Ellenőr, 1877. június (9. évfolyam, 180-232. szám)

1877-06-01 / 180. szám

Egyes szám ára S kr, Előfizetési árak: Egész évre . . 20 frt — kr. Félévre .... 10 „ — „ Évnegyedre . . 5 „ — „ Egy hónapra . 1 „ 80 „ (Szerkesztési iroda: Budapesten, nádor-utcza 6. sz. i'Kiadó-hivatal: Budapesten, nádor-utcza 6. sz* Rendkívüli reggeli kiadás. 180. szám. Budapest, péntek, június 1. Az „Ellenőr“-re a hónap minden napjától kezdve előfizethetni; s uj előfizetőink megkapják lapunk valamennyi eddig megjelent értékes mellékletét, ha előfizetésük csak egy hónapra szól is. Megkapják nevezetesen mind az Öt gyönyörű nagy hadi térképünket. (Euró­pai harcztér, ázsiai harcztér, Dobrudzsa, Oláhország és Karsz térképét.) Ezekhez járul e napokban a kis-ázsiai Örményország nagy méretű hadi térképe, mely után gyorsan egy­másután fogjuk adni az AI-Duna jobbparti vidékének (Bolgárország, Szerbia, Alsó-Dob- rudzsa, Balkán) óriási méretű speczialis hadi térképét vezérkari felvételek nyomán, 20 — 25 nagy negyedrétü lapon a szövegbe nyomva. Lapunk ára, mint eddig, ezután is évnegyedenként 5 forint, havonként 1 frt 80 kr. Az estilap külön postai szétküldése évnegyedenként 1 forintba kerül. Az előfizetés legalkalmasabb módja a postai Utalványozás, egyszerűen az „Ellenőt kiadóhivatáláu-nák czimezve. A HÁBORÚ. Budapest, május 31. Monarchiánk haderejének részben való mozgósitasa most még csakugyan nem vár­ható. Tény azonban, hogy a legminutiózu- sabb intézkedésekig megtörtént minden, ami egy rögtöni mobilisatióra szükséges. Ezt az állapotot katonai műnyelven úgy nevezik, hogy „Bereitschaft“, s rendesen igen rövid átmenetet szokott képezni a mozgósításra. Ebből magyarázható meg a tényleges mozgósításról nagyon elterjedt hir ; s valóban nem is egyéb, mint egy ár­nyalati különbség forog fenn. Van is rá elég ok, hogy így legyen. Szerbiában a furia csak pihen egy kicsit, de éppen nem szűnt meg; az oláh csa­patok pedig, oly „bizalmas közeibe“ kez­denek húzódni Erdély kapuihoz (termé­szetesen muszkával vegyesen), hogy minden pillanatban elő állhat a szükség visszautasí­tani a haza küszöbéről a ,,mexikói vőlegé­nyeket“. Odalent Dél-Magyarországon is nem éppen a legidyllibb állapotok mosolyga- nak. Ismételve rácz bujtogatások jelei kez­denek mutatkozni. Apró-cseprőségek; de kicsi halból lesz a nagy hal. Ami pedig Prágában végbe ment, az már éppen a czápák fajához tartozik; s mint látszik, úgy is fogja fel az osztrák kormány s az osztrák biróságok is: tény, hogy a Rieger esetét felségárulásnak mondta ki végzésileg a prágai országos törvényszék. Hála istennek, igy majd csak eljutunk valahogy a mozgó­sításig; s hogy Piumében is eltiltották a torpedó-kivitelt: ez is egy lépés a javulás utján. Csak előre! * És a harcztér. . . Nos, a harcztéren az oroszok ismét ha­zudtak: egy nagyot és kikaptak egy kicsit. Még csak tegnap rendületlen vakmerőséggel agyon czáfolta al. muszka táviró Ardahan visszavivását. S ma már két felül is össze- hangzó táviratok érkeznek a hir hivatalos megerősítésére, hogy Ardahant a törökök csakugyan visszavivták. Ez örvendetes fegy­verténynek mindenesetre nagy erkölcsi ha­tása lesz a török seregre; de a konstanti­nápolyi hangulatra is. Amott lelkesitőleg, itt csillapitólag fog hatni. De valami nagy stratégiai jelentősége aligha lesz, — mig egymagában áll. Egy erélyes és gyors támadás kapcsában, mely az egész karsz-zaiméi orosz hadállás ellen intéz- tetnék : kétségkívül nagy jelentőséget nyer­hetne az Ardahánba vissza fészkelődött tő­rök détachement, még abban a valószínű esetben is, ha az oroszok a vár minden hadi anyagszerét elpusztították volna, nem hagyva meg csak a puszta csorba sánczokat. E nél­kül azonban mindössze annyi hatása lesz (a deprimáló erkölcsi hatást leszámítva) az orosz hadműveletekre, hogy Ardahan őrzé­I sére nagyobb erőt kell hátra vetni, és hogy az akalzichei működési vonal használatáról egy időre, Ardahan újabb bevételéig t. i. le kell mondani az orosz vezérletnek, * A czár azalatt abba a gondolatba lett szerelmes, hogy hadseregét a „saját szemei előtt“ keleti át junius kilenczedikén a Du­nán, s maga is átlátogat bolgárföldet nézni. Hiszen, hiszen, csak menne ez is olyan köny- nyen, mint például Görögországban a kor­mányváltozás. Ott t. i. megint uj kormány termett tegnapról mára, — mától holnapig. De furcsa egy girig is az a görög. TÁVIRATOK. Prága, máj. 31. (Eredeti távirat.) Az iz­gatok ellen itt és a vidéki városokban hűtlenség! bujtogatások miatt niegin- dittatott a fényitö vizsgálat. A z országos törvényszék megállapította a hűtlensé­get a Rieger féle feliratra nézve, egy­szersmind kimondotta, hogy a® elkob­zott lapok megsemmisítendők. Konstantinápoly, május 31. (Eredeti táv­irat.) Az ottomán segélyező-bizottság a genfi központi bizottság utján tiltakozott a viddini kórháznak a kalafati ütegek által történt bombázása ellen. Bukarest, máj. 31. (Eredeti távirat.) A dunai átkelés jun. 9-én a czár szemei előtt fcg megtörténni s a ezár maga is átmegy a hadsereggel Bulgáriába. (Már t. i. ha a törökök eresztik. Szerk.) Czetinye, máj. 31. (Eredeti távirat). Ra- donicä Stanko külügyminiszter (boldog isten, ez is miniszter!) Plojestibe utazott a feje­delem sajátkezű leveleit a czárnak és Mik­lós nagyherczegnak átnyújtandó. — A czár Maseta Wrbitza vajdának, a hires izgató- nak, a szt. György rendjelet adományozta. Kladova, máj. 31. {Eredeti távirat.) Mint a „Tageblatt“-cak jelentik, Kalafát körül 70,000 román katona van összpontosítva. (Kevesebb lesz az. Szerk.) — Viddin köze­lebbi bombáztatása alkalmával az ottani tőrök gőzkenyérsütőde szétromboltatott. — Adakalé a Duna elzárása miatt legközelebb bombáztatni fog. Belgrád, május 31. {Eredeti távirat.) A moratóriumot julius 4-ig meghosszabbí­tották. A szkupstina junius 6 ikára hiva­tott össze. Grujics hadügyminiszter lekö­szönt, utódjául Alimpicset emlegetik. Az osztrák-magyar monitorok, melyek tavaly a belgrádi főconsul külön rendelkezése alatt álltak, most önálló rendeltetéssel vannak itt a hajók kisérésére. Konstantinápoly, máj. 31. (Eredeti táv­irat.) Szavfet pasa köszönetét fejezte ki a szultán nevében Perzsia békebiztositásáért. > A porta ennek folytán a 6. hadtestet Me- sopotamiából kivonja és a harcztérre küldi. — A török hadsereg főparancsnokai részle­tes utasításokat vettek a hadifoglyokkal való bánás tárgyában. — Arddhánt Mussa pasa, egy orosz katonai akadémiákon ta­nult cserkesz, hódította vissza. 1877. Bukarest, máj. 31. {Eredeti távirat.) A ,,Románul“ szerint Károly fejedelem maga irányította az ágyút a viddini kórházra s maga adta a parancsot az elsütésre. — Oroszország 600 vaggont hozat a varsó-bécsi vasútról Romániába sebesültek szállítására. Bécs, máj. __ 31. (Érk. déli 12 óra 50 p.) {Eredeti távirat.) Épen most hűld szét a® itteni ottoman nagyhövetség a lapok- nah egy hivatalos honstantinápolyi táviratot, mely szerint a törökök Ar­dahant valóban visszafoglalták. Konstantinápoly, máj. 31. Hivatalo­san megerősítik, hogy Ardahant a tö­rök csapatok visszafoglalták. — A szul­tán magán kihallgatáson fogadta az olasz követet. Belgrád, máj. 31. {„Búd. CorrS) Risztics távirati utón Andrássy grófhoz fordult felkérvén őt lépjen fel erélyesen s eszközölje ki a törököktől a szabad hajózást a Dunán legalább Rakoviczáig. — A Duna elzárása Orsovánál határozott ellenintézke­dést követel s mindenesetre megakadályozandó. Bukarest, máj. 31. {„Búd. Corr.“) Klado- ván át szerb önkénytesek jönnek Romániába s itt a bolgár hadtestbe osztatnak be. Bukarest, május 30. A képviseiőház ne­hány nap óta határozatképtelen, minek folytán a papírpénzre vonatkozó törvényjavaslat elnapolta- tott. A külügyminiszter 500,000 fraaknyi hitelt kap a ezár ünnepélyes fogadására. — A kalafati po- sitió 60 orosz ágyú odaérkezte folytán kitünően van védve. Pétervár, máj. 30. A kaukázusi hadseregtől egy 29-iki |távirat jelenti: Oklobcsin tábornok a szommebahi magaslatokat, a török hadállás jobb szárnyán elfoglalta ; egy kisebb hadoszlopot előre küldött, hogy a kábuletii lakosságot a török csapatok hadállásától elzárja; a nehézségek daczára meg­szállta a Haczudenitől 6 versztnyire lévő hadál­lást ; az oroszok vesztesége: 3 halott és 30 se­besült. Az ázsiai ha r ez térről. Az állandó haditanács, mely a stratégiai kér­dések megvitatása végett itt összeült, — távirják a „D. £Telegraph“-nak Konstantinápolyból — fel­világosítást kért Műk htár pasától, minő tervek sze­rint akar eljárni s válaszul kapta az említett főparancsnoktól, hogy most éppen bizonyos terv keresztülvitelén fáradozik, melytől nagy sikert vár s kéri, hagyják őt magára. — A török fővárosban 27 én, vasárnap éjjel már el volt terjedve s általá­nos hiedelemben részesült a hir, hogy a török csa­patok Mussah pasa parancsnoksága alatt visszafog­lalták Ardahánt az oroszoktól. — A hir a legjobb forrásból eredt s igy mindenki meg volt győződve valósága iránt. — Másnap, máj. 28-án, már a „Reuter“ ügynökség is hozta a hirt, hogy a porta tudósítást vett, miszerint a török csapatok Mussah pasa parancsnoksága alatt visszafoglalták Ardahant. E hirt Lazistán alkormányzója küldte meg a had­ügyminiszternek, mint a liani kaimakamtól vett táviratot, kinek a hirt egy cserkesz vitte meg. Erzerumból máj. 28-áról eme táviratot vette a „D. Telegraph“ : Az Ardahanba küldött erősítési csapatok egyesültek a vár volt őrségének egy ré­szével s visszafoglalták Ardahant. A részletek még hiányzanak. A mintegy 3000 főre menő török csa­patokat Mussa pasa vezette, — Mukhtár pasa ér­tesülve, hogy a török erő Ázsiában félszerte cse­kélyebb az orosznál, elkerülendő a hibát, mely oly végzetteljesnek bizonyult be a francziákra nézve 1870-ben, megfelelő őrséget hagyván Karszban, ki­vonult onnan Erzerum alá, mely sokkal inkább félthető, mint a legalább hat heti ostromot köny- nyen kitartó Karsz. Mukhtár pasa a rohamosan előnyomuló oroszokkal Karsz és Erzerum közt óva­kodott nyílt ütközetbe bocsátkozni, minthogy itt minden állásban könnyen bekeríthették volna az oroszok. Erzerumból távírják 27-éről ugyancsak a „D. Telegraph“-nak : Itt különböző pontokon fordultak elő apró csatározások, komoly ütközet azonban se­hol nem fordult elő. Tegnap 2000 török lovas két üteg ágyúval összetalálkozott 1000 orosz lovassal, kik egy üteg ágyút vittek magukkal, alig csapott azonban össze a két ellenséges erő, midó'n ha­talmas felhőszakadás támadt, mely véget vetett az ütközetnek. Ibrahim pasa, Trapezunt főkormányzója, kon­stantinápolyi távirat szerint egy cserkesz önkény- tes hadtestet szervez, s mihelyt megérkezik a tö­rök fővárosból a szükséges felszerelés, azonnal be­törni készül Achalzich orosz kormányzóságba, mely 1828-ig Törökországhoz tartozott, hogy azt vissza-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék