Ellenőr, 1877. július (9. évfolyam, 235-291. szám)

1877-07-01 / 235. szám

Iiirdetések /elvétele a, kcia.döh,tvcttalba.n : Budapesten, nádor-utcza 6. szám (Lógrády testvérek irodájában). Továbbá Leopold Miksa hirdetési ügynöknél, Budapest, Rákosárok-utcua 431, valamint Klavas, Katiié & Cie. czégnél Parisban (Place de la Bourse Nr. 8). Hirdetésekért járó dij csakis az „Ellenőr“ kiadó-hivatala által nyugtázott számla ellenében fizetendő. IKiadó-hivatal: Budapesten, nádor-ntcz cl 6. szám. Ide intézendök az díjfizetések is a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás. Előfizetési árak: Egész évre . . 20 frt — kr. Évnegyedre . . 5 frt — kr. Félévre . . . MO „ — „ Egy hónapra . I „ 80 „ fiigy t‘N szám ára ß krajczár. Szerkesztési iroda: (Jjízdap esten, nádor-ntcza 6. szám. Semmit sent közlünk, ha nem tudjuk, kitől jön. — Kéziratok visszaküldésére nem vállalkozunk. — Posta áltál csak bérmentes leveleket fogadunk el. 235- szám. Budapest, vasárnap, július 1. 1877 IX. évfolyam. Azon tisztelt előfizetőinket, kiknek megrendelése e hó végével lejár, kérjük, idején intéx- | kéri ni a lap további küldése iránt, nehogy fennakadást tapasztaljanak a lap vételében. Figyelmeztetjük egyszersmind a tisztelt közönséget a rendkívüli kedvezményekre, melyekben előfizetőinket, a Julius elsején belépőket is részesítjük, ha előfizetésük csak egy hónapra szólna is. Úgy intézkedtünk, hogy minden uj előfizetőnk egyszerre megkapja összes, eddig megje­lent haditérképeinket, díjtalanul. E térképek a következők : 1. Európai harcztér. 2. Ázsiai harcztér, átnézetben (szinnyomatu nagy műlapok külön mellékletül). 3. Dobrudzsa. 4. Oláhország (specziális haditérképek). 5. Earsz hadi helyrajza, Kmetty tábornok felvétele nyomán. 6. A kaukázusi tengerpartvidék, és 7. a montenegrói hatcztér vázlata. Ezenkívül megkapják uj előfizetőink díjtalanul Bolgárország és a Bálkán óriási méretű 'vezérkari földabroszának mindazon lapjait is, melyek junius bó folyamában jelennek meg hogy teljesen bírhassák a pompás fali tirképet, mely körülbelül 20—35 nagy negyedrétü lapból fog állani, s felöleli a szomszédos Szerbiát s esetleg Erdélyt is. Ugyancsak díjtalanul megkaphatja kívánságához képest, minden uj előfizető a folyó évne gyedben közölt gyönyörű regényt: Jules Verne Fekete Indiáit, külön lenyomatban egy csinos vas­kos kötetbe fűzve. Az „Ellenőr“ évenként négy forinttal olcsóbb minden kétkiadásu magyar lapnál, s elfogad a hónap bármely napjától kizdve megrendelést, a reggeli és estilapra együttvéve s együttes póstai küldéssel: egy évre ...........................2# frt. évnegyedre.........................5 frt. fél évre ...........................ló frt. egy hóra..............................1 frt 80 kr’ Az estilap külön postai küldése a vidékre évnegyedenként 1 forintba kerül. A lapunk élén közölt térkép 5-ik lapját képezi 4' a nagy vezérkari GalaCZ löldabrosznak. Az öt ______________________ lap öszszeillesztésére útba- 3 5 igazitóul a következő ábra , szolgái: Sziiisztria Kusztendzse 1. 2. Viddin Buszosuk A HÁBORtT. Budapest, jurins 30. Czár ő felsége proclamálta ; menyor­szágot és a poklot. Menyországol a bolgá­roknak, a kik keresztyének ; poüot a bol­gároknak a kik törökök. Czár ő felsége olyan, mint az'Ítélet napja. Jaj azoknak kiket balkéz felül állit. Hanem aár ő fel­sége egyszersmind olyan mint a pipa: egy kicsit anticipálja részét az istenségből. } 7. a bolgár-török föld még lines úgy Esszét: aposva kozák lovak által, logy Tir- :nováb< 51 már meglehessen hirdetni a muszka <5rökk évalóságot. S az a nagy miszka akit ^Bolgá .rország kormányzójául praedetinált ke­serve s végzete, még várhat méltóságával egy ^kicsit, a tirnovai kozák szőnyeges termeire. Egyelőre Szisztovában a világ közepe; s az^al fpunctum. A várnégyszög még áll, s még nincs meg elevenen az a 300,000 „ki­mutatott“ muszka harezos, akivsl a vár- négvszög körülzárható, s az ut Drinápoly felé* pipaszóval sétálva, megtehető lenne. A alóságban legfeljebb 200,000 a Bolgáror- izágba vihető orosz sereg száma. Ebből Vid­din, Ruszcsuk Sziiisztria, Várna, Sumla, ostroma vagy legalább ostromzára, továbbá a Dobrudzsa várainak megszállása s a visz- Hsi vonal őrizete elvonja az egyik kit. Nem oly nagyon bizonyos pe- bogy a tábori seregül fenmaradó má- százezerrel ez idén át lehessen jutni a Balkánon, honnan valamivel com- íltabb kilátások nyilnak, mint a grapo- magaslatról Turnu-Magurellinél. Már pe- a czár „szemei“ innen se bírták meg- b a dunai átkelést. Es nem bírják máig sem. Nikápolynál cs szerencséjük a Dunához. S tény, hogy egyetlen Szisztován kívül a Bolgár föld- egy rongyos falu sem vallja még urá- k^az eleveneket és holtakat anticipandó ítélő, :zárt­g^nem azért mégsem korai az ő proc- lametiója. Me.« nagyon épületes azt meg- tudti Európának: hogyan mondják oroszul, amiű a franczia úgy fejez ki: j’y suis et j’y reste. Az a proclamátió kitűnő szolgála­tot tesz ez irányban az európai ismeretek­nek. A felszabadító karöltve jelen meg abban a megboszulóval. Á király és a hóhér együtt. Trés fachnt, azonlan, collegium: kettéjük- bő/ a fóldfoglaló Gatlakozik. ha neflez yol, nem nevetni eddig, va- bányszor arról muzsikált a holdvilágban Jkedt szent Dávidok faja hegedüszóban ép mesét, hogy a muszka csakúgy r'eg- tál egy kicsit a bolgár virányokou s azzal *za sompolyog re quasi bene gesta krumpli­pálinkát főzni, ivandó a dicsőséges harezok emlékére: hát ezután a proclamatió után akár kaczagó görcsöt kapjon az ember az ilyen hegedüléstól. 0 felsége a czár bizony nem árul zsák­ban macskát. 0 kimondja kereken, hogy a meddig kardja elér: akkora darabot ka- nyarit ki Törökország testéből. És egy szó­val sem említette, hogy a szerzeményt va­lakinek odaszánta ajándékba. Annál kevésbbé azt, hogy gazdájának adja vissza. J’ y suis; j’ y reste. Oroszország ha­zug jelszavak alatt a foglalás politikáját követi. Nem csupán ama foglalásét, mely n . 4-O mortnftrAlróVűOlf iS­j sével kielégíthető. Hanem azét a foglalásét, i mely uj »határhantokkal, régi mesgyék el- i boronálásával jelzi nyomait s újra kever és oszt a kártyajátékban, mit nemzetközi és szerződési jognak neveznek. A muszka nem fog kiveretlenül vissza­húzódni a bolgár földről; az bizonyos. S őszintén szólva esztelen volna, ha más szán­dékkal lenne visélős. Akik beeresztették őt a bolgár földre, s engedték a szabad Dunát I békóba vernie: azoké a gond, hogy tisztul­jon meg a muszka szabaditótól a Duna két partja, nem a muszkáé. A muszkának van joga a fait accompliekra, a kiontott vérre, vesztett vagyonra hivatkozni sántái ni a mél­tányosság szellemére, mely recompensatiót követel és „garantiát“ is arra nézve, hogy a vér és vagyon nem pusztult hiába. És Oroszország nenj fogja elmulasztani ez utalást. S ha nem v^Jágos is még, -hogy a. recompensatiók és garantiák követelése j mily mérvekben fog nyilatkozni: az minden kétségen kivül áll á bolgárokhoz intézett proclamatió után, hogy a dunai. átkelés nagy p iitikni őtalak xásvjX 'Őruc-kében és czéljából te ‘tént. S e ténynyel monarchiánk politikájának idejekorán számolnia kell. A Daniról. Erős ágyúzás folyt a Duna egész mentébeD, mint már jelentettük, különösen pedig Ruszcsuknál. Ez eseményekről jelentik a „Daily Telegraph“-nak : Ruszcsuk, jun. 27. Tegnap öt orosz zászlóalj, támogatva az Ardis folyó torkolatánál újabban fölállított hat üteg által, partra szállott Turtukaj át ellenében fekvő szigetre; 20 bárkán további orosz csapatok csatlakoztak hoz­zájuk, és egyesülten megtámadták Sevketnuma orosz ágynnaszádot. Ezután heves tüzelést kezdettek a törököknek turtukaji ütegei ellen. Azonnal küldettek csapatok az orosz vissza- lizésére. Százötven bomba esett le a török táborban, de kevesebb kárt okoztak, mint előre gondolni lehetett volna. Ezen hely bombáztatása folyton tart, és rendkívül nagy pusztításokat okoz. A sebesültek és halottak száma növekedőben van. Minden consulátus szenvedett, különösen pedig az angol. Az idegenek boszankodnak az oroszok pusztításai miatt, melyek semmiféle katonai czél elérésére nem szolgálnak. Viddin, jnn. 26. reggel. Tegnap este kemény küzdelem folyt néhány lörök önkénytes és egy csapat román katona kö- sött, Kalafát átellenében egy szigeten. A románok lehány ember elvesztése után visszavonultak csó- íakaikba. A törökök nem vesztettek. Viddin, jnn. 26. Ma féltizenkét órakor a román ütegek meg- lezdték az ágyazást Viddin ellen. Sok golyójuk, nint rendesen, a folyamba esett. Tiz szétrobbant a lórház közelében és 20 az osztrák-magyar consu- átus átellenében, mely fölött ki volt tűzve a zászló, tt, a könnyű sebesült katonák kivételével, csekély i kár, összehasonlítva a lövések számával. A törö­lök emberben és az ellenség müveiben nagy kárt •koztak hét órai ágyúzásuk által; ez szakadozott 'olt vége felé. A turtukdji parancsnok jun. 26-ikáról ezt plenti Konstantinápolyba: „Ma reggel az ellenség lárom üteget állított föl az Ardidi folyó torkolata nellett, s négy zászlóaljat vetett a szemközt levő aigetre. Ekkor 20 bárka küldetett ki, hogy tá­nadja meg a jobb partot. Ugyanekkor erős ágyu- íást kezdettek Turtubáj és a „Sefketnuma“ monitor dien. Az ellenség nagy erővel visszaveretett s a iziget elhagyására kényszerittetett. A bárkák vissza­vonultak. A törökök vesztesége a csata hevessége daczára, igen csekély.“ A zevini csata. A „Daily Telegraph“-nak ezen küzdelemről a következőket jelentik: Erzerum, jun. 25. éjf. Az orosz centrumból 18,000 ember küldetett ki, és meg íb érkeztek Szarikamisba, Kosszak és a Szoganli szoros másik oldaláról pedig, a jenikői magaslatokon, Hakengyuzi irányában, Fazil és Re- sid pásák nyomultak előre 18,000 főre menő osz­tályukkal, és Zevinben ütöttek tábort, két mértföld- nyire a török positióktól. Még egy nagy csata is fejlődött ki a török jobbszárnyon. Muktár pasa átvevén a fővezényletet, rohamot indított ae oroszok ellen, de az ellen lovasságának szaporodása megakadályozta az erélyes actiót, és csapatai szárnyainak táJmogatását, kn nvnannh- norfvrnV, aryf\vr\HP'ftttfttVft Véfi!T6 kéfly­Mb telenek volt elhagyni sánczaikat, futásnak .eredtek és a törökök által nyomban üldöztettek. Erzerum, jun. 26. A törökök még mindig követik az ellenséget, mely rósz helyzetben van. *.A segélycsapatok gyorsan megérkeztek és a török főhadiszállás Zevin előtt üttetett föl. Erzerum, ,i,un. 26. éjj. A segélycsapatok még mindig érkeznek, az oroszok pedig lassan visszafelé húz .ódnak. A tö' ök csapatok igen lelkesültek. A diadal hive meg vő- sittetett­Konstantinápoly jun. 27. 1.40 d. u. Erzerum kormányzójától következő jelentés érkezett ide jun 26-ról: Az orosz hadsereg 5000 lovassal, 16 zász­lóalj gyalogsággal és 32 ágyúval megtámadta se­regünket Zevinnél azon czéllal, hogy elfoglalja Szoganlit. Az ellenség 19 ágyúval kezdette meg a tüzelést, jobbszárnyunk előtt levő positióiból. Az orosz gyalogság és lovasság délután támadást in­tézett balszárnyunk ellen, melyet Sevket pasa vezé­nyelt. A küzdelem egész estig tartott, és az ellen­ség visszaveretésével végződött, ki nF -jo <> njitotta ugyan a támadást, de sik «■ ^ v? oroszok szétugrasztaitak és vi«s",anyo lukba P-V —’ különösen kitűntek. A törökök 400 sebesültet és halottat vesztettek, mig az oroszok vesztesége 30 ember. Az ellenség uj támadásra készül. A „Daily Telegraph“-nak jelentik az á’ hareztérrő)“: Konstantinápoly, jun. í Örményországból érkezett legújabb tud sok megerősítik, hogy jun. 21. és 22-én ft pasának nagy mértékben sikerült viszator vereséget, mely 16 -n jobb szárnyát érte. A szokat visszanyon 'udazon állásokból, me előbbi napon el és az oroszok 30C lottat és sebe- V 5-ik lan — Kusztendzse (lieggeii kiadás. f F-h W hH W

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék