Ellenzék, 1927. március (48. évfolyam, 47-71. szám)

1927-03-06 / 51. szám

8. oldal. ELLENZÉK 48. év, 51. s*4*s * leziillöít HochefouEPUld gráfsí halételt íalálíoh msg a csend­ül az országút sarában Kolozsvár. (Az Ellenzék tudósit ójá­tól.) Budapestről érkezik a tudósítás. Hogy az ausztriai-magyar határon, Szentgothárd közelében gyanús kül­sejű, züllött arcú fiatalembert találtak az országúton. Arca, keze sáros volt, rövid, szürke zubbonyát magára ve­tette s úgy aludt kalap nélkül egyik határkő mellett. A csendőrök feléb­resztették, de alig tudott beszélni, mert a hajnali hideg egészen ntegder- mesztette. Bekísérték a csendőrőrs- parancsnokságra, ahol tört magyarság­gal. beszédébe német szavakat keverve elmondta, hogy budapesti illetőségű, Ausztriában járt üzleti ügyben, de ott teijesen tönkrement s most gyalog hazafelé igyekszik. A csendőrök átkutatták zsebeit, ame­lyekből a legkülönbözőbb írások és igazolványok kerültek elő. Az ócska, kopott bőrtárcában egymás mellett toglalt helyet a finom elefántcsont pa­pírra nyomtatott grófi névjegy és a gráci börtönigazgatóság elbocsátó iga­zolványa, amely arról tanúskodott, hogy Keíler Gusztáv 14 havi börtön­büntetését tavaly februárban kitöltötte. A bűnügyi nyilvántartóból előkerült aztán a budapesti büntetőtörvényszék körözőlevele, amelyet gróf de la Ro- chefoucauld Gusztáv ellen bocsátott ki 1922 őszén. A csendőrség tehát fel­kísértette a züllött fiatalembert Buda­pestre, ahol a Markó-utcai ügyészségi fogházba zárták. A vizsgálóbíró meg­állapította. hogy az állítólagos gróf több előkelő földbirtokost és Céget károsított meg, kiviteli és behozatali engedélyek meg­szerzését ígérte nekik, előlege­ket vett fel, majd továbbállt. Azt is megállapították, hogy csak­ugyan francia grój és igazi neve RochefoucauldUusztáv, ezenkívül azon­ban szélhámoskodásai alatt minden­féle más nevét használt és a Kcller Gusztáv név csak egyike volt azok­nak, amelyekkel személyazonosságát leplezte. Amikor Budapestre került, előkelő életet élt. Szülei Bécsben él­tek, vagyont azonban nem hagytak gyermekükre. A háború előtt Roche- loucauld Gusztáv megszerezte a ma­gyar állampolgárságot csa háborúban, mint tengerésztiszt szerepelt. A budapesti vizsgálóbíró még nem tudta teljesen fölfedni Rochefoucauld bünlajstromát. A közelmúltban elkö­vetett szélhámosságokról a vizsgáló­bírónak semmi adata nincsen kéznél. Viszont a lezüllött iiatalcmber a valla­tásnál összevissza beszél, úgy, hogy beszédén eligazodni nem lehet. Na­gyon valószínű, hogy szélhámos sá- gainak utolsó tere Romániában, ne­vezetesen pedig Temesvárt volt. Az Ellenzék pár hónappal ezelőtt irt ar­ról, hogy egy Rochefoucauld nevű gr ól biztosilási ügynökséget alapí­tott, jómódú Temesvár-környékí pa­rasztemberektől, kauciá címén nagyobb össze­geket veti föl, a pénzt elsikkasztotta és amikor a nyomozás ellene megindult, eltűnt a Bánságból. Temesvárt házasságszé- delgéseket is elkövetett. A budapesti jelentés alapján következtetünk arra, hogy Rocheíoucauld amikor látta, hogy bajban van, valószínűleg jugo- szíáviába ment át és onnan Ausztrián keresztül igyekezett Budapestre. Egy­előre a budapesti vizsgáióbíró csak a kiviteli engedélyek ügyében elköve­tett csalások miatt emelt vádat. Ér­tesítette azonban Közép-Európa többi hatóságait is a gróf letartóztatásáról, hogy ennek alapján teljes fényt deríthessen Rocheíoucauld Gusztáv múltjára. Hirdetése a legelőnyösebb, ha az Ellenzőkben hirdet. Nagy változások a városi villamosüzem és vízmüvek vezetésében Negyedmilliós elszámolási zavarok — Suceava mérnök a vízmüvek élén KOLOZSVÁR. (Az Ellenzék tudósitójától.) Tegnap délután a várost in- terimare bizottság nagyfonlosságu tanácsülést tartott. Osvada primőr leg­utóbbi ellenőrző szemléje alkalmával a villamosüzemnél megállapította, hogy a számosztály rendetlenül működik, a raktárkezelés pedig hibás. Erről jelen­tést tett a tanácsülésen, amely elhatározta, hogy Rusu föszámvevöt küldi ki, hogy a villamosiizem ügykezelésében rendet teremtsen. Tegnapi ülésen tár­gyalták Sava vízvezetéki igazgató és Meisler Josif fömechanikus lemondását is. A lemondásokat egyhangúlag elfogadták és a vizsgálat további folytatását rendelték el. Az eddigi megállapítás szerint mintegy negyedmillió lejt kitevő összeg' elszámolása körül mutatkoznak differenciák, amire vonatkozólag Savu anyagi felelősségét mnndották ki Ugyanekkor elhatározták, hogy a vízmüvek élére Suceava mérnököt állítják, aki azonban egy ideig még a villamosüzemet is vezetni fogja és erre az időre a vízmüveknél Sebestyén József mérnök fogja helyettesíteni. A forda) földgáz részvenufársaság ellen a szenátusban éles interpelláció hangzott el - az Ellenzék tlhhel nyomán A polgárság résiére nincs láidgái. emelik az árakál es o hideg miatt a lakosság heleg Kolozsvár. (Az Ellenzék tudósitójától) Napokkal ezelőtt az Ellenzék hasáb­jain nagy feltünéstkeltő cikket irtunk arról, hogy a Kolozsvár tőszomszéd­ságában lévő Tordán csaknem nyolc­ezer ember betegedett meg spanyol- járványban, az összes iskolákat be kellett zárni, többen meghaltak és mindennek az oka az, hogy a Föld­gáz Rt. cseppet sem altruista politi­kája következtében a városi polgár­ság elől elvonja a gázt és azt csak a gyárak rendelkezésére bocsátja. Cikkünknek Bukarestben is vissz­hangja támadt, mert amint bukaresti munkatársunk jelenti, legutóbb Ioan Muresan tordaaranyosme- gyei szenátor a Földgáz Rt. el­len éles, de indokolt támadást intézett. Muresan szenátor az öregek parla­mentjében elmondotta, hogy Tordán a földgázcsöveket már évek óta nem ja­vítják, az árakat folyton emelik és ugyanakkor a lakosság fűtés nélkül didereg a házában. A földgáz rész­vénytársaság bűne, hogy a kis város­kában csaknem nyolcezer ember bete­gedett meg és az egész városka úgy fest, mint egy lázas bete­gekkel telített kórház. Felhívja a kormány figyelmét, hogy ne engedje tovább a lakosság kiszipolyo­zását és erélyes intézkedésekkel has­son oda, hogy a tordai polgárok pén­zükért legalább megfelelő gázhoz'jus­sanak. Bukaresti munkatársunk az interpel­lációval kapcsolatosan íelkereste Ioan Muresan szenátort, aki az Ellenzék számára az alábbi érdekes dolgokat mondotta: — A földgáz részvénytársaság még 1917-ben alakult meg. Akkor a rész­vénytársaságnak magyar és német jel­lege és érdekeltsége volt. Amíg ez a társaság irányította a földgáz ügyeit, minden a legnagyobb rendben haladt. A gáz nem került sokba és az egész országban Ilire volt annak a gáz­böségnek, ami boldoggá fette Tordál Épen ezért egyre-másra alakultak a gyárak, amik megszüntették a szociális nyomort, nagyszerű munkaalkalomhoz juttatták a polgárságot és örvendetes fejlődésnek indították az egész várost. — 1925-ben azután a liberális kor­mány, mint mindent, úgy a földgáz részvénytársaságot is nacionalizálta — mondotta tovább Muresan szená­tor. — Ettől az időtől fogva a tordai polgárság érdekei háttérbe szorultak, az ujvezetöség az üzem jókarban tar­tására semmi gondot nem fordítóit, javításokat nem eszközölt, aminek az­tán az a következménye, hogy a pol­gári háztartások nem kapnak ele­gendő földgázt. Ujtorda pedig csak­nem teljesen kikapcsolódott a íöldgáz használatából. A csövek, amelyeket sohasem javí­tottak, folyton bedugulnak, állandó az üzemzavar s ezért érthető, ha az utóbbi nagy hidegek alatt csaknem az egész város lakossága megbetegedett. Ehhez járul — mondotta Muresan szenátor, — hogy a mai vezetőség arra kény­szeríti Torda lakosságát, hogy az összes gázfelszerelési esz­közöket csak a társaságtól vá­sárolja. — A baj azonban az, hogy a rész­vénytársaság íclszerelési eszközei rosszak, használhatatlanok és amellett drágák és ha a lakos­ság más helyen akar vásárolni, ahol olcsóbb és jobb árut kap, akkora részvénytársaság a gázt egyszerűen kikapcsolja. Eddig tart a nyilatkozat, amely az Ellenzék cikksorozatát mindenben iga­zolja. Recdelsssmél ne mulassza el arra hivatkozni, hogy a hirde­tést az Ellenzék-ben olvasta TŐZSBE Párásban a lej 15*30, Zürichben 310*— Kolozsvári devizapiac. Lényegileg változatlan árfolyamok, főleg a teljes üzlettelenség folytán. Délig a következő áriolyamokat jegyezték: Bécs 24*-----24*25, Prága 506—510, Zürich 33*-----33*15 New-York 17 0*50—171*50, London 832—836, Milano 750—760, Páris 670—680, Buda­pest 29*90—30*10, Berlin 40*70—40*85. Zürichi nyitás márc. 4. Berlin 123*25, Amsterdam 20815—, Newyork 520 —, London 2522*75, Páris 2033*25, Milano 22*80, Prága 1540*—, Buda­pest 9090, Belgrád 913*50, Bukarest 310*—, Varsó 5805, Becs 73*25. Bukaresti déli zárlat március 4. (Rador jelentése.) Páris 676*— Berlin 40*80. London 835*—, Newyork 172*—, Milano 757, Zürich 3315, Prága 511, Budapest 30., Bécs 24*25 Halálozások. Részvéttel értesülünk, hogy Budapesten a napokban hosszas szenvedés után 13 éves korában el­hunyt ifj. Losonci báró Bánffy Zoitan, di. losonci báró Bánffy Zoltán és neje Odescalchi Anna hercegnő kis fiacs­kája. A tragikus haláleset mély gyászba boritolta a losonci báró Bánífy-család magyarországi és erdélyi ágai!. — Ugyancsak Budapesten 40 éves korá­ban halt meg Csiky Imre fényképész, egy régi kolozsvári polgári család sarja. Az elhunyt Csiky fia volt Kolozsvár régi tőzsde és regalebérlőjének, a köz­ismert Csiky bácsinak. Csiky Imre mintegy huszonöt évvel ezelőtt költö­zött el Kolozsvárról s a nagyképzett- ségü fiatalembert a pesti szakmai kö­rök nagy szeretettel fogadták s rövi­desen egyik legelsőrendübb művészi fotószalon tulajdonosa lett. Szimlónikuf-est a Theológián. A Ko­lozsvári Magyar Zenekonzervatórium f. hó lü-én (csütörtökön) este 9 órakor nagy­szabású szimfónikus hangversenyt tart, melyen • konzervatórium fiiharmonikus zenekara, kiegészítve a Magyar Színház fúvósaival, előadja Beethoven 1., Il-ik és lll-ik szimfóniáját. A mérsékelt helyárak lehetővé teszik a zenekedvelőknek, hogy ezen a Beethoven emlékének szentelt ün­nepélyen teljes számban résztvegyenek. felelős szerkesztő: DB. SQE0D1 ANSliS Kiadó ELLENZÉK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Újdonság! Újdonság! A rádiOamatcnr neiftiHöz- hctctlen KéziKönyve! Most jelent megt Molnár: Ggahorlaü rádíóftönp A készülékek és tartozékok, a (elszerelés, kezelés és az újítások ismertetése. A Molnár*. Rádiótelefon cimü köny­vének kiegészítő guahoriati rísre. Variálnia. Milyen készüléket vegyünk? Rádióvevöberendezések felszerelésére vo­natkozó tudnivalók, az elektroncső, az áramforrások, a telefonhallgató és a (láng­szóró, a rádiókészülékek felszerelése és hangolás, az elektromos rezgőkör, ható­sági rendeletek, rádiórendeletek, stb. stb. Ara 264 lej Kapható ai rilenléh ftÓftfJkOSi­láiuaban, Cluj, Strada Universitajii H, videiti megrendel asehef az ár és 15 lej portó előzetes beküldése mellett vagy utánvétlel ulánvéli porló kiszámítá­sával áronnál tnlÉzOnh. Nyomatolt a Concordia-nyomda körforgógépén Cluj—Kolozsvár. Telelőn: 109 és 204 : Hflgpta! j < | Megérkeztek az idény legszebb » líolapujticüsópi, 1 | melyek leltünő olcsó árakon óriási | ' ‘ i választékban kaphatók < | iiSzeSső RőzsiHoi! I kalapüzletében, ] CluJ, Calea Regele Férd. ' ! (Wesselényi M.-utea) 14. , 1 ♦ íj Figyelmes kiszolgálási Átalaki- || tások pontosan és olcsón esz- ]; közöltéinek! &

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék