Nemzeti Újság, 1988 (5. évfolyam, 1-33. szám)

1988-01-15 / 1. szám

$1 NEMZETI ÚJSÁG Registered by Australia Post - Publication No. VBF6573 “Magyarország nem volt, hanem lesz!” ol. 5, No.1. Megjelenik havonta kétszer 1988. január 15. Az igazság követei “Nekünk, magyar emigránsok­nak, a régi hazától, a régi akoltól messze elszakadva, hivatásunk van itt künn. Hivatásunk az, hogy mint egyének, mint családok itt az igazságnak követei legyünk. Nemzetünk igazságának a követei.” (Mindszenty József bíboros) Új esztendő küszöbén, az Idő nagy folyamában megállva egy percre, elgondolko­dunk: mi is a teendőnk ebben az 1988-as évben, melyet az Úristen kegyelméből megérhettünk? A világ tombol, tör és zúz körülöttünk, békéről tárgyalnak a hatalmasok és iszonyú háborúra készülnek, az emberiség az Anyag mámorába menekül a borzalmas vég elől, mely már fejünkre tornyosult. Mit tehet egy parányi kis ember, ha emigráns és még igazi hazája sincs? Mit tehetnek a már ötödik évtizede “szüntelen vitézlő karok”, melyek ellankadtak már a kilátástalannak látszó küzdelemben, mit tehet az ész, az emberi elme, mely dermedten áll a világra szakadt gonoszság- özönben? Minden csüggedésünkben, fáradt vol­tunkban, panaszos jajunkban előttünk áll világító fényével Krisztus szava, mely meghatározta feladatunkat minden időkre: “Ti tanúim lesztek a világ végezetéig.” Tanuk. Krisztus tanúi. Ezek vagyunk mi. Ez az, amit tehetünk, s amit tennünk kell. Ennek a tanúságnak sok módja és változata van. A mai magyar emigráció tanúságát Mindszenty József bíboros fogalmazta meg, amikor köztünk járt és így intett: ti legyetek az igazság követei. A magyar nemzet igazságáról van itt szó, mert ez is Krisztus tanúságának egyik változa­ta. Erről kell tanúskodnunk, ezt kell hirdetnünk, ezt kell megvallanunk az emberek előtt. Ez a mi szent elkötelezettségünk, mely sírunkig elkísér. Nemzetünk igzsága nem csupán jajkiáltás, bár az is. Nem csupán szemrehányás, bár az is benne foglaltatik. Nem csupán ítélkezés, bár azt is magában hordja. Nemzetünk igazsága elsősorban és mindenek felett hitvallás: egy ezeréves keresztény nemzet tanúsága, hogy lehet Isten akarata szerint élnie egy nemzetnek, még akkor is, ha százszor megtiporják érte. Hogy minden veszedelemből és pusztulásból talpra lehet állni, ha erősen fogjuk az Isten kezét. Hogy az emberiség számára mindig van jövő, ha azt szántszándékkal, öngyilkos módjára el nem veti magától. Hogy a szabadság és függetlenség minden nemzetnek istenadta joga, melyet kölcsönösen tisztelnünk kell. A magyar vére bőséges ontásával tanús­kodott ez igazságok mellett egy ezredéven át. A magyar minden botlásában, emberi gyarlóságában is Krisztus tanúja és az igazság követe volt hosszú történelme folyamán, s annak kell lennie ma is. Ez az emigráció feladata az új esztendőben. Az igazság követségében járni görön­gyös út, sem vörös szőnyeg, sem bársonyszék nem jár érte. Dicséretet sem kapunk sokat ebben a földi életben. Talán még kövekkel is megdobál­nak, talán vérpadra is hurcolnak érte. De az igazságot mégis hirdetni kell, mert ez az a szerep, melyet az Isten Fia kijelölt nekünk. Az igazság követsége nemcsak a toliforgatók, az élenjáró magyarok feladata. Az igazság követsége egy egész nemzet elkötelezettsége. Ma az otthoni nép, akik a “régi akolban” maradtak, nem tudják ezt a feladatot betölteni. Agyukat és kezüket vasnál is keményebb bilincsekbe verte a zsarnokság. De az emigráció még szabadon él: a nemzet szerepét ennek kell betöltenie. A nemzet helyett, a nemzet nevében, a nemzet megváltására, minden egyes magyar emigráns az igazság követe. Nem mindenki tud vádoló vagy lelkesítő cikkeket írni, ragyogó érveléssel szónokolni, de mindenki tanúskodik az igazságról életével. Mert ez a legigazabb tanúság. A becsülettel leélt, munkás élet, a tetteivel nem hivalkodó szeretet, a csendes példa- mutatás, ez az igazság igazi követsége. Ezzel kell egyszer elszámolnunk az Isten előtt. Ennek a szellemét indítsuk fel magunkban az új esztendő küszöbén. És akkor jó lesz számunkra az év. És ha majd betelik napjaink sora, ha majd elszólít e világból az Isten akarata - mint sok derék magyar már elment közülünk - akkor alázatos lélekkel adjunk hálát az Istennek, hogy míg e földön jártunk, az igazság követei lehettünk. Dr. V. Endrey Antal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék