Ellenőr, 1877. október (9. évfolyam, 402-459. szám)

1877-10-01 / 402. szám

— Gróf Andrássy Gyula külügyminiszter Mürauschlagba utazott. A külügyminisztert gróf Bel­legarde liivta meg vadászatra. —- Egy fölfedezés. Egy müncheni lap Írja: Bajor Lajos német császár koporsóját e hó 27-én délután fölfedezték az augusztinusok templomában. A fölfedezést a minisztériumnak jelentették be. — Id. Eisler és iff, Eromont került ma színre a nemzeti színházban, szépszámú közönség előtt. Jdny Gyula játszotta Rislert — kevés szerencsé­vel. Alakítása alig járt csak közel is ahhoz, a mivel ez a szerep — egy művész kezében — a darab silányságáért kárpótol. A mi félszeg- séget Risler alakjában és modorában láttunk, azt kénytelenek vagyunk Jány félszegségének be­tudni - mihez nagy mértékben hozzájárult a be­széd (mely túlságosan volt dekiamálva) tősgyöke­res — németessége. A negyedik felvonás óriási jelenete, melyhez fogható kevés darab’an van, majdnem teljesen elveszett s megrázó hatása alig nyilvánulhatott. Helvey Laura kitűnő volt, mint mindig, kivált azon jelenetében, melyben Ferenci előtt megismerteti magát — két dalát is megtap­solták. Szigeti József Delobelleje, minden túlzása mellett is szünetlen jókedvben tartotta a kö­zönséget. Ujhdzi Pianusa shakespeariesen szaval, a mi e pompás typicus alakon csak ront, ~ Mól- ndrné igen kedvesen és melegen személyesítette a kis Désiréet. Lendrayné Mtne. Fromontban keveset mutatott. Ndday kedvetlenül játszott. A közönség nem kímélte a tapsot és kihívást. — A budapesti fogyasztási szövetkezet ma dél­előtt az iparos-kör helyiségében liáth Károly (or­szágos képviselő) elnöklete alatt retdkivüli köz­gyűlést tartott. Elnök az ülést megnyitván, consta- tálja, hogy az alapszabályok értelmében a közgyű­lés határozatképes, mert a szükséges 30 tag meg­jelent sőt annál több is, s felkéri Oppodi igazgatót a jelentés felolvasására, miből a következőket kö­zöljük: A szövetkezet, mely oly eszmét karolt fel, mely hazánkban még nem nyert megérdemelt fi­gyelmet, fönnállása kezdetén sok nehézségbe ütkö­zött, melyek azonban ma már legyőzőiteknek je- lezhetők. A szövetkezet legnagyobb hátránya tag­jainak indolentiája és az igazgatóság oly összeállítása, hogy 5 közül utoljára 2 maradt: Oppodi Alajos és Chorin Henrik, kikre az egész munka nehezedett. Sikerült a szövetkezetnek, habár nagy fáradsággal is saját raktárt állítani föl, melyben fűszer-, liszt- és egyéb élelmi-áruk igen jutányosán és legjobb minőségben a tagoknak eladatnak: e mellett fa, kőszén, bor és egyéb czikkekre nézve oly szerző­dések köttettek, hogy ezeket szintén igeD olcsón kapják ki a szövetkezet tagjai. Az igazgatóság ajánlja az alapszabályok akkénti módosítását, hogy a 10 írtos részjegyeken kívül oly tagok is felve­hetők legyenek ki csak 2 frt dijjat fizetnek, ezek is részt vehetvén ugyan az olcsó vásárlásban azon­ban osztalékra igényt nem tarthatnak — továbbá hogy a rendes közgyűlés tartása és a könyvek leszá­molása évenkint csak egyszer történjék. Napirenden van még azon kérdés, hogy a tagdij-fizetést nem teljesítő tagok, törvény utján szórhassanak e köte­lezettségük teljesítésére avagy se. Végül a 2 tag­ból álló igazgatóság leköszönt, és a közgyűlést 5—7 tagú igazgatóság úgy választmány válasz­tására felkérte. A közgyűlés a jelentést tudomásul vette és Oppodi és Chorin uraknak elismerőleg kö­szönetét szavazott, az alapszabályok módosítását, úgy a többi inditványt is elfogadva a fizetést meg­tagadó tagok elleni eljárást az igazgatóságra bízta. Mielőtt a választások megejtettek, több tag szólott a fogyasztási szövetkezet ügyének minél szélesebb körökben való megismertetéséről és a tagok na­gyobb mérvű gyűjtéséről, mit a közgyűlés mai ha­tározata igen megkönnyit; méltó is a szövetkezet arra, hogy a polgárok saját érdekükben melegen pártolják. A közgyűlés ezután az igazgatóságba választá: Oppodi Alajos, Chorin Henrik, lovag Ma- durovich Gyula, Freund Adolf, Pol&csek A. F. és Zsifkovics József urakat. A felügyelő-tanácsba pót­tagéi Stein Samu urat, végű1 jóváhagyta a választ­mányba : Bonyhádi Antal, Finály Izidor, Freund Adolf, Harsányi György, Hölle J. M., Maurer Vil­mos és dr. Wetzel Gyula urak megválasztását. —- Sajtó-hiba. A tegnapesti várbeli színházi előadásról szóló tudósításunkban egy kellemetlen sajtó-hiba csúszott be, a mennyiben Feleki hdyett Felek iné szedődött. Ugyanis teleki aratta s nem Feíekiné az est babéraiból az oroszlán-részt Jókai­val együtt. Hja, megesik az, La a szinlapon Fele- kiné neve fordul elő s a szedő emlékezete ahhoz tapad. — A tiszavidéki vaspálya vezény lőigazgatósá- gának ma tartott ülésén bejelentetett, hogy a közös hadügyi minisztérium elvállalta a szavatosságot a vasúti szolgálatra rendelt katonaság körében elő­fordulható szerencsétlenségekért. Beterjeszteteít és jóváhagyatott továbbá a Mezőtúr és Szarvas közt építendő vonalrész tervezete. Az igazgatóság el­rendelte a Hernád vize szabályozását Kassánál, és elhatározta, hogy két uj mozdony szereztessék be. Tekintettel a pályavonalokon tapasztalt nagy gyü­mölcs- és szőlőforgalomra, az ülés elhatározta, hogy gyümölcs- és szőilő szállítmányok czéljára kocsikat rendezte bs, s az ide vonatkozó ársza­bályt megállapította. Az összes személyszállító ko­csik ajtait egy második zárral is ellátják. Több rendbeli havi jelentés meghallgatása s üzleti ügyek elintézése után személyi ügyekre tért át az igaz­gatóság ; kinevezett és előléptetett több hivatalno­kot , elfogadta Bernkopf Károly ellenőr és Schöpfbin lemondását; Buhl Kornélnak szolgáia- tát fölmondta s több egyént nyugdíjazott és el­bocsátott. — A mormon egyház apostolod egy „ kinyi­latkoztatás“ alapján egyhangúlag elhatározták, hogy John Taylort továbbra is meghagyják a tizenkét apostolok tanácselnökének, s hogy e tizenkettő ha­tározatképes szavazata képezi ezentúl az egyház irányadó tekintélyét. így volt ez Smith József ha­lála után is. Taylor miodaddig feje marad a mor­mon egyháznak, mig Brigham Young hivatalos utódját meg nem választják. Taylor múltjáról azt beszélik, hogy a nanvosi és illinoisi mormon vil­longások alkalmával, midőn Smith József is életét veszté, egy lövés következtében szintén súlyosan megsebesült, de hogy kiépülve a mormon egyház legbuzgóbb apostalává szegődött. — Rónay Jáczint püspök, ki Mária Valeria főherczegaővel jelenleg Gödöllőn időz, legfelsőbb helyről felkéretett, hogy ő eskesse össze Waliersec Mária báró kisasszonyt az ifjú gróf Larisch-Mönich Györgygyel. Az esketés október hó második felében lesz Gödöllőn. — Egy sensationalis por ért e hó 26-án vé­get a londoni törvényszék előtt, mely hét napi tár­gyalást vett igénybe, rendkívüli feltűnést keltve az angol nép minden kétségben. A vádlottak padján négyen ültek : Louis Adolphus Staunton, 26 éves földbirtokos. Öescse Patrick Llewelly Staunton 24 éves festő, Staunton Erzsébet Anna 28 éves és Patrick neje, végre ez utóbbi nővére Alice Rhodes 20 éves leány. A vád a földbirtokos nejének mcg- öletéaét tárgyazza, kit éhbalál által tettek el láb alól a gonosztevők. Louis Staunton ugyanis csak azért vette el a nálánál,’ különben tizenkét évvel idősbb asszonyt, hogy ennek 3000 font sterlingjét megszerezze magának. Ez megtörténvén, négy bűn­társával kifőzte az ördögi tervet, hogj szerencsét­len nejét éhen hal&tja. E czélból a nőt gyermeké­vei együtt Patrick öcscséhez küldötte, hol sikerült is iszonytató gyötrelmek után mindkét védtelen teremtést az éhséggel agyon kinozni. E közben a férj Alice Rhodes kisasszonynyal bűnös viszonyt folytatott, nem törődve kis családjának sorsával. Följelentések után az orvosi vizsgálat kiderítette a bűntényt, s habár a tárgyáláskor a vádlottak vé­dői fényes beszédeket tartottak, a törvényszék mégis mind a négyet kötél által való halálra ítélte. Az elnök, ki a baláliíéletet kihirdette, megjegyezte, hogy e telt a lehető legbarbarabb, s a büntettek króni­kájában csaknem példátlan. A férfiak nyuga­lommal hallgatták végig az Ítéletet, de az asszonyok görcsös zokogásra fakadtak, és ájultan vitték ki őket a teremből. — Szénás ember hogy vágja ki magát. Péntek reggel Nagyváradon nehány szekér akart a széna- piaczra jutni, s a nagy igyekezet folytán úgy összegző: ultak a szekerek, hogy különösen egy, se ti se tova nem tudott mozdulni, ha csak azt nem akarta, hogy szekere darabokra ne törjék, s szé­nája leboruljon. A többi szekeresek is törni kezdék fejeiket, hogy miként jussanak ki ez utczai sipka-szorosból? A legmegszor ílrabb ember végre a mint a Nagyvárad Írja eikiáitotta magát, hogy ufy « szénám“ 1 E kiáltáson valamennyi szekeres úgy megijedt, hogy jobbra-balra ugratta rögtön saját lovait. A fennakadás nehány ostor­csapás után megszűnt, s a legszornltabb ember legelőbb és legkényelmesebben juthatott a széna- piaczra. — Sebeiben elvérzett. Említettük pár nap előtt, hogy a nagyváradi Pecze-uíczán Oláh Imre hentes legény megszűrt egy fiatal kereskedő-segédet, g rajta veszélyes sebet ejtett. Mint a Bihar jelenti, a szegény fiatal kereskedő, a kit Hant Gyulának hittak, sebeiben minden ismerőse fájdalmára meghalt. — Radnótról arról értesítik a Magyar Polgárt, hogy e hó 20-án éjjel Fehér Domokos pénzügyőr­ségi szakaszparancsnok két más pénzügyőrrel Csapó községen haladt át, s alig maradt Csapó a hátuk mögött, egy 16 tagból álló csemp ?s/,bandára akadtak, melynek legnagyobb része román szabad­ságolt katona volt. A pénzügy öl ők látták, hogy az összeütközés elkerülhetetlen lesz, kivált midőn a csempészek vezetője támadásra biztatta társait, s nyomban meg is támadta a pénzügyőröket. Erre ezek is fegyverhez nyúltak, s a támadót Csórja F. pénzügyőr lelőtte. Erre a többiek általános ro­hamot csináltak, de a pénzügyőrök nem vesztették el fejüket, s oly erélyesen védelmezték magákat, hogy a támadók közül 6 megszaladt, 9-et ped’g elfogtak és lefegyvereztek. Az elesett román ,a csata helyszínén maradt, a foglyokat Csapón át Radnótra kisérték, hol az illetékes bíróságnak át­adattak. — A szép nők nemzetközi kiállítása. Az „El Norte de Castilla“ nevű spanyol lap fölhívást in­tézett olvasóihoz, melyben egy nemzetközi kiállítás eszméjét pendíti meg. E kiáliitás — szép nők ki­állítása lesz különböző belépti árak mellett. A ver­senyben részt vehet minden 15-tői 31 évet ért hölgy, ki vagy maga tartja szépnek magát, vagy pedig férje vagy imádója ítélik olyannak. A ki­tüntetés 61 első, s 100 második díjból, vébre 200 dicséretes fölemlitésből fog állnni. A szépek leg- szebbike 20,000 realet nyer, s ha esetleg máv férj­nél van a ruházatok költségeit is két heti Paris­ban való tartózkodás ideje alatt. A hölgyeknek, kik pályázni akarnak, nincs más dolguk minthogy a postán bérmentve becses személyük két arczké* pét beküldjék a közmunka-miniszternek, ki Mad­ridban székel. A beküldés deczember hó 31-ig ér­vényes, és pedig úgy, hogy az egyik kép melikép legyen, a másik a hölgyet egészen ábrázolja a réz­éiről tekintve, azonkívül a beküldőnő neve, állása és lakhelye is fölemlítendő. A jury tisztét minden nemzetiségű urakból és hölgyekből (no ezek sem egyeznek meg) álló társaság viseli, melynek Íté­lete föllebezhetetlon s melj tulajdonképeu Páriában székel. A nyertes úgyszintén a szépségben hozzá legközelebb álló hatvan bájos hölgy kötelezvék bizonyos meghatározott napon Párisim ittazni, hol tiszteletükre nagyszerű ünnepélyt rendeznek. A szegényebbsor8U pályázónők arczképeik beküldése­kor megjegyezhetik, hogy a Párisba való utazás a sok költség miatt nehezükre esik, mire a rendező bizöttság azonnal megteszi a kellő intézkedéseket. A jutalmat nyert hölgyek arczképeit később Pá­riában egy zárt helyiségben közszemlére állítják ki. Végül a jury fenntartja a jogot, hogy esetleg oly hölgyek is, kik a harmincz évet már meg­haladták, a pályázathoz bocsáttassanak. Azon höl­gyek arczképeit, kik erkölcstelen magaviseletük miatt kizáratnak a versenyből, el fogják égetni, valamint azokét is, kik a jury igényeinek meg nem feleltek. A dolog mindenesetre igen mulatsá­gos, csakhogy természetesen szédelgésen alap szik. A spanyol közmunka-miniszternek mindenesetre egyéb dolga is akad, minthogy is a beküldött arcz- képeket átvizsgálja s Párisba küldözgesse. Külön­ben megkísérteni lehet, sőt arra gyanakszunk, hogy a mai párisias világbar meg is teszi a tréfát né­hány kiváncsi, »zép, vagv magát szépnek tartó úri hölgy. _______________________________ Felelős szerkesztő: Paáásthy Sáader. LaptuKjdoaosok ; Létrád? testvérek, Csernáteny Lajos. Nyomatott Légráuy testvéreknél. Bécsi tőzsde. Szeptember 29. A. Áli&madístáy 100 frt. % 1 Egyt. jrdk., jegyekb, máj.-nov. 5 pro 64 46 64 60 IS II febr.-Mg. 5 pro C 46 64 60 ii „ ezüstben jan.-jnl. 5 pro 66 »0 67 0« „ „ „ apr.-cct. 5 pr« 87 — 67 20 Sorsolással lS89-b"! */i sorsj, p. p. 316 — 317 — ,. 1889-ből Ütöd „ „ „ 314 816 — „ 1864-ből 260 írtos 4% „ „ 107 30 107 60 ■■ 1860-ból 600 „ 6% „„ 111 25 111 76 „ 1860-ból 100 „ 5% ti „ 11» — 120 — „ 1864-ből 100 „ „ „ 132 — 18* — fCono járadékjegy 42 lire . . 26 — 26 — Áll-ffiioszági jelzájoglev. 120 frt5°/0láí 60 184 60 Osztr, kincstári jegyek 6% . . 99 — 9» 50 Arany rente 4% ..... 7j »9 75 jg B. FBIdtehermentesités 100 frt. !>■ P­Eforrát-tótországi 6% . • . ------- ------­Erdélyi 6% . . . . 76 6 o 76 60 Temed Bírság 6”/, . . . 7ö 60 76 60 Tomosi 1887. sorsolási záradékkal 76 69 76 — Magyar 6% . • . . 7S 76 77 60 j, 1867. »orsolási záradékkal 76 — 77 — C. Kio kOlcsBoök. Duna szabályozási 6®/. 160 fitos 108 50 104 — ftlagy vasúti 150 frt. 800 (frank) 5% 98— 98 50 fíör.. i záloglevél f°/n 150 frt .j-------1 -----­- t I a «< H Magy. Keleti vwut eisöbbs. « » 63 26 63 50 n állMcktr. keleti v. 6% . 78 26 73 75 „ „ „ 5% *r. 1877 6b 7Í Se 26 „ nyeremény 100 frt . . 80 76 81 2t ii kínost, utalv. 1871 10 L 6%------— — „ 1374-ki ÍJ L 6% . . 103 6C 103 75 ,, kölcsön 1371, SO mii. , — _ — — „ 1873-ik; 64 mii. 6% . .---------------­,, 3zőlodö; .maváltság 100 frtiie —— — — Peat városi 6% • * • . — — 08 — Torok vasúti 400 frank * .16—18 5» ! D. Bankok rérzvónyei. Ai gol-osztr. bank 20G ktOB 120 fi befizetés » . , 103 50 104 — Angol-magyar bank 100 frt. .1 ~~ —- — — Osztr. földhitelintéz. 200 frt. ez, 40(104 — 10C — Magyar földhitelintézet 200 frt 20 51 21 — Koresk. és iparhitelintéz. 160 frt 21» 60 220 — M.' gyar ált. hitelbank 200 frt , 19 J 76 200 25 A1 ló-ausztriai leszámítoló társa­at 600 frt . . , , 746 — 766 — Fianco-osztrák 100 frt * . — —---­Magy. ált. mnnlcipália 2o0 frt 40° — — — — )sztr. nemz. bank . , 451 — 863 — Jniobank 100 frt 6% 0 . 68 — 68 60 £. Közlekedési vállalatok rész­vényei. Alföld-fiumei pálya 200 frt . . 117 — 118 — A'brochtpálya Í00 irt • « . S4 60 36 50 Bi ttasze'k-Dcmö. . e .210 — 111 — Osztr. dtmagÓEiiajóz. társ. 500 p. p. «62 — 864 — KrT’.SÁhnt-Ykií.l-rí- frt n ív . 1 fii KA 1RO _ a * J7 *0 «9 ___Eh_ Eperjes-tamovi 200 frt . .-------------­Fordinánd északi pálya 1000 frt ez. 1945 1966 Ferencz- József pálya 100 frt ez* 136 76 186 2 PéCi-barcsi pálya 200 frt ozüst .-------------­Károly-Lajcs pálya 200 frt p. p. 26Í — 262 6 íaasa-odorbergi pálya 200 firt . 109 — lOtf 6 Lemberg-czornoviozi pálya 200 frt 124 124 6 Osztrák-magyar Lloyd 600 frt p. p. 396 — 398 ­Osztrák-északnyugati 200 frt . 116 50 116 5 Üudolf-páiya 200 frt . . . 115 il6 6 Első erdélyi pálvw 200 frt ezüst 108 60 109 5 Állampálya 20C frt p. p. * . 971 - 272 ­Déli pálya 200 frt. , , ,74—746 Tiszai pálya 200 frt « . . 186 Bj i87 6 Becsi Tramway 200 frt . . 108 50 iG9 ­^agy-'gácsorez* első pálya 200 frt 102 60 108 5 „ északkeleti „ 5500 frt 6züst 113 — U4 - „ nyugati bzókesfehérrár-gráczi 200 frt • • * na — _ F. Záloglevelek; Osztrák földhitelintézet sors. 6% 103 59 104 - )t 83 íves visszafizetés 5#/©; . 88 7c 89 ­STemzeti. bank jp. p. 6% sorsolás--------------­„ t, 0. ó. 5% . . 97 — 97 2( ttagyar földhiwolintézoti 5*/*% • 90 76 91 — »1 11 6*/0 arany . 100 — 101 ­„ jelzálogbank 5*/a% ® . 79 — 79 6( I, kislirt. földnitollat. 6% sors. 83 — 86 — G. Elsőbbségi kötvények. ilbrechtp. 800 frt 5%” . . 70 60 71 — llföid-flumei pálya 200 frt ez, 5®/n 69 60 70 — io tf O V-TlAr, 1\awÓ r OAA A.4 rt Kt) / OO CA a A K A- t > •£, Vá ti < £4- Osztrák dunagőiihajózási 300 p. p. — — 92 ­„ 200 p. p. 6% 98 50 94 — 4 Erzsébet-öíWa eífist 100 frfc. . 92 60 93 -­„ 1862-iki . . CO 50 91 60 3 Eperjes-karnowi 800 frt . .68 — 63 26 í* Ferdinand északi p. 100 frt p, p. 100 — 100 60 [) „ „ „ 100 ,, 0. é. 99 — 96 ­„ „ „ 100 frt e. 5% 105 25 105 76 i) Ferencz József pálya 200 frt 2} 83 75 87 — ’ Pe'os-barcsi pálya 200 frt ezüst . 80 — 81 ­) Károly-Lajos „ 800 frfc • . 99 — 99 96 Kassa-oderbergi 200 frt . .71 —^ 71 25 Lemberg-czern.jt3syi p. 1865. kib. 76 — 78 — „ „ „ „ 1867. kib. 74 50 76 — „ „ „ 1868. kib. 67 — G7 6(> Osztr. észak-ny. >;asp. 200 frt., 5% 66 — 36 60 Rudolfpálya, 800 frt, 6°/0 , . 75 ít 78 50 SI so erdélyi pálya 200 frt ezüst 65 — 66 50 Allampálya 600 frank . « , i50 — J51 — „ H. UK 1868. .---------------­Déli va3ut január—jul. 3% 600 ír. 106 26 1O6 75 M 200 frt. ez. 6% , . 88 76 »0 25 „ 1378 6% 500 frk. .-------— — Tiszavidéki . , 5%j 79 7ó 8 ) 2 ^agy* gác8orszáui 200 frt e. 5% 67 50 6i — Magy. északkeleti 800 frt 6% 66 80 67 10 Magy. nyugati 300 frt 6%-----­--------­1 .'áagáa»« -íjegyek. Jj Hitelintézet 106 irt . . . 164 — 164 60 i Clary 40 frt p. j. . . . 20 66 89 60 0 DnnagBzbajózáai 100 frt p. p. 4*/0 9S — 98 50 T Insbrucki városi 20 frt . .17 — 17 60 d geglevich 10 frt . 12 75| 18 86|S ^———■ ti I ^ •o ti < EH I Krakkói sorsjegy-kőlcs<5n2ö frt 14 60 16 — Budavárcsi kölcsön 40 frt . 28 75 29 50 l’álffy 40 frt p. p. . . 28 — 23 — Kudolf-alapitvány 10 frt ------------------­Salm 40 frt p. p, . . pg__gg ßO Salzburgi dijsorsjegy 20 frt . 16 — 15 50 St. tíenois 40 frt p. p. ------------------­Stanislau városi 20 frt • 19 60 20 56 Triest város 100 p. p. 4*/»% 120 — 121 — ti 11 50 p. p. 40% . 60 — 61 — V/aldstein 20 frt p. p. . 3235 32 76 Windischgrátz 20 frt , . 28 26 29 — Váltók (bárom hóra). Ameterdamra 100 frfc holldi. 3% 96 5 0 0 7 — Augsburgra 100 bir. máik 4°/J 67 06 67 16 Berlin 100 bir. márk . 4°/J 57 06 57 16 Frankfurti 100 bir. márk 4%1 57 06 57 16 Hamburgra 100 bir. mark. 4% 57 05 67 15 Brusseli 100 frt . — — ____ Londonra 10 font sterling 2%H6 90 117 16 Milano 100 lira . , 6% __________ Marseille 100 frank » 8% ___________ PáriR I00 frank f , 8% 48 70 48 75 Zürich 100 frank , , 4% __________ Pénzek árfolyama. Cs. arany . , , . 6 «8 6 59 20 frankos many . • , 8 39 9 40 20 márk, darabja . . , • 11 6S 11 S7; Orosz imperiale ♦ • , 9 63 9 67 Török arany líra . • , 10 78 10 82 ^züst ' . , , . 104 10 104 26! Német bir# bankjegy 100 márk] fV7_76 57 P6

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék