Hadak Útján, 1984 (36. évfolyam, 372-377. szám)

1984-01-01 / 372. szám

dezett a Preston City Hall-ban; a tiszta jövedelmet a Perth-i 6. Magyar Találkozó útiköltségeire fordítják. A főcsoport közgyűlésén a bajtársak egyhangúlag megerősítették dr. Elek Sán­dor bajtársunkat vezetői tisztségében. — Szívből kívánunk további eredményes munkásságot ! Calgary-ban a hagyományos Borbála­estet helyi csoportunk rendezte meg a vitézek, szabadságharcosok és csendőrök csoportosulásainak közreműködésével. A vendégseregben az ifjúsági is szép szám­ban volt képviselve. Az ízletes vacsorát a rendezőbizottság hölgytagjai készítet­ték; a bevezető fohászt Ft Horváth Mik­lós ny. plébános a MHBK tábori lelkésze, a záróimát Nt. Göndöcz Kálmán ref lelki- pásztor mondta. — A műsort Dániel Já­nos csop. vezető bs. nyitotta meg; Fülöpp József bs., kanadai főcsoportunk egykori vezetője a tüzérek Borbála-hagyomá­nyait ismertette, majd felolvasta az 1983 évi Borbála-tekercset. A „Vadrózsa“ tánc­csoport szereplését a cserkészek kzínpadi jelenete követte, amely az 56-os szabad­ságharc egyik budapesti harcálláspontján játszódik le. A fiatalság szereplése mél­tán vívta ki a szépszámú közönség tap­sait. — Zsitvay Sándor bs., a csoport volt vezetője, v. Duska László központi ve­zető bs. megbízásából Szakony András bs-t a MHBK bronz emlékérmével. Dá­niel János bs-t pedig az EFSz-kereszttel tüntette ki önzetlen munkásságuk elisme­réséül. Az esten egybegyűlt adományokat a Borbála-múzeum és az Erdélyi Bizott­ság, ill. a „Carpathian Observer“ támo­gatására fordították. Milwaukee-i és Waukesha-i közös ren­dezésben látták vendégül novemberben az amerikai körúton levő Tollas Tibor költőt; a vendéget Eiler András wau- feeshai csop. vezető bajtársunk köszön­tötte. Tollas előadásában főleg az ottho­ni szellemi áramlatokról és a kritikai megnyilatkozások elfojtásáról adott té­nyekkel alátámasztott képet, majd leg­újabb verseskönyvéből szavalt. Ebner Kinga, Tompa: A gólyához c. költemé­nyét szavalta el, majd Seiy Danny ol­vasta fel angol műfordításban Tollas: Be- bádogoztak minden ablakot c. költemé­nyét. Szépszámú közönség vett részt a szerzői esten. Fenti csoportjaink decemberben könyv­gyűjtéssel és vacsorával egybekötött ka­rácsonyi estet rendeztek az olaszországi menekülttábor magyarjai javára. Az est középpontjában egy betlehemes játék állt, Kodály gyűjteménye alapján. A műsor­ban szerepeltek még: Burányi Tibor, Eb­ner Kinga és Szente Krisztina szavalatok­kal Jakab Michel hegedű-, Papp Laci trombita- és Szente Krisztina klarinét­játékkal; valamennyien iskolások. A mű­sort Lehoczky Kálmánná, Melinda ren­dezte, műsorvezető Ebner Jánosné, Fran­ciska volt. — Az est tiszta bevételét és az összegyűjtött könyveket P. Salamon Z. László OFMCap. atyán át (c/o Comitato Cattolico Ungherese, Via della Concilia- zione 44, 1-00193 Roma) juttatták el a menekü ltáb orb a. Bajtársi jókívánságainkat küldjük Ade- laidebe tanulmányaik sikeres befejezése alkalmából Polgári Ralph (orvos), Mikajló Ibolya (zeneművészet), Pinczel Mági (é- nekművészet) és Nagy Margit (nyelvtu­domány) fiatal tagjainknak. Halálozás. Marosi Tiborné (Los Ange­les), egykori északamerikai vezetőnk öz­vegye; Gombért Károly gk. szds. (Sao Paulo); Simon Sándor számv. alig. (Cal­gary); Németh Miklós cső. főtörm. (Szainz, Stjáerország); Pálossy Mátyás tü. hdgy. (Sparta, N. J., USA); Lengyel József 1. vi­lágháborús kp. tiz. (New Brunswick N. J., USA); v. Szabó János fhdgy. (Balatonlel- le) elhúnytak. Részvétünket fejezzük ki Kaposvári Jó­zsef (Klagenfurt) és Imre (London) baj­társaknak öccsük és huguk (Budapest) el- húnyta alkalmából. Csak be nem küldött bajtársi hírek nem jelennek meg. Ez a január-februári számunk. HADAK UTJÁN, Mitteilungsblatt. - Verleger: Kameradschaftsverband Ungarischer Frontkämpfer e.V., Hochkalterstr. 4, Mün­chen 90. Verantwortlich für Inhalt und Her­ausgabe: Paul Darnóy, Kurfürstenstr. 24, München 40. F.rscheint lmal alle 2 Monate. Adresse: Postfach 44 0112, 8000 München 44. Druck: Danubia Druckerei, Ferchenbachstr. 88, 8000 München 50. - Der Bezugspreis ist in der BRD im Mitgliedsbeitrag enthalten. HADAK ÚTJÁN, a Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének Tájékoztatói*. Szerkeszti:a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: Damóy Pál Megrendelhető: Az MHBK tagjai részére az MHBK területi megbízottjainál (főcsoport- és csoportvezető). Más érdeklődők részére Postfach 44 01 12, 8000 München 44 " L '* r' 1——‘ R8 - ROOO München 50.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék