Ellenőr, 1873. október (5. évfolyam, 225-255. szám)

1873-10-01 / 225. szám

Megjelenik minden reggel, kivéve hétfőn s ünnepié következő napon A lapot illető reclamátiób Légrády testvérei irodájába (nádor-utcza 6. az.) intézendők. Kiadóhivatal és hirdetések felvétele: Budapest« is, nádor-uteza 6. az. (Légrády test-vérek irodájában). Az eiőfizeiési pénzek helyben és vidékről Pest, bálTány-ntcza 9. bz. alá intézen dők. 225. szám. Budapest, szerda, október 1. 1873. V.'évfolyam. Értesítés. Az „Ellenőr“ októbertől kezdve hétfőn is megjelenik. Ez újabb nagyobbodást tisztelt közönsé­günk folytonosan növekedő támogatása tette lehetsé­gessé s Így tartozásszerüvé. A hétfői szám este adatik ki féli ven, a reggeli főlaphoz hasonló alak­ban és rovatokkal. Az „Ellenőr44 ára marad az eddigi: egy évre .....................................20 forint — kr félévre .........................................10 „ — „ negyedévre ......................................5 „ — „ egy bóra................................ 1 „ 80 „ Az előfizetést — postai utón vágy- személyesen — nyugtázza az „Ellenőr“ kiadó-hivatala (Pesten, bálvány-utcza 9. sz.). Százalék a könyvárusi utón történő megren­delések után az „Ellenőr“ részéről nem adatik. Kérjük a t. közönséget, méltóztassék megrendeléseit, s illetőleg ezeknek megújí­tását minél korábban tenni meg, nehogy a lap vételében fennakadást vagy késedelmet tapasztaljon. TÁVRATOK. Páris, szept. 30. A mai „hivatalos lap“ ki­hirdeti azon 18 hadosztályra vonatkozó decretumo- kat, amelyek a 18 teritonális kerületre szánvák: ugyanegy időben a parancsnokok is kinevezvék, melyek közt Clinchaut, Aumale, Ducrot, Cissey, Bourbacki és Paladines nevüekis találhatók. A ke­rületek beosztása még nincs meghatározva. Ezen badtestületekhez a fegyverviselők minden neméből beosztatnak. Azontúl 144 gyalogezred 70 lovasez­red és 38 ezred tüzérség lesz. Páris, szept. 29. Mac-Mahon holnap a Palais- Elyséeben fogadja az ujonnant kinevezet török kö­vetet, aki ez alkalommal megbízó leveleit átnyuj- tandja. Gambettát Septfonds kastélyban Perigneux- ban a környék kerületeiből többen meglátogatták, mely alkalomból fe'hozta, hogy az isten kegyelmé- böli királyságot, mely mulkatlannl a papság és ne­messég uralmát hozná magával, Francziaország a kossága gyűlöli. 0 mindenek előtt visszautasítja azon forradalmat, mely a monarchia — legyen ez bármiféle — helyreállításából származnék, mely mint Thiers mondá, valamennyi forradalmak legir- tózatosabbja lenne. Az ország, — mely a hosszas provi mriumot már megunta, — végleges, erősen megállapított köztársaságot óhajt, melyet csak egy az e czélra megválasztandó nemzetgyülekezet con- stituálhatna. — A párisi gróf, Chambord gróffal születése napjának alkalmából táviratilag szerencse- kivánatait tudatta. Brüssel, szept. 29. A „Gazetta de liege“ va­lótlannak állítja azon hirt, hogy Chambord gróf Ges- ves várkastélyba váratik Madrid, szept. 29. A baloldalnak egy tegnapi manifestuma majdnem azonnal megjelenése után letartóztattatott. Grácz, szept. 30. Kaiserfeld az alkotmánybü nagybirtokosok mikénttartásáról szóló kitűnő czik- kében egy alkotmányhü conservativ párt alkotását emeli ki szükségesnek, valamint azt is, hogy ne- csak a systemában, de a kormányzásban is tör­ténjék megállapodás, hogy az alkotott organisatiót egyenlő szellemben lehessen keresztülvinui; meg­érintő azt is, hogy mennyire szükséges az egyházi súrlódásokat kiegyenlíteni a törvény és lelkiismeret- szabta igények szerint. Róma, szept. 29. Az „Opinione“ jelenti, hogy a minisztérium haladéktalanul a parlament újra megnyitásának kérdésével fog foglalkozni. A mos­tani ülésszak hihetőleg bezáratik és november 18. vagy 19-ikén az ülésszak újra megnyittatik. New-York, szept. 30. Noha a pénzügyi helyzet javult, a kereskedésben még is mindenütt fennaka­dás észlelhető. Követelik, hogy a bankok vásárol­ják be a váltókat, hogy ez által a kivitel-üzlet tá­mogathassák. Bécs, szept.30. (Zárlat.") Hitelrészvények 221.25 Magyar földhitelintézet —.—. Angol-magyar —.—. Anglo-austria —.— Magyar hitelrészvéiy —. Franco-magyar—.— Váltóbank —. Napoleondor 907.— Allamvasut 836.25 Lombardok 158.-. Galicziai 210.50. Tramway 165,25 Magyar sorsjegyek —. 1860 dik 100,—. 1864-diki 132.50 Magyar jutalomjegy —. Hitelsorsjegy 174.50. Arany 5.42.50 108.50 London 112.25. Török sorsjegy 62.— Mnnicipáiis bank —.—. Bécs, szept, 30. (Hivat, zárlat.) Magyar földteberm. köt vény 75.50. Salg-Tarján 106—. Magyar hitel 11325. MsJ gyár záloglevél 80 50. Erdélyi —.—. Magyar keleti vasút 61.—. Magyar sorsjegy 75,25. Tiszai vasút 189.—. Magyar kölcsön 93.25. Angol-magyar 38 —. Franco-magyar 39.— Alföld 148. — . Magyar flnnnlrb«leH vasút 109.50 Keleti vas úti elsőbbségi kötvény 67.50. Porosz pénztári utalvány —.—. Magyar gőzhajó elsőbbségi kötvény —. Magyar földhitelintézet —.—.Török —.—. Municipals — Berlin, szept. 30. (K «dot.) G alicssfai------.Lombardok 101.25 Ezüst jöved. ——. 1860-as - .—. Bécs — Romániai 36.25. Államvs»jpálya 201 50 Papirjövedék —.— Hitelsorsjegyek —.—. 1864-ki —. Hitelrészvény 133 5® Magyar sorsjegy —.—. XSudapeafJ njsinlapob. NEMZETI SZÍNHÁZ. Szerdán, okt. 1-én, 1873. A jó hazafiak. Eredeti vígjáték 4 felvonásban. Irta Toldy IstváD, Ssemélyek: Egerváry — — — — — — — Karikás Borgossy Gáspár — — — — — Szigeti József Farkas Márton — — — — — — Újházi Dombi Adolf — — — — — — Feleki Fehér Mór — — — — — Benedek Kolompos — — — — — — — Szigeti Imre Kovács Aladár — — — — — Náday Sólyom Benedek — — — — — Komároiny Katalin — — — — — — — Szathmáry L né Aranka — — — — — — — Dulka S Gabriela — — — — — — — Sz.-Prielle Corn. Vendéglős — — - — — — — Várföldi. Szobaleány — — — - — — Nagy Julcsa. Kezdete 7 órakor. VÁR-SZÍNHÁZ. Szerdán, okt. 1-én, 1873. A c s i k ó s. Eredeti népszínmű 3 szakaszban, dalokkal és tánczczcal. Itta Szigligeti. Zenéjét Szerdahelyi. Kezdete 7 órakor, Égető kezdéseink egyike. A „Pesti Naplő“ tegnapelőtt egy vezércikket hozott a választási törvényja­vaslat előterjesztésének és tárgyalásának sürgető voltáról. Teljesen egyet értünk t, laptársunkkal, mert magunkénak is elismer­jük a nézetet, miszerint „az újabb válasz­tást a 48-iki hiányos törvény alapján min­denki egy nagyon kellemetlen kényszernek tekintené. A képviselőválasztásoknál gyako­rolja az ország legfontosabb alkotmányos jogát és az alkotmány minden őszinte ba­rátjának érdekében áll, hogy e legfontosabb jog gyakorlata a törvény erős alapján áll­jon.“ Óhajtandó, hogy ilyen szellemtől legyen áthatva ezen nagy feladatot illetőleg a kor­mány is, mert a húzás-halasztás nem ment­heti meg a minisztériumot a bukástól, ha különben fenállani nem képes ; de nagy za­varral szaporítaná az ország bajait, ha a kabinet-válság folytán az uj minisztérium szükségesnek tartaná, vagy kénytelen lenne a mostani országgyűlést feloszlatni, mielőtt választási törvényünk reformálva volna. Már pedig a kabiuetválság nem tartozik a lehe­tetlenségek sorába még a legerősebb mi­nisztériumokra nézve sem; s hogy a jelen­legi minisztérium nem áll éppen a legerősebb lábon, arról meg vannak győződve barátai is. Ergo, a választási törvényjavaslatot na­pirendre kellene tűzetni minden késedelem nélkül. Igaz ugyan, hogy nálunk egész se­rege van azon — legkevésbbé sem kelleme- tes — kérdéseknek, melyek nem várhat­nak; s az is igaz, hogy nehéz volna meg­mondani, melyik sürgető kérdésünk hátra- tételéből származhatik kisebb veszedelem az országra nézve; de mi még is azt hiszszük — mint kijelentettük főbb ízben e lapban és másutt is,- — hogy a választási törvény meg­hozatala, illetőleg az 1848-iki törvény hiá­nyainak pótlása nem tűrnek halasztást, ha­csak a véletlenre nem akarunk hagyni min­dent, a pari amen taris rendszer üdvös műkö­désére kivántató tényezőket illetőleg is. Nem mondjuk, hogy elégszer nem se­gített nemzetünkön a „magyarok istene“ is, de tán még sem kellene az olyan dolgokat is jóságos mindenhatóságára bízni, a me­lyeket a mi emberi véges elménk is elvé­gezhetne a maga idejében, nagy erőfeszítés nélkül. Megvalljuk azonban, hogy a „Pesti Napló“ czikke némileg szeget ütött fejünkbe. T. laptársunk igen helyesen érvelt a kérdés elintézésének sürgőssége mellett, de tudni látszik valamit, a minél fogva fél a dolog elhalasztásától. Sőt tudni látszik egyébről is, a mi a választási törvényjavaslat tárgya­lását, nem tudjuk miféle rejtelmes érte­kezletek előleges tömkelegébe küldené. Örülnénk, ha az erre vonatkozó tárgyalások nem a ház egyes kiválóbb tagjaival való zárt ér­tekezleten folytattatnának, melyek sok mindenféle félreértésekre adhatnak alkalmat, hanem az összes ház zárt üléseiben, melyekben kifejlődő hangulat az országgyűlés munkálkodásának kedvező bevezetését képezhetné. Lehet, hogy félreértjük t. kollegánkat, de ezen megjegyzései úgy hangzanak, mintha valami helytelen szándokról bírna tudomás­sal. Egyébiránt mi nem akarunk sejtelmek felett okoskodni, a mi pedig az összes ház zártüléseiben való tárgyalás iránti javaslatot illeti, ezt nem hiszszük sem elfo­gadhatónak, sem czélszerünek. A zárt ülés nem hatúrozatkópes, >s tapasztaltuk, hogy csekélyebb dolgokban is milyen nehezen tu­dott megállapodni valamiben, épen mei‘t nem határozatképes. így csak időpazarlás lenne minden zárt ülési tárgyalás. A „Pesti N apló“ alkalmasint azt értette javaslata alatt, a mit Angliában „az egész ház bi­zottmánya“' (c ont m i ttee of the whole House) gyanánt rendezett be a parlamen­táris ügyvezetés. De ne feledje t. laptár­sunk, hogy nálu k nincs meg többé a régi országgyűlések k e rü 1 et i ülésezése s hogy törvényhozó testületünk működési szerveze­tében a nehézkes osztályok fungálnak. = Az 1872-dik i zárszámadásokkal már elkészült az államszámvevószék, s azokat kö­zelebbről a miuiszterelnöknek adja át az ország­gyűlés elé juttatás végett. Mint a „?. L.“ hallja, a zárszámadások, kivált a rendes budgetet illető­leg, kielégitő eredményt mutatnak fel. A municzipiumok kikerek it é- s é r e vonatkozó munkálatok befejezésükhöz köze­lednek, sőt a „P. L.“ értesülése szerint Erdély fölosztása iránt már véglegesen határoztak is. E szerint jövőre a Királyhágón túl 8 közigazgatási kerület lenne, egyenkint körülbelül 150 □mértföld- del és mintegy 250,000 lélek lakossággal. E nyolcz törvényhatóság a következő módon alakíttatnék : 1. Belső Szolnok és Doboka, De és sei vagy Sza- mosujvárral, mint székhely ly el; 2. Naszód, Kővár és Besztercze vidéke, székhely Beszter- c z e ; 3. Kolozs és Torda megyék, székhely K o- lozsvár; 4. Alsó-Fehérmegye a Felső-Fehérme- gyéhez keblezctt részekkel Aranyos-székkel, szék­hely Nagy-Enyed; 5. a Székelyföld felsőrésze; székhely Udvarhely; 6. a Székelyföld alsó része Fogaras vidéke egy részével és Brassóval mint székhelylyel; 7. a Szebeni szék a körülötte fekvő szász-székékkel és a Fogaras vidéke másik részé­vel, székhely Nagy-Szeben; 8. Hunyad-Zaránd- m ::gyék és Szászvárosszék, székhely Déva. Ezen terv szerint tehát két mostani municipium tényleg megszűnnék létezni: Felső-Fehérmegye és Fogaras vidéke, melyek a szó szoros értelmében szétosz­tatnának, illetőleg más törvényható ágokba kebe­lezi etnének. A többi eddigi munieipiumok úgyszól­ván csak egyesittetni fognak egymással, igy pél­dául Kolozs és Torda, Belső-Szolnok és Doboka megyék stb. és legfeljebb csak egyes kerületeket vesztenének el, melyek közigazgatási tekintetek­ből más törvényhatóságokhoz lesznek csatolandók. E nyolcz erdélyi törvényhatósággal a belügyminisz­ter terve szerint egész Magyarország, a polgárosí­tott határőrvidéket hozzá számítva, 52 megyéből állana, a Királyhágón inneni részben tehát ki- lencz rnsgye fogna megszűnni mint önálló törvény- hatóság. A fővárosi választások. A főváros képviselőtestületének teljes névsora ez ideig még nincs összeállítva. Eddig a tegnap közlőitekkel hét kerület képviselőinek névsora is­meretes, a Ill-dik (Ó Buda) és VIII-ik kerület (Jó­zsefváros) szavazatszedő bizottsága még nem ké­szült el a névsorral A meglevőket közöljük, a hiányzókat utólag fogjuk pótolni. I. kerület (vár, Krisztinaváros, Tabán): Rendes tagok; Házmán Ferencz 634, Weiszkireher Károly 634, Rupp Zsigmond 630, Hegedűs János 629, dr. Országit Sándor 617, Magyarevics Jero­mos 612, Jekelfalusy Lajos 611, Havas Sándor 604, dr. Kiss Sándor 600, Keleti Károly 566, Szuper L. 555, Vlasek Ede 541, dr. Loeblin Miksa 530, Ráth József 526, Érczhegyi Ferencz 516, Schügerl Ferencz 513, Peringer Ferencz 514, Meix- ner József 506, Schedel István 492, Eisdorfer Gusztáv 475, Holczspach Jakab 424, Balajthy Imre 421, Kernsler Ferencz 397, Madarassy Pál 356, Tanárky Gedeon 335 szavazattal. Póttagok : Sztan- kovics G. 617, Ábel Márton 606, Fest Vilmos 576, Bányay A. 509, Frantz A. 463, Pilimayer K. 415 szavazattal. II. kerület (viziváros, országút) Rendes ta­gok : Say Mór 529, Weninger Ferencz 471, Szum- rák Pál 466, Hteronymi Károly 450, Ribány Jó­zsef 448, Klein Antal 537, Légrády Sándor 433, Szelestey János 424, Reitter Ferencz 418, Bognár Antal 409, Schmidt Ferencz 392, Beer Bertalan 373, Liptbay Béla br. 369, Pleskott Henrik 366, Heinrich Ödön 356, Szlávy József 329, Haussier Janos 295, Barrert Károly 294, Kovács János 285, Ribáry Ferencz 282 szavazattal. Póttagok : Kerntler Gusztáv 404, Gregor János 369, Eulenberg Ferdi­nand 326, Neracsek Károly 276, Schmidt László 269 szavazattal. IV. kerület (belváros.) Rendes tagok: Apáthy István 711, Barbás József 709, Burghardt István 662, Deák Ferencz 744, Farkas György 675, Frey József 699, Grabovsz\y György 712, Hatala Péter 704, Horváth Károly 715, Houchard Ferencz 661, Jármai Gusztáv 737, Kármán Lajos 642, Kléh István 711, Királyi Pál 782, Matoíay Etele 7 < 3, Mátyus Arisztid 704, Ney Ferencz 706, Oppodi Alajos 536, Patrubán Gergely 708, Polgár Mihály 673, Poor Imre 721, Somhegyi Ferencz 695, Stock Endre 636, Szabóky Adolf 679, Thaisz Elek 610, Toldy Ferencz 710, Várady Károly 722, Zmeskál István 663. — Póttagok: Ságodi Sándor 656, Jelűnek Mór 692, Than Mór 697, Dulácska Géza 692, Kőrnyei Ede 698, Szedenics János 709, és Kauniez Tivadar 679 szavazattal. V. kerület (Lipótváros). Rendes tagok: Csengery Antal 651, Schweiger Márton 641, Deutsch Samu 633, Fáik Miksa 632, Giessriegel Károly 623, Horn Ede 615, Simon Flórent 601, Gold Zsigmond 564, Reich Ármin 552, Kochmeister Frigyes 385, Fleischmann Emil 382, Zsigmondy Vilmos 360, Toluay Lajos 346, Horváth György 342, Rechner Lajos 337, Schwimmer Ernő 333, W hrmann Sándor 332, Fuchs Gusztáv 327, Mé­száros Miklós 325, Sacellary György 322, Stiller Mór 320, Weber Antal 320. — Póttagok : Mezey Mór, Müller Vilmos, Glück Izidor, Korányi Adolf, Matuska Péter, Szabó József. VI. kerület (felaö-Terózváros.) Rendes tagok: Dobos Ferencz 496, Radocza János 488, Rózsay József 473, Langenfeld Frigyes 465, Pucher József 460, Steindí Rezső 443, Schneider Bernát 392, Zettner Ede 385, Wallenfeld Károly 383, Vogler József 380, Höffler György 365, Rémi An­tal 362, Piatrik Ferencz 361, Jovicza Sándor 355, Dorschug Antal 321, Jálics Kálmán 314, Keller ÁrmiD 308, Hayek Adolf 298, Benkert György 296, Bródy Zsigmond 276 szavazattal. —Póttagok: Maszák Hugó 361, Back Izrael 224, Adler Zsig­ond 221, Korompai Ágost 189, Dittrich Károly 169 szavazattal. VII. kerület (alsó Terézváros.) Rendes ta­gok : Sebastiany Frigyes 594, Halbauer Nándor 593, Schön József 590, Schwaiger Adolf 587, Mendl István 584, Sik József 583, Schäffer Antal 552, Schimmer György 542, Hirsch Sebestyén 532, Scherman Adolf 519, Kanitz Gábor 518, Hatzen- berger Ferencz 501, Bogisits Lajos 493, Podma- nitzky Frigyes b. 458, Huliczius Károly 453, Apa- titzky 406, Böhler Vilmos 365, Dobos József 360, Markoczy Vincze 368, Schneider Alajos 336, sza­vazattal. IX. kerület (Ferenczváros). Rendes tagok: Morócz 421, Tavaszi 404,| Dobronyi 407, Korizmics 420, id. Szemerédy István 395, Scbreyer András 398, Kern Ferencz 369, Kuncz Jenő dr. 393, Gendischer János 372, Rothknecht János 357, Kurez Vilmos 361, Fáczányi Armin 395, Paczka Jakab 355, Hokk Márton 380, Horváth Lajos 394, Richter József 376, Jeczy Károly 277, Márkus Ig- nácz 303, Böhm Alajos 336, Csekeő Ágoston 275, Szavazattal. — Póttagok Bottlik Mihály 375, Gro- kisch Ferencz 373, Weckerle Sándor 377, Zohfál András 387, Buber József 376 szavazattal. — A gőz hajózási verseny fentartásá- nak szükségességére alig idézhetnénk csattanósabb adatot, mint a kereskedelmi ministernek a cs. kir. szab. első duna-gőzbajózási társulathoz intézett kö­vetkező levelét : „A cs. kir. szab. első dunagőzhajózási társu­lat m. é. szeptember hó 7-én folyamodást nyújtott be a m. kir. földmivelés,- ipar , és kereskedelem­ügyi minisztériumhoz, melyben panaszkodott, hogy a trieszti szabad kikötőn át a gabonabevitel vám­mentesen engedtetik, holott a Dunán a nevezett társulat hajóin behozott gabnanemüektől vám sze­detik, mi által a szabad verseny és a dunagőzba- józás felvirágzása tetemes hátrányt szenved. Hosszabbra nyúlt tárgyalások után most si­került ezen viszásságot és egyenetlenséget oly mó­don eltávolítani, hogy a gabnanemüekre vetett vá­mok, habár ideiglenesen, de átalánosan meg lettek szüntetve. Miután e szerint a szabad forgalomnak egyik nevezetes akadálya eltávolíttatott, méltán elvárható az érdekelt közlekedési vállalatoktól is, hogy te­kintve az országnak rósz termés által előidézett ínséges helyzetét és a forgalomnak minél nagyobb kifejlesztését, saját részükről és egész tevékenysé­gükkel is hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a ga­bonának külföldről való behozatala minél nagyobb mérvben és minél olcsóbban eszközölhető legyen. A trieszti piaczczal közvetlenül érintkező déli ^aspályatársulat tariffáit már is jelentékeny mó­don lejebb szállította. Ellenben az ezzel a Dunán való szállítás ál­tal versenyző első dunagőzhajózási társulat ellen legújabb időben azon panasz merült fel, hogy vi­teldiját nemcsak le nem szállítja, hanem ellenke­zőleg 15°/0-tel fel is emelte volna, mi által a ro­mániai és orosz gabona szállítása tetemesen nehe- zitteínék. Nem kétlem azonban, hogy a kormánynak azon példája, mely szerint az állam igényeinek fedezésére szánt vámjövedelemről az országban mutatkozó Ínséggel szemben azonnal lemondott, arra fogja a szab. első Dunagőzhajózási tár­sulatot késztetni, hogy az ország szükségletére és a malomiparnak fentartására kivánt gabonaszállit- mányokra nézve a lehető legolcsóbb viteldijakat fogja életbeiéptetni, s ily módon a gabonabehoza­tal könyyitéséhez és a legszükségesebb élelmi czikkek árcsökkenéséhez minden kitelhető erejével hozzájárni. Felkérem ennélfogva a t. igazgatóságot, hogy az ezen iránybani elhatározását és intézkedését velem minél előbb közölni szíveskedjék Budapes­ten, szept. 28. 1873. * Az a 15°/0-os tarifa emelés valószinüleg már a magyar gőzhajózási társulat megszűntének remé­nyében történt! A honvédségi kinevezések. Ha a határőrvidék honvédsége külön előlép­tetéssel birna és az oda kinevezettek az összes honvéd tisztikar eleibe nem vágnának, legközelebb akkor azon 45 osztrák tiszt áthelyezése miatt gra­vamen t nem formálnék. — De igy meg kell vilá­gosítanom a november elsei előléptetési lát- kört. — Valóban a honvédügyérség, mit sem gon­dol a magyarországi sajtó öszhangzó véleményé­vel, mert még novemberig se tartotta érdemesnek várni, hogy a fentemlitett 45 osztrákot legalább akkor osztotta volna be, a M a t o 1 a y czikkének törvényszabta idézete szerint, de sőt hogy: ezek már ekkor — előlépjenek! — h lőtt csak most hozta őket által mindnyájunk megrövidí­tésére. A mindnyájunk felett elő n y n y e 1 biró rang idős átplántált tisztek száma május 1-től kezdve mostanáig, a novemberi előléptetésre ez: májusban áthozatott 1-ső osztályú százados 8, most pedig 3, ez tehát 11 rangidős tiszt az őrnagyságra. Másod- ! osztályú százados májusban 1, most 2, ez 3 az első osztályú századosságra. Májusban áttétetett 17 főhadnagy, most pedig 19, ez tohit 36 főhadnagy, a századosságra előnnyel. Májusban áttétetefct 5 hadnagy, most pedig 17, ez tehát 22 hadnagy, készletben a főhaduagyságra. Mindezekből látható az, hogy a honvédügyérség a 48 as és mostani honvédeket Procrustes (bárddal rövidítő, vagy ny u j t ó val kihúzó) ágyába fekteti akkor, midőn az osztrák tiszteknek párnákat rak . . . s mindezekből látható, hogy a 48-as vagy a mostani honvédtiszteknél azok, kik előtt az előléptetés be­záratott májusban, nem elsők többé, de az 1-ső osztályú százados 12-ik, másodosztályú 4-ik, főhadnagy 37-ik, hadnagy pedig 23-ik. — Ha már most veszszük ezeknek a helyzetét, akkor be kell azt látni, hogy ezek örökké s y s i f u s i követ hengergetnek, mert vájjon az átlagos elő­léptetési rend mutatja-e azt., hogy többen lépné­nek elő novemberben, mint ezen osztrák tisztek. Novemberben majd kimutatva azoknak számát, kik a 48-as, vagy: mostani honvéd tisztekből, előléptettnek, mert valóban ezeknek cadavere érdemes leend a spiritusba tételme. De te­kintsük csak ezen áttételeket más oldalról is, — a törvény ugyan adott arra jogot hogy: agranicsárokból némi áthelyezések történhessenek a honvédségbe, de ezekből csak 20 tétetett által, 25 pedig különböző sorezredekböl, továbbá én úgy tudom, hogy: a határőrség terüle­tén csak 5 zászlóalj állítandó fel . . . hol pedig zászlóaljankint az első felállításnál 1 parancsnok, 1 segédtiszt, 1 százados, 1 fő és 1 hadnagy, elég séges tehát 5 tiszt, mi csak 25-töt tenne ki, miért volt tehát az ezen felül levő 20 tiszt át­helyezései. Továbbá tekintetbe kell venni azt is, hogy azok, kik ennek folytán röviditettnek, már az által is meg vannak rövidítve, hogy : a fent idézett 12-ik százados őrnagy lehessen, (az 5-ik sorrend és a 6-ik hely áttétel által szaporodván); kellene 16-tot őrnagygyá előléptetni, a főhadnagyoknál pedig, kik most 36-ik, az csak akkor leend százados, ha novemberben 52 századost neveznének ki, a h a d- nagyoknál a mostani 23-ik pedig akkor, ha 36 főhadnagyot neveznének ki, — én pedig két­lem azt, hogy novemberben előléptessék 16 őr­nagy, 52 százados és 36 főhadnagy (és talán még is történhet), ha pedig ezek egy lépést előre nem mennek, akkor tudják, mi leend a dologból? az hogy: a mellőzött tiszti névtárban sinlő 48-as mostani honvéd százados, fő é s al­hadnagy, nem az, hogy előbb ne menne-e ! de maholnap leszorul a kadétok közzé, — ter­mészetes, hogy: kadéts phisikai tu­lajdonok nélkül. Azért csak rajta! tovább is ölelkeztesse a sáfár, a „Reform“ mondotta sült németet az urfiskodó betyár magyar haddal. x. x. = A határőrvidéken a választási moz­galmak igen furcsán indulnak. A ,,P. N.“-nak Id- vorról szept. 25-ről a következőt Írják: A képviselő választási összeírás itt a na­pokban ment végben. A sszeirás megkezdését a harangok kongatása és a mozsarak dörrenése hirdeté. Aztán do bízóval hirdettek, hogy mindenki a köz­ség házába siessen. Meg is jelent ott mind: férfi, aszony, leány, gyerek, még a szőllőpásztor is. Mi­kor a nép összegyűli, egy steutori hang azt ki- áltá: „Nem kell nekünk a magyar szabadság, ha­nem kell a szerb !“ S egy kortes „Péter králj“ egy Irattal járt sorba, ez kiáltván, hogy „aki ma­gát ide alá nem Írja, vagy ha aláírta, kilép, az legyen átkozott a szerb nép nevében.“ S mert leg többen nem tudtak Írni, hát ő irta össze a jelen választókat — a „Zasztava-párt“ számára. A hi­vatalos vál. összeírás csak olyan mellékes dolog volt. Ilyen nálunk a képv. választási mozgalom.“ A nemzet nyomorékai. Nyomorékokról emlékezünk meg ezúttal s nyomorékokat veszünk számba; azokat a nyomo­rékokat, kiket balvégzetttk koldulásra kárhoztatott és a nemzet nyomoré Kai. *) Mi értjük, hogy a határőrvidék iránti, tekintetek bizonyos kénytelenségeket róvtak ■— ez úttal — a honvéd ügyére is; de más résiről nem lehet mellőzni azon sérel­mek előadását sem, melyek jogosan hozhatók fel a honvéd, ség tisztjei részéről. Ezért adtak a fennebbi ozikket Előfizetési árak Egész évre . . 20 frt. — kr. Évnegyedre . . 5 frt. — kr. Félévre . . . 10 „ — „ Egy hónapra . 1 „ 80 9 Egym szám ára 10 krajezár. Szerkesztési iroda: Budapesten, uádor-ntcza 0. sas. Semmit sem közlünk, ha ntm tudjuk, kitől jön. — Kéziratok visszaküldésére nem Tállalkozunk Minden értesítés a szerkesztőséghez intézendő. Levelek csak bérmentesen fogadtatnak el. Közlekedés. R (reggel) jelen« az Időt éjféltül délig, F. (este) déltől éjfélig. B#o«gyorty. ind. 8.16 E. li. — E. Trést gyors. Ind. 5 rest érk. 10. BE. 6.35R. BOCS________érk 2.IS R. 829 Futárvonatok a gyor»hajózás alatt. Hétfő, estit., szomb. Hétfő, Szerda, Péntek. Bécs ind. 1.40 E. BÄstas ind. 2.10 R. Fe*>t érk. 8.21 E. Fest érk. 12.83 E. _ ind. 8.41 E. „ ind. 1.20 R. Ilítztas érk. 6.50 R. ______________Bécs érk. 7.82 R._____________ BéCS ind. 8.46 R. 8.20 E. Bűzt as ind. 6.05 E. 8.30 R Pozsony 11.18 „ 11.08 * Temesvár „ 10 07 " J*J7 Pest érk. 6.56 E. 6.06 R- Szeged „ 1.61 K. 1.1« ^ ind. 6.67 „ 7.06 „ Czt gléd „ 6 *9 n 0 23 » Czegléd „ 9.33 „ 9.35 * Pest érk. 8.12 „ 7.4» „ Szeged „ 1.81 R. 1.41 E. * ind. 9.15 »•“ ” Temesvár ind. 6.19 „ 6.80 órk. Pozsony „ 4.28 R. A. 20 tt­Házias érk. 8.46 „ 10.29 Bét« érk. 8.09 „ __l-W . Valii Any Ind. S.21 E. FerJAmo* ind. 8.2B B. Per|Amios érk. 6.06 „ Vall.Any érk. 11.10 r __________ Bén ind. 1.1 E. 6.60 É. Sz.-Feliérv.ind. 10.18R. 12.28B Gyűr „ 11.64 „ 10.06 „ TTj-Szöny „ 2.42 E. 3.56 „ Dj-Szüny * 1.22 E. 11.18 . Gyűr „ 4-19 „ 5.13 „ Sz.-Febérv. érk. 5.63 „ 2.60 B. BCcs érk. 7.50 „ 8.44 „ Hulla Ind.7.16B. 10.68B. 9.46B |Trlest Ind. 7.-E. 17.10R. — 8z.-Fehérv.érk.9.17 „ 2.33 E. 11.64 B 'KauizBa „ 1.48 „ 10.43 E. 6.18 B. Kanizsa 1.47 E. 11.39 „ 4.43, iSz.-Fehérr.,, 6.17 „ 3.68 E. 1.60 E. Trlest érk. 8.26 R. — 7.61 E liutla érk. 8.17 , 3.06B. 4.66 „ Kanizsa ind.10.66E 6 48 R 2.Í6E. IBOcs tnd. 7.16 B. 11.16 É 7.46E. Sopron „ 6.88 R 1.45 E 7.40R. Sopron „ 11.63 , 8.40 R 11.19 ,, BlCA érk 9.8 R4.60 „ 11.14 „ Uanlzsaérk. - 10 18 B 4.37 8. Kz.-Febírv. ind. 9 37 R. 8.13 E |«yana(alva ind. 5.20 R. 12 55 E. Kis-Czell . 3.12 E. 9.30 „ Szombathely „ 8.51 6.31 „ Szombathely r 6.86 „ 3.01 .. iKG fzeU „ U K , » 07 „ Gyanafalva érk. 9.80 „ 6.36 E. S». Feliérv. érk. 6.07 K. 3.10 K. 4ív(Sr Ind. 7 24 B. 12.12 E ISzolilballiely Ind. 8.61 B. 12 09 R Kis-Czell , 1145 „ 8.12 E ÍKia-Czell * H-Sl . 3.30 „ Szombathely érk. 2.10R. _6.02, !Gjf5i> ________érk. 2.00 E. 6.61 „ EÄhBny ’ ind. 3.63 E. 6.80 If. I«ílroly vAr. ind. 6.18 E. 6.13 E. Zágráb érit. 7.20 „ 11.58 K. Zágráb érk. 7.7 „ 7.40, ind. 8.28 . 8.33 K. : „ Ind. 8.17 „ 9.20 . KArolyvAr. érk. 10.17 E. 10.19 R ZAlKAny _ érk. 11.44 B. 2.37 R. Szí »sek' ind- 6 58 B. 6.43 E. Sir inbrilebind. 4— B. 4.40 E. Zágráb „ 8.10 R. 7.50 E. Zázráb . 7.68 B. 8.18 E. Sleinbrüi-k érk. 10.54 R. 11.03 E. Sziszek érk. 9.60 B. 9.41 E. VAkAny ind. 60 R. 4.11 E IRAttaszék Ind. 8.87 R *.25 K Bdllatlék érk. 12.82 E. 6.15 R. ZAkAny érk. 11.36 „ 2.27 B. Kanizsa iad. 6.18 b! 2.45 K. ItoliAes ind. 6.20 B. 6.00 E Zákány . 6.21 . 4.05 .. Zákány „ 12.86 E. 3.07 R. MobAes érk. 12.30 E. 12.20 R. Kanizsa érk. 1.21 , 1.19 ­VIDAny ind. 11.32R12.1Í IV - VArail Ind. 9.11 R66 R Eszék ‘ érit. 1.14E2.19E Szeged , 7.S5E12.SE ind. 6.00 E 8.00 B Kerék érk. 11.20K10.2S B Szeged tnd. 3.34 R 6.16 E , ind. 6.8BR10.55R X-VAra.l érk. 9.10R7.16E VtlIAny érk. 7.17Rl.llB Bfesf ind 7.30 R. 6,26 E. ‘Kassa ind. 4.20 R. 6.84 R 6 00 E Czegléd „ 10.18 „ 8.66 , 'ílttolez „ 7.49 „ 1.66 E9.60 . Szolnok . 11.22 „ 9.68 .. -Vebreez., 12.47 B 10.34 „ P.-I.adány 2.01 E. 12.66 R. r.- I.adány 2.26 „ 12.87 R Itebrerz . 3.12 „ 2.62 , Szilnek „ 4.45 , 4.44 „ Miskolez „ 10.40 „ 7.66 .. 2.06 E Cífgléd „ 6.04 „ 0.19 „ Kassa érk. 8.22 R 12.18 E6.62 „ l’e-t érk. 8.31 „ 8.45 r Nzelnoít ind. 11.12 B. 10.87 K. ITonionvár Ind. 8.66 E. 5.29 E. Arad 4.36 K. 6.23 R. A-,d „ 12.26 *. 9.04 , TenrestAr érk. 7.01_ „_8.49 „ 'íza’nok „ _4.6« „ 4.17 R. P.■ l.adAtt, úui 2 35 E. 1.28 R. V -V: ra<! Ind. 11.22 R. 9.05 E N.-VAriul érk. 4.47 . 4^06 , iH^-l-ailAny érk. 1.28 E. 11.44 „ Arad ind. 4720 E. 8.44 R. |>f.-VAsAl-liely ind. 7.16 R. 10.02 E Piaki r 10.30 „ 2.80 E. Tbvis „ 1.30 E. 2.50R Gy.-Fe hérvér érk. 9.45 R. 6.00 B. -Fehérvár érk. 2.20 „3.29 „ ind. 1.05 , 11.32R „ „ tnd. 10.20 R. 4.00 „ TO.Tie . 2.34 „ 1.12E. Pllkt . 1.13E. 8.10 , JW.-VAsArhely érk. 6.16 „ 6.52 „ Arad érk. 8.20 „ 11.46 „ IMski Ind. 2.60 E. IPPtroriény ind. 7.20 R. Pelrozaény érk. 7.40 „ Pi-hi ^ érk. 12.7 E, _____ TTftvIs ind. 2 14 R. 1.46 E. |ffi»K«SV*V ind. 9.47 É. 6.80 R SepesvAr érk. 6.29 „ 7.39 „ iTIVvis ____érk. 2 20 R. 1.00 E. Kis-Ka|tns tnd. 0.66 R 9.40 E. |S eben ind 5.40 R. 3.40 E. Szélién érk. 9.6 „ 11.40 „ ÍHis-Kapnsérk. 7.60 „ 6.80 _ V-VArnd Ind. 6.17 E. 5.— R. IK«idozsvdr ind. 4.20R 10.30 R KulozsvAr érk. 10.66 1 .40 „ V-VArad érk. 10.65 „ 8.S2E. Pest Ind. 12 88 R. 11.00 E. 2.02 E. ÍTÍntka ind. 1.18 R. 8.62E. Hatvan „ 2,48 „ 1.60 R. 6.86 E. S.-Tarján „ 9.02„ 1.S6R.9.06R. S-Tarján „ 4.82 ,, 4.00 ,, 8.60 érk. Hatvan „ 10.68,, 4.00 „ 5.40,, itII(ka „ 12.82 „ 2.06 E. 'Pest érk. 12.51 E. 8-43 „ 8.60 „ Peíal ind. 7.32 R. 10.35 E 6 28 E Miskolc* ind. 7.85 R 10.20 E 9.00 R Hatvan érk. 8 38 ,, Hl (van érk. 4,85 E ind. 9 60 „ 1.86 R. 11 02R „ Ind. 11.07,, 3.21 R 7.66K Mlskelezérk. 1.26 E 6.30 „ 0 42 E Ír est érk. 1.07 E 6.10,, 9.05„ Vómos-491 ttrk ind. 2.40 R 10.42R Gyttugytts Ind 1.21 B 9.28R Gyiuinv As érk. 8.15 ,, 11.12 „ VAnios-Gyitrk érk. 1.50 „ 9.68 „ F.-Abony Ind. 9.80R 12 00Eé'2SB ÍEger Ind. 10.62 B 11.28E 8.0SR Eger érk. 10.00 „ 12.80 „ 6 01 „ [F -Abony érk. 8.62 „ 12,08 R 8.42 , >11 skolez ind. 7.46 B. Ind. 6.1 8 B. HAnrév e *nd. 8.46 E. Ind. 6.60 E. Bánréve érk. 10.89 „érk. 7.52 „ Miskolcy érk. 6.16^„ érk. 8 A4 „ Kassa ind. 6.00 K. 5.30 C. lOtDerberg Ind. 8.26 E. 7.00 B. Rutka „ 8.28 E. 8.00 R. IRntka „ 2.12 R. 4.00 E. Odcrbergr érk. 7.30 „ 3.00 E. [Kassa érk. 6.00 E. 8.00 R. Allét ind 7.00 R 3 00 K 7 no E 1: perjés Ind. 1.26R 6.80R2.47E. Eperjes érk. 7.45 „ 8 45 „ 8.15,, 41)0« érk. 2.10 „ 6,16 „ 8.22 ,, »zerenes ind. 8.66 R. 8.69 E. KirAlytiAza Ind. 12.47 B. 9.43R. S-A.-Ujhely „ 10.61 „ 6.82 „ Ctap „ 4.15 „ 1.86 Csap „ 12.66 E. 8.28 „ S.-A.-Ujhely „ 8.03 „ 8.60 „ KirAlyhAza érk. 4.18 „ 12.10 R. Szerencs érk. 7.45 „ 6.86 „ S -A.-Pjhely ind. 4.42 R. IHomonim Ind. 1.28 E. Humánná érk. 11.10 E. [s.-A.-PJfaely érk. 6.38 „ ___ Ibigvér ind. 11.18R. 2.27E. Vy 1 regyliáza ind. 6.00 R Csap „ 1.00 E. 8.16 „ ICszp „ 19.48 E‘4.86E Xylre^yhAza érk 0.26 '„ _______[IJliiBVftr_______érk. 9.04 „' 6.68 , UAtyn ind. 3.40 E. lüftuikAcs Ind. 12.06 E. MunkAcs érk. 4.51 „ It tty II érk. 1.17 „ Debreczen Ind. 8.11B4.18E. jSEtfreth ind. 1.09 B. 8.81 R, Királyháza ind. 10.47 R4.13 E 9.43érk. Királyháza „ 4.86 „ 4.23 E, Szigrctb érk. 1.66 E 7.12E 6.— Debreczeil érk. 11.60 „ 9.86 E

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék