Egyetértés, 1919. május-december (1. évfolyam, 1-199. szám)

1919-05-02 / 1. szám

I. évfolyam. Debreczen, 1919 május 2. Péntek. 1. szám. EGYETÉRTÉS POLITIKAI NAPILAP a——————wi ii ■iinnuiiMata—M—a—■——p«bbwí WNM1WB BWMMMIIMMMWMM——I POLITIKAI NAPILAP Előfizetési ár helyben és vidéken: I Egy hónapra 7a50 K Félévre . . 4S‘— X Negyedévre 22-50 K Egész évre. 90-— K I I EGYES SZÁM ÁRA 30 FILLÉR. I j Kapható az Összes dohánytőzsdékben, 1 1 :: utcai árusítóknál. :: 1 I Szerkesztőség és kiadóhivatal: Ideiglenesen a Színházi Figaró szalonjá­ban (Református püspöki bérpalota). Debrecen megszállása Dumitrescu tábornok nyilatkozata. Április 23-ikára virradó éjszaka a bolsevikiek elhagyták Debrecent, miután a román hadsereg feltar­tóztathatatlanul közeledett a vá­ros felé. Hajnalban már üzenetet váltottak a város parlamenterei a román csapatok előőrseivel, akik közölték, hogy a román csapatok parancsnoksága a város átadása végett délután két órakor a vámos- pércsi országúton fogadja a város vezetőségének küldöttségét. A város nagy lelki depressziók­tól fölszabadult közönsége tehát előkészületeket tett a románok fo­gadtatására. A megkönnyebbülés érzete lett úrrá mindenkin, hogy nem kell tovább rettegnie a bol­sevisták egyre féktelenebb és kímé­letlenebb terrorától. A helybeli tisztikar képviselői­ből — doni tábornok parancsnok­sága alatt -- és a városi tanács tagjaiból — dr. Magoss György tiszti főügyész vezetésével — csak­hamar megalakult az a küldöttség, amely a város átadása végett a román hadseregparancsnoksággal tárgyalt s pontban két órakor ko­csikon meg is jelent a kitűzött helyen, a város határában, a vá- mospércsi utón. Autón érkezett oda Dumitrescu Constantin tábornok, a hetedik román hadosztály parancsnoka, vezérkarával. A városi küldöttség nevében Pcpovics Gyula francia nyelven a következő beszédet tol­mácsolta : Tábornok Ur I A város közönsége nevében és a városi tanács megbízásából van szerencsém az urakat üd­vözölni. Értesítem, hogy a bol­sevikiek a várost elhagyták. Amidőn Önökot üdvözlöm, an­nak a reményünknek adok ki­fejezést, hogy az Önök értékes közreműködésével sikerülni fog szülővárosunkban á rendet és a nyugalmat helyreállítani. Tőlünk telhetőleg mi is segítségükre fogunk lenni. Kérjük azonban, hogy ezen az utolsó hetekben annyira sanyargatott város kö­zönségét kezeljék igazságosan és gyöngédséggel. Amidőn ismételten üdvözlöm az urakat városunkban, enged­jék meg, hogy bemutassam dr. Magoss György tiszti főügyész urat, Csóka Sámuel helyettes­polgármester urat, valamint a városi tanács többi tagjait. Dumitrescu Constantin tábor­nok a bemutatkozások után ro­mán nyelven — Popovics Gyula tolmácsolásában — a következő­ket mondotta az üdvözlésre: Tisztelt Uraim! Amidőn üdvözletüket szívesen viszonzom, biztosíthatom Önö­ket a legnagyobbfoku jóindu­latunkról. Mi tiszteletben tartjuk ezt a várost, nem hódítani jöt­tünk ide, hanem azért, hogy a várost a bolsevizmustól megtisz­títsuk s a rendet és a nyugal­mat helyreállítsuk. (Helyeslés.) Ezután a román tisztikar el­szállásolását, valamint a legény­ség elhelyezését beszélték meg, amely után a küldöttség vissza­vonult. A tábornok és kísérete, csapatai élén, délután 3 és 4 óra között vonult be a Kossuth-utcán a városba s a bevonuló csapatok el defdliroztak a városháza előtt és ugv foglalták el helyeiket. Nyom­ban azután Dumitrescu tábornok rendeletben tudatta a lakossággal a város megszállását. * A rendelet a következő: Az általános rend és közbiz­tonság érdekében, valamint a sta- táriális törvények értelmében / Elrendelem: 1. A lakosság köteles a rend és csend föntartására, kerülve mindennemű gyülekezést és tün­tetést ezen parancsnokság előze­tes engedélye nélkül. A gyüleke­zés vagy tüntetés jóváhagyása iránti kéréssel egyidejűleg fel kell mutatni a gyülekezés vagy tünte­tés célját s annak napirendjét. A megengedett tárgyakon kívül más tárgyak megbeszélése szigorúan tilos. 2. A parancsnokság előzetes engedélye nélkül hírlapok, hirdet­mények, falragaszok és egyéb köz­érdekű iratok nyomtatása tilos. A nyomtatásra megengedett iratokat azonban román és magyar nyel­ven kell kinyomatni. Azon nyom­dászok, akik ezen rendeletet meg­szegik, haditörvényszék elé állít­tatnak és nyomdájuk be lesz zárva. 3. A Román nemzetet, Román államot, Királyi családot vagy szövetségeseinket sértő hírlapok és egyéb iratok terjesztése szigorúan meg van tiltva. 4. Figyelmeztetem a fegyver­tulajdonosokat, hogy bármilynemü fegyvereiket ezen hirdetmény meg­jelenésétől számítva 48 órán belül elismervény ellenében a polgár- mesteri hivatalba szolgáltassák be, elleneseiben haditörvényszék elé lesznek állítva. A vadász-, vívó- és egyéb sportfegyverekre rá kell írni a tulajdonos nevét és lakását, hogy azok, amikor a körülmények meg­engedik, visszaszolgáltathatok le­gyenek. 5. Nagyobb csoportosulások, tüntetések a város utcáin tilosak. 6. ügy a polgárok, mint kocsik közlekedése a város utcáin reggeli 6 órától este 10 óráig meg van engedve. Ezen határidőn túl köz­lekedésre jó hírnevű egyéneknek a városi Tanács javaslatára ezen parancsnokságtól külön engedély adatik. 7. Tartózkodási helyét enge­dély nélkül senki el nem hagy­hatja. Ezen engedélyeket a parancs­nokság a városi Tanácscsal együtt állítja ki. 8. Az összes üzletek legkésőbb este 7 órakor bezárandók. Kivételt képeznek ez alól: színházak, moz- gószinházak, elsőrendű vendéglők és kávéházak, melyek esti 10 óráig nyitva tarthatók. Ezek azonban a parancsnokságtól a városi Tanács bejelentésére külön írásbeli enge­déllyel lesznek ellátva. 9. Az esetleg rendezendő bálák, estélyek a parancsnokság enge­délyével lesznek megtartva, mely parancsnokság fogja meghatározni annak idejét. 10. A város és járás területé­ről gabonanemüek, takarmányok és egyéb élelmi cikkek szállítása, a parancsnokság és a városi Ta­nács engedélye nélkül tilos, a vét­kezők szállítmányai el lesznek kobozva és meg is büntetve. 11. Szállodások, vendéglősök, korcsmárosok és mindazon egyé­nek, akik idegeneket 24 óránál hosszabb időre elszállásolnak, kö­telesek azok neveit és elutazási helyeit a parancsnokságnak beje­lenteni. Ellenesetben üzleteik be lesznek zárva és azon tulajdono­sok előállittatnak. 12. Hirül adatik, hogy a had­sereg részére történő rekvirálások készpénzfizetés mellett történnek, nem pedig elismervényekre, melyek visszaélésekre adnak alkalmat s melynek kiderítése igen nehéz. 13. A korcsmák újabb rende­letileg zárva tartandók. ügy ezek­ben, mint vendéglőkben, éttermek­ben és kávéházakban szeszes ital kiszolgálása tilos, kivéve az Arany Bika, Dréher, Royal, Gambrinus éttermeit, melyeknek megengedte­tik, hogy minden személy részére fél liter bor szolgáltassák ki. 14. A hadseregünk által elfog­lalt vonalon túl senki sem utaz- hatik, semmiféle anyagot ezen vo­nalon átszállítani nem szabad. Ez ellen vétőknek szállítmányai el lesznek kobozva, tulajdonosai pe­dig hadbiróság elé állíttatnak. 15. Ezen rendelet végrehajtá­sáról az összes katonai és polgári hatóságok kötelesek gondoskodni. Debreczen, 1919 április hó 30. A 7-ik hadosztály parancsnoka : Stanescu, Dumitrescu Qonstantlc, alezredes, vezérk.f. tábornok. Aromán hivatalos jelentés Debreczen megszállásáról A román vezérkar az alábbi hivatalos jelentést adta ki Debre­cen megszállásáról: Április 24. A fronton semmi újság. A nyugati fronton az ellenség menekül. A mi csapataink az ellen­séget üldözik. Debreczen várost ápril 23-án véres ütközet után elfoglaltuk, mely ütközet Vámospércs alatt folyt le. Ez alkalommal 2000 fog­lyot ejtettünk. A szamosparti haderőnk 150 waggon hadianyagot és lőszert zsákmányolt. Veszteségünk halottakban 21 katona, sebesült 29 fő. H koronaárfolyam meshatározása. Az 1131. nagy főhadiszállás 1918 dec. hó 10—23-i rendelete folytán tudomásra hozom, hogy a korona árfolyam egész Remániá- ban és a román hadsereg áltat elfoglalt területeken 50 bani-ban állapittatik meg, azaz egy leu kettő korona. Aki váltás czimén többet kö­vetel, 10,000 lei-ig terjedő pénz­bírsággal büntettetik. Az aprópénz hiánya miatt, ame­lyért intézkedés történt s annak forgalombahozataláig a bankok és a kereskedők a forgalomban levő nagyobb bankjegyeket és különö­sen a 25 és 200 koronás bank­jegyeket kötelesek felváltani. A német megszállás idején a »Banka Generala“ által kibocsátott bank­jegyek csak akkor érvényesek, ha valamely román pénzügyi közigaz­gatás pecsétjével vannak ellátva. Debreczen, 1919 április 26. VII. Hadosztály parancsnoka: Dumitrescu Constantio tábornok. A gazdasági hivatal főnöke: M. Protopopescu alezredes. A vasutasok térjenek vissza. A 16. román hadosztály­parancsnokság felhívja az elme­nekült vasutasokat, hogy haladék­talanul foglalják el előbbi helyü­ket 5 fizetésük ugyanaz, mint a román vasutasoké, nyugdijukat a magyar közigazgatással egyetértő- leg állapítják meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék