Ellenzék, 1924. március (45. évfolyam, 49-73. szám)

1924-03-27 / 70. szám

ELLENZÉK C»'t;-i{<Moz:svv, i). ír, 70. SZINHAZt a^Qj«255^ A Janovics-jubileum. A kolozsvári Magyar Színház nagy ambícióval ké­szül igazgatójának, Janovics Jenőnek harminc éves színészi jubileumára. A kolozsvári ünnepség április 1-én és 2-án lesz. És az ünnepségnek erre a két napjára a magyar társadalmi és kulturális élet előkelőségein kivül a román színház sok vezető egyénisége is bejelentette részvételét. A kolozs­vári ünnepség lezajlása után Erdély más, nagy magyar városai Nagyvárad, Szatmár és Marosvásárhely fogja a Janovics-jubileumot megtartani. Zenekari hangverseny. A magyar ze" nekonzervatorium 27-én, csütörtökön este tartja Ill-ik zenekari hangversenyét a kö­vetkező műsorral : Mendelssohn Hebridák- nyitány. Haydn D-dur koncert (cello-solo nagy zenekari kísérlettel), Schubert h-mol Symphoniája, Fitsenhagen: Daimon-phan- tasia (cello-koncert zenekarral). Betegh Lászlót megopcrálták. Betegh László, a kolozsvári Magyar Színház érdemes és derék íőpénztá- rosa kellemetlen operációnak volt kénytelen alávetni magát. A műtétet, — amely kitünően sikerült — a Vörös Kereszt kórházban hajtotta végre Steiner professzor. Betegh László már jobban van és néhány nap múlva újra megjelenhet a színházban, ahol bizonyosan türelmetlenkedve várják már a színészek. Ezúttal azonban nemcsak az ákontó ügyében. Eszterházy Anny nővére a buda­pesti Renaissance Színházban. Bu­dapestről jelentik: Eszterházy Lászió volt kolozsvári polgármester-helyettes kisebbik leányát, Eszterházy Ilonát, aki a sziniakadémiát most végezte, a Renaissance Színház tagjai sorába szerződtette. Eltemették Fenyvesi Emilt. Buda­pesti tudósítónk írja: Fenyvesi Emilt, a budapesti Vígszínház kiváló művé­szét, aki az utolsó három évtizedben a magyar színpadi kultúra egyik leg­jelesebb művésze, egyben a közvetlen emberábrázolás legragyogóbb talen­tuma volt, szombaton kisérték óriási részvét mellett utolsó útjára, a budai Farkasréti-temetőbe. A tökéletes szí­nészt, kineK jellemábrázoló ereje ép , úgy, mint mesterségébe vitt nobilis egyénisége valósággal összeforrott a magyar színjátszás fejlődésével és emelkedésével, súlyos gégebaja vitte a halálba. Akut betegsége, melyhez Korányi professzor mellékvese-gyulla­dást konstatált, a halál előtti napon, már hetek óta elválasztotta a szín­padtól, melyen utolsó alakítása Szo- mori Dezső, „Szabóky Zsigmond Ra­fael" cimii darabjának címszerepe volt. Fenyvesi Emil 48 esztendeig volt magyar színész. 1859-ben született, Kassán járta középiskoláit, majd Pestre ment, ahol Pálmay Ilkával és Bárkány Máriával együtt jelentkezett a sziniakadémiára, ahol azonban fel­vételi vizsgájuk rosszul ütött ki mind­hármukra s kimondották rájuk a ret­tentő szentenciát: tehetségtelenek. Bárkány Máriából, ki gyönyörű kar­riert futott be, Németország legelső drámai színésze lett, inig Pálmay Ilka és Fenyvesi Emil, ki elment vi­dékre kóristának, ahol három évig nyomorgott és koplalt, hogy felvere- kedje magát Rómeó, Hamlet, Sylock, Lucifer és Mefisztó alakításáig, a bu­dapesti Nemzeti Színháznak legna­gyobb színésze lett. Azok közül való volt, aki rabszolgája és apostola volt a színpadnak s egyetlen művészi célja volt, hogy élővé tegye az író megálmodott figuráját. A nagymüvész temetésén a magyar főváros szinejava parádés szereposztásban fog igen gondos előkészületek ,után szinrekerülni a Hoff­mann meséi. ■ i KÉT! M0SO3 Hegyőr Színház jelent meg. Beöthy László, Jób Dá­niel és Góth Sándor mondottak a sírnál megható búcsúbeszédeket. Aeschylos tragédiája szabad ég alatt. Érdekes előadás lesz május első felében a bécsi Burg kertjében: kiváló művészek közreműködésével eljátszák Aeschylos antik tragédiáját, A perzsák- at szabad ég alatí, e célra épített színpadon. Az előadásnak, amelyet Kinszky Rudolf rendez, két­száz szereplője lesz. A színházi iroda közleményei: * A Zöld istennő. Egy misztikus, ideg- feszitö, izgalmas amerikai drámának, a Zöld istennő-nek előkészületei foglalkoz­tatják most a színház drámai személyzetét. A Zöld istennő New-Yorkban diadalmasan halad a 2000-eaik előadása-felé. London­ban a múlt év szeptemberében mutatták be olyan sikerrel, hogy előreláthatólag évekig fogják egyfolytában adni. A Zöld istennő legelső magyar nyelvű előadasa itt lesz Kolozsvárott s Budapesten is csak Kolozsvár után fog szinrekerülni. * Boccaccio. Az operette-irás egyik klasszikus gyöngye, a Boccaccio lesz a jövő hét műsorának egyik nagy művészi szenzációja. * Vizkereszt, vagy Amit akartok. A Shakespeare-cyklus 17-ik estéje szombaton lesz. A legvidámabb s legragyogóbb Sha- kespeate-vigjátékok egyike fog szinreke­rülni a Janovics Jenő uj scenáriumában, uj szereposztással. Az előadás kivételesen fél 8 órakor kezdődik. * Hoffmann meséi. Óriási az érdek­lődés a csütörtök esti előadás iránt, amikor Csütörtök d. u. 3 órakor: Uferini. (Ifjúsági előadás mérsékelt helyárakkal. So- rozatszám 3J2.) Csütörtök d. u. fél 6 órakor: Uterini. (Ren­des helyárakkal. Sorozatszám 313.) Csütörtök este 8 órakor: Hoffmann meséi. (Uj betanulással. Premiére-bériet- Sorozatszám 314.) Péntek d. u. fél 6 órakor: Uferini. (Ren­des helyárakkal. Sorozatszám 315.) Péntek este fél 9 órakor : Uferini. (Rendes helyárakkal. Sorozatszám 316.) Szombat d. u. fél 3 órakor: Uferini. (Ifjú­sági előadás mérsékelt helyárakkal. Sorozatszám 317.) Szombat d. u. 5 órakor: Uferini. (Rendes helyárakkal. Sorozatszám 318.) Szombat este fél 8 órakor: Vizkereszt, vagy Amit akartok. (A Shakespeare-cyk- Ins 17-ik előadása. Premiére-bérlet. Bevezető előadást tart dr. Janovics Jenő. Sorozatszám 319.) Szombat éjjel 3A11 órakor: Uferini. (Ren­des helyárakkal. Sorozalszám 320.) Vasárnap cl. e. 11 órakor: Uferini. (Olcsó helyárakkal. Sorozatszám 321.) Vasárnap d. u. 3 órakor: Két árva. (Mér­sékelt helyárakkal. Sorozatszám 322.) Vasárnap este 6 órakor: Uferini bucsu- föllépése. Rendes helyárakkal. So- rozatszám 323.) Vasárnap este fél 9 órakor: Sultana. (Bér­letszünetben. Sorozatszám 324.) Hétfő : Sultana. (Bérletszünetben. Sorozat­szám 325.) Vasárnap lesz; az első váloga­tott mérkőzés Kolozsváron Marosvásárhely—Kolozsvár olimpiai tré­ning jelleggel. — A két város válogatott csapata. — Jól szerepelt a Kinizsi Bécs­iben. — UTtí 3TC 0:0. — Magyarországot és Ausztriát nem vették fel a nemzet­közi tennisz-szövetséghe Az oíinípiászra való lázas készülő­désben első helyen Vezet Kolozsvár. Az atléták olimpiai tréningjén kivül a labdarugó csapatok is már erős mun­kában vannak és például az Univer- sitatea, Victoria már teljes formában játszanak. Sajnos, az egyik legjobb játékerőt képviselő csapat, a KAC még mindig kényszer pihenőre van ítélve s igy több olimpiai tréningre számí­tásba jövő játékosát kell nélkülöznie az olimpiai bizottságnak. A csapatok jó formájára való te­kintettel a kolozsvári szövetség a já­tékosok állóképességének növelésére törekszik és ezért már vasárnap meg­rendezi az első válogatott mérkőzést Marosvásárhely reprezentatív csapata­vai — mely^ nagyrészt az ottani CFR—Mures játékosaiból fog állani. A CFR—Mures ma játékerőt tekintve, a legjobb Marosvásárhelyen s mint ismeretes, vasárnap 4:0 arányú győ­zelmet aratott az MTK játékosokkal megerősödött MSE fölött. A vásárhelyi válogatott csapat igy tekintöl vés játékerőt Tog képviselni és például a Szilágyi-Molnár Attila hát­védpár egyike az ország legjobb vé­delmének. A marosvásárhelyi csapat a követ­kező összeállítással fog játszani Ko­lozsváron : Moldovan CFR, Szilágyi MSE— Molnár Attila CFRM, Niculescu CFRM —Illyés CFRM—Zongor MSE, Nurid- san MSE—Bratfelean CFRiyi—Kuha- rek CFRM-Kertész CFRM-Csorna CFRM. A kolozsvári válogatott csapatot véglegesen csak a csütörtöki tréning- mérkőzés után fogják összeállítani és valószínűleg a következő összetételű lesz: Lázár, Krieshoffer—Kinizsi— Fazekas — dr. Hirsch — Jakobi, Ba­rabás—Guga— Giurgiu — Bonciocat— Cipcigean. Értesülésünk szerint a szakosztály tegnap úgy döntött, hogy a KAC játékosait is meghívja a tré­ningmérkőzésre. A mérkőzés érdekességet növelni fogja az a körülmény, hogy már ezen figyelemmel fogják kisérni az országos csapatba számításba jövő játékosokat, ami teljes erőkifejtésre fogja sarkalni a jelölteket. A Kinizsi sikere Bécsben. Min1 már jelentettük, a Kinizsi, Románia bajnokcsapata a bécsi Siovan 25 éves jubileuma alkalmából rendezett kör­mérkőzésekre meghívást kapott. A Kinizsi bécsi útját egyes körök meg­akarták akadályozni, azonban Bucu- resti engedelmével pénteken reggel Temesvárról mégis elindult. A csapa­tot a szövetség részéről Vlad Victor elnök, Ormay Ottó sportigazgató és Szeles Lajos intéző kísérték el. A bajnokcsapat pénteken délután Buda­pestet is érintette, ahol Vlad. szövet­ségi elnök a csapat fogadására meg­jelent MLSZ vezetőemberekkel a ro­mán—magyar mérkőzés megvalósí­tása ügyében tárgyalt a tartózkodás rövid idejében. Ezután a csapat a 3 órás gyorssal Bécsbe utazott, ahol szombaton a sorsolás szerint első el­lenfele a brünni Zidenice volt. A Ki­nizsi 10:2 (4:1) arányban vereséget szenvedett. Felállítása a következő volt: Ritter, Vogel—Rech, Fenyvesi- Hütter—Röszler, Tánzer—Frech I.- Neufeld—Zelenka—Frech II. A csapat tehát négy tartalékkal játszott. A mérkőzés szakadó esőben rendkívül sáros és mély talajon folyi le, melyen a csehek játéka jobbár érvényesült és könnyen győztek z kifulladt és fáradt csapat felett. A Kinizsi góljait TSnzer és Jelenka lőt­ték. A mérkőzés után a Siovan 3:; (3:1) arányban győzte le a belgrád Jugoszláviát. Vasárnap a Kinizsi má. jobb talajon és jobb taktikával játszv; igen szép eredményt ért el, amennyi­ben a Slovannal 1: 0 félidő után 2: < arányban eldöntetlenül végzett. Gól­jait Tánzer és Neufeld rúgták. A Zidnice—Jugoszlávia mérkőzés 3:i (2: 2) eredményű volt. A bécsi lapot a Kinizsiről Írva azt állapítják meg hogy klasszisa a bécsi másodosztályt csapatokénak felel meg és tartalékok­kal bemutatott játékukból hiányzik i tervszerűség és az erély. Egyébkén dicsérik fegyelmezettségét és lelkes játékát. Elsőrangú klasszisu játékos­nak csak Tánzert tartják, kívüle Vo- gellel és Ritterrel vannak megelé gedve. A Kinizsi 27-én a Floridsdorf fal, 29-én pedig a Wiener Neustadtei SC-bal mérkőzik, 30-án pedig Grác- bán játszik a GAK csapata ellen. Legújabb Budapest. UTE—BTC 0:0. A vasárnapról elmaradt bajnoki mérkő­zést tegnap délután játszotta le a kéi csapat. Az első félidő egyenlő erők küzdelmét mutatta, a másodikban a2 UTE -fölénybe kerül s a védelembe visszavonuló BTC-nek sikerül a mér­kőzést eldöntetlenné tenni, főleg Pal- csek kapus jó védésével. A bajnokság állása: MTK 36, UTE 27, FTC 27, BTC 24 pont, mig a többi helyezések változatlanok. A párisi nemzetközi tennisz-szö- vetség elutasította Magyarország és Ausztria ujrafelvételi kérését a nem­zetközi szövetségbe s igy a két állam versenyzői nem indulhatnak a Davis- kupa küzdelmeiben. A franciák eljá­rása nagy visszatetszést keltett. MVWWWWWWVWWWWWtoll Bárc. 27. Bendiner Nándor zongoraművész filhar­monikus hangversenye. *. 5 J s * • % Sierda d. u. fél 6 órakor Uferini. Csütörtök d. u. 3 órakor Uferini. D. u. fél 6 órakor Ufe­rini. Péltek d. u. lél 6 órakor Ufe­rini. Este fél 9 órakor Uferini. Szombat: D. u. fél 3 órakor Ufe­rini. (Ifjúsági előadás. Mérsékelt helyárakkal. D. u. 5 órakor Uferini. Rendes helyárakkal. ■m. | pl | f II mindennemű régiséget, bútort, poreellánt, ezüstöt és szőnyeget. Hívásra házhoz megyek. Tekintse meg rak­0 ZOmSnVDB OSlOÖoOOSC Vótelk®nyszer nélkül ÚEISZ 3ÁKHB reskedés, &Jlfc.UHIB%«lljMtl VIIUyUU^H CLUJ, Strada Memorandului (volt Unió) és Strada Sa­muil Micu (volt Rózsa-utca) sarok ház Rad« 1033

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék