Ellenzék, 1940. május (61. évfolyam, 99-122. szám)

1940-05-22 / 114. szám

ELLBNZÉK 1 9 ‘1 0 m á I ii % 2 2. A nyári férfidivat Mangold Béla Kolos, a férfidivat ismert­­nt'iii diktátora, az idei nyári férfidivat­ról az alábbiakat Írja: Lg\ virágkor esketi és nagy kirakatában, sok gyönyörű csoport kellő közepén, egy­szerű vázában hat szál virág ragadta meg figyelmünket. Három szál kél: spanyol ins és három szád piros J outfit iile. E két élénk szia nagyszerű összhangja az idei in áron a férfiak öltözetén gyakran lesz latható. A brit szintanács a háború idejá­rt frcnch-rend és patriot-blue elnevezés uhut felszínre vetette a kék és piros szint. Divatba hozta még a colonial-brown es a nigger (négerbarna) szilieket is. A kék-piros és a kék-piros-fehér színű nyakkendő Vili. Eduard ízlése után emelkedett a divatosság magaslatára. Az­óta fel-felbukkant néha u divat egén, ez­­idén azonban Londonból indult el konti­nensei útjára. A piros-kék mellett a sok­színű skót és az aprómintás foulard­­selyem nyakkendő lesz az urak nyári kedvence. Az egyszerű, rávarrott galléros ing megtartotta tavalyi formáját és sok fejhosszal vezet majd ezidén is a nyári divat versenyén. A kék, szürke és hal­ványpiros favoritok mellett nagy esélye lesz a nyersselyem és nyersselyemszinü puplin ingnek. Palm-Beachben poncho el­nevezés alatt egyszínű, sávos vagy apró­­mintás úgynevezett frotiranyagból egy egészen újfajta fürdőköpeny jött divatba. A „poncho“ nem is köpeny, hanem csak nagy lepedő, a közepén behasitott akko­ra nyílással, amelyen a fej kényelmesen átfér. Fürdés után az urak ezt vetik nyá­lukba és kényelmesen sétálhatnak benne a fövenyen. Előnye a fürdőköpennyel szemben az, hogy könnyebb és kisebb tér­­frgatu, hogy a homokra terítve sima fek­vőhelyül szolgálhat és hogy alattit az úszónadrágot könnyen le lehet vetni a fürdőkabinba való visszatérés nélkül. A poncho“ tulajdonképpen délamerikai vi­selet. Az uj strandpizsama kabátujja kö­nyökön felül érő, rövid nadrágja pedig shert-szabásu. Viselni fogják világos és sötétszinü puplinból, lenvászonból és shantungselyemböl. Uj nyári kalapjuk is van az angoloknak. Norweigan a neve. Elől lecsapott széles, hátul felhajtott kes­keny karimáját keskeny szalag fogja kö­rül. Színe éjfélkék. Hőhullám idején nagy szerepe lesz ismét a „khaki“ öltöny­nek. Elterjedése már tavaly ijesztő mére­teket öltött. Nem nehéz tehát megjósolni, hogy a nagy meleg beálltával ez lesz az uruk utcai egyenruhája. Hasonlóan áll az eset a ballonkabáttal, mert a tavaszi hideg időjárás dacára lendülettel emelke­dik a divatosság csúcspontja felé. Eddig Mangold Béla Kolos. Egyet azonban a diktátor elfelejtett, hogy az idei nyáron sokezer férfi Norvégiában kalap helyett acélsisakot visel és a len­vászon és shantung selyem pizsama he­lyett tábori zöld egyenruhát. A világot Mangold ur divattudósitásából különö­sen egy mondat fogta meg, amely igj hangzik: Hőhullám idején nagy szerepe lesz ismét a „khaki öltönynek, elterjedése már tavaly ijesztő méreteket öltött“. Igazi A legtöbb hadsereg egyenruhája „khaki“ szinü... s (—) SZOLGÁLATOS GYÓGYSZERTÁRAK Május 18—21-ig a következő gyógyszertá­rak teljesítenek éjjeli szolgálatot: Dr. Hintz J*. Unirii 27, telefon 32—32. Dr. Halász P. Cuza Voda 2, telefon 31—75. Flohr C. Regele Ferdinand 75, telefon 26—99. Diana, dr. Mártonffy Str. N. Jorga 1, telefon 21—51. HÉTKÖZEPI ISTENTISZTELET A BEL­VÁROSI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN. E hó 22-én, szerdán d. u. 6 órai kezdettel meg­kezdjük a hétközepi bibliamagyarázatos isten­tiszteletek tartását. Első alkalommal László Dezső lelkész hirdet igét „Miért vagyok ke­resztyén“ cimmel. APJA VÉDELMÉBEN AGYONÜTÖTT EGY EMBERT. Marosvécs község határában gyilkosság történt.'j Nagy Mihály földművelő a Maros partján Tothpál Mihállyal együtt dolgozott. Munkaközben összevesztek és Tólhpál Nagy Mihályt betaszitotta a Maros­ba. Nagynak a fia, aki ekkor érkezett oda, felkapott egy dorongot és úgy ütötte fejbe Tóthpált, hogy az rogţon meghalt. A csendor­­ség az apja védelmébe^ gyilkossá vált legényt letartóztatta. VISSZAÉLÉS A VATTA CSOMAGO­LÁSÁNÁL. Bükaiestből jelentik: Az utóbbi időben sok panasz érkezeti az PRészfiógügyi minisztériumhoz, bogy a galomba kerülő vattacsom.igok Milyá­­tűik nagy részét a csomagolás vonja le. Ezenkívül mástcrincszclii panaszok is vol­tok, általában a kötszerek gyártását és a piacon való elhelyezésének módját il­letően. Ilortoloinei dr. közegészségügyi miniszter utasítására a sérelmeket meg­vizsgálták es megállapítást nyert, hogy a panaszuk teljes mértékben helytállóak. Kiderült, hogy például a vattacsomagok c^ak .>0 százalékban tartalmaznak vattát, m g a másik 50 százalékot a csomagoló­papír képezi. Ettől függetlenül pedig .i v.i.’ta csomagolása úgy történik, hogy az a higiénikus követelményeknek tavairól sein felel meg. A közegészségügyi minisz­ter most rendeletet bocsátott ki. amely szerint a jövőben a vattacsomagoknak legalább 80 százalékban ténylegesen vat­tát kell tartalmazniok és a csomagoló­­papír csak 20 százalék lehet. A csomago­láson a vattát előállító gyár, vagy a cso­magolást végző üzem elnevezése és pon­tos címe feltüntetendő. SZÉNGÁZZAL MEG MÉRGEZTE MAGÁT EGY MAROS VÁSÁRHELYI ASZTALOS ÉS MEGHAI r. fosztó Béla marosvásárhelyi asz­talost holtan találták meg ‘akásán. A rendőri közegek megállapították, hogy halálát szén­­gázmérgezcs okozta. Az életunt ember mái napok óta készült a halálra. Fosztó asztalán búcsúlevél volt. Ebben hozzátartozóival közli, hogy megunta életét és azért lett öngyilkos. A VAGONRENDELÉSEK SÜRGETÉ­­SÍ, A kereskedelmi és iparkamara hiva­talosan közli, hogy a miniszterelnökség mellett, működő ellátási kormánybiztos* ság 1910 május l-ikén kelt 2510. az. ren­deleté értelmében azok, akik közsziikség­­le'i cikkek szállításához vagont rendel­nek, az illető állomáson elismervényt kap mik a vagonigénylési kérvény benyújtásá­ról. 1.1a a kért vagont az állomás nem utalná ki. az ellátási kormánybiztosság­­nál (Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Comisariatul general al aprovizionării) csak úgy lehet emiatt panaszt emelni, ha a panaszhoz a folyamodó mellékeli a va­gonrendelésről kapott elismervényt. Olyan panaszokat, amelyekhez ezt az elismer­vényt nem mellékelik, nem intéznek el. SZTRÁJKBA LÉPTEK A VÁSÁRHELYI FESTŐ ÉS MÁZOLÓ MUNKÁSOK. Munka béremelésből kifolyólag az elmúlt napokban két munkakonfliktus is történt Marosvásár­helyen. A festő és mázoló munkások 35 szá­zalékos béremelést követeltek, amelynek a mesterek nem akartak eleget tenni. Erre a munkálok 20 százalékra szállították le igé­nyeiket, de mert így sem akartuk teljesíteni követelésüket, a munkásság sztrájkba lépett. Mintegy 50 munkás sztrájkol. LOPÁSÉRT JELENTETTÉK FEL A KIS­­BÍRÓT. A tekei járásban lévő Dedrád köz­ség birája bűnvádi feljelentést tett Gutfert Johan kisbiró ellen, aki behatolt a községi magtárba, ahol a bevonultak családtagjai se­gélyezésére szánt kukoricát őrizték. A felje­lentés szerint a kisbiró a segélyezésre szánt kukoricából nagyobb mennyiséget eltulajdo­nított. 1 EZ A CSOPAK CSODÁJAIIl Ma est« 9.30 órakor diszbemutató a ROYAL MOZGÓBAN! OZ-I VARÁZSLÓ meghívta az egész város közönségét, hogy olyan csodát lásson, amilyent még soha. A legdrágább és legpazarabb film, amit valaha készítettek. — Nem trtlkkfilm, sem rajzf lm, tahát össze sem hasonlítható a Hófehérke című városunkban sokszor lejátszott trtlkkfilmmel. — Mindenkit elvír DOROTHY, A B A DOGEMBER, A MADÁR­­IJESZTŐ ES ÁGYÁVÁ OROSZLÁN. Jegyelővétel ma délelőtt 11 órától. Telefon 3706. - E héten minden ked­vezményes és szabadjegy érvénytelen. — Ma 3, 6 és 7 órakor utoljára: PISZKOSKÉFÜ ANGYALOK!!! HÉTHÓNAPI FOGHÁZ HŰTLEN KEZE­­LÉSÉRT. Mintegy három év óta húzódó bün­­perben ítélkezett a marosvásárhelyi ítélő­tábla. Mezőfele községben, a „Hangya“ szö­vetkezet fiókjában megejtett rovancsolás so­rán az ellenőr mintegy 17 ezer lejes hiányt fedezett fel. Az ellenőr feljelentette Nagy Domokos boltkezelőt, aki ellen eljárás indult hűtlen kezelés miatt. Az üggyel először a ma­rosvásárhelyi törvényszék foglalkozott, amely előtt Nagy azt hangoztatta, hogy a hiányt az ellenőr tévedésből állapította meg. A tör­vényszék nem fogadta el Nagy védekezését és 7 hónapi börtönre, valamint 2 ezer lej pénzbüntetésre Ítélte. Az ítélet ellen Nagy felebbezéssel éh a marosvásárhelyi táblához, amely a tegnap megtartott tárgyalás során helybenhagyta a törvényszék ítéletét, amely most jogerőre emelkedett. SZAMOSMEGYEI HÍREK. Batiza Vasilie szásznyiresi lakos Friedman Dávid kereske­dőtől húsz tyúkot lopott. A csendőrség akkor érte tetten, amikor a lopott tyúkokat el akar­ta szállítani. A tolvajt letartóztatták és átad­ták az ügyészségnek. — Pop Florea alparéti lakos. Vaida-Voevod királyi tanácsos birtokán betört a magtárba és nagymennyiségű kuko­ricát lopott. A csendőrség letartóztatta a tol­vajt. MAGASAK VOLTAK AZ ÁLLATÁRAK A MAROSVÁSÁRHELYI ORSZÁGOS VÁSÁ­RON. A legutóbbi marosvásárhelyi országos vásáron az állatárak igen magasak vohak. Úgy a felhajtás, mint a kereslet gyenge volt, mégis az árak igen szépen alakultak. Hathe tes malacért 1300—1500 lejt fizettek. Alig 5 —6 hónapos kis süldőkért 2500 lejt kértek és adtak. A közepes súlyú sertés kilogram­monként 38 lejért kelt el. A szarvasmarhaki nálat volt a legjelentékenyebb és mégis igen magas árak voltak. Ennek főleg az az oka, hogy bukaresti exportőrök és mészárosok vásároltak, akik sokkal magasabb árakat fi­zettek az állatokért, mint rendes körülmé­nyek között a helybeli mészárosok. Gyengébb ökörnek kilója 14—17 lejig, ehőosztályu marha ára 21—23 lej között váltakozott. Hí­zott exportállat kilójáért 25—26 lejt fizettek. Az állattartó gazdák szerint rég nem voh ilyen jó ára a marhának, mint most. Borjú­­felhajtás alig volt. Bikákat 21—23 lejes ár­ban vásároltak. így egy szép tenyészbika el­érte a 24 ezer lejes árat is. Bivalyát keveset hajlottak fel. A fiatalabbját 21 lejért, idő­sebbjét 20 lejért adták kilónként. KERTÉSZ MIHÁLY világhírű rendező leg­újabb filmje MASTERS ASSZONY LÁNYAI, befejezést nyert. Négy fiatal, szép, mai lány­nak, négy nővérnek élete pereg le előttünk. Négy testvéré, akik bátran harcolnak a sors mostohasága ellen és mosolyogva győzik le a legnagyobb nehézségeket. A három LANE- testvér PRISCILLA, LOLA és ROSEMARY alakitják a főszerepeket GALE PAGE-val együtt. Szentimentális, szívhez szóló film. Egy mai család küzdelmes élete. PRISCILLA LA­NE a ..modellajku sztár“ néven ismeretes, aki az ideális asszonyfej megmintázásánál modell­je voh egy világhírű francia szobrásznak, aki legnagyobb müvét alkotta róla. Tökéletes já­tékot produkál. A Lane-nővérek méltó part- I nerei JEFFREY LINN és JOHN GARFIELD, j Bemutatja csütörtöki kezdettel a SELECI­­MOZGÓ. KIESETT A VONATBÓL. A szamosvölgyi vonaton súlyos szerencsétlenség történt. Pop Juon alsószőcsi lakos, aki Désre utazott, a zsúfolt vonaton a folyosóra szorult. Pop hát­­tál támaszkodott az ajtónak, amely kinyílt és a szerencsétlen ember a teljes sebességgel rohanó vonatból kiesett. Életveszélyes sérülé­seket szenvedett. A szerencsétlenül járt utast beszállították a dési közkórházba. HOGYAN SZÁLLÍTOTTÁK A NÉMETEK REPÜLŐGÉPEN CSAPATAIKAT? A „Paris Midi“ cimü újság cikket irt arról, miképpen szállították repülőgépen a német csapatokat. A lap szerint erre a célra rekvirálták a né­met polgári repülés gépeit és mindössze 20 gépet hagytak a polgári forgalom lebonyolítá­sára. A Deutsche Lufthansa 139 gépén bo­nyolítják le a Norvégia, Dánia és Németor­szág közötti légi forgalmat. Ezen gépek kö­zött van négy óriási Junkers, melyek büszke­ségei a német aviatikának. A gépek mind­egyike 44 teljesen felszerelt katonát tud szál­lítani óránként 325 kilométeres sebességgel. A többi 2 és 3 motoros gép 10—15 katonát szállit. Egy repülőmotor óránkénti benzinfo­gyasztása 200 liter. A négymotoros óriási Junkers-gépek óránként 800 litert fogyaszta­nak. Az Aalborg—Oslo és vissza útvonalon 1800 liter benzint fogyaszt a gép, tehát min­den repülőgépen szállított ember 41 liter benzint igényel. Húszezer emberből álló had­­osztály repülőgépen való szállítása 820.000 li­ter benzint vesz igénybe, ehhez még hozzá kell számítani azt a benzinmennyiséget, amit a kisérő vadászrepülőgépek fogyasztanak. Bank,nagykep88kodés, kávéház, cukrászda, nth. oAl)alrn lg*n alkilmai, KqloíHvár kDípontJíbiin fekvft utcai helyiségekf mellékhelyis égőkkel augusztus l-re kiadók Bővebb felvilágosítást a rom. kát. Egyházközség gazdasági hivatala ad P. Unirii 14 sz, alatt d. e. 8-12-ig ‘IOGY LETT A BORDÁBÓL OLDAL BORDA? Richard Roberts amerikai épí­tész már hosszú idő óta kereset nélkül tengődött, midőn dr Eben, szépségszak- O'ios barátja telefonon felhívta, hogy gépkocsi szerencsétlenség folytán orrán súlyosan megsérült női paciense sürgős plasztikai műtétié szorul és 250 dollárt ajánlott, ha Roberts hajlandó bordájából egy darabot az orr helyrehozására felál­dozni. Roberts csakhamar a műtőasztalon feküdt, melynek párján elfüggönyözve a kárvallott nő feküdt. A mérnök bordá­jából csakhamar sikeresen átültették a szükséges részecskét. Néhány hét múltán az orvos összehozta barátját a gyógyult pacienssel és Roberts csodálattal bámulta az elragadó szépséget és kivált az ö bor­dájából esztergályozott, nemesmetszésii orrát. A beszélgetés során Roberts kese­rűen panaszolta munkanélküli voltát, mi­re a lány rnitsem szólott, de apja másnan magához kérette, hogy egyik birtokán nagyobbszabásu házat szeretne építtetni és a mérnök a megbízást készörömest cd fogadta. A többit nem nehéz kitalálni A barátságból szerelem, a házból házas sag fejlett és Roberts bordán szerzett ol duibordájávad a héten költözött be a ma gp.vpitette házba, mint otthonába. MEGNYÍLT A MAGYAR NÉPKÖZÖSSÉG DÉVAI ÉS HUNYADMEGYEI TAGOZATÁ­NAK NÉPIRODÁJA. A Magyar Népközösség dévai és hunyadmegyei tagozatának népirodá­ja Déván. Regele Carol II.-utca 1. szám alatt megnyílt. Az iroda a hunyadmegyei magyar­ság rendelkezésére áll, minden jogos ügyben. A megye lakossága nagy örömmel fogadta a népiroda megnyitását, mert ez a szerv tartja a kapcsolatot a Népközösség központja és a népközösségi tagok között. ÖTÉVI BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉL­TÉK A BERGENYEI GYILKOST. A mult év júliusában Mezőbergenye községben Ohean Ferenc bergenyei legény késsel megszurta Soós Mózest, akivel régóta haragos viszony­ban élt. Soós belehalt sérüléseibe. Az elmúlt napon megtartott tárgyalás során a büntető­­táb'-a Olteant ötévi börtönbüntetésre Ítélte. Az elitéit legény felebbezéssel élt. "■ A gyomor, bél, máj. epe és anyagcserebe­tegségek kezelésében, a tápcsatorna tartalmát reggel felkeléskor egy pohár természetes „Ferenc József“ keserüviz csakhamar felhí­gítja és levezeti s az emésztés további folya­matát igen hathatósan előmozdítja. Kérdezze meg orvosát. SZÁZMÉTERES SZAKADÉKBA ZUHANT A JUHOKAT LEGELTETŐ ASSZONY. Dé­váról jelentik: Borzalmas szerencsétlenség történt Bulzesd község határában. Luncan Anna 44 éves asszony, aki juhait legeltette a határban, százméteres szakadékba zuhant. A szerencsétlen asszony borzalmasan összeron­­csoh holttestét most találták meg a pászto­rok. SZÁZTIZENEGYEZER LEJRE BÜNTET­TÉK ÁRDRÁGÍTÁS MIATT A MEDGYESI SZÖLLŐ-VENDÉGLŐ TULAJDONOSÁT. A törvényszék most tárgyalta Hartman Dániel, a medgyesi SzöUő-vendéglő tulajdonosának árdrágitási ügyét. A bíróság Hartmant 111 ezer 940 lej pénzbüntetésre ítélte, valamint arra, hogy vendéglőjét tiz napig zárva tartsa. UJ BROMFIELD: Kilencvenes évek Az „Árviz Indiában“ világhírű szerzőjének uj regénye Newyorkhan játszódik, ahol egy csendes kis családi penzióban" egymásra csap két ellenfél a kilencvenes évek régimódi, sze­rény megható morálja és a modern Amerika lázas, vad, lüktető tempója. Egyes jelenetei­ben még megkapóbb, mint előbbi nagysikerű regénye. Ára kartonálva 173 lej, kötve 236 lej az ELLENZÉK KÖNYVOSZTÁLYÁBAN, Cluj—Kolozsvár, Piaţa Unirii. Az „Árviz In­diában“ Ill-ik kiadása most jelent meg, kar­tonálva 195 lej, kötve 260 lej. Utánvéttel iá azonnal szállítjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék