Ellenőr, 1872. május (4. évfolyam, 102-125. szám)

1872-05-01 / 102. szám

galantabb fokán állanak, minők Castilia ős As- turia elárvult vidékei, hol a parasztság alig kü­lönbözik értelemre nézve a baromtól, továbbá Valencia rideg hegységei, melyek lakóinak a guerillaharcz képezi éltető elemét, ilyen végül Aragónia tönkrejutott vidéke is. A lázongó tarto­mányok közöl egyedül a baski tartományok álla­nak a jólét magasabb fokán. Don Carlos legjobb barátai meg vannak győződve, hogy az általok most megkezdett moz­galom a leghaszontalanabb vérontás leend, s a trónkövetelő Cabrera tkot, legjobb katonáját, szám­űzte köréből, mivel ez a lázadás czéltalanságáról igyekezett volt őt meggyőzni, s most hozzá ha­sonló tehetetlen kalandorok képezik egész kör­nyezetét. Don Carlos egyébiránt már úgy tekinti ma­gát, mint Spanyolország tényleges királyát, s mint mondják, megvan egész minisztériuma, megvan­nak hadvezérei, helyőrségi parancsnokai s tarto­mányfőnökei ; igy legközelebb Charlas tkot Bis­caya parancsnokává, s Radez tkot a baski tarto­mányok főkapitányává nevezte, kik az illető te­rületek 20—40 éves férfi lakosságát fegyverre fogják szólítani. A trónkövetelő a pénzt vállalatához a gaz­dag modenai herczeg személyes jótállására kapta, de a franczia legitimisták is támogatják őt s ed dig már 645,000 frankot küldtek számára. — A lázadás különben csak akkor válnék veszélyes­sé, ha a radikálisak is kezet fognának a karlis­tákkal, ami azonban a legvalószinütlenebb, már a két párt homlokegyenest ellenkező politikájánál fogva is s mint halljuk a radikalok egyik vezére s az önkénytesek főparancsnoka Sardoul marquis felajánlá támogatását, a kormánynak. Táviratilag eme részletekről értesülünk a lázongás egyes mozzanatairól: Bilbao mellett ösz- szecsapás történt a királyi katonaság s egy fel­kelő csapat között, mely alkalommal a felkelők győztek s mintegy negyven karabélyost ejtettek hatalmukra, kikről alaptalanul azon hirt is ter­jesztették, hogy azok önként csatlakoztak hozzá- jok. Különben ez volt eddig az első összecsapás, minthogy a felkelők gondosan kerülnek minden összeütközést s a katonaság közeledtével gyorsan visszavonulnak. A papság egy része tevékeny részt vesz a felkelésben, valamint méltó társul a hires haramiafőnök Arseno is kezet fogott velők s nagy csapat élén Don Carlos elé siet. A kü­lönböző felkelő csapatok úgy látszik Navarra tartományban adtak egymásnak légyottat s itt fognak konczentralódni, számuk azonban eddig alig haladja meg a 2000-et. Andalusia, Manca, Barcellona s más tartomá­nyok csendesek. Castilia tartományban Sahagun mellett a polgárőrség egy felkelő bandát szétug- rasztott, más kettő erélyesen üldöztetik, Navarrá- ban egy 600 főnyi csapat Tafallánál megtámadta a katonaságot, de visszaveretett. Navarra, Lerida és Biscaya tartományok ostromállapot alatt van­nak. Serrano a baski tartományok s Navarra. Burgos és Aragon megyékben működő hadak fő- parancsnokává neveztetett ki s e hó 26-án indult el Madridból, hogy e hadak vezényletét átvegye. Dan Carlos, vagy már most isten kegyelmé­ből VII. Károly király Diaz deRadat II. Isa­bella egykori tábornokát nevezte ki a maga ré­széről a baski tartományok és Navarra főparancs­nokává s ez eme proklamatiót adta ki: „A király, a mi felséges urunk, eme soro­kat méltóztatott ápril 14-éröl hozzám intézni: „Kedves Radam, a végső óra ütött. Az igazi spa­nyolok hívják törvényes királyukat és a király siet felelni, e hívásra Ennélfogva rendelem, hogy az átalános felkelés egész Spanyolországban f. hó 21-én történjék meg e felkiáltással: „Le az ide­gennel! Éljen Spanyolország!“ En leszek az első, kielfoglalom tisztelet helyemet, kik követni fog­nak, érdemeket fognak szerezni a király és a ha­za iránt; kik ellenem fegyvert fognak, lesznek egyedül felelősek a kiontandó vérért.“ En feleletemben biztosítottam ő felségét hű­ségemről és rendeletéinek gyors és pontos telje­sítéséről. — Ti ez ideig számtalan példáját adtá­tok fegyelmetek és engedelmességteknek, békén tűrtétek s elfojtottátok a felháborodást, melyet a zsarnokoskodás s egy kalandor fejedelem csatló­sainak üldözései fölött éreztetek, ki nem szégyel- te és nem félt elfoglalni sz. Ferdinánd trónját. — A király eddig azt mondta: várakozzatok, most azt mondja: „Fegyverre“ s ti zászlója köré se­regeitek, melyeken ez áll: “Isten, haza, király“! — Fegyverre tehát! vitéz derék navarraiak és baskok s rövid időn kivívjuk a békét, a jólétet s a valódi szabadságot szeretett hazánk , számára. Éljen a vallás! Éljen Spanyolország ! Éljen VIII. Károly ! Le az idegennel!“ É lázongásról továbbá a spanyol hi­vatalos lap eme legújabb tudósításokat hozza: Valladolidban a polgárőrség egy 200 főnyi carlista csapatot szétvert s hadiszerelvényeit számos fo- golylyal együtt kezébe ejtette, Leon tartomány­ban két csapat alakult, az egyik szétveretett, a másik erélyesen üldöztetik. A közelebbi napok ban a felkelők száma nem szaporodott. — Cathe- lineau tk. a pápai zuávfőnök hir szerint a baski tartományokban tartózkodik. Bilbao község pol­gármestere 800 karlista élére állva Don Carlos elé indult, útjában feltartóztatva az utasokat, s elszedvén lovaikat, öszvéreiket. Bilbao közelében a hegyek között hallomás szerint nagy felkelő sereg áll, azon apró bandákból alakulva, melyek a közelebbi napokban összpontosultak ottan. Sok helyütt a vasúti közlekedések, valamint a bánya- műveletek is beszüntek. — A Vezúv kitörése. A nápolyi lapok tele van­nak megható részletekkel a Vezúv kitörése által okozott szerencsétlenségekről, melyeket a követke­zőkben foglalhatunk egybe: E hó 24-én kezdődött meg a kitörés s a ná­polyiak a legszebb legványnak voltak szemtanúi és másnap több százra menő, látinkább idegen fér­fiak, nők és gyermekekből álló karaván indult el Nápolyból, hogy a Résina község mellett fekvő observatoriumból közelebbről szemlélhesse a nagy­szerű tüneményt. Alig értek azonban oda, midőn borzasztó ingás és dörgés futott végig lábuk alatt, melyet csakhamar egy második követett s erre egész közelökben megnyílt a föld s óriási füst- és lángoszlop födte el mindnyájokat úgy, hogy az ott levők közöl mintegy 200-an szörnyet haltak, má­sok rákvörösre sülve élve maradtak ugyan, de a legborzasztóbb fájdalmak között. Torre del Greco, Portiéi és Resina községekből rögtön érkezett se­gély, hogy a még életben levő szerencsétleneket Nápolyba szálitsa, hova egymást érik a sebesülte­ket szállító kocsik, melyekből rémületes orditozás hallatszik ki. E szerencsétlenek közt különösen ma­gára vonta a figyelmet egy fiatal angol leány, ki­nek egész testéről lement a bőr, vörös mint a rák, körmei lehullottak, haja leégett s ki pokoli kínjai közepette több Ízben ki akarta magát vetni a kocsiból s a mellette ülő két rendőr alig volt képes őt visszatartani. A nép seregesen lepi el az utczákat s a kórházak előtti téreket. A szállodák­ból tömérdek idegen hiányzik s a hiányzók szá­mát összesen 300—350-re teszik. A nápolyi pol­gári és katonai hatóság a helyszínére sietett nagyszámú segélyszemélyzettel és kocsikkal. A hegy közelében fekvő községek lakosai legbecsesebb hol­mijokat szekerekre rakva Nápolyba menekülnek, hol csak nagy bajjal lehet elhelyezésökről gondos­kodni. A vasutak ingyen szállitnak mindenkit a helyszínére és onnan vissza. — A király szárny­segédét küldé a helyszínére, hogy a szükséget szen­vedők közt segélyt oszszon ki. A láva 26-ka óta számos torokból özönlik szakadatlanul; 29-én d. u. néhol homok kezdett az eget sűrűn elborító feke­te füstfellegből alá hullani, s ugyané kkor a láva- folyás megszűnt. A fővárosi közmunkák tanácsából. Buda, április 25. Az ülést délutáni 4 órakor gr. Szapáry Gé­za alelnök megnyitván, a buda-pesti vasúti össze­kötő hid tárgyában kiküldött bejárási bizottság­hoz, mely működését f. é. május hó 6-án d. e. 10 órakor Ribáry Sándor osztály tanácsos veze­tése alatt fogja megkezdeni, a fővárosi közmun­kák tanácsa részéről Reitter Ferencz osztályveze­tő, továbbá Harris, Preuszner és Hofhauaer tanács tagok küldettek ki. Az elnökség értesítése, hogy a sugárúti in- gatlanságok telek tulajdonosai ellen, kik eddigelé még egyezséget nem kötöttek, a kisajátítási eljá­rás már megindittatott, miután egy nehány kere­setlevél a királyi törvényszékhez már be is ada­tott, — tudomásul vétetett, s a kisajátítási eljárás keresztülvitelével megbízott jogképviselők utasítva lettek, miszerint az eljárást annyival inkább is gyorsítani iparkodjanak, minthogy az eredetileg 217 telek tulajdonos nagyobb része kiegyezvén, az esküdtszéki bíróság elé nem több, mint 60 telekbirtokos lesz csak beidézendő. Wéber János, Friesen Erzsébet, Lohr Antal, Löwy Reinitz, Schindler Mária, Jurenák, Herzfel- der Zsigmond és Stern Bernáttal, a sugárutba eső ingatlanságaik iránt megkötött szerződések bely- benhagyattak. Az uj soroksári vámház építése ellen, mely a budapesti összekötő vasúttól legalább is 8 ölnyi távolságban terveztetik, észrevétel fel nem me­rült. Horátsek Antalnak, Molnár utczai telkéből, az utcza szabályozása folytán levágandó területért négyszög ölenkint 100 írt, — Luby Józsefnek pe- dig ugyancsak a szabályozás folytán elvonandó területért négyszög ölenkint 200 forint fog kifizet­tetni. Nikola Pál felfolyamodásának, melyben a tüzrendőri tekintetekből kötelezett helyreállítások elmulasztása miatt kivetett pénzbírság elengedését kéri, hely nem adatván, a városi közönség hatá­rozata helybenhagyatott. Ezek után Pest város közönségének azon előterjesztése vétetett tárgyalás alá, melyszerint az idei kövezési munkálatokra a f. é. költségve­tésben 500,000 ft lett felvéve. Miután a fővárosi közmunkák tanácsa, úgy a kövezési rendszer, valamint az utczák beosztása iránti nézeteit, a városi közönséggel még a múlt év folyamában közlötte, erre nézve azonban egész a mai napig semmi határozott választ nem nyert, meg fog kerestetni a városi közönség, miszerint ezen, az egész közönségre oly fontos ügyben, a lehető leggyorsabban nyilatkozni szíveskedjék, A kövezési munkálatokra előirányzott 500,000 frt mindenesetre jelentékeny összegként lünik fel, miután azonban ennek egy igen jelentékeny része, anya gokba p.0.354,000 gránit koczka, 202,000 db.tra- chit koczka: 55’/2 köböl terméskőbe van fektetve az ezen anyagok feldolgozására még megmara­dó, körülbelül 80,000 frtnyi összeg teljesen elég­telennek mutatkozik; miután továbbá, valamint a közmunka tanács, úgy a városi közönség sem tarthatja elégségesnek, ha a jelentékeny anyagok, anélkül, hogy azok rendeltetési helyükre alkal­maztatnának, csak egyszerűen összehalmoztatnak, — a fővárosi közmunkák tanácsa a városi közön­ségnek minden ügyeknél és alkalommal tanúsított áldozatkészségétől bizton reményű, hogy az illető anyagok feldolgozására szükséges mintegy 100,000 frtnyi összeg még meg fog szavaztatni. Figyelmez­tetni fog további a városi közönség, hogy ezen kövezési munkálatok terveit és költségvetését jö­vőre, mindig még a tél folyamában mutassa be, miután most az uj évben már a fővárosi tanács alig vehet magának időt, hogy az egyes utczák- ról azok áttekintése folytán alapos véleményt ad­hasson, miután ily előre haladt időben minden egyes napnak e czélra igénybe vétele, magának a kövezési munkálatnak késedelmezését eredménye­zi. A fővárosi közmunkák tanácsa egyébiránt igen czélszerünek tartaná, ha a városi közönség a mindenesetre eszközlendő kövezési munkálatokat, mindig 5 évre előre megállapítaná és ezen időre és munkálatokra a költségvetést is előre elkészí­tené. Ez esetben az anyag szállítások az egész idő tartamra biztosíthatók volnának, mindenesetre előnyös feltételek mellett, és a kövezés rendszere­sen minden elhamarkodás nélkül czélszerüen tör­ténhetnék. A temető és éjszaki vaspálya között elvo­nuló utczának kövezési kérdése, mind addig függőben hagyatik, mig az éjszaki vaspálya udvar kiszélesítésének ügye elintézve nem leend. Hivatkozással a Szondi-utcza, redout tér, Wurm,Széchenyi, Árpád, Maria-Valeria utcza és a felső Donasor kövezésére meg fog kerestetni a vá­rosi közönség, miszerint az ide vonatkozó kereszt- szelvényt és terveket is bemutatni szeveskedjék, miután a fővktanácsa csak azokból lesz képes megbirálni, hogy a kövezendő utczák megassági viszonyai, mint fognak a már fenálló nagyobb utcza részekkel, helyes összehangzásba hozatni. A Tömő, gyep és koszru utczáknak a vá­rosi közönség tervezete szerinti kikövezése azon­nal megkezdhető lészen. Ezek után a városi közönségnek, a kültel­ki utak helyreállítása iránti előterjesztése véte­tett tárgyalás alá. Ezen czim alatt a költségvetésben 210,000 ft jelentkezik, miből 110,000 ft ismét a fővkta­nácsa előtti ismeretlen utak előállítására forditatott a további 14,000 fr a jászberényi útra, 4700 ft több kőbányai útra, és 2000 ft az Unió útra vétetett igénybe, s igy a fentebbi összeg tulajdon­képpen 79000 frtra szállitható le. Fel fog kéret­ni a városi közönség, miszerint a szükséges fel­világosításokat, habár utólagosan, e tekintetben is megadni szíveskednék. A soroksári homokbányához vezető ut, a pékerdei ut, a jászberényi útnak a kőbányai vasúti állomáshoz vezető része, valamint a csömöri út­nak a vámháztól az Arena útig leendő kiépítése elbn akadály nincsen, ez utóbbira nézve azonban meg fog jegyeztetni; hogy legalább 8 ölnyi sze­lességgel bírjon. Az úgynevezett fehérutnak kiépítése rövid időre függőben tartatik, minthogy ezen ut jelen­tőségét, a külutakra nézve jelenleg tervben levő úthálózat megállapítása folytán, valószínűleg el fogja veszteni. Más részről a városi közönség figyelme, az úgynevezett régi Arena útra fog felhlvatni, a mely jelenleg legveszedelmessebb ut, és különösen oly utaktól környeztetik melyeken a naponkint növekedő Pestnek éppen a legszükségesebb anya­gok : a tégla és kövek szállitatnak. — Ezen út­nak jelentősége még inkább emeltetik, ha meg­gondoljuk, hogy a sugárúti építkezések meg fog­nafc kezdetni. Igen kívánatosnak mutatkozik en- ezen utak a lehető leggyorsabban kiköveztessenek. A szabályozási és kövezési ügy a legköze­lebbi ülésen ujjolag tárgyalás alá fog vétetni. A hivatalos lapból. A pénzügyminiszter Zuna Fe- rencz' t dohánybeváltó felügyelővé, b. Vlatorp Tivadart, Mikschik Ferencz, Willmouth Bódog, Magyar Gyula, Havelka Antal, Teply Jguácz, Hrasti József, Bielek Fe­rencz, Feichtinger Miksa és Konrád Sándort dohánybe­váltó hivatali kezelővé, — Kohányi Köbért, Leidenfrost Gyula, Tomasek Ferencz, Simonchich Emil, Kleeberg Osvát, Bathy Zfigmond, Heinlein Tamás és Bruckner Im­rét dohánybeváltó hivatali tisztté és Czazik Pétert do­hánybeváltó hivatali gyakornokká, Dávid Sándor és Scho­ber János gyakornokokat, a hitel-számvevőséghez har­madosztályú számtisztekké nevezte ki. H I r e k. Pest, apr. 30. — Május elseje, a tavasz ünnepe, sehol sem múlik el zeneszó és májusi gályák nélkül. Patriarchalis szokás szerint május hajnalán meg kell látni a fölkelő napot, s ez okból száz meg száz ember kél korán. Különben már este is egész karavánok, — nagy elemózsiát czipelve, — vo­nulnak ki Pesten a városligetbe, Budán a hegyek közé, hogy szabadban töltse'k az éjét, s május a zöldben találja őket. A városligeti rondeau már hajnali 3 órakor megélénkül, fölgalyazott omnibu- sok döczögnek, virágbokrétás hintók robognak s a közönség is talpon van a májusi sétára. Egyéb­iránt vagy akarja, vagy nem, föl kell ébrednie mert a pittymalattal katonai és czigány-zenekar játszik az utczákon. Legkeservesebb dolga van az éji őröknek, már t. i. ott, hol sétányok, lige­tek s lombos fák vannak. Ezeket ugyancsak őrizniük kell, nehogy májusfának szállítsák el. — A „Reform“ ma mécset gyújt Kozma Sándor királyi főügyész ismeretes körrendeletéhez, melyet a kir. ügyészségekhez intézett, a válasz­tási „izgatások“ miatt. Az igy kivilágított tráns- parenton olvasható: „Jókai Mór és Máttyus Arisz­tid vasárnap reggel elutaztak Somogyba izgatni.“ A .Reform“ jól látszik ismerni ama fiskusi ren­delet titkos értelmét, s elég ügyetlen elárulni, hogy miket neveznek kormánykörökben izgatá­soknak. A választási mozgalmak közepette hány­szor utaznak a jobboldal matadorai ide és oda, a nélkül, hogy akadna tisztességes lap, mely izga­tással vádolná őket. Hiszen még tudomása sincs a Reformnak, mi fog történni Somogybán Jókai és Máttyus által, s már is hirdeti, hogy izgatnak. Tehát már nem tények idézik elő a vádat, hanem elég, hogy az ellenzék tagja legyen valaki. Egyéb­iránt köszönettel tartozunk a „Reform“ együgyü- ségének, mely ily őszinte kommentárt csatol a fiskus körleveléhez. — Br. Orczy Bódog intendáns ur a hi vatalos lap mai számában azt mondja, hogy Né­meth Irma k. a azon állítása, hogy ő a nemzeti szinbáz tagjairól és a journalistikáról lealázólag nyilatkozott, alaptalan. Most tehát igy áll a do­log : Németh Irma k. a. azt mondja, hogy előtte tette a nyilatkozatot; az intendáns pedig tagadja. — A Tompa síremlékére Rozsnyón rendezett bazár e hó 21-én fényesen sikerült. Gö mör hölgyei a „Virágregék“ költőjének sírjára a legszebb koszorút tették lelkeSültségük által. Szik- lay Szerén urhölgy fölszólitása egyébiránt szélesb körben is viszhangozott, s a bazárban elárusítandó czikkeket az ország majd minden vidékéről küld­tek. April 21-én d. u. két órakor megnyittattak a fényesen díszített, ízléssel berendezett bazár termei. Az egyneműségre lcbetö tekintettel négy sátorban állíttattak ki a tárgyak, a fösátor fel­irata volt: „Tompa Mihály emlékére“ a többi há­romé: „vegyünk szépet,“ „gyújtsunk rá“ és „igyunk egyet.“ Az egybegyült kiválólag megye­vidéki ifiu s szép világ nagy elevenséggel, vidám­sággal és áldozatának készségével, tömörült a szép hölgyek által kezelt sátrak körül; a bájos árusnők leigéző modora az áruczikkek kinálgatásainál igen felárverezte azok értékét; szóval a bevásárlás pa­zarlásnak indult, a férfiak tárczái önkényt nyíltak, hogy lapuljanak, és az árak annál magasabbra hágtak, a keresés annál mohóbb volt, minél in­kább fogytak az áruczikkek ; a pezsgőnek, toka­jinak kimérése, a csemegék, fagylalt és borsos áru szivarok utáni kapkodás, és zsibbeskedés alatt meg a losonczi banda művészi előadásai szintén emelék e vásárnak vidorságát. A négy osztály­sátorban kiállított 6—700 db adományi tárgyak esti 6 órakor mied elkeltek, és a készpénz ado­mányokkal együtt a czélnak tisztán 1992 frt. 49 krt jövedelmeztek Az igy begyült összeg jóval több a szükségesnél, mert Tompa tisztelői már korábban 1000 írton felül gyűjtöttek a hamvai sírra, s még 800 frt hiányzott. A most felülma­radandó összeget némelyek az irói segélyegyletnek akarják adni „Tompa Mihály alapítványa“ czim alatt. A bazárt díszes tánczvigálom követte, mely­ben a bálanyai tisztet özv. Máriásssy Pálné ur­hölgy szeretetreméltón teljesité. — Az akadémia tegnapi összes ülésén Szabó Imre szombathelyi püspök tartott emlékbe­szédet Bittnicz Lajos (1790—1871) fölött, ki mint püspök hunyt el, s életén át mint tanár igen so­káig működött, és kivált a magyar nyelvet ter­jesztette környezetében, s a mathematikai műszók egy nagy részét is ö magyarította. Az akadémia már megalakulásakor tagul választotta, később pedig tiszteletbeli tagja lett. Ez emlékbeszéd után folyó ügyek kerültek tárgyalás alá. A meteoroló­giai tanár fizetése fölemeltetett 2400 frt; a stock­holmi tudományos akad. kérésére akadémiánk ki­adványai megküldése elhatároztatott; a statistikai bizottmány szükségessége megszűnvén, közgaz­dasági bizottsággá alakult át. Végül a titkár beje­lenti, hogy Kubay Miksa rimaszombati volt birto kos 3000 frtot hagyott végrendeleti leg az akadé­miának. — Nyáry Pál halálának évfordulati nap­ján, szombaton, Irsán az evang. templomban gyászisteni tiszteletet tartottak. Morgócsy József lelkész mondott igen meleg hangú emlékbeszédet. — A német nyelvű lapok szaporo­dását nem szeretjük itthon, de a Pozsonyban meginduló „West-ungarischer Grenzbote“ balolda­li lapra felhívjuk a figyelmet, miután e város német ajkú lakosai megkívánhatják, hogy az el­lenzék működéséről közvetlen forrásból merítse­nek. A lap hetenkint ötször jelenik meg, s előfi­zetési ára évnegyedre 2 ft 50 kr, — A munkások pőrének hatását jel­lemzi az a levél, melyet ma kaptunk H.-M.-Vá- sárhelyről, s melyet adunk szó szerint: Tisztelt Tekintetes Ur. Az Ujságokbúl mind olvasuk mijen pör vagyon mostanság magyr.rország Fővárosában — nagy kivántsiságal várjuk, hová dűli el. ám bátor nem tugyuk voltakópen az okát. — Aláza- tossan kérjük Tekintetes Ur ha nem kémélné fá- ratságát, fel Világosítson mi benünket a Social Demokrata és genfi kiáltvány — fejmunkások fe­lőli. Ha taláng a Politzay miat az ellenőrbe ki- nyomtattni nem lehecséges, hogy ha volnának felülié Könyvek, alázatossan kérjük mi terhelteté- sünkre küldeni — azonba a Pakétot nem szeret­nénk áperte küdettni, hanem Vásárhelyi Postán hagyva, ilyen ráirás mellett Máté Pál urnák. A mibe kerül, Szivessen visejük, — A budai játékbank matadorjairól ma a következő' részletet közlik velünk: Az elővizs- gá at be van végezve, s az okiratok a részesek­kel együtt a budai fenynötörvtí^.,^^^ , , át. Az elővizsgálatból, valamint több voati kávés vallomásából kitűnik, hogy az „urak“ egyetlen feladatul azt tűzték ki maguknak, hogy feleba­rátaik terhén könnyítsenek a maguk előnyére. Ezen humánus elveikért ázonban több pesti kávés kitiltotta őket helyiségeiből, s igy kénytelenek voltak Budán „saját lakást" bérelni. Az elfogot- tak között egy K . . . 1 nevű egyéniség is van, ki magát orvosjelöltnek adta ki, mely állítást azonban az orvosi egyetem quaestora egyenesen meghazudtolt. A közönség feszült figyelemmé, várja az urak ellenében hozandó ítéletet. — Az akadémia jelöltjeiül a III osztályba következőket emlegetik: tiszteletbeli tagnak ajánltatik Hollán Ernő; rendes tagoknak: Hazslinszky Frigyes, Jendrassek Jenő, Kalkbren- ner Károly, Lenhossék József, Martin Lajos, Szi- ly Kálmán, Tóth Ágoston; levelezőknek : Eötvös Lóránt b., Fehér Ipoly, Heller Ágost, Hieronymi Károly, Krenner József, Wartha Vincze ; külsők­nek : Clausius, Darwin, Helmholtz, Kirchhoff, Ludvig, Neumann. Thomson. — A király kőrútjának alkalmából május hó 5-én este 10 órakor, Pestről külön személy- vonat megy Temesvárra, s a közbeneső állomáso­kon utazókat is felveend. így a közönség alkat mat nyer, miszerint Nagy-Kíkindára, illetőleg Te­mesvárra utazhatik, hogy az ottan programmsze rüen végbemenő ünnepélyeken részt vehessen. Egyébiránt maga ő felsége Pestről Bezdánig a cs. és kir szabadalmazott dunagőzhajózási társaság­nak egy hajóján, azután a bácsi csatornán ugyan azon társaság „Ébersdorf“ nevű csatorna hajóján Kis-Sztapárig, és innen tovább az egyesült ma­gyar gőzhajózási társulatnak külön e czélra elké­szített és lehető kényelemmel berendezett „Bez- dán“ propellerén folytatandja útját a Tiszáig. — Á szerb congressus már a legkö zelebbi napokban fog feloszlattatni. Stojkovics püspök levélben fogja értesíteni a 75 congressusi tagot a felől, hogy 3 évi mandatumjuk letelvén, a congressus befejezettnek illetőleg feloszlatottnak tekintendő. Az uj választások még a nyár folya­mában mennek végbe s az uj nemz congr. aug. 18-án fog megnyittatni. — A Vezuvról ma délután érkezett táv­iratok szerint: a láva-özönlés megszűnt, de a villanyos tünetek még egyre tartanak. Most ho­mokkal vegyesen tüzes salakot dobál meszszire a hegy, s a lávától megmenekült környéket ez pusz­títja. — Halálozások. Andrássy Serafine gróf­nő (gr. Andrássy Gyula nagynénje) vasárnap reggel Pesten elhunyt. — Báró Aczél Ilona az aradi főispán unoka nővére, e hó 28-án meghalt Pesten, 17 éves korában. — A dohányosok számára Írjuk meg, hogy május 1-től uj cigarette-fajt árulnak mely virginiai és kentucky-i dohápyból van, s ára 1 kr. Alkalmasint csak a rósz szaporodik vele. — Érkövy Adolf volt képviselőt és mi­niszteri tanácsost újólag mély családi gyász érte. Csak nem régen veszté el egyik, nagy jövőjű fiát, s most ismét másik fiát a 20 éves Kálmánt ra­gadta el a halál, Bécsben, tanulmányai közepette. — A nőcselédképző egylet vasár­nap tartá közgyűlését, nagy közönség jelenlétében Az egylet működése jelenleg kiválóan a cselédek­nek főzésben való kiképzésére irányul; elhatároz­tatott azonban, hogy az egylet a fővárosi cseléd­szerzés ügyét is kezébe veendi, mely jelen elha­nyagolt állapotában mint fővárosi baj alegsürgősb intézkedést igényli. Elnökké újólag megválaszta­tott a cselédügy terén kiváló érdemeket szerzett Glatz Antalné ; alelnökökké Sárkányi Józsefné, Houchard Ferenczné, jegyzőkké dr. Radó Béla és Frenkel Sándor. A pénztárnoki állomásról lemon­dó Acs Károly újólag felkéretett annak elvállalá­sára. Értekezést tartottak a eselédügyröl Kalocsa Róza magyar, a külföldi Leidesdorf pedig német nyelven. — A budapesti ügyvédegylet 3-ik szakosztálya május 4-én esti 6 órakor ülést tart, melynek tárgyai lesznek : 1) a kassai ügyvéd­egylet átirata az esküdtszéki intézmény tárgyá­ban ; 2) dr. Környei Ede indítványa a büntető eljárási tjavaslat tárgyában. — Hagyományok. A Zágrábban köze- lébb elhunyt Kukovics J. 10,000 aranyat hagyott az egyetem, 6000 aranyat a körösi (Kreutz) gaz­dasági iskola és 4000 ftot a hazai muzeum szá­mára. — A boulevard vonalába eső házak rombolását május közepén kezdik meg, legelőször a gyár-utczától a városliget felé. Reméljük, hogy gyorsabban fognak itt dolgozni, mint a nagy kör­úton, melynek munkálatait csak állítólag kezdték meg márcziusban. Az első kisajátítási pöröket az illető esküdtszék a jövő bó elején tárgyalja. — Tele k-á tengedés. Az országos kép­zőművészeti társulat, mint már megemlítettük, fölkérte a várost, hogy a főv. közmunkatanács által részére a sugárúton föntartott 800 f~l öl telek elővételi jogát engedje neki át, miután maga a város e telket megvenni nem akarja. A gazd. bi­zottmány mai ülésében azt javasolá, hogy a kér­déses telek elővételi joga a társulatra ruház- tassék. TÁVIRATOK. Szalzburg, apr. 30. (Az Ellenőr távira­ta.) Tegnap este 11 órakor Komáromy György meghalt párbajban kapott seb folytán. Kassa, apr. 30. (Az Ellenőr távirata.) Városi tisztujitásunk eddigi eredménye : pol­gármester Münszter Tivadar, főkapitány Saád Lajos, főjegyző Szerényi Ede, mind baloldaliak. Zólyom, pályaudvar, apr. 30. (Az El­lenőr távirata.) Körmöczbánya s vidéke baloldali jelöltje Kossuch Gyula meghí­vás folytán megjelent, a városi választó közönség legnagyobb része által melegen üdvözöltetvén. Á siker bizonyos. Zágráb, apr. 30. (Az Ellenőr távirata.) Maj- cenic Samobor kerületi lelkész felségsértéssel vá- doltatván legott bebörtönöztetett. London, apr. 30. Az alsóház tegnapi ülésében Gladstone egy interpellatióra kijelentette, hogy a kormány beleegyezett abba, hogy a Pacific-vasut- ra s csatornák javítására felveendő 2 */a millió ka­nadai kölcsönt garantirozza, és hogy e kölcsön összeköttetésben áll a washingtoni szerződéssel. — Disraelinek kijelenti továbbá a premier, hogy Shenk londoni amerikai követ még az nap es­tére várja Fish államtitkár válaszát. Nápoly,apr. 30. Palmier' tanár tegnapról eztsür- gönyözte az observatoriumból: Bő salak eső özönlik alá az Observatorium felé, melynek műszerei a delejes hatás alatt igen nyugtalanok; a torkolatból nagy kőtömbök egy-egy kilométernyi magasságra szál­lanák fel. A hegy borzadalmasan dörg. Sttrü ho­mok eső hull. I ... . Versailles, apr. 30. A nc^zet"ybT^a ülésében a pénzügyér tvjav-~i>tot nyuj ^.ulföldi értékpapírokra vetett adók alá^att ha. iü,rÄ,£lniiP’GersAuf'fflä’'reggei végeztetett ki a Sa- toryban, végperezében is a kommunet éltetve. Prága apr. 30. A helytartó tegnapi estélye fényesen ütött ki; jelen volt a miniszterelnök, a főlandmarsall, Banhans miniszter, a würtembergi herczeg, több tábornok, Herbst, Hasner, az összes alkotmányhü képviselők, Dittrich polgármester,‘az összes szabadelvű aristokratia, és a polgárőrség legtöbb tisztje. Páris. apr. 30. A kapitulatiók vizsgálására kiküldött bizottság jelentése után több tbk. fog haditörvényszék elé állíttatni. Páris, apr. 30. Olaszország királya köszöne­tét fejezte ki Nigra lovag utján a franczia kor­mánynak a spanyol határok szigorú őrizéseért, mig a francziá legitimisták ugyanez őrizés miatt panaszkodnak s hivatkoznak a közbe nem lépés elvére, a melyet pedig Olaszországgal szemben mindig kárhoztattak. Uj-York, apr. 29. A kü’önbözö államok kül­döttei Cincinnatiban jönnek össze, hogy jelen le­gyenek a szabadelvű republikánus értekezleten. KÖZGAZDASÁG. — Az orsz. magyar iparegyeslllet igazgatósága részéről a következő közlemény felvételére kéret­tünk fel: „Hogy nemcsak a honvédség, hanem a kö­zös hadsereg felszerelési tárgyainak szállításánál a hazai ipar tekintetbe vétessék, régóta állandó kívánalma az érdekelt köröknek. E kívánat gyakorlati megvalósításának módozatait az ipraegyesület egy emlékiratba fog­lalta volt, mely még 1870. évi deczember havá­ban a képviselőházhoz benyujtatott. Ez emlék­irat az ország számos jelentékeny törvényhatósága részéről is melegen támogatatván, az, valamint a támogató kérvények az országgyűlés határoz ta folytán az illető minisztériumhoz tétetett át figye­lembe vétel végett. Miután e hó 29-étől kezdve Bécsben enquete-bizottsági tanácskozások fognak tartatni, melyeknek feladata a Skene-féle consor- tiummal kötött szerződés megvizsgálása nyomán a követendő eljárásra nézve módozatokat hozni javaslatba, elérkezettnek véljük az időt, midőn ezen a hazai iparra nézve igen nagy fontosságú ügyben oly megállapodásokat lehet kezdeményez­ni, melyek a hazai ipar és közadóság érdekeinek megfelelők lesznek, a melyek útját fogják egyen­getni azon elv életbeléptetésének, miszerint a ha zai véderő felszerelési szükségletei kizárólag a hazai ipar által fedeztessenek. Az iparegyesület azért kérte fel a földmive- lési-. ipar- és kereskedelmi minisztériumot, hogy lehetőleg arra szíveskedjék, miszerint, hogy a Bécsben tartandó enquete valóban a kívánt ered­ményre vezessen, s nehogy Magyarország érdekei­nek képviselői ez alkalommal is szép Ígéretekkel halmoztassanak el, melyek azonban soha sem váltatnak be.“ Mind az érdekelt hazai iparososztálynak, mind a tudományosan képzett közönségnek köz­véleménye a február 25-én tartott iparos gyűlés és a márcz. 24—26. napján tartott közgazdasági gyűlés alkalmával ez irányban oly határozottabb kifejezést nyert, miszerint iparunk bizonyára jo­gosan számíthat az egész hazai sajtó erélyes tá­mogatására a közös hadügyminisztérium netaláni ellenkező választásaival szemben. Azonban nem elegendő az, hogy érvényben levő monopolisticus szállítási rendszer mellőztessék, vagy lényegesen módosittassék; sőt ha a szállítás­ban teljesen életbe lépne a szabad verseny, még akkor is szükséges volna arról gondoskodni, hogy a magyar ajánlattevő ausztriai versenytársai együt­tes eljárása által háttérbe ne szoritassik. E te­kintetben pedig oly garantiákat kellene követelni, melyek a kijátszást lehetetlenné tennék. Csak ily garantiák mellett lenne lehetséges a hazai ipar vesenyzése, és az, hogy a szállítási kedv és szál­lítási képesség biztos alapot nyerjen. A hazai saj­tó hazafiui kötelességét teljesítené, ha az enquete tanácskozásokról azok folyama alatt is közlemé­nyeket kívánna azokat behatóan tárgyalná s a hazai ipar érdekében erélyesen felszólalna. Vegyes. — A dunafejedelemségi kormány által a horgo­nyozásért és müpartok (Quais) használatáért járó illetékek tárgyában 1871. évi nov. hó 20-án ho­zott törvény, mely a közönség s nevezetesen a ha­józási vállalattok tudomása s miheztartása végett ezennel közzététetik, következő: I. §. A hajózás a Dunán és mellékfolyóin a romániai partok hosszában semmiféle dij, vagy illetéktartozással nem terhelhető, és szorosan til- tatik, hogy annak ellenébe bárminemű akadály tétessék. Hasonlóképen nem szabad a hajókban levő árukért bárminemű adót, vagy illetéket szedni. II. §. Azon dijak, melyeket horgonyozási nevezet alatt jelenleg szednek, vagy eddig szed­tek megszüntettek. III. §. Mindazon kikötőkben, hol kész vagy építés alatt álló müpartok léteznek, minden és bármely lobogóju uszától bizonyos müpartilleték fog szedetni, mely állandó díjszabást képezend és pedig az uszáknak (hajóknak, vontáknak, násza- doknak stb.) köb-öl száma és tartalma szerint. Hasonlón bizonyos megállapított dijak szedetnek a nagy mérlegek (macarale batance) és más rév­párti építkezések használatáért, melyek a be- és kirakodás könnyítésére határozvák. IV. §. Mindezen dijak kizárólag egyedül azon uszáktól szedetnek, melyek a müpartokat, a nagy mérlegeket és egyéb, a be- és kirakodás könnyítésére minden usza által, tekintet nélkül, hogy azok honnan jöttek, vagy mivel terhelvék, kivétel nélkül használható építményeket tényleg használják. V. §. A megelőző §§ ok alapján megállapí­tandó díjszabások iránt való intézkedés érvénye egy külön e végre hozandó törvény által, és pe­dig olyképen fog meghatároztatni, hogy az azok­ról befolyó jövedelem a müpartok felállítása költ­ségeinek összegét túl ne lépje, és hogy ez összeg végre is egyedül a javítási, fentartási és felügye- eti költségek fedezésére terjedjen ki. Pesti börze és gabnacsarnok. Pest apr. 3Ö. E r tékUzlet. A zsidó húsvéti ünnepek miatt a forgalom ma igen csendes volt, az árfolyamok mindazáltal szilár­dak maradtak. A déli tőzsdén magy sorsj. 106Vs-el kötettek. Vasutak csendesek, pesti közúti 309-el vétetett. Biztosítók közül Haza igen kedvelt és élénk üzlet mellett 183-ig fizettetett. Bankok keveset vál­toztak, franco-m. 1067/s—1074/b - osztr. hitel 33272—333 20, magy. földhitel 132, pesti népbank 851/2-el jött forgalom­ba. Orsz. központi takarékp. 100-al köttetett Királyser- fözde 145 el fizettetett Ganzféle vasöntöde 360-al véte­tett, s 363-al keresett maradt. ^Bőrgyár 156, egyesült gözh. 78-al adatott. Valuták változatlanok, 20 franco­sok 8.99. GabnaÜzlet. Búzában a kinálat ismét igen csekély volt, a forgalom gyenge, a vevők a tegnapi árakat fizették. Usanczebuza határidőkre változatlan, Ro zs csendes, más gabnanemek üzlet nélkül,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék