Egyetemi Lapok - Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lapja, 1973 (15. évfolyam, 1-19. szám)

1973-01-24 / 1. szám

t dudafest XV. ÉVFOLYAM, L SZÁM. 1973. JANUAR 24. ARA 60 FILLÉR AZ E<VÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM LAPJA harmadik tanévre készülnek iCukor uteai kollégiumban 1971 nyárutóján rrszá- gcs lapokban, televín, rá­dióban felkapott téolit a Belvárosban megnyözép- iskolás kollégium, atnem- csak a Dunántúl éld fal­vai ból, de Észak- íelet- Magyarország vidékes ér­keztek kisdiákok, «ülők kétkezi dolgozók, a ekek tehetségesek legyenétövi- den ez képezte a kételőt- ti szenzáció magvát. A későbbiekben nnem kellett tartaniuk az íczai Csere János gyakckola vezetőinek a sajtó itójá- tól, jöttek újabb és új ér­dekességek; tanyai ;>giu- mokról, televíziót mii is­kolának mozgalomról, jem- és iskola közötti szenskö- tésekről. A témára reere- sen visszatérő „állanddósí- tó” érthetően az Egyet La­pok újságírógárdája 1 Pe­dig lenne itt szerepe é' év­re az országos sajtói is. Hiszen hány isten há mö­götti, eldugott faluban,íyán találkozhatnak olyan stsé- ges paraszti vagy nkás származású gyerekke aki szülei életkörülményeiiiatt nem juthat felsőbb sko- lába, egyetemre. Kevélyan újságírókolléga akad, or­szágjáró riportűtjain ta­lálkoznék továbbtaásra predesztinált kisdiákki Mi­lyen jó lenne, ha ilyen- fel­hívnák a gyakorlóiskokeze- tőjének figyelmét, s az szá­mítanának rájuk a stern - béri tanévkezdéskor. Ebben az évben imm har­madszor jönnek maid óéves kollégisták, első gimristák a Cukor utcai kollégium, az Aoáczai Csere János gvorló- iskolába. Hogy kik? Ehoey legrátermettebbek, (szü­lők körülménvei miatt leg­rászorultabbak jöjj-sn, az most szerveződik, s ehhez len­ne szükséges a legszélesebb tá­jékoztatás. Erről tárgyalt december 22- én a rektori tanács, s mond­ták el javaslataikat a tanács tagjai Az írásos beszámoló is­mertette a két év eredményeit és utalt a 73-a6 év feladatai­ra. Az elmúlt két év felvételi módszere beigazolta helyessé­gét, és megfelelt az elvárások­nak, ésped ig a nnak, hogy a felvételi beszélgetéseknél első helyen a készséget és ne a tár­gyi tudást nézzék. A tanuló ugyanis, ha rátermettséggel, szorgalommal kezdi el tanul­mányait, az elismerten jó gya­korlóiskolában megszerzi a tár­gyi tudást és megfelelő segít­séget kap a kollégium nevelő­tanáraitól is. A diákotthoni ta­nulóknak az elmúlt évi 4,1-es átlageredménye azonos a gim­názium többi tanulójának át­lagával. Ez önmagában még keveset mond, ha nem nézünk a számok mögé. Tudvalevő, hogy az Apáczai Csere gim­názium színvonala meg kell hogy feleljen az egyetemi gyakorlóiskola követelményei­nek. Az iskola hallgatói — zömmel — értelmiségi csalá­dok gyermekei. Emlékezhetünk még a két-három év előtti aggodalmakra, hogy miként tarthat e színvonallal lépésit a tanyai és az osztatlan falusi iskolából idekerülő kisdiák. Az aggodalomnak meg is volt a reális alapja. És abban a sze­rényen, minden kommentálást nélkülöző számban, a 4,1-ben benne foglaltatik az a nagy­szerű, áldozatos és valóban hi­vatásszeretettől — és felelős­séggel leírhatom — kommunis­ta helytállástól átfűtött oktatói­nevelői tevékenység, amit az iskola és kollégium tanárai kifejtettek. Aki meglátogatja a kollégiu­mot, konstatálhatja annak ba­rátságos. nyugalmas, tiszta, de hivalkodástól mentes atmosz­féráját. Nem egy belvárosi, kacsalábon forgó „potemkin- világ” ez. Mindent a célszerűség, s nem a fennhéjázás fémjelez. A négy-hat ágyas szobákban , a szükséges egyszerű berende­zés. megnyugtató otthonosság. Akik kollégiumokkal, diák­szállókkal foglalkoznak, tud­ják, hogy milyen nehéz tanév végéig megtartani a szeptem­beri padlópasztaszagú tisztasá­got. Ebben a kis kollégium­ban egyforma kép és levegő fogad szeptemberben, január­ban és tanév végén. Pedig nincs felesszámú segéderő, a gyerekek maguk takarítanak, s a „családtag” számba menő takarítónő gondja a mellékhe­lyiségek s a közös, nagyter­mek tisztán tartása. Az iskola­köpenyeket, fehérneműt a jól felszerelt kis mosókonyhában mossák a gyerekeknek. A fiúk csak zokniról, zsebkendőről gondoskodnak. A kislányok inkább szeretik maguk pipe- rézni a fehérneműjüket. Lát­tam barátságos kis birodal­mukban száradó ruhadarabo­kat, s egv odavetett „anyai te­kintettel” nyugtázhattam, hogy az sem tisztaságban, sem küllemben nem kifogásolható. Akad talán olyan olvasó, aki e téma taglalását feleslegesnek tartja. Szerintem nem így van. A testi és a környezeti higié­nia, Igényesség szorosan ösz- szefügg a gyerekek tanulmá­nyi és kulturális fejlődésével. Erről is lehetne oldalakat írni. Nehéz is a tárgyilagos tudósítás hanglát megőrizni, amikor hangversenybérlettel rendelkezik az a kisdiák, aki egy eldugott viharsarki ta­nyavilágból érkezett ide szep­temberben. És a szabad idő felhasználásánál is érvényesül a mértéktartás. Fokozatosan is­mertetik meg a gyerekeket a nagyváros csodáival; inkább kevesebbet, hogy többet lássa­nak, azt viszont előkészítve, átgondolva, s ha szükséges, utána megvitatva. És így fo­lyamatosan eljutnak oda, hogy az egy szobában lakókból szo­baközösség válik s a második félévben vezetőt is választa­nak, sor kerülhet már a diák­tanács megválasztására is, is­merik egymást, értékítéletek alakulnak ki, már nem a tes­ti erő, a mókakészség az iri­gyelt tulajdonság. Megrázkód­tatás nélkül megszokták az új életkörülményeket, s a készen kapottat már értékelik, fej­lesztik, jobbítják. Így nézem és értékelem a 4,1 tanulmányi eredményt, az 50 kollégistának és tanárainak, nevelőinek kö­zös erőfeszítését. Az 1973-as esztendő jól kez­dődött a Cukor utcában. Meg­jelentek az Épületelemgyártó Ktsz dolgozói, hogy ez év jú­nius 30-ig elkészüljön még egy traktus, amely lakószobákkal, vizesblokkal együtt a kislá­nyok birodalma lesz. Remél­jük. hogy a ktsz dolgozóiról a dicséret hangján írhatunk és átérzik ennek a munkának a fontosságát, s úgy dolgoznak, mintha a saját gyermekeiknek készítenék a meleg otthont. A munka dandárja — nem­csak a falak építőinek, de a pedagógusoknak, az új ember építőinek is — most kezdődik. Februárban jelenik meg a pá­lyázati felhívás — reméljük, országos és testvérien i atnkban is —. hogv miinél több jelent­kezőből választhassák ki azo­kat, akiket tehetsége és csa­ládi körülménve erre alkal­massá tesz. Sok sikert és jó munkát kívánunk! Károlyi Mária Választások előtt az ELTE KISZ-szervezete INTERJÚ KISS GYÖRGY VB-TITKÁRRAL Megkezdődtek az elcészü- letek a tavaszi választék le­bonyolítására az ELTE1ISZ- szervezetben. A vála.tások irányelveiről, illetve az ifjú­sági tervezetnek a válasások- kal kapcsolatos célkitűaeiről Kiss Györgytől, az SLTE KISZ vb-titkárától krtünk tájékoztatást. , —_A politikai célkitű/seket illetően elmondhatjuk, hgy az idei választásokra való fel­készülés során az 5LTE KISZ-szervezete mozgsítani kívánja a hallgatókat, a 1ISZ- tagokal. a párt X. és a KISZ VIII. kongresszusa, az MIZMP KB 1972. XI. 14—15-i ülése határozatainak teljesiésére. A KlSZ-tagságnak e óntos események kapcsán faozot- tan feladata a társadamunk előtt álló politikai és g'adasá- gi feladatok végrehajtsához hozzájárulni. A választási felkészülé és a választások alapvető Kriti­kai célja az ifjúsági szövet­ség kommunista jellesének erősítése, az egyetemen folyó ifjúsági munka hatékonyságá­nak növelése, az állami és tár­sadalmi szervekkel való együttműködés fejlesztése az egyetemi hallgatóság kommu­nista szakemberré képzése, va­lamint alapszerveink belső éle­tének, rendjének, fegyelmének további megszilárdítása. Szükséges, hogy az alap­szervezetek, a középszintű ve­zetőségek és a KlSZ-bizoltsá- gok a választások megfelelő politikai és szervezeti előké­szítése érdekében igényeljék a pártszervezetek irányító-segítő munkáját. A KlSZ-választá- soknál és a KISZ vezető tes­tületek munkájának segítésé­nél, irányításánál a pártszer- vek és a hallgatói pártcsopor­tok szerepét a KISZ irányítá­sával és a hallgatói pártcso­portok helyzetének rendezésé­vel kapcsolatos 1972. évi PB- és párt-vb határozatok sze­rint kell értelmezni. Lényegé­ben tehát minden szinten erő­södnie kell az egyetemi párt­szervek és a KISZ-szervek kapcsolatának. — A választások irányelvei­nek kialakítása során milyen elképzelések születtek a KISZ- vezetőkkel szembeni követel­mények és a vezetőképzés fej­lesztése területén? — A KISZ-vezetőket a KISZ-munka soron követke­ző feladatainak, fő irányának megfelelően kell kiválasztani (alapvető területek: a politikai tömegmunka módszereinek kialakítása, kari és egyetemi szinten, valamint az egyének­re lebontott politikai közössé­gi tevékenység fejlesztése az alapszervekben). Komolyan foglalkozni kell az egész egye­temen (főleg az alapszervek­ben) a KISZ-vezető munka le­becsülése, a vezetői pozíciók­tól való húzódozás okainak feltárásával és törekedni kell mielőbbi felszámolására. Fon­tos szempont, hogy a KISZ- vezetők színvonalas munkát végezzenek szakmailag is. Az említett jelenségek felszámo­lásával kapcsolatban fokoz­nunk kell a KISZ-vezetők er­kölcsi, politikai segítését és munkájuk megbecsülését min­den szinten. A vezetőképzés fejlesztése igen fontos feladat. Ezen be­lül alapvetően fontos a re- szortos képzés feilesztése. mi n­denekelőtt a BTK-n és a JTK-n. A BTK-n meg kell szüntetni azt a jelenséget, hogy minden új KISZ-vezetés gyakorlatilag új koncepcióval indul, folyamatosságot kell te­remteni a kari ifjúsági mun­kában: a szervezeti fegyelem, a sokrétű KISZ-munka és a vezetés színvonalának erősö­dése útján. Az első évfolyamok veze­tői apparátusának kialakítá­sánál jobban támaszkodnunk kell a 0-évfolyamos katonák­kal kialakított előzetes kap­csolatok, valamint a felvételi vizsgák tapasztalataira. A kü­lönböző szintű vezetői testü­letek összetételében az oda­tartozó szervezeti egységek egészséges képviselete, a po­litikai alkalmasság és ráter­mettség szempontjait lehető­leg együttesen kell érvénye­sítenünk. A kari és egyetemi szintű vezetői testületek kialakításá­nál különösen ügyelnünk kell arra, hogy a hallgató pártta­gok, jó kollégiumi és TDK- munkát végző hallgatók, a ki­váló előmenetelű egyetemis­ták, a fizikai dolgozók gyer­mekei és a kari KISZ-élet egyéb területein kitűnt, ráter­mett ifjúsági vezetők megfele­lően képviselve legyenek. (A tavaszi választások prog­ramtervezetét lásd a 2. olda­lon.) B. Sz, 1973J&12 2 Dolgozik az új számítógép Mint már lapunk is hírül adta, 1972. december 11-én délután került sor a TTK Numerikus és Gépi Mate­matika tanszékén egyetemünk új számítógépének ünne­pélyes átadására.. Ezzel az aktussal vettük immár „hi­vatalosan” is birtokba ezt a nagyértékű fontos beren­dezést. Az ünnepség résztvevőinek a légkondicionált gép­teremben Csizmazia Albert tudományos ösztöndíjas gya­kornok mutatta be a gépet. Öt kértük arra is, hogy az Egyetemi Lapok olvasói számára ismertesse, mit tud az új ODRA—1304. — A gép középnagyságú, második generációs digitális számítógép, a lengyel ELWRO cég gyártmánya. Teljesít­ményére jellemző, hogy százezer egyszerű műveletet tud elvégezni egy másodperc alatt. Központi memóriájában harminckétezer szót tud tárolni, hat mágnesszalagegysé- gének mindegyike tízmillió jel tárolására alkalmas. A gép a legelterjedtebb algoritmikus nyelveken (Algol, Fortran, Cobol stb.) programozható. A gép software-je az angol ICL gépekével azonos, amely a legjobb európai számítógépgyártó cég. Gazdag programkönyvtár tarto­zik a géphez, amelyekben csaknem valamennyi köznapi matematikai probléma megoldására szolgáló program megtalálható. A gép egyformán alkalmas tudományos számítások végzésére és adatfeldolgozásra is. Mindkét típusú fel­adathoz megfelelő gyors perifériákkal van ellátva. Itt az egyetemen elsősorban tudományos számításokra hasz­náljuk a gépet, habár ez sok esetben, például vegyész vagy fizikus alkalmazók eseten nagy mennyiségű adat feldolgozását is jelenti. Nyáron szerveztünk egy tanfo- lyamot, melyen más szakterület művelői is részt vettek és ismerkedtek az Angol, Fortran nyelvvel, illetve a Plan alapnyelvvel. A gép jelenleg két műszakban dolgozik, ha szükséges lesz a jövőben három műszakban is fog működni. — Az oktatásban hogyan használható a gép? — Most már nemcsak elméletileg oktatjuk a számítás- technikát, a különböző programnyelveket. Régi gépünk az ODRA—1014 kapacitása arra kicsi volt, hogy a hall­gatók programjait is lefuttassuk a gépen, főleg annak is­meretében, hogy a karon megindult a programozó ma­tematikus szak. A tanszék egyik kutatási témája az is, hogy hogyan használható a gép az oktatásban. Jelenleg elsősorban talán az oktatás ellenőrzésére, tesztdolgoza­tok értékelésére használjuk. A hallgatók az egyes kér­désekre lyukkártyán válaszolnak, melyet a gép pontosan, részletesen értékel és finom különbségeket téve pontoz. — szigeti —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék