Ellenzék, 1885. január-június (6. évfolyam, 2-148. szám)

1885-03-31 / 74. szám

Kolozsvárt 1885. ELLENZÉK (291) Márczius 31. fjidad tuajolika-díszítésével, a királyi pavilion és a hang­­rersfnytórem szintén teljesen elkészültek, úgy ezzel meg­­kóulito képét adtak a kiállítási terület mostani állapo­dlak, A hivatott tényezők a megnyitás határidejének közeledtével kettőzött bnzgóságot fejtenek ki, hogy a kiillitás kellő időben egy minden izében tejesen beleje­­ilt fjészként adathassák át a közönség szemlétetének. * A kiállítási ügynökök túlkapásai ágyé­kul budapesti kerületi bizottság részéről Káth Károly (.polgármester a következő körlevelet intézte az sikerü­lni bizottságokhoz: „Számos, különösen vidéki és kis­­ptros kiállító visszalépését azzal indokolja, hogy a tár­juk rendezéséért, gondozásáért és tisztántartásáért ki­olt dijat, azok értékével arányban nem állanak és igen oldalról panasz emeltetett, hogy a kiállítási iigynó­­j:k I felek képviseletéért tulmagas dijakat követelnek. JUtbogy a kiállítási hivatal az általános szabályzat éneimében, a tárgyak elrendezését és gondozását, csa­pom önköltségek felszámítása mellett magára vállalja, kiüttök pedig képviseletüket legczélszerübben a hi­rnlos elárusító irodára bízhatják, felhívjak a t. bízott­jai begy » kiállítókat e körülményekre figyelmeztetni, i vünk ízt ii közölni szíveskedjék, hogy képviseltetásü­­gyökökre bízni nem tartoznak és hogy a kiállítási t. itü ügynököket a kiállítóknak egyátalán nem ajánlott, ,kértek továbbá, bogy saját hatáskörében működjék kcr bogy a kiállítók minden zaklatástól megóvassanak a netadáni visszaéléseknek ideje korán eleje vétessék, iiil 1 itá ti t á r g y a k beszállítása. Több ízben fel­­jjjt már az az eset, hogy a kiállítók több csoportba aittzí és külön ládákba csomagolt tárgyakat egy szál­­liílnillel adtak fel, a mi a tárgyak átvételénél igen sí avart és nehézséget okozott. Ennélfogva az orszá­gi tizonsag körlevelet intézett a kerületi bizottságok- i í:i. i melyben Mkéri, hogy egy szállítólevéllel csak ; ijiMion csoportba tartozó ládákat adjanak fel. Előfizetési felhívás: | Felhívjuk azon t. olvasóinkat, kiknek {tűzetése e hó végével lejár, sziveskedje- Kk ízt a következő negyedévre megujitni, kő;» a szétküldésben fennakadás ne történ­jek - Előfizetési feltételeink nem változtak: . Egész évre........................16 frt Háromnegyed évre ... 12 frt fel evre.............................8 frt Negyedévre.........................4 frt Egy hónapra....................I frt 50 kr. Az -Ellenzék“ kiadóhivatala. MINDENFELE. Kolozsvár, márczius 31. - Hivatalos Az igazságügyminiszter Gidofalvi hl iséai Írnokot a körösbányai jbirósághoz köny vezetővé I .iiy Miklós szebeni dijnokot a szelisztyeí jbirósághoz 'ipthijtóvá nevezte ki.- A tauár-jelölick, hir szerint, jiliättkat felerészben segély-egyletük, íe­­eésxben az „Erdélyi kultur-egylet“ javára- Az „Egyetemi dalegylet« f. 'Mi közgyűlésén a tisztikarban a kö­pű?« víifozasok történtek : Deák Albert Qallgdtó helyébe eluöknek egyhangúlag prast Béla IV. éves tanárjelölt válasz­út meg, ki az egylet alakulása óta yiúmok volt, e hely Hofmann Janos jog­utóval lett betöltve. AMnöki tisztjéről fciiti Aurél lemondván : Baila Lajos ta­blóit választatott meg. E gyűlés egy. óságot is küldött ki egy rendezendő H,:iis elöleges megbeszélése végett.- Valami zenger-trupp érkezett hiúikba, a mely a sSngereiok szokott %gjéa, a Pannónia éttermében fogja L>t produkálni. A társaságnak csak any­­iMogaima van a tisztességről, hogy n é- 1(t plakátokkal akarja Kolozsvár m a- I>t közönségét magaboz hóditani. Hogy í;-'efféle svindli tolytatására engedélyt- Üegenbauer József tanintéze­ti ének és zenevizsgak tegnap és ma l^hk. A díszes közönség, mely városunk aj-4b hölgyei és férfiaiból állva a vizs­­jelen volt, kellemesen töltötte ,eJet 4lt egy két olyan zongora és ének mely beillett volna egy hangver­­!‘ e is. A második napon, ma délelőtt, a ídtíti,növendékek vizsgája volt. Első sor­­'^uliti tudó.Jtónk Beoedikty Alexan­­«iLÍ8zt átiratában játszott egy dalt Schu- 1 üajd a Zakariás és Szombathelyi k. a. !«tzo|gorán Betboven serenádját, Pálífi 1 U«t magyar Röapsodiáját játszta ; ‘‘ Marika magyar dalokat játszott ma­­zsinattal; Palífi Berta és Ruzioska ‘ 1 kézre Chopin Rondauját, Maiz­­btilia és Fischer Irma két zongo­­bnttmaun Galoppját, — Pap Ilon, Wyi P. és Ver/.ár Mariska há­­'bngorán játszódtak. Magán zongora j'‘t:°k is voltak, igy : Szőcs Fanni, ír Irma, Maizner Ottiliától. Tamási Nig magyar dalokat énekelt. Ru­­hona egy duettet is énekelt, melyben J-b^k hirtelen rosszul léte miatt Fe­­. Laura segített. Szépen sikerült a f Wlla éneke, ki Izolme czimtl olasz kell-mmel énekelte. A ma délutáni lé f U része egy csárdás lesz, me­zongorán 12 kézre fognak előadni. [^ regisztrálja tudósítónk, hogy ezen K • a Magyar szellem és zene müve­­li fordított gondot az intézet főnöke. Alhletiku: april 1-én (szerda) . 1 7-től a toruavivodában athletikai 's gyakorlatok tartatnak. J-f jy it. r» ,dr Örömhír. Az erdélyrészi magyar tról a a bekében nagyobbodó mozgal­mi ■ 'Ihatnak hirt. Kózdi-Vásárbelyeu is alakítania íiókegyletet. Vörösmarlj .Mihály összes mü- Méhn«r Vilmos ad ki, meg­­pi- füzet. Ajánljuk az iroda figyelmébe. — I’ostHlopás. Brassóból Írják 28- áról, hogy a predeali postatiszt a mint át­vette a csomagot és felbontotta hiányzott a kolozsvári postazsákból egy 2000 frtos küldemény. Keresik de állítólag még nem találták meg. Teljes fentartással közöljük e hirt, - - s a felelősséget ráháritjuk a Kronstädter Zeitungra mely világgá bocsá­totta. — A muszka czár, mint jelentik, májusban meglátogatja a királyt. Schön­­brunnban ennek okáért nagy a tatarozás. — 26 darab czelleugőt szállítottak tegnap a dologházba, kik egyszersmind kéj­utaztatni is fognak legközelebb. — A budapesti Írói él művészi kör megtartotta közgyűlését. Elnökké is­mét Urváry Lajos, alelnöknek Paulay Ede és Siposs Antal, titkárnak Dolinay Gyula, igazgatóknak Hentaller Lajos és Várady Antal választattak. — A kolozsvári Mária Valéria árvaház egylet választmánya f. év mártins 8-án a városi vigadó nagy termében rendezett álarczos bál összes jövedelme 631 frt, ebből levonva » nyugtázott 210 frt. 70 kr, költséget, a bál az egylet tókéjét 420 frt. 70 krral gyarapította, Ily szép anyagi eredmény létrejöttéhez felülfizetéseikkel hozzá járultak gr. Mikes Miklós 4 írttal, br. Bornemisza János 1 írt. gr Bethlen Károly 4 frt, Klein Victor 4 frt, Stéger Mihályné 50 kr, Czecz Péter 50 kr, egy névtelen 1 frt. — Az ezen estélyen rendezett szerencse, kosárra adakoztak : Szacsvai Sándorné 2 frt, br. Wes­selényi Istvánné, 2 frt, Óvári Kelemenné 2 frt, dr. Vörös Sándorné 2 frt, Korbuly Bogdánná 3 frt, Köröndi Mózesné 1 frt, névtelen 10 frt, br. Józsika Sámuelné 5 frt, Fangh Istvánné 1 frt, Horovicz Sámuelné 5 frt, Orbán Józscefné 1 frt, Klein Frigyesné 2 frt, Zsigmond Dezsöné 3 frt, Bán Istvánné 1 fit, Perl Józsefné 1 frt. br. Báníy Jánosné 10 frt, br. Bánfy Zoltán 4 frt, br Bánffy Albertné 3 frt, Engel JózBefné 2 frt, Haller Re­­zsöné 2 frt, Tamási Bogdánná 1 frt, Somlyai Lászlóné 2 Irt, Zejk Dánielné 2 frt, Pánczél Irnréné 1 frt, — Fogadja a nemes lelkű közönség s a kegyes lelkű felül fizetők és adakozók az árvák nevében őszinte köszönetün­­ket, Kolozsvárt 1885. inárczins 31. A rendező bizottság. — A Függetlenség ügyét tegnap­előtt délelőtt terjesztették fői a kir. táblá­hoz, hol Péterffy Domokos fogja referálni — Az „Első szerelem*, Somló Sándor pályanyertes vigjátéka vasárnap ke­rült először színre a budapesti nemzeti szín­házban. A Pesti Napló szeriüt tetszett. — Nem kell vásár a Clyulafe­­liérváriakuak — már minthogy a Her­­manstädter Zeitung gyfehérvári bölcs (?!) levelezőjének. — És kiváncsiak-e tudni, hogy miért? — Egyszerűen azért mert a múlt heti baromvásártéren délelőtt 10 órakor a vasúti indóháztól a városba menő egyik „omnibusz“ elgázolt két részeg veszekedő parasztot! 0 beata szinpliczitas. Ezért hát nem kell vásár. Ha nem tudnak vigyázni az omnibuszok, akkor hát — nem kell omni­buszt meg lovat tartani igy egyszerűbb a megoldás. A vásár bizonyára nem az oka, ha valaki a kerekek alá jut. — Bilder aus Halbasien czimmel egy szemtelen bécsi élclap, a „Neue Flie­gende Bläetter“ már egy pár hónap óta ál­landó rovatban élozelődik, magyar dolgok fölött. Valóban sajnálatos, hogy az állam­­ügyészségnek nincs szeme a bécsi sajtó e galádságaira, 8 hogy már régen nem von­ták meg e szennylaptól postai debit-t. — Igen könnyű feladatot oldott meg e napokban egy szenvedélyes sakkját­szó. Kiszámította ugyanis, hogy a sakktábla 32 alakja 1121 quatuor deczillio állásban lehet; oly szám ez, mely 88 nullával írandó. E számról a legkönnyebben úgy nyerhetui fogalmat, ha az ember elgondolja, hogy a föld minden porszeme egy-egy lakott égitest, s hogy azt a teremtéstől kezdve ugyan­annyi számú ember lakja, mint e földet. Hogy ha mindez emberek 5646 eszteudő óta nem tesznek mást, minthogy kettessével sakkot játszanak és pedig minden órában egy játszmát, még nem merítették volna ki a sakkfígurák összes állásait. Ez állítás igazsága, utánszámitással, igen könnyen ki­mutatható. Tessék megpróbálni. — Három hóig viselte a gégéjé­ben pipájának szopókáját Segesvártt egy fÖldmives. Januárban teherrel a hátán pi­pával szájában elesett, megsértette magát, és a pipának a szopókáját nem találta sehol. Fájdalmat csak a napokban kezdett érezni, addig csak rekedten beszélt. A na­pokban vette ki egy orvos a 7 czentiméter hosszú csont darabot. Szép, ha igaz. — Nzereleuiféltésből. Nagy-Som­­kiBon a tanító és még két társa jártak az ottani járásbiró házához csinos leánya ked­véért. Egy földbirtokos is volt köztük, bit a leány legkevésbbé sem volt hajlandó ke­gyével kitüntetni, s ki úgy vette észre, hogy a tanító a kegyelt; bosszút forralt tehát el­lene. Egyik este mindhárman együtt voltak estebéden. A mellőztetés miatt neheztelő valamivel hamarabb távozott a másik ket­tőnél s midőn a tanító hazafelé tartott és a harmadik jó baráttól elvált, késsel támada meg. Balkarját keresztülszurta, jobbkarját és mellétt, melyet szivartárczája védett mi-g az átszúrástól, megsebezte. A segélykiáltásra elősietett a tőle imént elvált harmadik társ, mit látván a merénylő, elfutott. A tanítót ágyba fektették, melyet még ez ideig sem hagyott el. A vizsgálatot ez ügyben a rend­őrség még most sem teljesítette. — A pntzlameri ásatások. Palla­­viezini Sándor őrgróf Pusztaszer birtokosa engedélyt adott a pusztaszeri régi romok és sirtelepek fölásatásához. A múlt héten dr. Török Aurél egyetemi tanár már lent is járt és próbaásatást végzett Pusztaszeren, mely alkalommal több felbolygatott sírra s ezek egyikében egy ezüst pecsétgyűrűre talált, mely a XIII. vagy XIV. századból való. E mellett azonban több koponya és csontváz is került felszínre, melyeknek külömböző típusa és meg tartásuk uak külöufélesége arra vall, hogy ezek külön történelmi korbeli emberek­től eredtek. E típusok részletes meghatáro­zását a májusbau végzendő újabb ásatásokra hagyták fen, amikor alkalmasint sikerülni fog egész csontvázakat is megmenteni a tu­domány számára e történelmi nevezetességű helyről. — A pusztaszeri ásatások után Tö­rök Aurel a pankotai régi Árpádkori tem­plom-romot vizsgálta meg, melyet 1565-ben feldúltak s azután a romok fölé utólag uj eröditvényt emeltek. Ez ujabbkori erőditvény földrétegei a templom körüli kriptákat a romlástól annyira megvédték, hogy még ma is teljesen épeket találnatni köztük. — S miután 1565. óta e földréteggel befödött kriptákban temetkezés nem történt, igen ér­dekes, begy e régi kripták felbontásakor az emberi tetemek megrothadasából származó gáz ömlött ki belőlük úgy, hogy a munká­sok a bűztől nem tudtak dolgozni. E gázok elvezetésére a többi kriptán szeleid lyukakat fúrtak. Maguk a tetemek is zsírtól fényes, rodhatszagu humusban feküdtek, melyből egy részt Török magával is hozott a rothadó szervi részek vegyi vizsgálata végett. Annyit azonban eddig is konstatált, bogy e krip­­tikbi-n a rothadási folyam 300 év alatt sem végződött be teljesen. E kripták tetemei kö­zül csak egyetlenegy teljes csontvázat sike­rült kivenni. — Meggyilkolt falust» író. Csány község lakóinak sváb része már régtől ha­ragudott Marosán Ferencz ottani főbíróra, ki erélyes, szigorú ember volt, s a rakon­­czátlankodó elemeket többször rendre uta­sította, megfékezte. Ez év február havában volt az uj biróválasztás, amikor is a köz­ség túlnyomó része újra Marosánra sza­vazott, s az erélyes derék embert ismét megválasztották községi bírónak. Az ellen­párt vezére, szóvivője, egy Mock Vendel nevű gazdag, s fölötte pöff szkedö sváb, halálos ellensége Marosánnak, elhatározta, hogy elteszi láb alól az alkalmatlan em­bert: megöli vagy megöleti. A választást követő éjen több társával halálra kereste a bírót, — majd, ahogy betértek a korcs­mába, s ott rakonczátlankodni kezdtek, — a negyedmagával megjelenő bíróra rátá­madtak, s a megfutamodókat üldözni kezd­ték. Az egész falu íöltámadt ekkor, a ha­rangokat felreverték, s a dühöngőket alig tudták megfékezni. Csány község birójaazt az éjt egy sövény alatt töltötte, elbújva. A dolog a tasnádi járásbíróság elé került, s a kihallgatások e hó 21-én is folytak még. A következő nap Mock Vendel és társai is­mét ott dőzsöltek a községbeli korcsmá­ban 8 a birót rossz sorsa újra arra vitte, hogy ezúttal meg ne menekülhessen többé halálos ellenségeitől. Mock Vendel rávetette magát a belépőre, letiporta s biztatta tár­sait: „Üssétek, van nekem pénzem, majd fizetek értetek is !“ Szétverték a fejét, ösz­­szeszurták a mellét késekkel s Mock Ven­del még akkor is rúgott rajta egy párt, mikor már élettelen volt egészen. A gyil­kosok önként jelentkeztek a tasnádi járás­bíróságnál. — Kellemetlen sztrájkok. New- Orleausban az egyetemes kiállítás rendezőit nagy kellemetlenség érte; egy pár nap óta ugyanis sztrájkol a gáz, úgy hogy a new­­orleansiaknak s távol és közel vidékekről érkezett vendégeiknek estéukint egyiptomi sötétségben kellett az utczákon végig ta­pogatóznak, a mi az amerikaiak sajátsá­gos kövezési módja mellett valóban nem nagyon kellemes. A holdfény és a csillagok világa megkÖDyőrültek ugyan az éjjeli vándorokon a sztrájk első hetében, de nem úgy a másodikban, és tudja az ég, hogy mi lesz a sztrájknak a vége. A new­­orleansi sajtó azt Írja ugyan, hogy a sötét­séget a villamos fény fogja felvúltsni, de a ki látta, hogy mily lassan haladtak a kiállítás megnyitásával, az nem igen bízik a villamos ígéretekben. Tényleg csak a legfőbb utczákat világítják villamos fény­nyel. A mellékutczákban a villamos lámpák ritka tünemények. A sztrájk oka az itteni légszesztársulat és a városi hatóság közötti öszszekoczczanásban rejlik, mely utóbbi amannak csak azokért a lángokért akar fizetni, a melyeket tényleg meggyujtat, a mi ellen a társulat tiltakozik. A sztrájk nagyon kellemetlen kezd lenni, mert a lég szesztársulat vonakodik alkalmazottait és munkásait fizetni és ezek most a városi hatóságot okolják ínséges helyzetük miatt. Uj könyvek. A Frankliu társulat kiadásában meg­jelentek : az „Olcsó Könyvtár“ szerkeszti Gyulai Pál. 182 —188-ik füzete. 182. füzet. About Edmond. A csonka­­fülü ember Regény. Francziából fordította Fáy J. Béla. Fűzve 50 kr. 183. füzet. Neményi Ambrus. A fran­­c/.ia forradalom hírlapjai és hírlapírói. Fűzve 30 kr. 184. füzet. Boileau. A költészetről. Tan­költemény négy énekben. Francziából fordí­totta Erdélyi János. Második kiadás. Fűzve 30 kr. 185. füzet. Két házaspár. Vígjáték há­rom felvonásban. Picard után francziából ford. Csiky Gergely. Fűzve 20 kr. 186 füzet. Dugonics András. Kún László. Szomorú történet négy szakaszban, mely (1794 ben) a magyar játékszínre al­kalmaztatott. Második kiadás. Bevezetéssel dr. Heinrich Gusztávtól. Fü/ve 40 kr. 187. füzet. Turgenyev Szergéjevics Iván. Egy vadász iratai. Oroszból fordította Cső­­pey László. Fűzve 1 frt 20 kr. 188. füzet.. Thenriet A. Aurélia néni. Regény. Franoziából fordította P. L. Fűzve 60 kr. „Az egyszerű s kettős könyvvitel* Novák Sándor. Ára 1 60 kr. „Délcsillaga.“ A gyémántok hazája Verne Gy. regény, ford. György Aladár. Ára 1 60 kr. »Forster Dóra* regény, angolból 24 képpel. Ára 2 frt. „Házassági elválás joga Magyarorszá­gon és Erdély ben“. Szteszlo Kornél. Ára 2.40 kr „A B Ígyóg yászat tankönyve* orvos növ. és gyak. orvosok számára Dr. Purjesz Zsigmond. Ára 2 40 kr. „Nem ismerem a múlt történetét“ Be­­niczky Bajza Lenke. Regény. Ára 1 20 kr. „Leányaink és fiaink“ tanulmány, a családi életből. Legouvó Ernő, ford. Feleki József. Ára 2 frt. „Angol és magyar beszélgetések kézi­könyve“ Bizonyfy Ferencztöi ára 1 frt 60 kr. „Pályavezető fiatal lányok számára“ Jósika Júlia, átdolgozta Beniczky Irma. Ara 2 frt. „Bartók Lajos.“ „Kárpáti emlékek.“ Költemények Spanyi Béla rajzaival. Ára fűzve 2 írt, diszkötésben 3 frt. Táborszky és Parscb kiadásában meg­jelent „Vindobona* iuduló kedvelt dara­bokból, összeállítotté Hayek Ignácz karnagy. Ára 60 kr. „Főrendiházunk Reformjához“ gróf Kreith Belátói. Összesen 7 fejezetben kiadja a Pallas részvénytársaság nyomdája. Ára ? * A „Vasárnapi Újság“ márcz. 29-iki száma a kö­vetkező tartalommal relent meg : József fúherczeg csa­ládja körében. Jókai Mórtól. — Tavaszi menydörgés. (Költemény.) Lévai Józseftől. — Utazás ismeretlen állo­más felé. 1849. April 23-tól májas 5-ig. 9. Veszprémmel szemben. 10. A bakonyban. 11. Az első hét vége. — A legújabb bonyodalmak színhelye. — Homokból font kötelek. Angol regény. Irta Francillon RE. — A gó­lya. — A legnagyobb csillagvizsgáló intézet. — Egy­veleg. — A csendes óczeán szigeteiről. — Az első ma­gyar iparkiállitás. - A kerkabani csata. — Irodalom és művészet. — Közintézetek és egyletek. — Egyház és iskola. — Mi aj ság 1 — Halálozások. — Sakkjáték. — Szerkesztői mondani való. — Heti naptár. — Képek : József föherczeg Mária Dorothea és Margit fóherczegnök­­kcl. József föherczeg és Klotild főherczegnö. — József föherczeg gyermekei (3 képcsoportozat.) — A kerkabani csata. — A csendes oczeán szigetéről. (3 kép.) — Elő­fizetési ára negyedévre 2 fit, a „Politikai Újdonságok­kal együtt 3 frt. — Ugyancsak a Franklin-Társulat ki­­adóhivatalában [Budapest, egyetem-nteza 4. sz.] megren­delhető a „Képes Néplap“ legolcsóbb njság a magyar nép számára, fél évre 1 forint. A „Jogtudományi Közlöny“ márczins 27-diki (13-ik, száma a következő tartalommal jelent meg : A BTK. 335. §-a és a 45. számú döntvény. Dr. Kéii Miklóstól és dr. Barna Ignácz budapesti keresk. akadémia tanártól. — Törvénykezési Szemlr : Gácsfalvi avagy pócsfalvi ? Káplány Géza erzsébetvárosi kir. tör­vényszéki bírótól. — Vegyes házassági jogunk Dr. Daempí Sándor pécsi ügyvédtől. — Különfélék. — Nyilatkozat. Dr. Dell’ Adami Rezső budapesti ügyvéd* töl. — Melléklet : Curiai Határozatok. — A budapesti ügyvédi kamara évi jelentése. A „Jogtudományi Közlöny“ előfizetési ára félévre 6 frt, negyedére 3 frt. KÖZGAZDASÁG, Titkári jelentés az erdélyi gazd. egylet 1884 dik évi működé­séről. (A márczius 29-én tartott közgyűlésen felolvasta Ga­­mauf Vilmos. Tisztelt közgyűlés ! Erdélyi gazdasági egyletünk múlt évi működéséről van szerencsém igazgató vá­lasztmányunk nevében a következő tiszte lett' ljes jelentést tenni : tartottunk 1884- ben 1 közgyűlést (spril 6 án) és 12 választ­mányi ülést, mely 234 határozatot hozott. A titkári iroda ügyforgalma a kővetkező volt: beadványi jegyzőkönyvre jött 2013 szám. köz+elki utalvány volt 111 szám. időjelző távirat és jelentés 680 szám. állatkiállitási bejelentés 270 szára. összesen : 3074 szám. Azonkívül a titkár, mint a 1885 ik or­szágos kiállítás Kolozsvár kerületi bizottság jegyzője, ennek ügyforgalmát is vezette ; ugyanis 205 ügydarabot látott el, mely mel­let 1078 levelet és 36 csomagot ekszpediált. A titkári hivatal postaköltsége 86 forint 17 krajc/árt tett. Örömmel jelenthetjük a t. közgyűlés­nek, hogy elnökségünknek alkalma nyílt a nemes gtótMikóImre belközép utczai há­zában uj és minden tekintetben alkalmas irodát bérelni; mely csin, tágasság és ked­vező elhelyezés mellett, ugyanazon össze­gért: 300 forintért volt megszerezhet, mint a korábbi helyiség Az uj irodában első vá­lasztmányunkat deczember 9 dilién tartot­tuk m g és ügyvezető alelnökünk kegye­­letes örömének adott kifejezést a felett, hogy a kiállítási tagokat azon teremben üdvözölheti, mely egyletüuk halhatatlan uj­­jáala pit ójának elfogadó és dolgozó szobája volt és kívánta, hogy az egyletet min­denkor a boldogult gróf Mikó Imre haza­fias szelleme vez-sse; köszönetét mondván egyszersmind gróf Pejacsevics Arihurué, gróf Mikó Anna ő nagyságának és teljhatalmú jószágigazgató Tóth Sigmond tagtarsnak, hogy az uj egyleti szállást oly előzékeny készséggel átengedni s czéljainkuak megfe­lelően beosztani szíveskedtek. A szállás há rom éven át, mindenesetre egyletünk ren­delkezésére áll, de kilátásba van helyezve, hogy a tulajdonos grófné azt hosszabb időre is átengedni szives lesz. Miután a kiállítási tárgyak raktáro­zására és elöleges feldolgozására különben si valami füthető helyiséget kellett volna bérelni, a régi irodát e czélra előnyösen használtuk fel; az e czimen felmerült 100 frtuyi költség kiállítási budgetünket fogja terhelni. A halál a múlt évben csak egy tagot ragadott ki sorainkból, de ezt az egyet az egész haza osztatlan gyásza kisérte a sírba, mert hazai nemzet-gazdaságunk hivatott előharezosa, bátor zászló-vivője volt, kit a tudósok köztársasága is az egyáltalán elér­hető legmagasabb polezra helyezett. Tiszte­letbeli tagunk: gróf Lónyai Meny­hért elhunytat fájlaltuk és szomorú köte­lességünknek tariottuk a bánatos özvegy­nek mély és őszinte részvétünk et tolmá­csolni. Alapitó tagjaink a múlt évben nem szaporodtak; miglea uj évdijaso­­kul Bállá Fái, dr. Kein Adolf, Klimes Ká­roly és Mucsi József urakat örömmel, üd­vözöljük; gróf Béldi Ákos, dr. Berde Áron, David Autal, Felszegi Sámuel, Gaól Elek, Hantz pál, Hutfiesz Károly, Szabó Sámuel, Szacsvay Sándor, Szigethy Miklós, Tuba Lajo3 és Vörös Sándor uraknak év díjas kötelezvényeik megújításáért őszinte köszönetét mondunk. Mindezeket számbavéve, élő e g y 1 éti tagjaink száma a következő: tiszteletbeli tag ... 11 alapitó tag .... 154 évdijas tag .... 70 Összesen: 235 A létszám tehát folytonos apadásban van, mit nagyrészt a megyei egyletek ör­vendetes fejlődésének lehet tulajdonítani, hol az illetők többnyire olcsóbb tagdíj mel­lett tán közvetlenebb előnyt várnak. A most alakult kolozsvári gazdasági egylet azon­ban biztosítékot nyújt arra nézve, hogy or­­, szágrészünk magasabb érdekeinek el nem hanyagolásával, a lokális igények előmozdí­tására is befolyásunk lesz. Azou szölöszeti pálya-kérdés, mely al­­elnök báró Jósika Sámuel indítványára és adományából a nagy-enyedi vándor gyűlés­ből lett kitűzve, immár másodszor maradt eredménytelen, a mennyiben a folyó évi márczius 1-ig meghosszabbított határidőig egy pályamunka sem érkezett be Ügy lát­szik, hogy termelőink és szakférfiaink a hazai fajokat nem kisérték azou beható figyelemmel, melyet a külföldről impor­táltakra fordítottak, csakis igy magyaráz­ható azon szerintünk visszás körülmény, hogy a Sauvignonról és Ceibenetről meg­bízható adatokkal bírunk, míg például a kövér, járdoványról semmi alapos éa hozzá­férhető tapasztalattal nem rendelkezünk. Az igazgató választmánynak leend tiszte meg­fontolni azt, vájjon a pályázat harmadszor is kiirasaék, vagy pedig a munka megírásá­val egy arra hivatott szakegyéu külön fel­kérés utján megbizassék ? Egyleti köztelkünk a múlt évben — mint a tagtárs uraknak kiosztott zárszámadás mutatja — 328 forint deficzi­­tet tüntet fel, holott a múlt évben mar 52 forint többletig emelkedtünk. E körülmény, mint reméljük, csak ezen évben fog előfor­dulni s magyarázatát több okban találja. Egyfelől a íakészlet kiegészítésére 114 fo­rintot és a kertészház megerősítésére 206 frtot fordítottunk, a mi, ha már beruházás­nak nem akarjuk tekinteni, mindenesetre oly kiadás, mely több évre lenne elosztandó. Másfelől a szokatlanul korán beálló tél az őszi eladást csakhamar beszüntette, úgy, hogy csemetéink nagy része csak a folyó tavaszon fog elkelni, holott eddig az őszi eladás majd mindig kétszeresét tette ki a tavaszinak, miből egyszersmind az is kitű­nik, hogy a mi termelőink, helyesen vagy nem helyesen, azt itt nem vitatjuk, — az őszi ültetésnek adnak előnyt. Az 1884—49 iki idényre az elárusítható csemeték ára 969 írttal van felvéve; a szokatlanul száraz tél alatt azonban az egerek garázdálkodtak, daczára a több Ízben alkalmazott mérge­zésnek ; de a kár 5%-ot alig fog túlhaladni. Miutáu eddig csemetéink árusítása minden megkülönböztetés nélkül történt és igy a korábban és személyesen jtdentkezö a javát vitte el, mig a távoli és késői ve­vőnek ugyanazon árban a rossza maradt, igazgató-választmányunk elfogadta a ker­tészeti szakosztálynak azon javaslatát, hogy az alma és körte két minőségben árusittas* sék, a I. osztály 60 kr, a Il-ik 30 krárért, mi által a most jelzett viszszasság meg­szüntetve lett. A kiállításon egyleti köztelkünk, vala­mint szőlőnk tervét bemutatni óhajtván, en­nek elkészítése iránt intézkedés történt; a mi reánk nézve maradandó becscsel fog bír­ni, mert ezen telepeinkről ez áltál könnyen áttekinthető törzskönyvet, leltárt fogunk nyerni. A nagy-utezai szőlő termése most is árverésen lett értékesítve, s bár nem ho­zott annyit, mint 1883-ban, de kielégítő eredménnyel folyt le. A roskadó vinczellér ház, mely már-már lakhatatlaná válik, azon kérésre indította a kertészeti szakosztályt, hogy oda uj vinczellérlak építtessék, mert a szőlő folytonos felügyeletét mellőzhetlen­­ni-k tartja. Ügyvezető alelnökünk el is ké­szít tte a terveket és költségvetést,, mely szerint ezen épület 1650 írtba kerülne; oly kiadás, melyet egyletünk a jelen évben, mi­diin a budapesti kiállítás terhei nyomják vállát, semmi szin alatt meg nem bir, mi­nélfogva kérjük a t. közgyűlést, szívesked­jék beleegyezni, hogy az épitkezés a folyó évről miudenesetre elhalasztassék, jövőre nézve pedig ez ügyben uj előterjesztés té­tessék. (Folyt, klív.) FELELŐS SZERKESZTŐ ég KIADÓTULAJDONOS; BAUTU A MIKLÓS.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék