Elektrotechnika, 1930 (23. évfolyam, 1-24. szám)

1930-01-15 / 1-2. szám

XXIII. évfolyam. Budapest, 1930. évi január hó 15-én. 1—2. szám. EleKtrotechnika Elöfíxeléai dij: pgész évre............................................24 pengő. Félévre...................................................13 pengő. Hirdetések egyszeri közlésének dija t Egész oldal.........................................112 pengő. Fél oldal ...........................................72 pengő. Negyed oKial ........................... .. 48 pengő. Nyolcad oldal ......................................32 pengő. Allá.<it kereső egyesiileli tagok hirdetéseit rendkivtil mérsékelt árakon kőzŐijiík. A MAGYAR EI.EKTROTECHNIKAl EGYESÜI.ET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Szerkesztőség és kiadóliivatal: VII. Erzsébet-körut 49. Főszerkesztő: Wilczek Ernő. Szerkesztők: Gohér Mihály és Lenkei Andor, Behminkatárs: Polgár Marcel. Tagsági dij : Úgy Budapest*!, mint vidéki tagok részére évi ........................................ 24 pengő. A „Majryar Elektrotechnikai Eg^ye- siílet'* tag-jai a lapot dijmentesen kapják. Az egyesület ciiiie: VII. Erzsébet-körut 49. '^'AR T AI.OM ) EGYZÉK: Verebély Z,ósz/o': Jedlik Ányos két úttörő találmányáról. — Szili László: A vasutak villamosítása nemzetgazdasági szempontból. — Egyesületi hírek. — Lapszemle és kisebb közlemények. — Személyi és üzleti hírek. Jedlik Ányos két úttörő találmányáról. Irta : Verebély László műegyetemi ny. r. tanár, orsz. középítési tanácsos.' Összefoglalás: A tanulmány, amelyet a szerző a Magyar Elektro­technikai Egyesület Jedlík-emlékünnepén, 1928 május 3-án adott elő, a bevezetésben röviden vázolja Jedlik Ányos bencés szerze­tes és Budapest-i egyetemi tanár életét és működését (1800—1895). Ezután részletesen foglalkozik Jedlik két legjelentősebb találmá­nyával, nevezetesen a villanydelejes forgonnyal és az egysarku víiianyindítóval, amely utóbbival kapcsolatosan Jedlik legalább hat évvel Siemens és Wheatstone előtt kimondta a dinamóviíla- mos elvet. A fejlődés ismertetésével pontosan megjelöli a talál­mányok helyét a villamosságtan történetében, méltatja azok eredetiségét és jelentőségét, bemutatja a reájuk vonatkozó okmá­nyokat és eredeti fölvételek alapján először ad pontos műszaki leírást az érdekes készülékekről. Résumé: Dans sa conference présentée le 3 mai 1928, au Jedlik centenaire de la Société Electrotechnique Hongroise, Vauteur traite d’abord briévement la vie et l’activité du moine béne- dictin et professeur á l’université de Budapest Ányos Jedlik (1800—1895); aprés il nous donne une description détaillée de deux des inventions les plus importantes du savant hongrois : le roteur électromagnétique et Tinducteur unipolaire. En corrélation á cette derniére invention J dlik pronon^a au moins 6 ans avant Siemens et Wheatslone, le principe dynamoéiectrique. Dans les communications traitant le développement l’auteur décerne la place bien méritée de ces inventions dans l’histoire de l’électro- technique, fait éloge de leur originalilé et de leur importance, présente les documents relatifs et nous donne á Taide des relevés originaux une description technique exacte des appareils intéressants. Summary: This paper presented by the author at the Jedlik- centenary of the Hungarian Electrotechnical Society, the 3rd May 1928, deals in its introduction briefly with the life and the works of the Benedictine friar and professor at the Budapest University Ányos Jedlik (1800 — 1895). A detailed description of the Hungarian scientist’s two most important inventions follows, i. e. of the electromagnetic rotor and the unipolar inductor. ' Előadta a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Jedlik-emlék- ünnepén, 1928 május 3-án. It was in connection with the latter invention that Jedlik pronounced the dynamoelectric principle at least six years before Siemens and Wheatstone. By giving details of the early deve­lopment the author assigns to the inventions their due place in the history of electrotechnics, he values their originality and importance, presents the relative documents and finally on the basis of original surveys he gives for the first time an exact technical description of the interesting apparatus. Riassunto: ho studio letto daH’auiore alia festa commemorata dalia Societa Elettrotecnica Ungherese in data 3 maggio 1928 al fu benedittino Ányos Jedlik^ professore all’universita di Buda­pest, tratta nell’introduzione brevemente la vita (1800—1895) e I’opera di questo erudito. Si occupa poi delle due invenzioni pill importanti del Jedlik, del rotoré elettromagnetico cioe e dell’induttore unipolare, rispetto al quale ultimo il Jedlik professo giá almeno sei anni prima il Siemens ed il Wheatstone il prin- cipio dinamoelettrico. Nel seguire lo sviluppo I’autore fissá esatta- mente il luogo ehe tali invenzioni occupano nella storia della scienza elettrotecnica, ne apprezza I’originalila e I’importanza e producendo i documenti e le fotografie ad esse relative, da per la prima volta la descrizione tecnica esatta degli apparecchi interessant!. Zusammenfassung : Der Aufsatz, welcher am 3. Mai 1928 gelegentlich der Jedlik-Feier des Ungarischen Eiektrotechnischen Vereines vom Verfasser vorgetragen wurde, behandelt zunächst kurz den Lebenslauf und das Wirken des Benediktinermönches und Budapester Universitätsprofessors Ányos Jedlik (1800—1895). Dann beschreibt er ausführlich die zwei bedeutendsten Erfin­dungen Jedliks, namentlich den elektromagnetischen Rotor und den Unipolarinduktor, wobei der ungarische Gelehrte in Ver­bindung mit letzterem wenigstens sechs Jahre vor Siemens und Wheatstone das dynamoelektrische Prinzip ausgesprochen hat. Durch Mitteilung der Entwicklung weist der Verfasser den Erfindungen den ihnen gebührenden genauen Platz in der Geschichte der Elektrotechnik zu, würdigt deren Originalität und Bedeutung, legt die bezüglichen Urkunden vor und gibt auf Grund von Originalaufnahmen als Erster eine genaue tech-^ nische Beschreibung der interessanten Apparate. Természettudományi ismereteink magasbatörő, foly­ton alakuló, de soha el nem készülő palotáját neves mesterek és szerény munkások építik föl. Amazok­nak rendszerint már a kortársak elismerésétől öve­zett lángelméje egyszerre egész épületszárnyak ter­vét készíti el és biztos öntudattól vezérelt széles­látása évtizedekre, sőt évszázadokra előre megszabja a fejlődés irányát. Emezeknek részletekben elmélyedő, csendes, rendszerint a legszűkebb környezettől is alig ismert, munkája egyenkint hordja össze a köveket, amelyek jelentőségét az épület egyeteme

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék