Életképek, 1845. január-június (3. évfolyam, 1/1-26. szám)

1845-02-08 / 6. szám

N Ő K VILÁG A.*) SZABÓ RICHARDTÓL. IX LEVÉL El czím alatt irt, ’s e’ lapokban közlött leveleimnek végsőjében elbúcsúz­tam tőled, kedves testvér, és tőletek e’ lapokat olvasó tisztelt hölgyek, mert nem számoltam e’ lapokban illy téreni isméti találkozásra. Szinte nehezemre esett ez elválás, mert még sok mondani való feküdt szivemen, mert hiva­tástoknak legérdekesb, legfontosb részénél kelle elnémulnom, de egy bizo­nyos gyengédség és annak szerény elismerése, hogy más tárgyavatottabbtól köriilményesb, kimerítőbb oktatást nyerhetnétek, mint tőlem, gátolták le­veleimnek további folytatását. Azonban azon igen hízelgő és megbecsülhe­tetlen figyelem, mellyel szerénytelen soraimat kisérni szívesek valátok, ösz­tönöz , hogy még egyszer szép világiok körében széttekintsek, és mennyire korlátozott tehetségeim engedik, ha többért nem, de legtisztább szándoko- mért bizodalmát érdemlő kalauzként vezesselek annak ösvényén, melly a’ ti rendeltetésieknek legméltóságosabb, legszebb ágához vezet. Rajtatok álland a’ soraimban nyilvánítandó útmutatásokat követni vagy elvetni, de bi­zonyossá teszlek benneteket, hogy iparkodni fogok soraimat tanulságo­sokká tenni. Felfogom tehát leveleimnek megszakított fonalát ’s ott, hol a’ nők vilá­gának szép láthatárát vizsgálódó tekintetemmel elhagytam , feltekintek újra, ) Lásd az ,Életképek1 mull félévi folyamát. 12

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék