pályázat feltételeiről. A Délausztráliai Magyar Karitász Egyesület október 27.-én tartotta évi közgyűlését.Abe­számolókból kitünően közel 100 személynek nyújtottak segítséget.Közben a két alelnök, Pálinkás István atya és Vajda Géza lelkigon­dozó hivatásszerűen segítenek-minden rászoru­lón,teljes titoktartás mellett.A rendes,fize­tő tagság létszáma örvendetesen emelkedik és a közgyűlés a teljes tisztikart újra megvá­lasztotta.-Okt.30.-án kitünően sikerült a Magyar Klub nagytermében megtartott Kari­tász vacsora. 6

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék