Elektrotechnika, 1939 (32. évfolyam, 1-12. szám)

1939-01-01 / 1. szám

32. évfolyam Budapest, 1939, január 1 1. szám ELEKTROTECHNIKA Előfizetési dfj: Egész évre .. ....................................24 pcDjő. Fél évre ..................................................13 pengő. Hirdetések egyszeri közlésének díja i Egész oldal ..........................................112 pengő. Fél oldal ...........................................72 pengő. Negyed oldal .....................................48 pengő. Nyolcad oldal .....................................32 pengő. Állási kereső egyesületi tagok liirdetéseü rendkívül mérsékelt árakon közöljük. A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Official organ of the Hungarian Electrotechnical Association. Organo ufftciale deU’Associazione Elettrotecnica Ungherese. Offizielles Organ des Ungarischen , Elektrotechnischen Vereines. Organ officiel de TAssoctation Electrotechnique Hongroise­Szerkesztőség és kiadóliivatal: V. Honvéd-utca 22. Távbeszélő: 120 — 051. Tagsági dfj t Úgy Budapest*!) mint vidéki tagok részére évi .............. » ............... 24 pengő. A »»Ma^^yar Elektrotechnikai Egye- sülét*' tagjai a lapot díimentesen kapják. Az Egyesület címet V. Honvéd*utca 22. ''J''ART A LOM JEGYZÉK: Kovács Károly Pál: Egy­fázisú aszinkron gépek és átalakítók. — Szieghart Vendel: A korszerű villamos energiaelosztás problémái Budapesten. — Gerey László: Periódusáttéréssel kapcso­latos problémák. — Gummiszigetelésü gyengeáramú veze­tékek szabványa. — Egyesületi hírek. — A Vizsgáló Állomás közleményei. — Lapszemle és kisebb közlemények. — Személyi hírek. — Üzleti hírek. Egyfázisú aszinkron gépek és átalakítók.^ Irta; Kovács Károly Pál oki. gépészmérnök. Összefoglalás: Szerző az egyfázisú aszinkrón gépek és átalakítók működésének magyarázatát egyetlen közös he­lyettesítőkapcsolás segítségével vezeti le. Az általános vizsgálat eredményeinek fölhasználásával a különböző egy­fázisú gépfajták kördiagrammjait határozza meg. Summary: Author deducts the explanation of the operation of the single phase asynchronous machines and converters with the aid of one single common equivalent connection. Utilising the results of the general examina­tion, he determines the circle diagrams of the different kinds of single-phase machines. Riassunto: L’autore chiarisce il modo di funzionamento delle macchine e dei convertitori asincroni monofasi mediante un unico schema generale equivalente. In base ai risultati dello studio generale vengono stabiliti i diagrammi circolari dei diversi tipi di macchine monofasi. Übersieht: Verfasser leitet die Erklärung der Wirkungs­weise der einphasigen Asynchron-Maschinen und Umformer mit Hilfe einer einzigen gemeinsamen Ersatzschaltung ab. Auf Grund der Ergebnisse der allgemeinen Untersuchung werden die Kreisdiagramme der verschiedenen einphasigen Maschinenarten bestimmt. Resume: L’auteur déduit l’explication du fonctionnement des machines et convertisseurs asynchrones monophasés á Taide d’un seul couplage commun equivalent. En utilisant les résultats de l’examen général il determine les diagram- mes circulaires des différents genres de machines mono- phasées. A) Bevezetés.^ Az egyfázisú aszinkrón gépek működésének ma­gyarázására kétféle elmélet ismeretes: a kereszt- mezős elmélet és a forgómezök elve. Mindkettő 1 Előadta a Magyar Elektrotechnikai Egyesület mérnöki szakosztályának 1936 november 26-i ülésén. 2 Richter R.; Elektrische Maschinen. Vierter Band: Die Induktionsmaschinen, egyaránt alkalmas a gépben lejátszódó jelenségek leírására. A korszerű irodalomban szokásos tárgya­lási mód mégis a forgómezők elve, amely egysze­rűen és szemléletesen magyarázza a gép működését. Különösen jól alkalmazható a forgómezős elmélet, mert általa az egy- és többfázisú gépek elméletei között kapunk benső kapcsolatot. A forgómezős elmélet szerint különösen azáltal lehet kézzelfogha­tóvá tenni az egyfázisú gép működésének magyará­zatát, hogy az egyfázisú gép működését forgómezős szimmetrikus gépekből álló kaszkádok üzemének vizsgálatára vezetjük vissza. A tárgyalásnak ez a módja mind a részletes számításoknál, mind a jelen­ségek általános megítélésénél használatos. E dolgo­zat célja, hogy az egyfázisú aszinkrón mótor le­írására használt kaszkádkapcsolást az egyfázisú gépek bonyolultabb eseteire: a fékkapcsolásra,^ új- rendszerű periódus- és fázisszám-átalakítóra és a Ferraris-Arno átalakítóra is kiterjesszük. Ezzel egységes tárgyalási módot nyerünk, amely — mint már jeleztük — egyrészt közvetlenül alkalmas e gépek legfontosabb üzemi sajátságainak leírására, anélkül, hogy hosszadalmasan közbevetö számítá­sokat kellene végezni, másrészt általa a részletes elméleti vizsgálatokhoz is biztos alapot nyerünk. Mielőtt a tulajdonképpeni tárgyra térnénk, a követ­kezőket kívánjuk megjegyezni: A gyakorlatban szokásos esetben háromfázisú szimmetrikus gombolyítással ellátott aszinkrón gé­peket használunk, amelyekből megfelelő egyszerű átkapcsolás útján nyerjük az egyfázisú gépek tár­gyalandó eseteit. Kiindulásul mégis szimmetrikus kkfázisú álló- és forgórészgombolyításű gépet vá­lasztunk, amivel a tárgyalást lényegesen leegyszerű- sitjük. A jelenségek a háromfázisúból nyert egy­fázisú gépben egészen a kétfázisú gépből származ­tatott géphez hasonlóan játszódnak le, csak a háromfázisú gép esetében a léptékben van folytonos változás, ami a lényeget nem érinti. Meggondolá­sainknál az elektrotechnikai elméletekben szokásos egyszerűsítő föltevéseket alkalmazzuk, amelyek sze­rint : 1) a légrésben a forgómezö állandó értékű, ha a gép kapcsaira szimmetrikus kétfázisú feszültséget kapcsolunk; 2) a feszültségek és áramok időben sinus függvény szerint változnak; 3) a permea- bilitás a vasban állandó. Kétfázisú gépünket az 1. ábra a) vázlata szerint rákapcsoljuk a kétfázisú hálózatra. Kétpólusú elvi kapcsolást rajzolunk, ahol a fázisgombolyítással el-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék