Ellenzék, 1924. március (45. évfolyam, 49-73. szám)

1924-03-27 / 70. szám

Cjuj-Kolozsvár, 45. év, 70. szám e ELLEK7.fi,K Nem módosítják a lakbérleti törvényt az „idegenek" rovására Elvetették a módosító indítványokat. — Kimondották az elemi iskolai reformjavaslat sürgősségét Szakács Andor temetése Amilyen egyszerű és szerény volt az élet®, Olyan Keresetlen cs szegényes volt a temBfése is szegény Szakács Aadoroak, a .kolozsvári Magyar Szin- tíaZ őágy ntóvégzének. Feketére festett cfés^kaB&poía, úthány koszom, (egyi­ket b3kmüs árvói, a másikat az Er­délyi ég BáhaBgi Szinészegyesület küldtek), egyszerű ravatal a házson- gárdi tem&ó csarnokában, az elhunyt pályatársai, barátai és tisztelői s a halotti beszédeken kívül a színházi énekkar búcsúztatója : mindössze ennyi volt a nagyszerű, klasszikus szí­nész temetési szertartása, akit hosszú esztendőkön keresztül annyi forró taps és lelkes ünneplés hívott a ri­valda elé. A tavaszi napfény és a gyászoló közönség őszinte részvéte volt az ideális lelkű, igaz hangú és művészi tudásu aktor temetésének stilszerü kísérője, a hála és emléke­zet azért a komoly és önzetlen kultur- munkáért, amit Szakács Andor szive minden dobbanásával, agyának min­den teremtő erejével, tehetségével és tudásával a magyar szó, a magyar színpadi művészet fejlődése és klasz- sz'rkus nívóra emelése érdekében töré­keny fizikuma és anyagi romlása mel­lett kifejtett... Hétfőn délután négy órakor gyüle­kezett a gyászoló közönség a házson- gásdi temető csarnoka körül. Gyászba- öKüfcütt gyermekein, hozzátartozóin és tisztelőiül kívül nagy számban jelentek meg a temetésen a Magyar Színház művészei is, élükön farrovucs Jenő dr. igazgatóval. A halottas csarnok meg­ható csendjében felhangzottak Vásár­ként Boldizsár református esperes ihletett szavai, aki gyönyörű beszéd­ben méltatta az elhunyt egyéni és művészi érdemeit. Imája után a szín­házi énekkar gyászindulója ejtette meg a sziveket, majd megindult a szomorú menet, a koporsót feltették az üveges gyászkocsira, amelyet a zokogó árvák, a Magyar Szinház tagjai, a sajtó és az irodalom képviselői s a nagyszámú közönség követett. A sírnál, amelyet az egykor ünnepelt drámai művésznő, Kéler Ilona díszes sírja mellett ástak ineg, ismét Vásárhelyi Boldizsár mon­dott megható imát, majd Janovics Jenő dr. búcsúztatta el szívből jövő, kíasz- szikus formába öntött beszéddel a Shakespeare-tragédiák és szalondrá­mák felejthetetlen, ideális alakitóját és korának színjátszó művészetét teljesen megértő, páratlan jellemszineszt. Szakács Andor árván maradt csa­ládja a temetés után a következő .so­rok közlésére kérte fel szerkesztősé­it nket: iMindazoknak, akik édes apánk el­halálozása alkalmából részvétüket tol­mácsolták, ezúton mondunk hálás kö­szönetét. Szakács Andor családja. Zsarolás miatt letartóztatták Ta­bán György volt mármarosszigeti rendőrfőkapitányt. Siget-Mármaros- szigetröl jelenti az £7fe/2zé£ tudósítója: Hetekkel ezelőtt, amikor a gyulafe­hérvári törvényszék egy évi börtönre ítélte Taban Gyöigy mármarosszigeti rendőrkapitányt, Sepsiszentgyörgyöri elkövetett visszaélései miatt, olyan belügyminiszteri rendelkezés érkezett az illetékes hatóságokhoz, amely Ta­bánt a mármarosszigeti rendőrség ve­zetése alól felfüggeszti. Taban ellen* közben Mármarosszigeten is történt feljelentés, melyben a rendőrfőkapi­tányt zsarolással vádolták s ezen az alapon újabb vizsgálat indult meg ellene. A vizsgálat most terhelő ada­tok birtokába jutott, amelyek követ­keztében Grad Demeter, a mármaros­szigeti törvényszék vizsgálóbírója szombaton délelőtt Taban volt rend­őrkapitány előtt kihirdette a letartóz - tatási végzést. f * Aszővetszükségletét fedezze a Gyap- juioar r.-t.-nál (Kossuth L.-u. 24.) Saját gyártmány. Eredeti gyári árak. Bucurcsti--Bukarest. A parlament legutóbbi ülésének két érdekessége volt. A lakbérleti törvényjavaslat ka­marai vitája alatt újabb felszólalások hangzottak el az „idegenek" ellen, akikkel szemben a módosító indítvá­nyok a védőintézkedések kikapcsolá­sát javasolták. Ezeket a módosító in­dítványokat azonban a kamara el-: vetette. A szenátus ülésének eseménye, hogy benyújtották az elemi iskolai oktatás reformjavaslatáról szóló törvényjavas­latokat. A kamara keddi ülése A kamara keddi ülésén folytatták a lakbérleti javaslat vitáját. A negyedik szakasznál az idegen lakók védelmé­nél Jianu rámutat arra, hogy mintegy 2 miliő idegen veszi körül a román népet, akik nagyrészt nem kívánato­sak és valutaüzleteik révén jól élnek az ország kárára. Kéri, hogy a lak­bérleti törvény védelmét csupán azok az idegenek élvezzék, akik a világ­háború kitörése idején már Románia területén éltek. A negyedik szakaszhoz benyújtott összes módosításokat, amelyek az ide­gen nemzetiségű lakókra vonatkoztak, a kamara elvetette. Az 5. szakasznál Rautu indítvá­nyozza, hogy azok a lakók, akiknek jövedelmük több mint 400.000 lej, a törvény védelmét ne élvezzék. Mar- zescu miniszter hozzájárul Rautu in­dítványához, a többieket azonban el­utasítja. A 19. szakasznát Serien ja­vasolja, hogy a sajtószervezteket agjai rrmwrnTiiifihrrwTi fí szerb király njra Pasi- csői bizía meg kabinet- alakítással Belgrádból jelentik: Szombat dél­után Sándor ismét Pasícsnak adott megbízást, hogy koalíciós, alapon ala­kítsa meg kabinetjét. Pasrcs vasárnap ,. értekezletre hívta meg az összes párt­vezéreket, kivéve Radicsékaí és a né­met képviselők klubját. A meghívó­levélben az újonnan alakítandó kor­mány alapjául Pasics a saint-germaini békeszerződést és a vidovdáni alkot­mányt jelölte meg. Olasz flottatüntetés Románia ellen ? Bukaresti tudósítónk azt az értesü­lést szerezte diplomáciai körökből, hogy Mussolini ártesitette a hatalma­kat, hogy több olasz hadihajót, me­lyek. eddig különböző vizeken tartóz­kodtak, a Duna torkolatához küld. Az expedíciót Románia elleni tünte­tésnek tekintik. Tudósítónk fentar- tással közli ezt a hirt, melyet mi is csak a legnagyobb fentartással kö­zölhetünk. A flotta-tüntetés ellentétben állna Mussolini legutóbbi jegyzékével, melyben békésebb húrokat penget és kimagyarázni igyekszik a királyi pár látogatása ügyében Romániához in­tézeti első jegyzékét. se lehessenek evakuálhatok. Marzescu igazságügyminiszter sajnálja, hogy nem járulhat hozzá ehez az indítvány­hoz, amelynek elutasítását kéri. A kamara a lakbérleti javaslatot egész a 26. szakaszig megszavazta. Orleanu felolvassa a házszabályok módosításáról szóló javaslatot, amely szerint módosításokat csak 11 képvi­selő aláírásával lehet benyújtani és az indítványtevő csak 1U percig be­szélhessen. Dán Szever kéri a kormányt, szün­tessék be a katonai hatóságok Bagu­iescu őrnagy üldözését, aki a iascista mozgalomban részt vett. luca kéri a mezőgazdasági tudósi* tők nyugdijának megállapítását és az állami tisztviselők közé való besoro- zását. Erre a kamara 91 milliós hiteljavas­latot szavazott meg a kultusz-, had­ügyi cs pénzügyi tárcák részére. A szenátusban Angelescu miniszter benyújtotta az elemi iskolai oktatás rejormjáról szóló javaslatát és kéri a sürgősség kimon­dását, amihez a szenátus hozzájárul. Lepadatu kultuszminiszter javaslato1 nyújt be, amely felhatalmaz egyes egyházakat városi telkeik eladására. A szenátus tagjai azután a szekciók­ban dolgoztak. A kamara végül kisebb mődositá- sokkul megszavazta a lakbérleii ja­vaslat többi szakaszát is, majd az egész javaslatot 104 szavazattal 1 ellen megszavazták. Szünetelni fognak a konkordátum ügyében a tárgyalások Bucurestiből jelentik: A Lupta ér­tesülése szerint Banu kultuszminiszter elhalasztotta római utazását és a konkoidátum ügyében a tárgyalások egyelőre szüneteim fognak. A metro- polita prímás és az örthodox lelkészi kar ugyanis azt a kívánságát fejezte ki, hogy a konkordátum-ügyet csak az egyház egységesítéséről szóló tör­vény megszavazása után tűzzék napi­rendre. Ehez a kormány hozzájárult. Harding Budapestre érkezik Budapestről jelentik: Harding, mint a magyar kölcsön iránt érdeklődő amerikai pénzcsoport megbízottja, csü­törtökön Budapestre érkezik. Uj díjszabás a Simplon—Orient- Expresszen. Március húszadikától kezdődőleg a Simplon-Orient Expressz személyszállítási diját francia frank­ban a következőképen állapították meg: Bukaresttől Londonig 1236.40, Parisig 916.50, Krajovától Londonig 1199.25, Lyonig 716.75, Párisig 879.35, Temesvárról Párisig 801.300, Turn- Szeverintől Londonig 1183.85, Párisig 861.95 frank. Paulay Erzsit nyugdíjazták. A Nemzeti Szinház Nyugdíjintézete leg­utóbbi ülésén Paulay Erzsit 1924. jú­nius elsejétől bezdődőleg nyugdíjazta. Paulay Erzsi csak a nyugdíjintézettől járó nyugdiját fogja kapni és pedig a legutóbbi határozat értelmében, valo­rizálva. Örökös tagsági cinre megma­rad a művésznőnek, de az ötödik li- zetési osztálynak megfelelő külön örö­kös tagsági nyugdijat nam bapja meg, mert idegen állampolgár felbségfi lett és a magyar törvények nem engedik meg, hogy idegen állatnpolyáv akár kegydijai, akár más ilyen javadalma­zást kaphasson. Nem valószínű, hogy ez a határozat Paulay Erzsit kellemet­lenül fogja érinteni. A níüvésznő ugyanis lovag Cerutti VittorioHoz ment feleségül, aki nehány ev előtt Olasz­ország meghatalmazott minisztere volt Budapesten, most pedig Itália kínai nagykövete. A lovagnak, aki egy nagy­hatalom vezető diplomatája, tsnvüzö háztartása van Kantonban és P'eking- ben. Á követség reprezentatív kiadá­sának számára pedig Olaszország olyan összeget folyósít, hogy enben a büdzsében csak elenyésző csepp <K a pénz, amennyit egy magyar művésznő kap nyugdíj címén. Kőfönben egészen bizonyos, hogy Paulay Erzsi, a még neki járó „varorizatt" segítséget sem veszi lel, hanem valamilyen jótékony- célra utalja vissza. Uj iparvasut. A Monitorul Oíiciat 65-ik száma a kővetkezőket közli : A miniszter- tanács határozata alapján a közlekedés­ügyi miniszter felhatalmazta a Nagyváradi S. A. szénbánya iparvállalatot, hogy a Cordau—Kardó község határában levő ezüstbányától kiinduló, a nagyvárad—be­lényes—vaskói vasútvonalat átvágó, kes- kenyvágányu iparvasutat építsen, amelynek hossza 3950 kilóméter. Az engedélyt a fennálló törvények értelmében 30 évi időre adták meg. Forradalommentes polgári poli­tikát hirdetnek a magyar októbris­ták. Budapestről jelentik: A napok­ban érdekes eseménye volt a magyar- országi politika liberális oldalának, a Ruppert Rezső elnöklete alatt álló oktrobista irányú parlamenti frakció egybeolvadása a régi függetlenségi és 48-as párttal, amelynek a legutóbbi választásokon csak egyetlen képvise­lője került be a magyar nemzetgyű­lésbe. Ez az utóbbi párt, mely vá­lasztóit a Károlyi-féle forradalom bu­kásával teljesen elvesztette, gróf Batthyány Tivadar volt belügyminisz­ter elnöklete alatt állott. A két cso­port egyesülésének politikai pikanté­riája az, hogy Ruppert a fúzió kimon­dására rendezett pártvacsorán kijelen­tette, hogy amig ő lesz az élén az uj alakulatnak, addig minden forradalmi törekvés ki van zárva a párt célkitű­zéséből. Gróf Batthyány Tivadar be­szédében kiemelte, hogy az egyesitett párt a magyar államforma kérdését nyílt kérdésnek tekinti, amelyről nép­szavazásnak kell döntenie. Ezután át­tért a Károlyi-probléma ismertetésére, mellyel kapcsolatban megtagadta a Ká- rolyiékkal való lelki kapcsolatot, amit azzal okadatolt, hogy Károlyi 1918. óta a nemzetközi szociáldemokrácia karjaiba vetette magát, ők pedig a kossuthi politikát akarják követni, különösen a szomszédállamokkal való gazdasági föderáció tekintetében. Be­szélt még P. Ábrahám Dezső, a volt szegedi kormány egykori miniszterel­nöke, aki azt igyekezett bizonyítani, hogy a szegedi kormány — melyet gróf Bethlen István is támogatott — az október 31-iki vívmányok alapján állt. Kolár Károly begedühangversenye. Kolár Károly, az ismert kolozsvári hegedű­művész március 27-én, csütörtökön este 8 órakor a róm. kath. gimnázium díszter­mében tartja hegedühangversenyét Pong- rácz Ádám zongorakisérete mellett a kö­vetkező műsorral: Bach: Sonata VI. 11. Preludioll. Loureé.lII. Gavotte. Glatounow: Concerto. Mozart: Menüett, Goscu: Ga­votte, Paganini: Capric. 14. Sarasaié: „Carmen" fantasie. Kiadó: ELLENZEK R.-T. Felelős szerkesztő: DR. GROIS LÁSZLÓ tőzsde Fázisban a lej 9*75, Zürichben 305 A kolozsvári deviza-piac némileg lanyha. A piac kialakulását nagymér­tékben befolyásolja az a körülmény, hogy a brassói táviróvonal rossz és igy Kolozsvár nem kaphat pontos értesüléseket a bucurestii tőzsde helyzetéről. — Élénk üzleti forgalom mellett délig a következő árfolyamokat jegyezték: Bécs 369—-372, Prága 555—558, Budapest 445—450, London 826—828, Zürich33-25—33-30, Milano 828—830, Páris 10 15—10 20, New-'York 192 50—193. Zürichi nyitás, márc. 26. Berlin 130, Amszterdam 214V8, New- Vork 5793/4, London 2499-50, Páris 3020, Milano 2485, Prága 1682*50, Budapest 85, Belgrád 712-50, Bucuresti 305,Varsó—, Bécs 80‘50. Nyomatott a Concordia-nyomda köríorgógépén Cluj-Kolozsvár, Telefon; 430,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék