Hadak Útján, 1987 (39. évfolyam, 390-391. szám)

1987-01-01 / 390. szám

Megemlékezések a szabadságharcról San Francisco belvárosában, Kalifor­nia állam új központi épületének udva­rán állították fel az 56-os szabadságharc emlékére a „Gloria Victis“ nevet viselő négyméteres bronz szobrot, Rózsa Olga szobrászművésznő alkotását. A leleple­zésre több mint 700 főnyi közönség gyűlt egybe, köztük számos amerikai szemé­lyiséggel és a rabnemzetek képviselői­vel. Az ünnepséget Könnyű Ernő képvi­selő, a helyi szabadságharcosok hatékony támogatója vezette be. A megnyitót Ré- kay András, a SzHSz. elnöke nyitotta meg; 56 világraszóló jelentőségét Lan­tos Tamás szöv. képviselő, N. Leszky volt lengyel miniszter és Szörényi Éva méltatták. A Magyar Központban rende­zett magyar nyelvű ünnepségnek Tollas Tibor volt a szónoka. Perth-ben a Nyugat-Ausztráliai Ma­gyar Egyesület rendezésében folyt le az 56-os emlékünnepély, nagyszámú közön­ség részvétele mellett. A vendégek közt voltak P. Pearson, a World Freedom League és E. Hardy, a Rabnemzetek Ta­nácsának tagjai, valamint a horvátok és litvánok képviselői. Csaba László bevezetője után dr. Des- sewffy Manó méltatta az évforduló je­lentőségét. Ünnepi beszédében Mensáros Andor ausztrál orsz. képviselő vont pár­huzamot a 48-as és 56-os szabadságküz­delmek és az ezeket követő évtizedek fejleményei közt. F. P. Serong ausztrál vezérőrnagy felszólalásában meleg sza­vakkal méltatta a magyarság történelmi szerepét és bátor kiállásáait a szabad­ság védelmében. — A kísérő műsorban Szöllősy Csilla zongorajátékkal, Szom- bathy Éva szavalattal szerepelt, Nagy Sándor A. Camus 56-os gondolataiból olvasott fel. Régi honvédségi kürt jelek vezették és zárták be a méltó keretek­ben megtartott megemlékezést. Adelaide-ben a Magyar Szövetség ren­dezte meg az 56-os emlékünnepélyt, baj- társaink hathatós közreműködésével. A székesegyházban ünnepi istentisztelet volt az elesett hősökért; a magyar rádió­ban különadás volt a 30. évfordulóról; a Magyar Klub előkertjében álló hősi em­lékművet a magyar szervezeteken kívül ausztrál személyiségek is megkoszorúz­ták. Az angol nyelvű ünnepély vendé­gei közt volt Chriss Hurford szöv. be­vándorlásügyi miniszter, Anne Winstan- ley Levy, a délausztrál törvényhozás el­nöke, G. Crafter oktatásügyi miniszter, valamint szenátorok, képviselők, pártve­zetők és más közéleti tényezők egész sora. Herendi János bs., az AMSz elnöke kö­szöntötte az egybegyűlteket és vendége­ket. Ch. Hurford miniszter válasza után a megemlékezést, a délausztrál kormány­elnök nevében, a felsőház elnöke, Anne Winstanley Levy nyitotta meg. Herendi János bs. a szabadság nélküli békéről szólt; ünnepi beszédében Capt. Bemard Thillaye, volt tengerésztiszt és katonai szakértő, a magyarság kiállását és a nyu­gatiak nemtörődömségét állította szem­be. A szabadságharc mozzanatait eredeti híradókból összeállított film idézte vissza. A kísérő műsorban Ray Creevy előadó- művész Tollas Tibor „Bebádogoztak min­den ablakto“ c. versét, majd Bartók Bé­la zenéjének aláfestésével Illyés Gyula versét „Egy mondat a zsarnokságról“ ad­ta elő, mindkettőt angol fordításban; Mi- kajló Ibolya hegedűművésznő Bartók Bé­la Sonatina-ját játszotta. A rendezést He­rendi János és Berekally István bs-ak irányították. Az ünnepélyt követő foga­dáson J. Olsen, a liberális párt vezetője szólt a megjelentekhez. Ziirich-ben a helyi magyar szervezetek emlékbizottsága által a Börsensaal-ban rendezett ünnepi megemlékezésnek Dr. R. Friedrich — voH Bundesrat — volt a főszónoka. Magyarul Arató László, a Svájci Magyar Egyesületek ügyv. elnö­ke méltatta az eseményeket, majd em­lékérmet és okmányokat adott át azok­nak a svájci személyiségeknek, akik 56 őszén segélyakciókat szerveztek és ado­mányokat vittek Magyarországra. Az ökuménikus kórus Golarits István ve­zényletével szerepelt; az ünnepély után a résztvevők fáklyával vonultak a tó­parti parkban lévő Hősök Fája megko­szorúzására. ökuménikus istentisztelet zárta be a megemlékezést Csobánczy Jó­zsef kát. és Joób Olivér ref. lelkész ve­zetésével . A néhány nappal korábban megnyitott magyarságismereti kiállítás alkalmából tartott sajtókonferencián dr. Czettler Antal méltatta 56 jelentőségét. Bern-ben a Magyar Irodalmi Kör ál­tal a Bellevue szálló nagytermében ren­dezett megemlékezésen Deák Ernő (Bécs) magyarul, dr. Révész László egy. tanár pedig németül méltatta a 30 évvel ezelőt­ti eseményeket. A kísérő műsorban Vaj- sza Krisztina zongoraművésznő, Móra Ottilia operastúdiójának három tagja, szavalattal pedig Németh Zoltán szere­pelt. Sydney-ben az NSW-i Magyar Szö­vetség rendezte meg az angolnyelvű meg­emlékezést az egyetem csarnokában. Ün­nepi szónok Sir K. C. O. Shann volt, magyar részről dr. Varga László (New York) beszélt. Változatos művészi kísé­rőműsor egészítette ki a megemlékezést. Ez alkalommal mutatták be a szabadság­9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék