Ellenzék, 1944. április (65. évfolyam, 74-96. szám)

1944-04-06 / 78. szám

1 9 1 ! it f) r Î1 í \ ö. i; 1.1.1: N 7. i' K ■BMIÉH'W HÁTRALÉKOS ELŐFIZETŐIÜNK* HEZf Nyomatékoson (elhívjuk hói* rnlekos előfizetőinket, hogy Inrtozó- saikat h o I n d é k t a I n n u I rendezni szíveskedjenek, mert ellenkező eset­ben kénytelenek leszünk n lap to vnbbi küldését beszüntetni. Kiadóhivatal. Csak két hőire szolgáltatják ki előre a finomlisztfejadagot A városi k<V,Hlátási hivatal közli úgy a fogya*/. t ókö/Tn.*' é up»: I, mbit a kerooke­dükkvi, hogy a 2 hónapi finrmiii.sz.tfopdajl előre való kiadó ' t ''íhaivszljj <* 2 hí-' re előre való kT< TgálTi áHtt engedélye'/, további i:. é'kedé>iifl A ki'nvrr, -/tp <.*.'»! ő ér ti-ns szol vény»*1' val nv ' ’ házi»' tus jc.a/ére ameiv kenvói he:y M li.sy.tct váltanak ki. továbbra Is engedélyezni » 2 hónapra élői. való k .szol lő' t atá.sá;. BUDAPESTRE UTAZÓK LÁSSÁK EL MAGUKAT IGAZOLVÁNYOKKAL A rádióban és -a* napilapokban többször köz­céléit felhívás ellenére a Budapestre uta­zó vidéki lakosság nem IáUa el m^pát kellő igazolványokkal. Ennek következ­ménye az volt, hogy a bomba támad ás után visszautazásuk nehézségekbe ütkö­zőit Ezért a m. kir. légo] almi kiürítést kormánybiztos felhívja a vidéki lakosság fiiji’elrpót arra. hogy •• föváros-ba való utazásuk alkalmával lássák el magukat olyan személyi okmánnyal (községi iga­zolvány, bejelentő szelvény, stb.), amely vidéki lakásukat igazolja. Ilyen okmá­nyok birtokában a vidéki lakosság újabb forgalomkor]átozás esetén is vidéki lakó­helyére akadálytalanul visszautazhat. (MTI.) ‘■i;A melvbf.lt pénzintézetek m­daeják ügyfeleikkel, hogy folyó hó 7-én, nagypénteken, banJcsziin napot tartanak KÉT_ VÁROSI TISZTVISELŐ DÖF-- TORRÁAVATÁSA. A kolozsvári Ferenc. József Tudományegyetemen szombaton avatták doktorrá László Find re aljegyzőt, aki a városi katonai ügyosztályánál *eT- jes-it fontos szolgálatot és Bttlbuk Jenő előadót, oki a város közellátási osztályá­nál szintén fontos munkakört tölt be. A két kiváló városi tisztviselő dnktorráava- tása nemcsak a- városházán. hanem isme­rőseik körében is örömet keltett. TITOKZATOS BŰNESET HALASPA­TAKON. Ungvárról jelentik: A Halaspa­tak partján átvágott nyakkal, holtan ta­lálták Popovics Mária lő éves törökrusz- kóci leányt, aki még március 25-én in­dult el Ungbukócról, aothtl szüleit lá:og-t- ta meg és most igyekezett Törökrvuszkóc felé Még nem sikerült megállápitani, hogy öngyilkosság, vagy pedig gyilkosság történt-e. Sárga csillagot viselő zsidók^ sem közlekedés, sem szállítás céljára gépkocsit nem vehetnek igénybe BUDAPEST, április 6. A hivat Mos lap csütörtöki száma k ormán jrrondoletot közöl a zsidók utazásának korlátozásáról. A rendelet értelmében az a zsidó, aki az. 1240—1944. \I. E. sz rendelet első páragr.Húsában n t 1 ■ 0 t mej jelzés viseléséi-»* köt elés, sem közlekedés, .-om sz állná.-; céljára szeméiygepjármiivei (személyautót, motorkerékpárt, géperejű bérkocsit) nen használhat és az illetékes hatóság rásbeli engedélye nélkül .sem közforgalmú, vagv korlátozott közfo.i galmu I >n, sem a kö fo g ’ mr-a berfndezet • mt társas gépkocsin nem uta-hátik. Az egy ut . vagy ’ atározott időtartamra szolgáié engedélyt a m. kir rendőrség ' riiletén nz elsőfokú rendőrhatóság, egyebütt <t csendőr őrs adja meg. Az ilye . engedély kiadásának r!:k0■ v-a-n helye, ha az uta­zás a munkahelyre való eltávozás és cnn.t lakó olyr való visszatérés, vagy egyéb ok ‘eszi szükségessé. Ki kell adni az engedélyt nuak, akinek polgári vagy katonai h-al óságló! beidé se van. A kérelmező fel kell, hogy tüntesse nevét, fog­lalkozását, pontos lakcímét, utazása célját é.s időtar urnát. A kari tt engedélyek­ről jegyzéket kell vezetni Az a gyakorló orvos, akit uz orvoskamara erre feljogo­sít. égé-Z'égügyi »Hálása idején géperejű gépkocsit igénybe vehet. Az egv útra, vagy korlátolt időtartamra szóló utazási engedély nem jogosít sem sebes von Hon« gyorsvonaton, sem sinautébuszon, gyorsra o to vor aton szóló utazásra, sem étkező, vagy hálókocsi használatára. (MTI.) HÍRADÓ Ebbs ti a 2 évben is met?- o könyvnapokat BUDAPEST, április 6. A könyvnapok rendezősége készülődik ítz idei budapesti és ^vidéki könyvnapok megtartására. A kiuöriböző kía-cők kilen even könyv napi könyv megj ele.: te lését kihűlték a rendező­séggel. Megállapították a könyv napok idejét is; eszerint Budapesten jur.ius 1-én. 2-á.n és 3-án, vrdéken pedig jur.ius 5-én 8-án és 7-én lesznek a kör wnapok. Afelett még nem döntöttek, hogy © könyvnapi árusítás nyíl t sátrakban, törté­nik-e majd, vagy pidig csak a könyvüz­letekben. FELHÍVÁS A SZAPP ANKERESKE- DÖKHÖZ. A közelié' ási hivatal felhívja az összes szappanárus!fásra jogosult nagv- és kiskereskedőket, hogy a cégükben be­állott minden változást" (cím. tulajdonos, bevonulás stb.) 8 napon belül a Farkas- utca 4. I. 8. alatt feltétlenül jelentsék be. Egyben felhívja a hivatal az összes keres­kedőket, hogy elszámolási napjaikon számláikat és elszámolásai kát egyeztes­sék össze a hivatal elszámolási osztályá­nak adataival s az esetleges hibákat iga­zítsák ki. ^ HÁZASSÁG. Makhay Katalin és ifj. Tokay Bek, 1944. évi április hó 9-én dél­után fel 6' orakor tartják esküvőjüket a főtéri Szţ. Mihály-templombain. Minden külön ér­tesítés helyett. * MEGHÍVÓ. Kolozsvári Gazdák Bankja részvénytársaság felszámolás alatt 1944. áp- ril’s 22-en 12 órakor Kolozsvárt, Hitlcr-tér 6. alatt tartandó rendes közgyűlésére részvé­nyeseit meghívja. Tárgysorozat: Felszámolók jelentése. Felügyelőbizotcság jelentése. 1943. évi( mérleg elfogadása. Felmentvény meg­adása. Esetleges indítványok. Mérleg 1943 december 31. Vagyon: Pénztár P 1607.29. Értékpapír x>5-18. Váltó 94.101.c7. Folyó­számlaadósok 51.282.63. Kézizilog 729.61. Konverziós adósok 38.943.77. ingatlan 5 33-33* 'Berendezés 0.03. Veszteségáthozat 28.025.22. Idei veszteség 9796.59. összesen P 225.27072, Taker. Részvénytőke P 18.833.33. Tartalékalap 17.666.67. Reníj'kí- v"li tartalékalap 8335.33. _ Kétes követelések tartalma 7293.06. Felszámított konverziós kamatok 7859.67. Betétek 26.461.28'. Folyó­számláimé lezők 136.c38.9r. Átmeneti tételek 8-ne 4--/összesen P 225.276.47. FeLrámoló- L:OCi*.:g. 0.1.35$ Mi a divat Becsben? PiSris a háboríts viszonyok -küvetkerjében el­vesztette hoff cm ón iáját :< rlivnl irányításában. Helyét Mécs ve Ui 11I. Bí-es «-zerinl a tavaszi di vatbán komoly kilátás \ a . a kétrészes sper- ceres) ruhák beérkezésén-. A kosztümök rész­ben húzott szoknyával készülnek, ezekhez rö­vid. testhezálló kabátokat terveznek. Var divat a fekete kosztüm, szűk szoknyával mi romnegyedes kabáttal, dns. fehér z-ahóval. Igen ajánljuk a dolgozó nők számára a h-<- mokszinii, kétrészes, sálgalléros szövet ruha*, tűzéssel diszitett 7S- b< kkel és h.iromm-.'V' < . ujjakkal. Divatos a barna szővetszoknya. so,, «zincsikos. kézzel kötött, zúrtnyakii ujjassal és vattabélésű, tűzött barna kabáttal A mai anyaghiányban igen célszerű a fahéjbarna drappelejü szőve Irnha, két szemberáncos szók nyával. A szinösszeállitáshoz nem kell rugnsz- kodni Lehet kéket szürkével, feketéi szürké­vel. vagy kockással összehozni. Divalos a ga- lambsr.iirke jersey-koszlüm egysoros gombo­lással. kettős zsebbel, a szoknya pedig sima. Mult évben 29.S3 millió uncia volt a világ arany term elése .4 riplafrikni l’ninn Corporation a 10 i.l. évi nranyter őrlését ttU.SO millió unciára becsüli, mir/ 1942-brn .'?á.<S0, 19í1~ben 40.10 cs 19 iO ben 40 81 millió uncia volt. .4: utolsó nér/ii év délafrlkni aranyt érmeit rét sorjában 12 80, 11.12. 14.89 és 14.84 millió unciára teszi l\i[l tehát az arani/tcrmelés nagyobb része a brit világbirodalomra esik, amelynek össze-' arartyterme/ésc n: utolsó négy év folyamán sorjában 19.tó. 2?..>ö. 2 820 és 2C.0Ö millió un­cia. Az USA aranytermelése ezzel szemben 184. 8.02. 4.88 és 4.8 millió unciára rúgott nz utolsó négy évben, lzzckhez a becslésekhez az Union Corp. azt a megjegyzést fűzi, hogy a: 1948. évi világtermelés nyilvánvalóan 80 millió finom unciánál kevesebb s igy az 1942. évi termelés eredményéne: képest 17 és a: 1940 évi rekordtermeléshez képest 28 százalékkal csökkent, tr USA aranytermelése 1848 óla a legalacsonyabb volt az előző évben. A csökke­nés 1848-hoz viszonyítva 68 százalékos. Más­részről azonban Kanadában 25 é.s Délafriká- bnn 9 százalékkal termeltek kevesebbet, mint 1942-ben. Elpusztult Mantegna hires freskója A kulturvilágnak megint halottja van: a há­ború máglyáján elhamvadtak a padovai Ove- Inri-kápolna Manh-gna-freskói. Az 1452-ben befejezett, hires reneszánsz kápolna harmóniá­jába in ég, belecsendiiltek a késői gótika hagyo­mányai. S amennyire az épület stílusában két világ találkozott, éjipen igy a Manlcgna fres­kói is hidat vertek a germán realizmus és a klasszikus román festőstilus derűje között. Az Ovelari-kápolna freskói részben Szent Jakab életét ábrázolták, részben pedig Mária menny­bemenetelét. Mária mennybemenetelével Man- tegna egyik. legjobb, legérettebb miivét alkol- h*. Mantegna a freskó festésének idején há­zasodott, feleségül véve a velencei iskola nagy i.'•tőjének. Bellimnek leányát. A legutóbbi an­gol—-amerikai légitámadás következtében, nz európai falfesh-szel egyik legjobban értékelt főP-(ivét ezentúl már csak fénvkénekről élvez­hetjük. A mai háború hadianyag fagyasztását csak csillagászpiti számokban lehet kifejezni A harmincéves háborít idején egy muskétás ütközet közben átlag hét lövést adott le. Nagy Frigyes karóban egy qrár.álns részére rag üt- hßlvgrt iöítcnyl adlak. .4 no rósz"» gya­logosok a lipcsei csatában jejenkérit állag J6 töltényt használlak, tr 1870- 71-es háborúban n tüzérség 838.000 lövedékei Kitt ki /l haili- "iiyngfogyasztás óriási méretei a géppuska iei- Inlátáts’ival szökkenlek hihetetlenül magasra. 1 mull világháborúban például havonta 200 millió töltényt szállítottak u harcterekre. -t német tüzérség négy év alatt 22 millió lövést adott le. -t uerdnni csatában a németek 1251 agyúval támadtak, amelyeknek fogyasztása hét hónap alatt 8.2 millió lövedék volt. I s:á- jnifások szerűd heti egymillió lövést véve ala­pul, harminc hnreihét alatt 1.850.0(d) tnnnri acél került felhasználásra, ha az egyes águit- lövctjékek súlyát átlag 8.7 kilogramban számít­juk. Unnék n hatalmas mennyiségű lőszernek szállításához 185.000 vagonra vall szükség. Un tekintetbe vesszük a mai háborúnak ií janii világháborúhoz viszonyított méreteit, ak­kor a hadianyag! aggaszt ás nagyságát csillagá­szati számokkal fejezhetnéd; ki. Gyermekáldás és tehetség Azzal az elmélettel szemben, amelv szerint a kétgyermekes c'-nládokban a gyermekek szel­lemi tehetségei jobban fejlődnek, mint a sok­gyermeke.-, családokban, egv német szaklap rámutat orra. hogy a német nagyságok közéd igen sokan olyan családokból származnak, amelyekben nagy volt a gyermekáldás. így például Dürernek 16. Schubertnek irt. Haydn­nak és Robert Kochnak 12. Leibniznak ti. Anton Bmcknernek 10 testvére volt. Nagy Fri­gyesnek. Händelnek és Fichtének kilenc lesi vére volt és Wagner Richard mint kilencedik gyermek jött a világra. Johann Sebastian Bach egy nyolcgyermekes családnak volt a fia és neki magának is 11 gyermeke \olt. akik kö­zül négy fiúból szintén tehetséges muzsikus leli. Blüchernek a Napoleons erő hadvezérnek hat testvére volt. Mozart pedig hatodik gyei- meke volt szüleinek. Angolok és az európai műkincsek .4 dalmáciai Spalatóból furcsa hire!: érkez­tek. Amint ismeretes, még a jugoszláv idők­ben gazdag anyaink érdeklődtek Mattco Ros>d- li velencei festőművész „Utolsó vacsora’"’ rí­mül festménye iránt, amely a lwari Fcrrne- rrndi kolostor refcktóriiimnt díszítette \ vi­lághírű festményért mesés árat aiánlottak. Amint most a szemtanul; beszámolnál;. [Ivar szigetének a partizánoktól való megtisztítása előtt angol lisztek a partizánokat rábeszélték, hogy a képet élelmiszer ellenében szolgáltas­sák ki nekik és ilyen módon védelmezzék meg a német—bornál támadás elöl. Az akkor már teljesen kiéhezett partizánok két láda kétszer sültért adtál; oda a kincset érő festményt, mi­kor aziTtán a ládákat kinyitották, azokat üre­sen találták. ,4: angol diszférfiak közben ha­jójukkal már eltűntek, maiinkkal vive Dalmá­cia egyik legszebb és legbecsesebb műkincsét. Shew, Roosevelt és az ördög Bemard Shaw. a skól szocialisták Forward ohmi folyóiratában foglalkozik Írország sem­legességével és megállapítja, hogy ezoHalom­mal nem Churchill, hanem Roosevelt követel­te De Valcrálól, üzenjen hadai Né raci ország­nak. Shaw igy ir; „Ez volt RooseveR első együgyű hibája. Va lera azonban, egész Írországgal a hála mögött, joggal az ördögbe küldte Rooseveltet és ez si­került is neki; arait arra lehet visszavezetni, hogy Roosevelt tuldolgozza magát. Most az Egyesült-Államok hatalmát épperi ’olyan önké­nyesen akarta felhasználni Írországgal szem­ben, mint a Szovjetunió az övét Lengyelor­szággal szemben... Az a kis .hatalomnélkü!:* zöldséges!,-crt, amelyet EIrének neveznek; lám. n'nd.m nagv szó ellenére mégis megnyerte a v-:srr \ t' Utsorabiró3ági ítéletek KOLOZSVÁR *uy h, 6 A >.v üw-nywTiC itt or tbuó*ígpt zLno; (irfyi oai il;;ytic*n hvz<M Mólóit­him- Matyó - N ily I.- ju LiTy-uc- Kit) .-/(un ahnt lakó L ujaújorioe lö in:iz , fát 'I/'•!’ liahjyh Fúrnia Y ioztívári lakorutk. A fát Nagy Márp/r, <■* Gá: ;>a Marien r. i ns':v vé­sArolt:». A Htíl p'/riaö <• V-kü J’4órt K - Má v„ .'130 pengői f /!■-.<'< ( :-a'íi 1-r vallá ..zc; .rt 4 Dó ptnftőérl adta tóvá hl* Bn.’ogh Pálnak K.... Mátyást G'K). N ív óLii onl 600, Gá -pár M.r -ir : 500 C- ő-' j póuzbüntcH- iro K' Lók. hink Ró.a Kr / -utca 1 zárn níitt R.’-.ó volt majiánti /.tv.aelö, i dón!<•:.» állitóUí c.s,pkt-k6Ú'-'-:-X'l 1 lg aíkoz.T, ■■■■/.in ♦ fi]' •/. uz.sorab:rr.T-g elő, mr'i t lakásán jv»íP“ mennyi.sógü cC-.-n árut találtak felhalmoz­va. Az árura vonatkozóig azt állította, hogy kéziinunk' Lószit-ésér? vásárolta, 600 pengő pénzbün eltart és pgyévi jegvosz­tésre ítélték. Szalma Sándor né hős'ál, asszonyt tr.- i- drá'j!4á."ó>'4 Ü00 pensă pénzbüir.tpfzOfjr« ltMék. Goldstein Móric l>ánífyjhfunyadi sz:-p- par.korc.skedö több vásárlója vásárlási könyvébe rrm órt be a megvett .szappan- mennyiséget. 500 pengő pénzbílnteté-ra ítélték­PcóCás István fe1-'Ő7<uki földművest szr‘- nadrégitásó» ţ 500 oengő pénzbü'oietés n é.s a széna elkobzására ítélték Gerald Márton válaszuti lakos és leá­nya, Gerald Mária 1 —1.50 pengőért hoz­ták Kolozsvárra a tejet, 400, illetve 300 pengő pénzbüntetés4, kaptak. Bányai Andms és Kelemen András ka­jántól földműveseket, akik ioarszerümz f gklkoznü.k tc''kereskedé!«mrnnl, árdrá- gkásért 1500—1500 pengő pénzbüntetésro és egyévi jocveszT-jrp Telték. Bare Joasei r'r-i -'ízsuk1' földműves 250 pengőért adó t rl I mázsa szénát. 350 pengő pértzbünte4ésre és a széna árának elkobzására élték. Valamennyi Télé; jogerős. JÖJJ az Engeaz'clö Keresztutra vágy- pénteken a Piarista templomba déli Y\ órára. Az elmélkedéseket vezP’i Fora nő Fenve úr. Éneke; a Mariánum énekkara, MEGHÍVÓ. A Kolozsvári Magyar Pa- Gepţulaidolotok Szövetkezet* »044. évi apr íts hó 16-án. vasárnap d. e. 10 'óra* kor rendé-, évi közevük vt rarr a Szövetkezet helyiségében, Kádár*nrca 12. yi. aLtr. melvre ragjait ezen az utón ’’r-vja meg. Tárgysoro­zat: r. Muitévi ü-'eteredmény letirgvstüsa. 1. 7.Sr-7árr.ad ímk m.?gvíz.«eí! í«a. \. Felment­vén}' megad.' a. 4. Mérleg nugállrpuá;a. 5. Igazgató'áü feKigvslőbvzottság megválasz­tása. 6. Az 1944. évi köit'-égveTs ierirgya- lása. 7, Hozzászólások 8. Indítványok. Ar. 1943. évi mérleg a Szövetkezet helvrtegeben megtekintherő. Az lgazgaí««ág. or 20'. Merrható résatréttel temették el Dunky Ferenc fényképészt KOLOZSVÁR, április 6 Szerdán délután ?• órakor temelték el Kolozsvár város társadal­mának megható részvétével a 8* éves korában elhunyt Púnkig Ferenc fénykénészt Mindenki iá! ismerte Kolozsváron, n kedves, mindig ke­délyes. öreg Dnnky bácsit, aki élete alkonyán is szíves-örömest mesélgetett a rém szép idők­ről. s elbeszélését mindig közvetlen, finom hu­morral színezte. Amilyen hírneves és jó fény­képész, ugyanolyan jó sakkozó is volt. Évtize­deken keresztül ott lehetett látni mindig ked­venc kávéházában, sakktábla fölé hajolna, * nehéz sakkjátszmák közben is mindenkor meg-megcsillogtatta derűs humorát Talán ezért is szerelték ismerősei és barátai, akik bi­zony szép számban uoltak mindig körülötte. Egykoron még a régi világháború előtti bé­keidőben a fényképészet terén végzett derekai és tehetséges munkásságáért a ,.császári és ki­rályi fényképész’’ eimel kapta, kevesen tud­ták azonban s mi is csak élete utolsó éveiben. Unitul; meg. hogy n kedves öregur, Dunki bá­csi üres óráiban verseket is ir. Azokból a köl­teményeiből. amelyeket évek során összrgy n i- tögclctt, s amelyeket tahin egy évvel ezelőtt olvastunk, tiszta, szinte gyermekded, de igaz magyar érzéstől áthatott leikületén^k szépsége tükröződött vissza. Úgy emlékszünk, hogy most közelebbről készült kiadni nyomtatás­ban is összegyűjtött verseit, aminek kivitelére azonban már nem kerülhetett sor. Élmények­ben és mankóban gazdag, hosszú élet után. Se éves korában elszólhatta a halál. Lelkes, buz­gó hive volt mindenkor a római katolikus egy­háznak. s szerdán délután a rám. kát szertar­tás szerint búcsúztatták el. Ka porsó iához, me­lyet a temető halottoskápolnájóban ravataloz­tak fel. eljöttét; legjobb barátai és ismerősei, hogy utolsó istenlwzzádot mondjam*. I 1VYILT.TÉR Ezen ro«at alatt kö/Jöttekórt n*m válla-' tele.­lősséget a izekeszlfiség. FELHÍVÁS Tiszteié!tel felhívom a n. é. közönség szives figyelmet, hogy a hozzám festésre és tisztí­tásra beadott ruhákat saját érdekükben mié több váltsák ki, mert a bekészítési időn túl n>am álL módomban azokat Inváhb m^gőrizT ’rt'-- • kelmefestő, vegyüsítitrMűeín'. '’54*1 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék