Ellenőr, 1877. december (9. évfolyam, 516-564. szám)

1877-12-01 / 516. szám

£15fizetési árak: Egész évre . . 20 frt — kr. Félévre .... 10 „ — „ Évnegyedre . . 5 „ — „ Egy hónapra . 1 , S0 , Egyes szám ára 3 !«*• JBJstt IhÍCLcLcLS. Szerkesztési iroda: Budapesten, nádor-utcza 5. 3%' tgiadó-hivaial : Budapesten, nádor-utcza 5. az. 516. szám. Figyelmeztetjük azon t. olvasóinkat, kikne^ előfizetése múlt hó végével lejárt, hogy azt mi­előbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap elküldésében késedelem történjék. Esti kiadásunk naponkint féliven jelenik meg, a nélkül, kogy az előfize­tési árt íelemeluők. Az „Ellenőr“ ára maradt a régi: fél évre .....................10 írt — negyed évre ..................5 frt — havonként ..................1 frt 80 kr. Ez alkalomból figyelmeztetjük a t. közönséget, hogy az „Ellenőrire a hé bármely nap­jától kezdve előfizethetni. Budapest, deczember 1. A képviselőház ma valamivel gyorsab­ban haladt a büntető-codex tárgyalásában. Ennek oka a többi közt az volt, hogy a szélső bal némi gátot vetett bőbeszédűsége elé, s az incriminált 173. §-nál a kormány minden ellenzés nélkül hozzá járult a Vá- rady Gáaor által ajánlott felfüggesztési in­dítványhoz. Mi részünkről nem tartjuk a 171. §-sal kombit áh 173. §-t oly tágnak, hogy az általa tárt ajtón belopózbatuék a szólás és sajtószabadság veszedelme; de ha a ház szabatosabb meghatározásban találja fel megnyugvását — bár e szabatos <bb meg­határozás nem is könnyű, nem is veszedelem nélküli, a túlságos megszorítás erélye miatt — legyen kívánsága szerint. A sokat beszélő és keveset mondó, de minden paragrapbust módosítani akaró Zay úrral ma két esemény történt. Az első az, hogy a ház egy módosítvanyát végre vala- bára e fogadta, mit kedvező előjel gyanánt tekinthet ügyvédi vizsgájának sikerére nézve, melyre most készül. A másik az, hogy az osztrák büntetőtőrvényköny v és osztrák javas­lat nevében a módositványok és indítványok mezején a ház idejével és türelmével űzött visszaé ései kellő megtartásban részesültek Hodossy felszólalása s azon helyeslő moraj által, melylyel a ház Hodossy felszólalását fogadta. A tárgyalás tudósításunk zártáig a 196. 8-ig jutott. * A szerződéses vámpolitika osztrák hí­veinek egyesülete, mely képviselőkből áll, megkezdte az általános vámtarifa módosít­gatását. az úgynevezett financziáüs vámok mérséklő ével. A kávéra proponált vámot az egyesület elő adója 24-ről 20 frtra, a pet­róleumra javasoltat 8 írtról 4-re óhajta leszállítani. A kiegyezési bizottság ennél is tovább ment;a kávénál az eddigi 16 fo­rintos vámtételt határozta fenntartandónak, még pedig két-zeres többséggel. Ez előizéfc nyújtja annak, mily sors várja a reiehs- rathban mindazt, ami a vámtarifa té- te’ei közül Magyarországnak csak némi­leg is javára szolgálhatna. De ebből az­tán nagyon természetesen az következik, hogy ha az osztrákok k küszöbölik vagy le­szállítják a financziális vámokat, a magyar országgyűlés lefogja szállítani a tariffa azon tételeit, me!) ek különösen az osztják ipar javára szolgálnak. Ez a kölcsönösség azon­ban nehezen fogja előmozdítani a kiegye­zés ügyét. * A franczia eseményeket igen érdekesen vázolja alábbi eredeti táviratunk. De fájda­lom c-ak nagyon is igazoja az< n fentaitá­gunkat, melylyel a kedvezőnek jelzett, fordu- latot fogadtuk. A íöriéuttk egyátalán sem­mit se bizonyítanak arra való nézve, hogy Mac-Mahon valóban szakit az ellenszegülés Budapest, szombat, deczember 1 politikájával. Inkább csak remény és bit dolga a jó föltevés. A francziák is úgy van­nak ve'e, hogy a mit óhajtanának, azt hi­szik is. Aas országgyűlési szabadelvű párt deczem­ber 1-én szombaton délután 6 érakor értekez­letet tart. Az 1878-ik évi njoncrjutalékot 40,933 főben és az ehhez járó 4093 főnyi póttartalékban álla­pítja meg a ma. kiosztott ujonezozási törvényjavas­lat. Az ujonezozás jövő évben, kivételesen, a febr. 15 tői április 15-ikéig terjedő időszakban fog meg­történni. A jutalék az 1858, 1857 és 1856-iki kor­osztályokból állítandó ki. A hépvise1 ó'hdz véderő bizottsága, mai ülésében tár­gyalás ala vette azl878-ra szükséges ujonc/jutalékról szóló törvényjavaslatot, s azt vita nélkül elfogadta. Előadóul Márkus István választatott. Táviratok. Konstantinápoly, decz. 1. Mehetned Ali pasa nov. 29-ről jelenti, hogy Ibrahim pasa többször győzelmesen' verte vissza az oro­szok heves rohamait, melyeket ,,Y dir“ nevű retoude ellen intéztek, amely alkalom­mal 400 embert vesztettek. A töröltök hir szerint az Etropoltól három órai távolságra fekvő Terklous-defilét az oroszoktól újra visszavetek. f ees. decz. 1. A „Deutsche Zeitung*- nak jelentik Bukarestből nov. 30 ró!: A Gurko tábornok által nov. 23-án elfoglalt állásokat a törökök nov. 30-án visszafoglal- lalták, hir szeriüt az oroszok ez ütközetben két ezred lovasságot és egy ágyút vesz­tettek. London, decz. 1. A Standard“ jelenti Koastantinápohból: Két olasz hajó lefogla­lása miatt a Boszporusban, m lyek a kikö­tői zárt megsértették, komoly viszály ütött ki Törökország és Olaszország közt. Corti gróf azzal fenyegetőzött, hogy a zárt azon­nal elégtelennek nyilvánítja, ha a hajók nem bocsáttatnak szabadon; kijelentette, hogy Olaszország a legkomolyabb rendszabályok­hoz fog nyúlni, hogy a portát engedékeny­ségre birja. Mécs, decz. 1. A „Presse" értesülése szerint SehmerliDg lemondott képviselői mandátumáról; mi­vel a delegátiók elnökévé volt kiszemelve, és ez évben felsőházi tag fogja viselni e tisztet, valószí­nűleg Wrbna grófot fogják megválasztani. PétervAr, nov. 30. Bogo ból nov. 29 ről hivatalosan jelentik az etropoli barezot. A küzde­lem november 22-dikén reggel kezdődött és 24 d'kén délután bárom óráig tartott. 22 én az egé»z nap csatározással tö t el, és ágyukat vonszoltak fel a sziklákra. Nav. 23 án a Preobrasen ezred egy önkéntes csapata hirteicu támadással el­foglalt egy redonteot; a törökök pedig, mivel szárnyukban voltak fenyegetve, az első vonalat e'hagyták. A redout**ot azonnal megszállottá az Odenburg berczeg j.-bb oszlopa, és onnét esteiig folyton lövöldözött, a baloszop is belekeveredett a csatározásba, és 1 érzületeket tett a törökök túlszár­nyalására. Ez az oszlop nov. 24-éo reggel mindin­kább fenyegette a törökök szárnyát és hüát, és végre kéiiy8zeritette az ellenségei, hogy a főrcdouteba vonuljon vissza, mely a szoros bejáratát zárja el, azt azután a Prevbrasenszki ezred egy százada szállta meg; a törökök megf'n aomdtak, de c-ak 25-én hajnalban lehetett okit üldözni, mely alka­lommal a dragonyosok 3 ágyú', 3 lőszeres ládát és 300 élelmiszeres és lő-zeres kocsit zsákmányol­tak. Veszteségünk a három nap alatt 48 halott és sebesü.t. Paris, decz. 1. (Eredeti távirat) A „Temps“ irj.i: A tábornagy beszélgetésé a törvényhozó estüket kér, elnökével az utób­biak nyilatkozatának volt eredménye. A tábornagy igy szólott Grévyhez: Sem én, sem tanácsosaim nem gondoltunk állam­csínyre, hanem a képviselőház foloszlatá­1877. sára; Grévy azt felelt?, hogy a második föloszlatás kivihetetlen, az egyedüli mentő­eszköz a cabinetnek a többségből való ki­nevezése. Erre a tábornagy azt állította, hogy nem hagyhatja el barátjait, a nélkül, hogy magát meg ne becstelenitse; Grévy ennek ellenében Victoria királyné példájára hivatkozott, a kit követni nem becstelen­ség. Most a tábornagy azt az ellenvetést tette, hogy a baloldali cabinet- teljesíthe­tetlen garantiákat fog tőle követelni; Grévy azt felelte, hogy ő ugyan soha sem lesz miniszter, de a többség is ismeri az elnök iránt köteles tekintetet, és semmi elfogadhatlak nem fog kívánni. A tábornagy nem látszott hajlandónak a ta­nács követésére, és elbocsá'otta Grévyt, mondván, hogy nála nem ismer tisztessége­sebb embert. A „Moniteur* igy adja elő a találko­zást. B irthaut visszalépése összeköttetésben a reactionárius hírlapok fenyegetéseivel több senálort arra indított, hogy a senátus el­nökével közöljék aggodalmukat. Voisin meg­jegyezte, hoiry szükség esetében katonai ol­talmat fog kérni. A tábornagy hivatta Au- diffret-Pasquiert. Alig jelent az meg az Elyséen, és Grévy is oda ment; és meg­győzni iparkodott a tábornagyot az elleat- állási politika hi vei állításának valótlanságá­ról; bebizonyította, bogy az alkotmányos és felelős miniszterek áltál födött államfőnek nincsenek személyes kötelezettségei; ezen­kívül a tábornagy az országnak minden más lekötelezettséget megelőző ítéletének alá­vetette magát; azért nevezzen ki a több­ségből cabinetet; tisztelt férfiakkal, mint Dufaure, Berthaut, Waddington, lépjen ösz- szeköitetésbe. A képviselőház második föl­oszlat ását a constituticnális s nátm-ok nem fogják megszavazni. Audiffret-Pasquier ber­czeg kijelentette, hogy e tanácsért 6 is el- fogadjaa felelősséget. A tábornagy már most kész az alkotmányos miniszter«!? felelőssé­gének teljes prax sáboz visszatérni, ha a k«p- vDelőház megszavazza a költségvetést, ha igazolja a conservativ vá’asztásokat, melyek csak a kormány interventiójával vádol hatók* és lemond a május IG-ki miniszterum elleni enquéteről. A mint mondják, a többség kész beleegyezni. PAris, deoz. 2. A helyzet kevéssé változott. A jobboldali hirlapok folytatólagosan s-emére hány­ják a többségnek, hogy az engesztelékeny közele­désnek há'at fordít: hison'óaa panaszt emel­nek a baloldal lapjai az elyséei úgynevezett el­len állási szellem ellen. — A ConstUuiiouell moud- ja, hogy a párisi kereskelmí testület kérvé­nyén az aláírások nem pressió n'ján szereztettek meg; egy magában álló t l akozás következtében vasárnap a frascuti-féle teremben nagy gyűlés leead hol páHbiveket igyekeznek szerezni. Béc*, deczember 1. („Brd. Corr,“) A ki­egyezési bizottság határozata a kávéváuiot illetőleg, nagy feltűnést okoz és a kormány most nem is akarja egyelőre tovább tárgyaltától a tarifát. Becs, deczember 1. („Búd. Corr.“) 150 leg­kiválóbb bécsi bereskodő folyamodott a gyapjuáruk magas vámja ellen. Bécs, december 1-én. (Bid. C>rr.) Schmer­ling lovag leköszönt adele/a io’ia'is tagságról\ h-Ivette Wíbua gróf lesz elnök. Itt hajuudoa az 1878 iki szükségletet tárt yalni és ez a'apoa a közös kor­mánynak az indemnitást megszavazni. Bécs, decz. 1. Az 1864 ki államsorsjeyyek következő sor- és íoiyós/.áuiai bnzittak ki; 560. sorszám 8(J. szám f5nyeremévy,5336 s. az. 60 t. s*. 20.UOÜ frt., 3U58 s az. 63 t. sz. 15 000 f. A kö- v<tkező sorszámok bú'.atak mé«: ki: 376, 4H4, 492 864, 1067, 1306, 1404, 1514, 1617; 2497, 3356. Zürich, nov. 30. Forgalom m^r ékelt, han­gulat kedvezőbb, prima magyar bura 32.50 t'ra too. Pária, nov. 30. Esti tőzsde. L ■*t, hm* lány ha, ol«j csöndes, szesz lány na. L azt 63, 68.59,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék