Adelaidei Magyar Értesítő, 1983 (16. évfolyam, január-december)

1983-01-01

-A KULTURÁLIS ÜGYEK .VE- zetojenek beszámolója Az elmúlt év kulturális eseményekben a szokottnál gazdagabb volt és az előadó ven­dégeink a klub tagjainak és vendégeinek sok­oldalú,magas színvonalú szórakozást nyúj­tottak. Február 21-én Ádám Erzsébet,a marosvásárhejy- lyi Nemzeti Szinház művésznője adta elő a Nap Árnyéka cimü pódium játékot, férje ösz- szeállitásában és Krizsa János után Vadró­zsák címen a székely népköltészet virágait. Kiváló előadását az aránylag kisszámú közön­ség elismerő, szinte szűnni nem akaró taps­sal jutalmazta. Két hónappal utánna Ambrózy Pál zeneszerző és zongoraművész nagyszerűen összeválogatott és kedvesen ismertetett hangversenyét élvez­te az ismét alacsony számú közönség. Végre telt ház. A színjátszó ifjúság négy egyfelvonásos darabját " Járom az utam " ci- men október 24.-én adta elő óriási siker­rel, Csejthey Zsolt rendezésében. 1956 Szabadságharcára október 31.-én emlé­keztünk Tollas Tibor költő és lapszerkesz­tő mindenkit magával ragadó vendégszereplé­sével. November 7.-én újra Őt láttuk szerzői és i- rodalmi est keretében. Tollas Tibor igen ér­tékes előadásai is nagyobb közönséget érde­meltek volna. Köszönet mindazok segítségéért,akik az elő­adások sikerét lehetővé tették. Megkülönböz­tető köszönet azoknak a fiatal szereplőknek, akikre a gyakran közömbös közönség ellenére is mindig számitani lehet. _____________________________Garamy József. klubszemle Az értesítő tizenötödik évfolyama. Az 1983-ban tizenhatodik évfolyamába lé­pő ÉRTESITŐ-ből 4.1Û0 példány került Adelai- dei és délausztráliai olvasóink kezébe,vagy­is havonta 410. Részben cserepéldányokként, részben tiszteletpéldányok és előfizetőknek Ausztrália többi államába évente 460 példányt visz a pósta. Tengren túlra 250 szám ment.Fő­leg tiszteletpéldányként átvett cikkeink szer­zőinek és cserepéldányokként. 16 nyugati fo­lyóirat és újság legjobb Íróinak az emigráció időszerű híreit és feladatait olvashatják az Értesítő' második felében. A Klub Értesítőjét olvassák Déiafrikátői Stockholmig,New Yorktól Tokióig,Buenos Airestől Vancouverig,Németor­szágban, Ausztriában és az egész évi bekötött számokból minden évben megy egy-egy példány a Magyar Nemzeti Muzeum Széchenyi Könyvtárba,a Torontó-i Magyar Kulturközpont könyvtárába és Canberrába a National Librerybe és természete­sen saját könyvtárunkba. Az olvasók kezébe ke­rülő 4.810 számból mindössze 3.856 szám ment postán-amióta postázzuk 15 év alatt a posta- költségek .eppen 15-szörösére emelkedtek! Te­temes többletmunkával mintegy 20%-ot összejö­vetelek alkalmával kézbesítjük.Miután összkölt­ségeink 25/ó-át a posta emészti így is fel,kívá­natos lenne még több példányt a posta kikapcso­lásával kézbesítenünk. Csak a nyomda és postá­zás kerül pénzbe. A szerksztés,íráson kívül je­lentős munka van a címzés,hajtogatás és postá­zással ,amihez a jövőben segítségre van szüksé­gem.Ezideig ebben a murikéban sógornőm Panni és a Feleségem voltak segítségemre,ezúton nyilvá­nosan kb'szö'nöm segítségüket! Nagy Ákos. Észrevételek az 1982. evhez A Magyar Klub vezetősége Berekally István el­nök vezetése alatt ez évben is, mint a múlt­ban,eleget tett a vállalt feladatainak.Iro­dalmi, történelmi és társadalmi rendezvényei meghozták a várt erkölcsi és anyagi eredmé­nyeket. Bár néha az egyes rendezvények láto­gatottsága esett az előző évekhez viszonyít­va, aminek emberileg érthető magyarázata van: emigrációnk öregedik. Mind többen kerülnek nyugdíjas korba,s jelentős részük mindentől visszavonul. Oka? Lehet anyagi,egészségi, vagy közlekedési probléma-ezek kihatnak a bálák látogatottságára. Bár jómagam még min­dig hódolok a tánc szépségének,sokan már fárasztónak találják... Ilyen problémákkal természetesen más nemzetiségi csoportoknak is szembe keil nézni. Mindezek figyelembevé­telével ,megfontolás tárgyává tenném : keve­sebb tánc-mulatságot és több kulturális mű­sorokat helyi adottságokkal.külföldi művé­szekkel , vidám kabarészerü műsorokat... Ezen véleményemet alátámasztom az év folya­mán tartott ilyen tárgyú rendezvények magas látogatottságával. A vezetőségen belül az összmunka szelleme kedvezően javult,bizonyítva,hogy a 30 tagú vezetőség eredményesebb,mint 50 tag ide-oda húzása... Összegezve a fentieket még le kell szögezni, hogy a Magyar Klub és a Szövetségbe tartozó magyar egyesületek között a kölcsönös megér­tés,közösségi érzés és együttműködés soha o- lyan magas és kedvezd nívón nem volt,mint 1982 folymán. Remélem,hogy a közgyűlés al­kalmával megválasztásra kerülő új vezetőség ugyanilyen lelkesedéssel és körültekintéssel fogja munkáját mindannyiunk jőhasznára foly­tatni! Laczina Frigyes. 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék