Ellenőr, 1879. július (11. évfolyam, 317-369. szám)

gouvé, de különféle intrigák miatt, melyekben még az Ollivier-Martin ügynek is van valami része, fo­lyamodásukat vissza vonták, s igy a dijat egy má­sik iró nyerte. A Montym-A\)a.t Hector Maiot „Sans fiiműle“ müvének ítélték oda. — Megszűnt lap. Az „Erdélyi Hiradó“ mely hetenkét Marosvásárhelyen jelent meg, e hóval megszűnt, — A váczi-uti rablógyilkosságnál sikerült már a rendőrségnek a meggyilkolt kilétét megállapítani. A szerencsétlent Neumann Sándornak hívták, Nagy- Sásdon született s testvére, ki a holttestet fel­ismerte, Komáromban lakik. A meggyilkolt marha­kereskedő volt, kisebb üzleteket kötött, itt a fő­város környékén többnyire borjukat s vágómarhá­kat vásárolgatott, melyeket aztán itteni mészáro­soknak adott el. Nagyon takarékosan, sőt lehet mondani fukarul élt. A bonczolás alkalmával kitűnt hogy az áldozat a tett végrehajtásakor nem volt mámoros állapotban. Konstatálva van továbbá, hogy itt rablógyilkosság forog fönn. A meggyilkoltnál kellett legalább is 300 forintnak lenni, melyet az bőrbe csomagolva mellénye belső zsebében hordott. E pénz hiányzik. A gyilkosok, kik legalább is ket­ten voltak, a kisebb pénztárczát és az órát érin­tetlenül hagyták, hogy ezáltal a rablás gyanúját magukról elhárítsák. Egyébiránt a gyilkosoknak is nyomában vannak már. A gyanú két, a rendőrség előtt jó hírben álló férfira s egy nőre esik, kik a gyilkosság napja óta nyomtalanul eltűntek. A rend­őrség körözteti őket. A rendőrségnél a nyomozáso­kat a legnagyobb titokban tartják. Ma délután 5 órakor Farkassányi. négy jól felfegyverzett rend­őrbiztossal kocsira ült, de hogy hova mentek, nem sikerült megtudni. Hirlik, hogy Ó-Budán egy egyént tartóztattak le, ki, mint a körülmények bi­zonyítják, valószínűleg a tettes lesz. a tekintetben azonban még nem kaptunk biztos híreket. — A svájczi bonne-ok Tisza Kálmán belügy­miniszter a következőket teszi közzé: Hivatalos ér­tesülésem szerint újabban számos panasz emelke­dett a Genfben székelő cs. és kir. osztrák-magyar ügynökségnél genfi elhelyező intézetek ellen, me­lyek törvényellenes működése abban áll, hogy Magyarországból nyert pénzelőlegeket, melyek oda szegődtetett dajkák (bonne-ok) utazási költségeinek fedezésére lettek volna fordítandók, különféle ürügy alatt, saját czéljaikra visszatartják és a szerződ­tetett dajkákat rendeltetési helyeikre el nem kül­dik. Miről a törvényhatóságot, a közönség figyel­meztetése végett értesítem. Budapest, 1879. május 13. Tisza. — A fürdő-saison. Mint Ischlből Írják, je­lenleg az egész királyi család ott időzik s hir sze­rint még két hétig ott marad. — Majláth György országbíró a fürdősaisont Karlsbadban tölti, hová már megérkezett. — A legutóbb kiadott névsorok szerint a magyarországi fürdők látogatottsága a következő: Balaton-Füreden van 319, Buziáson 284, Harkányon 542, Mehádián 966, Krapina- Teplitzen 354, Tátra-Füreden 83, Szliácson 138, Trencsén-Tepliczen 504, Varasd-Tepliczen 499 Pöstyénben 1042 vendég. — Madarász János rablógyilkos bűnügyét ma tárgyalta a kir. tábla. Elnök volt Szabó Miklós, elő­adó Siimeghy s szavazó birák: Rudiik, Novák és Losonczy birák. Miután Sümeghy előadó a bűntény mibenlétét részletesen előadta s a fenyitő törvény­szék ítélete felolvastatott, a kir. tábla rövid tanács­kozás után a Madarász János ellen hozott elsőbi- rósági ítéletet — mely szerint az rablógyilkosság miatt kötél általi halálra ítéltetett — indokainál fogva helybenhagyta. Az ügyiratok most az Ítélet­nek kihirdetése végett a törvényszékhez fognak át­tétetni, minek megtörténtével azok harmadbirósági elintézés végett a legfőbb itélőszék elé fognak ter­jesztetni. — Orvtámadás. Verbászról Írják. Szabadkay Ignácz ellen, ki mint csurogi jegyző a Miletics el­leni perben mint tanú szerepelt és ki mint a ma­gyarság bátor és hazafias előharczosa ismeretes a végvidéken, tegnapelőtt este Csurogon gyilkolási merénylet követtetett el, a midőn is két erős serét töltéssel rá lőttek. Ez a második merénylet Mile­tics befogatása óta. Szabadkay bal keze megsebe­sült, de a veszélytől megmenekült. — Bem tábornok nővérére hivja föl egyik fő­városi lap a közönség figyelmét. A tábornoknak nővére, ki egy Roman Twardzichi nevű lengyel hazafihoz ment nőül, férjével, mivel ez az 1863-ki fölkelésben résztvett. Kostromában senyved szám­űzetésben s legnagyobb nyomorban. Az iratok, melyek személyazonosságát igazolják, Plater László grófnál vannak Brollbergben. Valóban illő volna, hogy magyar részről segittessék egyik legnagyobb hősünk és védőnk ínségben tengő nővére, s ennek elérésére bizonyára elegendő, hogyha a tényt föl­említjük. — A csepelszigeti ráczkevei uradalom területén, mely tudvalevőleg az uralkodó család magánbir­toka, nem rég igen érdekes sírokra akadtak, me­lyekről a bécsi szakférfiak, kik ez ügybe vélemény- adásra felkérettek, állítólag azt jelentették ki, hogy római korbeliek. Az ott lelt urnák, kisebb edények és egyéb tárgyak a trónörökös múzeumába vitettek, mig másrészét a Csepelszigethez közel lakó gyűjtők szerezték meg s a nemzeti múzeum­nak ilyformán mi sem jutott. — Betegápoló apáczák Szegeden. A hatvanas években Szeged városatyái elhatározták, hogy a betegápoló apáczák kórházát világiakra bízzák. Az apáczák akkor eltávoztak Szegedről, hogy most is­szélességi fok hosszában emelkedő sziklafalat, ha­józható is. Afrika éjszaki partjairól az elsülyedt tengeren át is lehet a Szudánnal közlekedni. — Hát a viheredek, melyek egyike majd megsemmisített bennünket? kérdé a nagyherczeg, kivel Arthur közölte a hajózásra vonatkozó gon­dolatait. — S mely szabaditónk volt, tette hozzá Arthur. — Igen ; de minekutána a sziklafal ledőlt, ily vihederekre többé nem lesz szükség; sőt ezek egye­nesen felkavarják az elsülyedt tenger vizrétegeit, vagy épen megrázzák a tengerfeneket. — E szerint tehát az elsülyedt tengeren megvalósítható a hajózás és kereskedés, szólt a kormányzó. — Kétségkívül, mondá Arthur. — Se nagy vívmányt önnek köszöni az em­beriség és civilisátio, szólt Olga, mialatt szemei delejes fényben ragyogtak. — Önnek köszönjük a socialista telepről, annyi veszély daczára való szabadulásunkat, szólt a kormányzó. — Főleg egy nemes lénynek, ki feláldozta értünk magát, jegyezte meg Arhur. —Ön volt megmentőnk, Sir, midőn vakmerő, de biztos kézzel felmerte gyújtani a földalatti pok­lot, hogy a sziklafalat ledöntse, mondá John Bull. — Ott nemcsak az én kezem, de egyszers mind Isten mentő keze működött. E kéz nélkül százszor elégtünk volna a meggyuladt légben, százszor elmerültünk volna a fellázadt tengerben, százszor összetörtek volna bennünket a romba dőlő falnak és boltozatnak ezermázsás ágyúgolyók gya­nánt repülő sziklái. — Tehát Istennek, s Isten után hála önnek megmentésünkért, szólt Olga kezetfogva Arthurral. — Éljen Sir Arthur! kiáltott fel John Bull. — Megérkeztünk a Lesseps-csatornába, s igy hosszú földalatti vándorlásunk szerencsésen véget ért, szólt most Arthur. (Folytatása következik.) mét visszatérjenek oda, miután a szegediek a bete­gek ápolását ismét a szttrkenénékre fogják bizni. — A dohánynak Boszniába és Hevczegovinába való át­vitelére az engedély megadásának jogát a m. kir. pénzügy- miniszter f. é. junius 22-iki határozatával további rendeletig magának tartotta fenn. — Az V. kér. kir. hath, főgymnasiumban az iskolai évet tegnap fejezték be. A záró ünne­pélyen az egészségi tekintetekből távollevő igaz­gató helyett Kttrcz Antal tanár szólt az ifjúság­hoz ; junius egész második fele folytán vizsgálatok voltak, melyeken az ifjúság készültségét, tanult- ságát szép sikerrel documentálta. Hogy ez intéze­tünk az ifjúság nagy száma daczára — a tanulók száma közel 600 — ily szép eredményt mutathat fel, abban főérdeme a dr. Corzan Avendano Gá­bornak van, ki az intézetet buzgón s szakértelem­mel vezeti. — A ezukorukzai iskolában a vizsgálatok alkalmává kiállított szabadkézi és építési rajzok igen szép ered­ményt mutatnak föl mind a. tanítás szakavatott vezetését, mind a tanulók szorgalmát illetőleg. Különösen az építési rajz-kiállitás tartalmaz figyelemre méltó munkákat. Igen szépek Kovács Gyula fiatal kőmives (szegedi fiú) utánzatai és tervei. A tehetséges ifjú tavaly az első dijat nyerte; most dicsérő oklevelet kapott. Az első dijat (2 arany) nyerte Rock Károly szépen tónizált rajzaiért; a másodikat (1 arany) Szehr Péter; a harmadikat (3 ezüst írt) Preusz Lajos szép tervezeteivel; a negyedik dijat (2 ezüst frt) Michels István az ötödiket (1 ezüst frt.) Kirstener György nyerte. Dicséret­tel lettek kitüntetve Nonn József tervezetei. Az építési osz­tályt Szolcsányi tanár vezeti szakértelemmel. Ez idén 38 ta­nuló járt oda, s 2l-nek munkája lett kiállítva. — Névváltoztatások. Goldschmidt József fő­városi lakos saját, valamint József, Mária és Gyula nevű gyermekei vezetéknevét „Ötvös“ re, Kohn Miksa pedig „Kwn“-ra változtatta vezetéknevét. —_ A só árát a kormány fölemelte s pedig 100 kilo- gramonkint megfelelő arányban az egyes sóhivataloknál, kivéve a bártfai, tiszaujlaki és a zsolnai sóhivatalokat, hol le­szállította az árakat. Ugyanekkor a porsó ára is szabá­lyoztatok. — Tizenkétmázsás czethalat fogtak nemrég Wight szigetén. Az óriási állat a brighton aqua- riumé lett. — Pestmegyében a választóknak 1880-ra kiigazított ideig­lenes névjegyzékei a megyebeli városok és községek házainál f. é. julius 5.tői fogva 20 napon át, tehát bezárólag 25-ikéig közszemlére kitétetnek, a hol azok reggeli 8 órától déli 12-ig mindenki által megtekinthetők, úgy szintén d. u. 2 -4-ig is. A választók névjegyzéke ellen a felszólamlások az illető vá rosi vagy községi elöljáróságnál, illetőleg kis községekben a körjegyzőnél f. évi julius 15-éig nyújthatók be; az ellenész­revételek ugyanott írásban julius 16-tól 25-ig adandók be. A megye összes választó kerületeiben összeirt választók név­jegyzékei egyidejűleg (jul. 5—25.) a megye székházában köz­szemlére fognak kitétetni. — Rendőri hírek. Öngyilkossági kísérlet. Ett- mayer Nándor András, helyben dolgozó épitész- segéd, tegnap délután 4 órakor a vámháztéren ön­gyilkossági szándékból a Dunába ugrott, de közel levő hajósok kifogták és a rendőrséghez vitették. Tettének indokául azt hozta fel, hogy Juliskáját szerette és nőül akarta venni. Tudatta is vele teg­nap szándékát, de Juliska kinevette és kinyilat­koztatta, hogy soha sem lesz szegény ember neje. — Kifogott hulla. Ma reggeli 4 órakor a vámház kör­nyékén egy eddig még ismeretlen, körülbelül 22 éves vörös hajú zsidó fiatal-embert fogtak ki a Dunából. Az illető fürdés közben fúlhatott a Du­nába, mert testét semmi ruha sem fődé. — Hadzsi Djuma és Mehemed Emil szerb kereskedők szerdán este érkeztek a fővárosba a bécsi hajóval, hogy a sugárúton egy csemege kereskedést nyissa­nak. Pogyászaikat targonczás tót emberre bízták kinek egy körülbelül 13 éves fiú segített. A már előbb bérelt lakásukra érve, észre vették, hogy a fiú eltűnt az egyik ládával együtt, mely­ben 138 ezüst forint és 100 forint értékű ruha- nemüek voltak. Lopás. — Weisz kerepesi úti vendéglős ma éjjel nyitott ablaknál aludt. Szobá­jába ismeretlen tettesek lopództak, abból többféle ezüst evőeszközöket és egy virágtartót loptak el. Nyilatkozat. Már kifejeztem, hogy Hermann 0. urnák to­vább bajosan felelek. Csak a két arany érdekében legyen őt szabad kérdenem, hol állítom én, hogy az Onobrychis Visianii gyümölcse, „felső élén 8 tüs­kének“ kell lenni. Hogy növényem rajza, melyet nem én készítettem, nem sikerült, (de ezért nem ko­holmány) már megmondottam. A rajz szerint is 4, legfeljebb öt tüske számítható a felső élre, a többi, melyet H. 0. még a felső élre, számit, már a két oldal tüskéihez tartozik. A nem nagyított gyümölcs felső élén is általában 4 tüske látható. H. 0. tehát oly lehetetlent (a mit én sehol sem állítok) kíván tőlem, minő pl. az lenne, ha én H. O.-tól 16 lábú normális pókot kérnék. Ostorozza H. 0. a visszaéléseket, de az igazságosság utján haladva. Mennyiben szereti ő azonban az utóbbit, csak a következőt említem feleletéből. Azon czik- ket, melyről állítja, hogy én benne a szakszer­kesztőt támadtam volna meg s vele H. 0. „nem szakemberségét“ akartam volna kizsákmányolni, H. O.-nak 1877. nyarán csupán czimről levél utján jelentettem be, hogy ha felveszi, beküldőm a ter­mészetrajzi füzetek részére; mire H. 0. hamarosan nemmel felelt. Hogy tudja, kéziratom nem is látva, hogy abban támadás volt ? Hogy tudja, hogy az 1877. nyarán a Cerastium Moesiacum czikke ugyanaz volt, mint a melyet 1878. nyarán kinyo­mattak, melyben a véleménykülö .bség támadásnak nem is nevezhető. Uram, a mint ön itt beszél, ez furcsa ember szokása. A Rota kiadatására se nyúj­tott nekem semmi biztosítékot, de éreztetett prés- siót. H. 0. azon nyilatkozatával is, hogy támadása külön lenyomatát minden külföldi botanikusnak megküldte, csak említettem nemes czélját és jó­akaratát tan sitotta. Végül előmutatok néhány né­met és latin czikket a szerkesztőségnél, mely egyenesen mint a magyar tud. akad. kiadványaim­ból átfordított munkám van jelölve, tanúságául, hogy H. 0. vádja engem nem illet.*) Borbds Vincze. Naptár. Kedd: julius 1. Rói»»- kaih. <La pvot. i Tcwdoi , glirllg • Jutlás. Muzeani: könyvtár ős ásványtár 9—1-ig. Állatkert nyitva egész nap. Köztelek : gazdasági és tanszermúzeum 10—12-ig és 2—4-ig Elfogadás a pénzügyminiszternél 4—5-ig. Színház és művészet. — A nemzeti színház vasárnap este Meilhac és Halévy, a szellemes vigjátékiró-ezég egy apró­ságát hozta először színre, mely annyiban neveze­tes, hogy e darabbal vonultak be szerzői a Theatre Fran^ais classicus csarnokaiba. Czime az „Eladó ház“ s egy szerelmes pár isméti véletlen találko­zását mutatja be, kiket valamely pletyka urhölgy hajdan egymástól elidegenített. A kibékülést mu­latságos jelenetek készítik elő. Molnárné, Halmy és Bercsényi kellemesen játszták az érdekes kis víg­játékot. — A Széchenyi-szoboi- már elkészült. A bécsi cs. k. érezöntödében öntötték, s a múlt hóban fe­jezték be. Az érezöntőde igazgatója, ki közelebb nálunk is járt, ez alkalommal a szobor sikerültét fölötte dicsérte, melyre — mint mondá — a cs. kir. érezöntőde mindig büszke leend. Ez alkalom­mal az igazgató a szoborért járó utolsó részlet pénzt (12000 frtot) is fölvette. — Az országos zeneakadémia ez évi működé­sét vasárnap délben a vigadó kis termében sike­rült zenekari hangversenynyel fejezte be. A kiválóbb növendékek orchestralis compositióikban zeneelmé­leti tanulmányaik gyümölcsét mutatták be, a na- gyobbszabásu zongoradarabok előadásával pedig eclatans bizonyságát szolgáltatták annak, hogy az akadémia felfogja feladatát a zongorajáték magast *) A lapok a szerkesztőségnél vannak letéve. Szerk. kiképezése körül, de a müveit zenész pályájához szükséges zeneelméleti szakoktatás terén is. Volk- mann jeles tanítványának, a fiatal Weisz Józsefnek zongorára és zenekarra irt „rondo brillant“-ja époly feltűnést okozott a zongora háladatos felhasználása és már is sokat Ígérő hangszerelési ügyessége ál­tal, mint Mannheimernek a klassikus formák komoly tanulmányán alapuló és consequens kivitele által feltűnő zenekari kettős fugája. Mondanunk sem kell, hogy Weisz saját compositiójának zongoraré- szét nagy bravourral játszotta, és hogy Erkel Sán­dor vezetése alatt a nemzeti színház zenekara a kezdők szerzeményeinek kitűnő szolgálatot tett. Juhász Aladár andantéje kissé szaggatott ki­dolgozása daczára is önállóságra és szép tehet­ségre vall; Eibenschütz könnyen folyó scherzoja szintén megérdemelt tetszésben részesült. Az execu- tiv művészetben tett haladást bemutatók közül legnehezebb feladatra Nobl Irén vállalkozott; Beetho­ven es-dur versenyét játszotta. Képzett techniká­jának már a vizsgák alatt szép jeleit adta és hogy a kellő felfogás és értelem sem hiányzik játékából arról tegnap teljesen meggyőzte a közönséget, mely zajos tetszéssel fogadta előadását. Teljes elismerést érdemel Voigt Irma is, ki Chopin f-moll concert- jének jeles képzettséget igénylő finomságait igen ügyesen tudta kidomborítani. Nikó Hortense Liszt Yenezia et Napolijában brilliroztatta figyelemre méltó technikáját, Krautwald Josepha a Liszt- polonais-sel aratott tapsot, Gosztonyi és Rausch Károly két zongorán mutatták be Tsajkowszky ér­dekes zongora-versenyét. A közönség, mely a vigadó kis termét zsú­folásig megtöltötte, tapssal és elismeréssel nem fukarkodott és a zeneakadémiának életrevalóságá­ról teljesen meggyőződött. iveui/.eki sziuuHz. Az országos szinészeti tanoda drámai osztályának nyilvános vizsgája 4 szakaszban. I. szakasz: „BAJAZET“ tragoedia 2-ik és 4-ik felvonása (Racinetől.) Személyek : Roxan, Amurat szultán első ke­gyencze — — Fáy Szeréna (III. oszt.) Atalid, a szultán unokahuga — Lánczy Ilka (IV. oszt.) Bajazet, Amurat öcscse — Tolnay Andor (IV. oszt,) Zaira, Roxan kísérője — Nagy Ibolya (II. oszt.) Owst — —) Mártonffy Gy. (I. oszt.) 10 — —) Szép Aladár (I. oszt.) II. szakasz: „HAMLET“ tragoedia 2-ik felvonásának néhány jelenete. Személyek: Hamlet, dán királyfi — Tolnay Andor (IV. oszt.) Polonius — — Vendrey Ferencz (II. oszt.) Ophélia, leánya — — Borovszki Mathild(IV. oszt.) Színész — — Földessy Sándor (IV. oszt.) III. szakasz: „AZ IDEGEN NŐ“ dráma néhány jelenete. (Du­mastól.) Személyek: Septmons herczeg — — Horváth Zoltán (I. oszt.) Katalin, neja — Ramasetter JoIán(IV. oszt.) Gérard — — Bihari Béla (I. oszt.) Moricean — — Vendrei Ferencz (II. oszt.) Remonin, orvos — Fenyvesy Károly (I oszt.) Inas — — Schweiger Jakab (I. oszt.) IV. szakasz: „MARGIT ÁLMA.“ Vígjáték 1 felvonásban. Személyek : Ferdinánd, váltóüzér — Tolnay Andor (IV. oszt.) Margit, unokahuga — Lánczy Ilka (IV. oszt.) „CSALFA MINT A HULLÁM“. Vígjáték 1 felv. (Francziá- ból Váradi Antal.) Személyek: Fernande — — Vavra Emilia (III. oszt.) Carolin — — Ramasetter Jolán(IV. oszt.) Juliette — — Turcsányi Irén (IV. oszt.) Kezdete 7*/2 órakor. Népszínház. Erdösi Eugénia kisasszony mint vendég: KAM A R G 0. Nagy operett 3 felv. írták A. Vanloo és E. Leterrier. Fordí­totta Fáy J. Béla. Zenéjét szerzetté Charles Lececq. Kamargo ) — _ Erdösi E. Flora ) — — Gyöngyösi I. Szidaliz ) — — Kacsó K. Franszin ) — — Kertész Irma Klorinda j tánczosn«k a !>árisi operánál {fSd“iL Marietta ) — —- Hargittai A. Szilvia ) — — Till Jusztin Elvira ) — - Körösi I. Rozalinda) — — Zárainé Také, balletmester — — Jány Donya Huána, de Rio Negro — Jenei Anna Mandrén, rabló — — ) Valzsoli lovag — — ) Vidor Filidor, rendőr — — ) Ponkalé márki — — Solymosi Perüsó — — Tihanyi Kolomb, a leánya — — Komáromi M Szatürnén, Kolomb vőlegénye — Kápolnai Kezdete 7% órakor. Holnap, Nemzeti színház: Bianchi Bianca k. a. a karlsrulie-i udvari színház első énekesnőjének első-, és Bak Béla ur utolsó vendégjátékául : „Az alvajáró.“ Opera 3 felv. — Népszínház: „Az élhetetlenek.“ Eredeti vig szinmü 5 felv. Közgazdaság. Üzleti táriratok. BéCS, junius 30. Magyar értékek zárlatja.Magy. földte- herm. kötv. 85.75, Magy. vas. kölcsön 110.25, Salgó-Tarján —.—, Magyar hitel 251.50, Magyar záloglevél 98.75, Alföld 136.—, Erdély 102.—. Magy. észak keleti vasút 126.50, M. kel. vasút 73.75, Kel.-vasuti elsöbbs. kötv. 71.30, Magy. sors­jegy 102.25, Tiszai vasút 212.—, M. földhitel —.—, Kincst. utalv. 1873. 15C.—, Kincst. utalv. 1874.—.—, Arany-járadék 93.65, 88.20, 83.—. Bécs, junius 30. Osztrák értékek zárlata. Osztrák hitel- részv. 262.10, Angol-osztrák 123.80, Lombard 88.50, Állam- vasút 276.50, Galicziai 245.—, Papirjáradék —.—-, Aranyjá­radék 77.72, Hitelsorsjegy 171.—, 1860-iki 125.75, 1864-iki 156.75. Töröksorsjegy 21.80. Váltóárfolyam: Londonra 115.90, Frankfurtra 56.45, Porosz pénztári utalv. 56.90, Ezüst —.—. Cs. kir. arany 5.49, Napoleond’or 9.2112, Ezüstjáradék —.—, Igen szilárd. Bécs, junius 30. Esti zárlat. Hitelrészvény 262.75, An­gol-osztrák —, M. hitelr. —.—, Allamvasut —.—, Lom­bard —.—, Járadék 66.60, Napoleond’or —, Aranyjáradél 93.75. Galicziai —. Igen szilárd. Pária, junius 30. Zárlat. 3°,0 Évjárulék 82.57 5° 0 Ev- járulok íio.oa, oimot. evjaiuiók —.—, usztráic aliamTasui 617.—, Mobilier hitelr. —.—, Lombard 193.—, Töröksorsjegj 48.25, Osztrák földhitelr. 637.—, Magy. járadék 83.31, Osztr. ar. jár. 68.35, Ámort. jár. 85.67. Szilárd. Páris, junius 30. Zárlat. Liszt 59.—, 59.—, 59 25 60.—. Búza 27.40, 26.60,27 —, 27.10.Rozs 17.75, 18.—,17.75 17.75. Ólai 81.75, 80.50, 80.50, 81.—. Szesz 52.50, 52.75 53.25, 53.75. Változatos. London, junius 30. Consolok 97.75. Berlin, junius 30. Zárlat. Papirjáradék 58.—, Ezüst járadék —.—, Magy. járad. 81.90, Magy. kincst. utalv. 102.70 1877 iki 10 mill, kölcsön 62.30, keleti vasút elsöbbs. 73.— Hitelrészvény 460.—, Allamvasut 486.—, Lombard 155.— Galicziai 107.60, kassa-oderbergi 49.30, Romániai 31-10. Orosi papírpénz 199.25. Váltóárf. Becsre 174.05. Ütótözsde. 460.51 487.50 Hitelr. —.—, Allamvasut —.—, Lombard —.—. Berlin junius 30- Zárlat. Búza 184.—, 191.—. Roz 118.-, 117.50, 117.50, 124.50. Zab 127.—, 127—, Repczeola 55.25, 52.50, 56.80, Szesz 53.25, 52.50, 52.50..-53.20. Szép. Frankfurt, junius 30. Zárlat. Papirjáradék 58.31 Lzüstjárad 56.' 8, Osztr. aranyjár. 68.06, Magyar jár. 81 + Magy. kincst. utalv. 102.75, Osztrák hitelr. 229.18, Osztrák magyar bankrészv. 718.50, Allamvasut 241.50, Galicziai 213.71 Lombard 76.50, Erzsébetvasut 155.75, Magyar-gácsországi 88.7£ Tiszavidéki elsöbbs. 80.25, Váltóárf. Bécsre 174.65. Gyeng Utótözsdén Osztr. hitelr. 229.3 8, Osztr. áll. részv. 241.75. Stettin, junius 30. Búza 186.—, 189.50, Rozs 117.— 122.50, repezeolaj 56.50, 56.75, Szesz 53.50, 52.50, 53.50. Köln, junius 30. Búza 18.70, 19.10, Rozs 11.80, 12.5Í repezeolaj 30.20, 29.70. Gazdasági és piaczi tudósítások. Mohács, junius 28. (Az „Ellenőr“, saját tudósítása.) A időjárás a most elmúlt 14 uap alatt fölötte száraz és mele volt; minek következtében a búza vetések állása lényegese javult, mert a rozsda is, habár elvétve itt-ott lehet a kala szokon találni, inár aligha okozhat további károkat, ug hogy e gabnafajban jó középszerű aratást remélhetünk. . rozs sok kívánni valót hagy maga után s kedvező eredmény alig enged remélnünk. A mily kedvező volt az időjárás a őszi vetésekre, oly kedvezőtlen az kukoriczára s bizony e n£ vénynek szüksége lenne egy jó esőre, mert meglehetőse hátramaradt s e nélkül úgy minőség mint mennyiség tekin tétében semmi jót nem hagy reményleni. A gabonaüzletben stagnatio állott be, az árak is este valamit. Jegyzett áraink: búza 74—75 kilós 7 frt 40—60 kr, 5 <rt 30-40 kr. kukoricza 4 frt 90 kr, cinquantin 5 frt 50-80 kr, mind métermázsánkint véve. ,n,At tudó Sziszek, mpínc OQ.V ",'.‘,,"7 saját tudó­sítása.) A hangulat a múlt hét első felében valóban gyenge volt; de a hét másik felében már több üzlet köttetett s az emelkedő fogyasztás és a vizek apadása következtében megváltozott a helyzet és szilárdabb hangulat foglalt tért. A búza — melyből bácskai áru 10 frt 70 kr, horvátországi 9 frt, nagyon gyenge szirmiumi 8 frt 70 krjával adatott el belföldi malmoknak — finomabb minőségű bácskai 11—11 frt 50 kron, tiszavidéki 11 — 10 frt 9 kron kelt. Kukoricza, a bét első felében 5 frt 10—15 krra leesett, mig a máso­dik felében ismét felemelkedett s meg is állapodott 5 fit 20 — 5 frt 25 kron. Árpa nem kelt; névleges ára 5 frt 10 kr volt. A zab valamivel szilárdabb, a bánátiért 5 frt 75 krt, boszniaiért 5 frt 30—35 krt kértek. Az idő száraz, me­leg. A folyók gyorsan apadnak. Arad, junius 28. A .... d. A iuzaüzletben e hé­ten kevés változás volt, a búzaárak meglehetősen változat­lanok maradtak, a forgalom nem öltött nagyobb arányokat, a behozatal a hetivásáron elég jó volt. Rozs igen lanyhán kelt csaknem eladhatatlan. Ma 5 írton jegyezzük mmázsáját. Árpa és zab a leglanyhábbak; egyáltalán nem kerestetnek. Jegyzéseink szerint az 5 frtos ár mmázsánkint csak névle­ges. Kukoriczát erősen kínálták, a vételkedv azonban csekély volt. Készáru 4 frt 35—40 kron kelt; egy nagyobb tétel augusztus-szeptember 4 frt 50 kron adatott el. Bánáti rep- ezét igen elhanyagolják, az árak folyton csökkennek; ma 10 frt 50 kron kel mmázsája. Káposztarepczéből nehány tétel 11 írtjával adatott el júliusra. Szeszben gyenge kereslet mel­leit az üzlet múlt héten nyugodt volt; az árak alább száll­tak. Készáru nagyban 26 fit 50 kr, 26 frt 75 kr hordó nél­kül; részletben 27 frt, 27 frt 25 kr hordó nélkül, 29 frt 75 kr, 30 forint hordóstól pr. 100 liter 0 0. B.-Csaba, junius 28. Hivatalosan jegyzett piaczi árak. Búza elsőrendű 9 frt 20 kr, másodrendű 7 frt 20 kr, árpa 4 frt 60 kr, kukoricza 4 frt—4 frt 10 kr, zab 5 frt 20 kr, repeze 11 frt 20 kr, szalonna 36—38 frt. Orosháza, jun. 26. A mai hetipiaczon, daczára a mun­kaidőnek, mindennemű gabonából élénk kínálat volt, kevés vételkedv mellett. — Búza 7812 kg. 9 frt, 77'2 kg. 8 forint 80 kr, s igy lefelé, különösen jobb minőségű piros huzák keresettek. — Repeze 10—10.50. — Tengeri szintén lejebb vétetett; 3.60—70. Árpából nem volt vétel. Sopron jun. 27. Piaczunk forgalma. Eladatott búza 12 m. mázsa 10 frt 10 krral, 38 in. mázsa, 0 frt 50 krral, 75 m. mázsa 8 frt 90 krral, 45 m. mázsa 8 frt 30 krral; rozs 4 m. mázsa 7 frt 40 krral, 16 m. mázsa 7 frt 40 krral, 30 m. mázsa 6 frt 80 krral, átpa 16 m. mázsa 6 frt 40 krral, 14 m. mázsa 6 írttal, zab 15 m. mázsa 6 frt 60 krral, 25 m. mázsa 6 frt 50 krral, 25 m. mázsa 6 frt 40 krral, kukoricza 10 m. mázsa 6 frt 20 krral, 5 m. mázsa 5 frt 70 krral. Szabadka, junius 27. Gabonaárak. Búza 7 frt 50—80 kr, kétszeres 6 frt 20—40 kr, rozs 4 frt 50—70 kr, árpa 4 frt—4 frt 20 kr, zab 4 frt 50—60 kr, kukoricza 4 frt 20 kr. Szigetköz, junius 26. L .... y (Gazdasági tudósí­tás.) A repeze, melyet a nagyobb birtokosok közül néhányan vetettek, valósítja a reményeket, melyeket tavaszkor kilátásba helyezett. A korai esők megsemmisítették a balhatömeget, mely e vetemények esküdt ellensége. Átalában ez évben me­zeinkben töméntelen a kártékony rovar; sok a féreg; még az utmelléki füveket is koromfekete hernyók borítják. E mellett milliárd a béka, mig szárnyast alig látunk. Sziget­közt még a gólya sem szereti; pedig ha valahol, úgy itt van számára asztal terítve. De visszatérve felvett tárgyunkra, a repczéről el lehet mondani: fenékig tejfel, hüvely. Itt-ott már takarítják is. A búza már két ízben szembe szállt az ádáz elemekkel: e hó 21-én a ragyaeső, 22-én virradóra pedig a köddel, mely a meddig a szem ellátott, mint lidércz ült a föld felületén. Hogy mennyiben ártott mindkettő? az a ga­bonaéréskor válik meg; de hogy nem használtak, annyi bizonyos, Csodálatos tünemény e vidéken, hogy mig éven át az örökös szél­lel kell küzdenünk, aratás felé rendesen szélcsend uralkodik és szabadon engedi a ködöt letelepedni a buzakalászokra. A silá­nyabb buzavetést nagyban tarkítja a tengernyi pipacs, búzavirág, konkoly, vadócz. A buzakalász a múlt évihez fel- tünőleg kicsiny, itt-ott üszög is mutatkozik. A tavaszi búza néhány év óta jobban sikerül mint az őszi. Megemlítjük, mi­szerint a hédervári grófi uradalom méhszorgalmu vezetője két év előtt sikerült próbát tett az úgynevezett bunkós ta­vaszi búzával. Elvetette ugyanis őszszel és nemcsak a téli fagyot állotta ki, hanem a nyári ködöt is, mert mig a szom­szédtábla termését alig volt érdemes kicsépelni, addig amaz pompásan fizetett. A jobb minőságü árpavetések megdőltek és feküsznek. A rozsok jól állanak és meglehetős aratást ígérnek. A kapásnövények középszerűek. A munkáskéz e vidé ken drága; napszámos elegendő számmal alig kapható. A takarmánynövényeket elborítja a vadrepeze és luezerna, mi azok fejlődését nagyban gátolja. A vízmentes rétek meglehe­tősek. Ä Duna folytonos magas állása következtében a fenék­vizek lapályos helyeken erősen tartják magokat. Szó sincs, hogy e területeket ez évben bármire is használni lehessen. Ha valami non putarem közbe nem jő, úgy az aratás szemre nézve középszerű, szalmára nézve ennél jóval aluli leend | Bécs, junius 30. Terménytőzsde. Gabonaárak emelke­dők. Búza őszre 10 frt 20—30 kr, magyar rozs 6 frt 40—7 frt 50 kr, zab őszre 6 frt 30—35 kr, kész kukoricza régi 5 frt 8U — 6 Frt 1U Kr, nj es juunre-juiiuoi» *9 nt -±o- t>o repezeolaj 33 frt 50 — 33 frt 75 kr, őszre 32 frt 75—33 frt 25 kr, szesz 29—29 frt 25 kr. Bécs, junius 30. St.-marxi szarvasmarhavásár. Be lett jelentve 4309 db; a tudósitás zártáig beérkezett 3594 darab és pedig: 1008 db magyar, 2547 db lengyel és 39 db német fajta. Jövő szerdára 95 db kontumácz-ökör jelentetett be. A vevők tartózkodó magaviseleté következtében a forgalom von­tatott volt s az árak csak nehezen állottak fenn. Fizetett árak: magyar bízott ökör 48—53 frt 50 kr, kiváló 54 frt 50 kr, lengyel 47—51 frt, német 51—52 frt mmázsánként. Gabona-átlagárak a nevezetesebb osztrák piaczokon. búza rozs árpa zab ára hektoliterenkint Alsó-Ausztria : Gr.-Enzersdorf 8.64 5.53 4.10 —.— —.— „ Al.-Gänsendorf 8.59 5.23 —.— 3.25 —.— „ Bécs-Ujhely 8.20 5.20 4.00 3.00 4.30 Felső-Áusztria: Kirchdorf 8.04 6.31 5.73 2.88 —.— Stájerország: Grácz 7.40 4.60 4.80 2.90 4.34 Karintliia : Feldkirchen —.-------.-------.-------•— —.— „ Klagenfurt 6.92 4.58 4.42 2.99 4.40 Krajna: Lajbach 6.98 4.55 4.23 2.93 4.80 Tirol: Bozen 10.90 7.65 —.— 4.10 6.65 Csehország : Leitmeritz 8.56 5.68 —.— 3.40 —.— „ Prága 8.21 5.70 -.- 3.50 — „ Reichenberg 8.48 6.25 5.50 3.01 —.— Morvaország: Brünn 8.22 6.13 5.38 3.47 —.— „ Kremsier —.-------.-------.-------.— —•— „ Olmücz 8.18 5.53 5.50 3.20 -.— „ Znaim 8.46 5.13 5.04 3.09 —.— Gaiiczia: Lemberg 5.58 3.20 2.91 2.67 —.—­„ Tarnopol 4.90 2.94 2.70 1.60 —.— Bukovina: Czernovicz 6.25 2.97 2.40 1.70 2.45 „ Szuczava — .-------.-------.-------■— —•— 1 545 739 frt io k! (— 73.6%), az osztrák vonalra 5-5A 9.B5 frt 7ß kr (== 26.4%). A társulat követő- lese az állami kamatbiztositék czimón, az osztrák vonalat illetőleg 400,414 frt 4G kr, azaz összesen 549,618 frt 7 kr ezüstben. — Az üzleti, valamint a felügyelőbizottság erre vonatkozó jelentését a közgyűlés tudomásul vette s a felmentvényt meg­adta. Az igazgatóság beterjeszti jelentését a pénz­ügyek iránt a kormánynyal kötött szerződések végrehajtásáról, mely tudomásul vétetik. — Az alapszabályok 28., 30., 43. és 48. §§-ának módosí­tása. Busbach felszólalása után elfogadtatik. E módosítások értelmében a társaság igazgatósága 10-ről 12 tagra emeltetik föl, melyből 10-et a köz­gyűlés választ, egyet a magyar, egyet az osztrák kormány nevez ki. A jövő közgyűlésen 3, az 1880-ik évében pedig 4 tag lép ki az igazgatóságból, sorshúzás utján; azután pedig a kilépést a működési időtartam határozza meg; a ki nem vett osztalékok hat év után esnek a tár­saság javára. — Tekintettel az „eperjes-tar- novi vasút magyarországi részének“ részvénye­seire, az igazgatóság egyelőre két helyet ürese­désben kiván hagyni az igazgatóságban a köze­lebbi rendk. közgyűlésig. Elfogadtatott. — Az igazgatóság és a felügyelőbizottság díjazásának meghatározásánál az igazgatóság javaslatát, — hogy a jövő üzletévre az igazg. tagok megszapo­rodott számának megfelelőleg a díjazás 8400 írt­ban, a felügy. biz. díjazása pedig a kormány jó­váhagyásának fentartásával 2400 írtba állapittas- sék meg — elfogadta a közgyűlés. — Öt Berlin­ben lakó részvényes indítványt adott be, hogy a Riche testvérekkel, és ezek elődeivel, valamint az angló-bankkal kötött összes szerződések, úgy az általános aversionalis kárpótlás létrejöttében részes mostani és előbbi igazg. tanácsosok perbe fogas­sanak bizalommal való visszaélés és a társulatnak okozott károk miatt. Et indítvány azonban, dr. Nyiry felszólalása után, elvettetett, s elfogadtatott szóló indítványa, hogy az igazgatóságnak elismerés szavaztassák a pénzügyileg elért siker folytán te­remtett tűrhető állapotért. — Az igazgatóságból kisorsolás utján kilépett Loisch Ede és Mayer Ra­fael tagok újból megválasztattak, mire a közgyű­lés véget ért. A győr-sopron-ebenfurti vasút részvényesei ma tartották Rechtnicz Henrik elnöklete alatt évi rendes közgyűlésüket. Az üzleti jelentésből kiemel­jük, hogy a tiszta bevételek 352,800 frt 26 krt, a kiadások 193,113 frt 24 krt tettek; üzleti feles­leg 159,687 frt 2 kr, az pedig az elsőbbségi tőke 2.74%-os kamatjának felel meg, a múlt évi 2.64%-os kamatja ellenében; a szelvények bevál­tására szükséges s még hiányos összeget függő adósság utján szerezték be és pedig 284.216 frt 27 krban. A mérlegben e szerint 1876/78-ra mindössze 923,694 frt 94 kr veszteség van fölvéve. A jelentés tudomásul vétele után a fölmentvényt az igazgató­ság s felügyelő bizottság részére kiadták. Azután a társaság vonalainak további kiépítése czéljából elfogadták azon igazg. indítványt, hogy 1.497,000 frt részvénytőke kibocsáttassék s a 2.245,600 ezüst írttal előre látott elsőbbségi kölcsön 11,228 db 6%-os aranykamatu kötvény kibocsátása által fedeztessék. Végül igazgatókká: b. Erlanger Emil, b. Erlanger Lajos, Rechtnicz H., Kuncz Jenő, Ober- mayer Alfred, Altman Károly és Kónyi Manó; fel­ügyelőkké : Fenyvessy Adolf, Later József, Spiro C. F. és Tottis J. választattak. Közlemények az ipar-, kereskedelem- és forgalom kóréból. A „Nemzetgazdasági Egylet“ junius 19-ikére egybehívott rendes közgyűlése a megjelentek elég­telensége folytán nem lévén megtartható, az Egy­let julius 8-ikán d. u. 4 órakor a hazai első taka­rékpénztár termében s szintén az előbbi tárgysorral rendkívüli közgyűlést tart, mely aztán, tekintet nélkül a megjelenők számára, határoz. Az „Első magyar általános biztositó társa­juníuo l\<$ fuljaiiui ülatt 451,660 forint erejéig köttettek életbiztosítások s a dijlevél f. évi január hó elsejétől junius hó végéig 592,263 frt 38 krra, a bejelentett halálesetek összege pedig ugyanazon idő alatt 238,230 forintra rúg. A tár­saság életbiztosítási károk fejében, fennállása óta 1879. junius hó végéig 4.559,997 frt 07 krt fize­tett ki. A kassa-oderbergi vasuttársulat tegnap d. e. 10 órakor tartotta meg évi rendes közgyűlé­sét b. Vay Miklós elnöklete alatt. A megjelent részvényesek 23,956 részvényt tettek le. Az igaz­gatóság felolvasott üzletjelentéséből kitűnik, hogy a lefolyt üzletév eredménye épen nem volt ked­vező. Jóllehet mennyiségre nézve növekedett az áruforgalom, a bevételekben mégis csökkenés mu­tatkozott, még pedig az 1877-iki évben tonna és kilométerenkint elért 2.62 krnyi díjtétel 2.52 krra csökkent. Éhez járult még az is, hogy az augusz­tusi nagy vizáradások miatt a forgalmat 10 napon át be kellett szüntetni; továbbá a kiegészítő és tágasbitó építkezésekre 64.674 frt 80 kr. adatott ki, melyet az üzleti bevételekből kellett fedezni, mivel a beruházási kölcsönökről szóló törvényho­zási intézkedések a múlt évi üzleti számla lezár­takor végrehajtva nem voltak stb. A múlt év pénzügyi eredménye a következő: összes bevételek : 3.285,756 frt 8 kr; az összes kiadások: 2.100,004 frt 86 kr; a mutatkozó fölösleg: 1.185,751 frt 22 kr, mi az 1877-iki évhez képest 13.38 száztóli csökkenést tüntet föl. A kimutatott fölösleg az egész biztosított kamatjövedelem 40.21 százaléká­nak, tehát az egész alaptőke 2.02 százalékos s az elsőbbségi tartozás 3.05%-os kamatoztatásá­nak felel meg. — Az összes bevételekből esik a magyar vonalra: 2.216,705 frt 5 kr (= 67.1%), az osztrák vonalra 1.086,679 frt 20 kr (= 32.9%). Az összes kiadásokból esik a magyar vonalra Pénz- és értéktőzsde. Budapest, junius 30. A tőzsde ma mint ultimón, rend­kívül kevés forgalmú volt. Nálunk a számadásrendezések tel­jes rendben eszközöltettek, ellenben Bécsben, hallomás sze­rint, több nagy tétel maradt függőben, minek folytán szá­mos forcirozött eladásra lehet kilátás. Az elötőzsdén Magyar járadék 93.60—93.70, Osztrák hi- telrészv. 265—265.50 közt lévén forgalomban, a déli tőzsdén kissé ellanyhult a hangulat s Osztrák hitelrészvény 264.80-ra Mjäv 92-en vásároltatott. Az esteli tőzsdén erőteljesen megindult a javulás. Ma­gyarjáradék 93.65-ről 93.85-re, Osztrák hitelrészv. 265.10-ről 266.70-re emelkedett. Kivonat a hivatalos lapból. Árverések a vidéken. Fekete János 2107 írtra b. ingatl. T.-Gurabon (pozsonyi tszék), aug. 28. szept. 29. Hoffmann Herman 12,000 írtra b. ingatl. Temesvárott, aug. 30. szept. 30. Szabó Isván 1664 írtra b. ingatl. M.-Eőriben (győri tszék), aug. 4. szept. 4. Tankó Imre 1400 írtra b. ingatl. iDgatl. Devecseren (sz.-ujvári jbr.), jul. 17. Ney Alajos 2000 írtra b. ingatl. Temesvárott, jul. 30. aug. 31. Érti Mihály 1600 írtra b. ingatl. Sz.-Fehérváron, jul. 1. Bosnyák Marin- cza 1207 írtra b. ingatl. Mondorlakon (aradi tszék), julius 14. Nagy Ferencz 10,000 írtra b. ingatl. Képethen (temesvári tszék), jnl. 12. aug. 12. Demetrovics Márton 1200 írtra b. ingatl. T.-Gurabon (pozsonyi tszék), aug. 25. szept. 25. Né­meth Márton 2407 írtra b. ingatl. Egyeden (soproni tszék), jul. 30. aug. 30. Mátyus József 1500 írtra b. ingatl. F.-Baty- tyányon (i-z.-fehérvári tszék), jul. 5. ang. 5. Moga Illia 3508 írtra b. ingatl. N.-Sz.-Miklóson, jul. 26. aug. 26. Rotfáriu Fetru 3961 írtra b. ingatl. Utvinban (temesvári tszék), jul. 19. aug. 19. Buch Mátyás 2978 írtra b. ingatl. K.-Becskere- ken (temesvári tszék), jul. 26. aug. 26. Gérich Adolf 3057 írtra b. ingatl. Sz.-Udvarhelyen, jul. 17. Wingert József3575 írtra b. ingtl. Zichyfalván (módosi jbir.), jul. 19. Reiszner Sarolta 2700 írtra b. ingatl. Vizaknán (n.-szebeni tszék), aug. 4. szept. 4. Szobó András 4912 írtra b. ingatl. Szolátbon (egri tszék) jul. 31. szept. 2. Hartmán Dezső 13018 írtra b. ingatl. Óváriban (szatraár-németi tszék), augusztus 18. szeptember 18. Ajtaji Gábor 18,850 írtra b. ingatl. Kétbelen (sz.-njvári jbir.), szeptember 2. október 2. Radoszav Zsófia 2052 írtra b. ingatl. Kanakon (módosi jbir.), jul. 21. Gvőrke Ferencz 2581 írtra b. ingatl. Kocson (komáromi tvszék), jul. 18 Matits János 8000 írtra b. ingatl. Sz.-Tamáson (ó-becsei jbir.) julius 31, aug. 30. Farkas József 2590 írtra b. ingati. K.-Kágyán (székelyhídi jbir.), jul. 22. aug. 22. Blum Con- rád 4224 írtra b. ingatl. Lieblingen (csákóvári jbir.), jul. 5. Kovács Lajos 4118 írtra b. ingl. Harasztiban (pestvidéki tszék) jul. 5. Schlegel József 1696 írtra b. ingl. Gerersdor- fon (szt.-gotthárdi jbir.) aug. 11. szept. 11. Somogyi Gábor 2028 írtra b. ingl. F.Őrsön (veszprémi tszék) jul. 19. aug. 19. Mayling Eleonora 1895 írtra b. ingl. Sz.-Remetén (gölnicz- bányai jbir.) aug. 11- Lukács Márton 7075 írtra b. ingl. N.- Fügeden (gyöngyösi jbir.) jul. 5. aug. 5. Törner Márton 119.) írtra b. ingl. Bolkánon (medgyesi jbir.) jun. 30. jul. 30. Al­földi Bálintné 1500 írtra b. ingl. Debreczenben jul. 3. Juon Jovanika 1331 írtra b. ingl. Tolvadián (módosi jbir.) jul. 17. Tóth András 1681 írtra b. ingl. Kisbodakon (m.-óvári jbir.) jul. 3. Kláben Lajosné 1260 írtra b. ingl. Gyöngyösön jul. 10. Meteorologiai jegyzetek. A meteorologiai magy. kir. központi intézet időjárási jelen­tései 1879. junius 30-ról reggeli 7 órakor. Észlelési '1 a | Szél Fel_ állomás ,|a |° irá erős- bőzet ►4 g 3 sőge Bregenz — — — — — Prága — — — — — 13 öcs — ■ _ _ _ Sopron 761 4 -f-23.4 — — r. f. M -Óvár 62 4 -f-24 4 ÉNY 1 r. f. Trencsén 60 2 -f-22 5 D 1 r. f. Beszterczebánya 62.3 -J—21.1 — — b. Budapest 62 3 -4-23 2 NY 1 r. f. Szolnok 61.8 +22 9 D 3 d. Debreczen 63 1 --26.4 D 5 b. Ungvár 61.4 +22 4 D 5 t. f. Szatmár 63 5 +23 5 DK 2 t. d. Nagy-Szeben 64.2 +20.3 ÉNY 1 d. Orsóvá 65 5 --19 8 — — t. d. Temesvár 64 0 +25.0 DK 1 d. Szeged — — — — — Csáktornya 61 3 +23.4 NY 3 t. d. Zágráb — — — — — Fiume 62 1 +24 6 — — d. Pola — — — — — Lesina — — — — — A légnyori ás kevéssel sülyedett, B.-Bányán és Ungvá- ron 2.1 mmrrel. — A hőmérsék keveset változott. — Eső : Sopron (égi háb.) 2 mm. Ozon Budapesten nappal 4, éjjel 7. — A tenger Fiume mellett könnyen hullámzó. Felelős szerkesztő: Himly Árpád

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék