Ellenzék, 1929. október (50. évfolyam, 223-249. szám)

1929-10-28 / 247. szám

ELLENZÉK 8. oldal. 50s 347, -.tűm, шик Mi fog történni 1930-ban? A jóslatok sokszor félelmesen beválnak Mme. Thébes annak idején megjósolta a világháborút és a spanyoljárványt. Egy orosz cigányasszony megjósolta a cárnak a bolsevizmust. Valami halvány alapunk le­het tehát az örvendezésre abból az alka­lomból, hogy Lee Róbert, az ismert ame­rikai asztrológus, a „tudományos-jós“ igen örvendetes eseményeket jövendői 1930-ra. Lee azt jósolja, hogy a következő esz­tendő a roppant jelentőségű, technikai ta­lálmányok éve lesz. A civilizáció hatalmas lépést fog tenni előre, amit különösen an­gol és amerikai tudósok fáradozásának le­het köszönni. Meg fogják találni azt a fém- anyagol, amelyből könnyebb és mégis na­gyobb akcióképességü motorok szerkeszt­hetők. Ezzel természetesen megoldódik az ideális biztonságú repülőgép problémája. Ezek az uj tipusu repülőgépek tökéletesen föltárják a sarki területek eddig ismeretlen részét is. Az év közepe táján nagy repülő- expedició elképzelhetetlen értékű természeti kincstömegre fog bukkanni a Déli-sarkon, Egy amerikai mérnök napmotorja a nap energiaforrásainak teljes kihasználását fogja lehetővé tenni. Meglesz jövőre a rák szé­ruma es a tüdővész széruma is. Két fran­cia professzor pedig egészen közel fog jutni az élei és az ifjúság meghosszabbításának problémájához. Kémet kémikusok ki jogják találni a mü-hust, a papír követ. A tenger vizének áramlásai óriási motorokat fognak hajtani. Végül kormányozható lesz elek­tromos behatásokkal az időjárás is. Természetes, hogy ez a sok pompás ta­lálmány paradicsommá fogja varázsolni a földet. Az emberi társadalom sok problé- mája közül pedig a szocializmus már a kö­zel jövőben el fogja veszíteni a jelentősé­gét. Nem lesz fontos a szocializmus, mert a technika fejlődésének következtében az anyagi javak akkora bősége fogja elárasz­tani a földet, hogy önmaguktól szűnnek meg mindazok a bajok és igazságtalansá­gok, amelyeknek kiküszöbölése a szociáliz- mus programja volt. íme ilyen gyönyörű dolgokat jósol Lee mester már a legközelebbi esztendőre. Higy- jünk neki, mint ahogy a gyermek hisz édesanyja ringató térdén a tündérmesének. Hátha igazat mond a jeles asztrológus, a világon minden megtörténhet. De nem ta­nácsoljuk senkinek, hogy arra a remény­ségre építse föl jövendő éleiét, hogy — félre gond, félre bánat, 1930-ban föl foyják ta­lálni a napmotort, a mühust és az ujtipusu repülőgépek annyi aranyat fognak hordani a Déli-sark hómezőiről, hogy mindenkinek iog jutni belőle legalább egy emberfejnaqy- ságu göröngy. Szanatórium it $e­(ffpSWJRlH* str. Mihai Viíeazul. Ujo- *5»“«»1 • ч nan épített legmodernebb maganklinika. Elsőrangú sebészet és Roní- genkezelés. Üdülők részére nagy park. i—III. osztály. Kéi’jen díjtalan prospektust. Э lámpás KERETVEVÖK ANOPKÉSZÖLÉKEK Gramophon hangdobozok HANGSZÓRÓ DOBOZOK Vezérképviselet: ING. V. VÉRTES, ARAD Eérje legújabb képes árjegy2ékünket! Olaszország tegnap ünnepelte a fascista kormányzás évfordulóját. Rómából jelen­tik: Egész Olaszország megünnepelte ma a fascisták Rómába vonulásának a Marcia su Roma-nak évfordulóját. A fővárosban a milícia diszmenetben vonult el Mussolini miniszterelnök előtt, aki ezután beszédet intézett hozzájuk. Hat francia rendőrt letartóztattak, mert baksist fogadtak el. Parisból jelentik, hogy a rendőrség ott őrizetbe vett harminc ju­goszláviai származású munkást, akiknek útlevelét nem találták rendben. Az üggyel kapcsolatban letartóztattak hat rendőrségi tisztviselőt is, mert az a gyanú merült fel ellenük, hogy pénzt fogadtak el a munká­soktól, francia területen való tartózkodá­suk meghosszabitása fejében. MEGHAGYJÁK A HADIROKKANTAID ÉS ÁRVÁK VASÚTI KEDVEZMÉNYÉT. Buka­restből jelentik: Lugosanu miniszterelnökségi államtitkár tegnap órák hosszat tárgyalt a rokkantaknak azzal a küldöttségével, ame­lyet a hétfői tüntető felvonulás után kért fel a rokkantügyek alapos megbeszélésére. Köz­ben Lugosanu eljárt néhány minisztérium­ban a rokkantak érdekében s a tegnapi meg­beszélésen a következő biztosítékokat nyúj­totta nekik: a vasutigazgatóság fenntartja továbbra is a 75 százalékos kedvezményt a hadirokkantai özvegyek és árvák részére, miután ezt a jogot törvény is biztosítja. A földmivelésügyi minisztérium gondoskodni fog arról, hogy a rokkantak megkapják a nekik járó földterületeket, pillanatnyi se­gélyként pedig kiutal minden rokkantnak, hadiözvegynek és árvának az állami erdő­ségekből 10 négyzetméter tűzifát. A közokta­tásügyi minisztérium megígérte, hogy men­tesíteni fogja a hadiárvákat és rokkanlak gyermekeit az iskolai taxák fizetése alól. A pénzügyminisztérium hitelt fog nyújtani a dohánytőzsdés rokkantaknak, végül a bel­ügyminisztérium körrendeletben tudatja a községi elöljáróságokat, hogy a rokkantakat, özvegyeket és árvákat mentesítsék minden közmunka és községi taxa fizetése alól. * Kolozsvári Hasiparosok Nyersbőrszö- vefhezete raktárát, úgymint irodáit, Cluj, Str. Anton Pan 12. (Kriza-u. 12.) szám alá áthe- ylezte. Az Erdélyi Irodalmi Társaság ismertetni fogja a magyar regény fejlődését. Pénteken este választmányi ülést tartott a Magyar Kaszinó külön termében az Erdélyi Iro­dalmi Társaság. Az ülésen elhatározták, hogy ebben az évben a tavalyi nagysikerű magyar költőismertetések mintájára elő­adás-sorozatban fogják ismertetni a ma­gyar regény fejlődését a legrégibb időktől napjainkig. Az előadás-sorozat végig fog vezetni a magyar regény őskorától Jósikán és Kemény Zsigmondon keresztül Jókaiig és Mikszáthig. Rá fog térni a legújabb idők magyar irodalmára és ismerteti a most divatos és sikert elért magyar irók müveit. Külön ciklust fog képezni az elő­adás-sorozatban az erdélyi magyar iroda­lom, amely bizonyára szintén általános érdeklődést kelt a közönség körében is. Az első előadásokat dr. Kristóf György, Kovács Dezső, dr. Kuncz Aladár, dr. Biró Vencel, dr. Borbély István, Walter Gyula és mások fogják tartani. A Saar-vidéki szakszervezetek is a gyors visszacsatolást kivánják Németországhoz. Berlinből jelentik: A saar-vidéki szabad szakszervezetek főbizottsága mai ülésében foglalkozott a közeljövőben Párisban meg­induló francia-német Saar-tárgyalásokkal. Kívánatosnak mondották ki a közigazgatás német kezekbe történő sürgős visszaadását és a bányáknak porosz és bajor tulajdono­saik birtokába való visszajuttatását. Legelőnyösebben az ELLENZÉK- ben hirdethet» Időjárás. A bécsi obszervatórium me­teorológiai intézetének időjárósprognozisa szerint igen hiivös időjárás várható vál­tozó felhőzettel és helyenként gyenge éj­jeli fagyokkal. Gabonaraktárnak rendezték be az oroszországi templomokat. Moszkvából jelentik: Különös módját találta ki a szovjet-kormány annak, hogy a vallás eltörlésével régóta üresen álló orosz- országi templomokat valami módon hasz­nosítsák. Utasítást adtak ugyanis a gabona- adó beszedését intéző bizottságoknak, hogy az igy begyűjtött gabonát a tem­plomokban raktározzák el és ehhez képest gabonaraktárakká alakítsák át azokat. Angol repülőgép hét utasa kér a Földközi-tengerről segélyt szikratáv­íróval. Milánóból jelentik: Bordigherában egy angol repülőgép segélykérő szikratáv­író jeleit fogták fel, amely a parttól mint­egy háromszáz kilométernyi távolságban a Földközi-tengeren viharban a vizre szál- iám kényszerült. A kiküldött segélyhajók a repülőgépet, amelyen három pilóta és négy utas van, még nem találták meg. * Jámbor István tánciskoláját meg­nyitotta a V. Karolina-tér 2. szám alatt. Folyó hó 23-án tisztviselő és egyetemi hallgató kólón kezdődött. Minden szombat este gyakorló (koszom). Vér-, bőr- és idegbajosok a termé­szetes „Ferenc József1 keserüvizet igen jó eredménnyel használják. Az orvosi tudomány legjelentékenyebb elméi írják, hogy a Ferenc lÓZSef víz hatásával minden tekintetben meg vannak elégedve. A Ferenc Jözsef keserüviz gyógyszer- tárakban, drogériákban és füszerüzletek- ben kapható. Magyar el. iskolák számára előírásos szépirási füzetek jelentek meg e napok­ban Hirsch A. ismert dévai könyvkiadó kiadásában. Ezen füzetek kizárólag ma­gyar tannyelvű iskolák számára készültek és pedig újításként a magyaron kivül ro­mán szöveggel is, vagyis minden gyermek játszi könnyedséggel megtanul belőle egy­szerre magyarul és románul szépen irni. A gyönyörű litografált füzetek a И., III. és ÍV. o. számára jelentek meg és dara­boriként csak 10 lej az ára. Fenti kiadótól kérjen azonnal ingyen mutatványszámo­kat. Kapható az Ellenzék könyvosztályá- ban Cluj-Kolozsvár, Főtér. * A PÁRISI SALON alkalmával néhány cég nagy üzleteket kötött. Különösen Mer- ceaesben bonyolítottak le szép üzleteket. A Mercedes-kocsikat nemcsak francia, de más állambeli vevők is frekventálják és minde- nü t téri hódit. Kiiltur-cstély. Zilahról jelentik: Novem- estélyre kerül Zilah város écssah mfwyff bei- hó 10-ére nagyobbszabásu kultur- estélyre készül Zilah város közönsége. Az estély műsora ugyan még nem nyert vég­leges megállapítást,, de a rendezőség köréből anryi kiszivárgott, hogy a műsor nagyon ni\ós lesz, amelyen olyan illusztris nevek mint báró Wesselényi Árpád, Inczédy- Joksmann Ödön és dr. Paál Árpád is sze­repelnek egy-egy számmal. Az estély iránt mőr is nagy érdeklődés nyilvánul meg mi gyeszerte. * Dr. Berényi bécsi kozmetikai tanul- mángutjáról hazaérkezett. Intézetében or­vos-kozmetikai gyógyításon kivül a modern szépségápolás, hajápolás, alkalmi arcszépi- iés módszerei alkalmazást nyernek. — La­boratóriuma börszépitő, bőrfestő és gyógy­szeres kozmetikumok előállítására beren­dezkedett. Cluj, Juliu Maniu (volt Szent- egjház-u.) 2. ftßgjobb fehérneműt és férfidiuatárut vásárol mindenkor szolid, olcsó árban a HifflBDV cégnél, Plébánia épület. Д bukaresti repülőtéren összeütközött a levegőben hét gép. Bukarestből jelen­tik: Tegnap délelőtt három katonai repülő­gép gyakorlatot végzett a piperai repülő­tér felett. Hirtelen meg kellett volna for­dulatok, de az egyik repülőgép nem tar­totta be a szükséges távolságot és össze­ütközött Fatulescu főhadnagy gépével. Az összeütközés olyan hatalmas erejű volt, mindkét gép azonnal kigyulladt. A robajt messzire el lehetett hallani. A Soseaun nagy közönség volt és többezren voltak szem­tanúi a rémes jelenetnek. A gépek nehány pillanat múlva lángbaborultan lezuhantak a földre. A két pilótának csodálalosképen nem történt semmi baja. Az összeütközés pillanatában mindkettő kiugrott a gépbő, és ejtőernyő segítségével leszálltak a földre ÖSSZEÜTKÖZÉS KIZÁRVA — Na, a mi vasutunkon nem lehe. összeütközés — mondja a kis vicináli kalauza, aki a lapból borzalmas összeüt közés túrét olvassa. — Dehogy nem lehet, mindenhol elő fordulhat. — Nálunk nem, mert nekünk csak eg,, vonatunk van. Betörések. Zilahról jelentik: A zilah. közbiztonság szomorú képét mutatja az » helyzet, hogy egy idő óta megint Bürüb ben fordulnak elő betörések úgy a város belterületein, mint különösen a szőlő he­gyeken. Tegnapelőtt éjjel négy betörés történt az Őrhegy nevű szőlőhegyen. A dr. Mariska Ödön, dr. Szmercsányi Béla. Solymos Károly és dr. Megyessy Géza ezen szőlőhegyen levő pincéiket törték fel a betörők és kisebb mennyiségű bort és különböző tárgyakat emeltek el. A vá­ros közönségét nagyon nyugtalanítja ez az állapot. ÉRTHETŐ FELHÁBORODÁS — És tud-e valami négykezest is ját­szani •? — Hát majom vagyok én? Gazdák és kertészek figyelmébe! A legjobb magyar gazdasági és kertészeti folyóirat, „Növényvédelem és Kertészet“ októberi száma a köve kező tartalommal jelent meg: Talajaciditás. Gyümölcsfák helytelen mélyültetése. A magyar földi­kutya élete. A cserebogár és pajor irtása. Előnyös-e a gyümölcsfák termőre-fordu- lását befolyásolni? A szőlő gyökérpené­széről. Kifagyott szőlőtőkék pótlása. Szán­tóföldi gyümölcstermesztés. Őszi sáfrá­nyok. Kert-tervezés. A szőlő szálvesszőe művelése. Téli alma okszerű és olcsó el­tartása. Citrom és narancsfák kezelése. Gyümölcskertészet. Zöldségkertészet. Sző­lészet. Virágkertészet, stb. Megjelenik ha- vonkint egyszer 40—50 oldalon, szakszerű rajzokkal. Előfizetési ára: negyedévre 100 lej, félévre 200 lej, egész évre 400 lej. Kérésére azonnal küldünk ingyen mutat­ványszámot: Ellenzék könyvosztálya Ko­lozsvár, Piata Unirii(v. Mátyás király-tér). Vi­déki előfizetéseket portömentesen intézünk. Telefon 10. Telefon 10 Príma tűzifát ölben és aprítva, legelőnyösebben azonnal házhoz szállít Fagyapottgyár Rt. KUlkajántói-ut Telefon 10. Telefon 10. Transylvania faiskola és szőlőoltvány telep Aiud—Nagyenyed. — Nagyobb mennyiségű ta- és szölóoltvány legolcsóbb árban beszerezhetők. ÁRJEGYZÉKINGYEN Háziasszonyok! Elsőrendű Szegedi Csontszappan 1 kg.-os rád 28 fej. Kapható kisebb darabokban is! ­Segesnary és Társai Calea Victoriei 10. sz. és Síx-Fesíéküzlet Piata Mihai Viteazul 40. — (Vlad mellett). Jó mosás, nagy megtakarítási

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék