Egészségügyi munka, 1954 (1. évfolyam, 1-2. szám)

1954-01-01 / 1. szám

м. 9 f EGESZSEGllCYI MUNKA KÖZÉPFOKÚ EGÉSZSÉGQGYI ddlcozök lapja E gé s z s é gü gy i munka címen új szaklap első száma kerül ma az olvasók kezébe. Ennek a szaklap­nak az a célja, hogy elősegítse középkádereink szakmai képzését és tovább­képzését. A lap rendszeresen közöl majd ismertetéseket az új ápolási mód­szerekről, a tudomány egyes nagyobb jelentőségű eredményeiről, új gyó­gyító eljárásokról. Mindezzel hozzájárul ahhoz, hogy középkádereink szak­mailag fejlődjenek és hogy sok oldalról megismerjék feladatkörüket. Egészségügyi középkádereinknek már a múltban is igen komoly felada­taik voltak. A múlt rendszer „osztálypolitikája” azonban válaszfalat emelt az orvosok és a középkáderek közé. Egészségügyi intézményeinkben, váro­sainkban, falvainkban egyaránt az orvos egyik legfontosabb segítőtársa az ápolónő, az asszisztensnő, a védőnő, a csecsemőgondozónő és a többi egész­ségügyi középkáder. A középkáderek fontosságát — szerepét, jelentőségét és helyét — az egészségügyi hálózat rendszerében valójában csak népi de­mokratikus államrendszerünk ismerte fel. Az egészségügyi középkáderek munkájának igazi értékelése a lakosság egészségügyi ellátása szempontjá­ból csak a felszabadulás után következett be. Ma már az egészségügyi kö­zépkáderek elismerten fontos tényezői az állami egészségügyi szolgálatnak. Dolgozó népünk egészségügyi ellátásában kiemelkedő szerepük van a középkádereknek. Közvetlenül résztvesznek a gyógyítás munkájában, segí­tik az orvosokat a betegségek megelőzésében, közreműködnek a beteg dol­gozók egészségének helyreállításában, előőrsei különösen falun és tanyákon az egészségügyi kultúra megteremtéséért folyó harcnak. Az egészségügyi felvilágosítás középkádereinken keresztül jut el a legtávolabbi tanya­világba is. \ Az egészségügyi középkáderek munkájának jelentősége a legutóbbi idők­ben fokozódott. A mezőgazdaság nagyarányú fejlesztésével összefüggő 1-3 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék