Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 6. kötet (51-61. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 6. (Budapest, 1891)

Baumgarten Izidor: Az előzetes letartóztatás és vizsgálati fogságról [51., 1890]

Az igazgató választmány tagjai: Elnök: Csemegi Károly curiai tanácselnök; alelnökök: Manoilovich Emil curiai tanácselnök ; Dr. Környey Ede ügyvéd; titkárok : Dr. Fayer László egyetemi rk. tanár ; Dr. Balogh Jenő egyetemi magántanár; ügyész: Dr- Siegmund Vilmos a budapesti ügyvédi kamara titkára; pénztárnok: Dr. Szivák Imre ügyvéd, orsz. képviselő; könyvtárnok: Dr. Tárnái János ügyvéd; választmányi tagok: Dr. Beck Hugó ügyvéd, Dr. Chorin Ferencz ügyvéd, orsz. képviselő, Czorda Bódog igazságügyminiszteri államtitkár, Dr. Dárday Sándor orsz. képviselő, Daruváry Alajos curiai másodelnök, Dr. Győry Elek a budapesti ügyvédi kamara ügyésze, orsz. képviselő, Dr. Herczegh Mihály egyetemi tanár, Dr. Hérich Károly nyug. mi­niszteri osztálytanácsos, egyetemi magántanár, Hodossy Imre a buda­pesti ügyvédi kamara elnöke, orsz. képviselő, Dr. Illés Károly ügyvéd, nyug. kir. ügyész, Dr. Plósz Sándor egyetemi tanár, Sárkány József jjir. táblai alelnök, Dr. Schwarz Gusztáv ügyvéd, egyetemi magántanár, Székács Ferencz törvényszéki alelnök, Székely Ferencz kir. főügyészi helyettes, Szentgyörgyi Imre curiai tanácselnök, Dr. Teleszky István igazságügyminiszteri államtitkár, Tóth Elek kir. táblai tanácselnök, Tóth Ló'rincz curiai tanácselnök, Dr. Vécsey Tamás egyetemi tanár. * * * A börtönügyi bizottság elnöke: Manoilovich Emil curiai tanács­elnök, alelnöke Tóth Ló'rincz curiai tanácselnök, jegyzője Dr. Lévay József igazságügyminiszteri segédfogalmazó. Kivonat a «Magyar Jogászegylet» alapszabályaiból. 3. §. Az egyletnek alapitó, rendes, levelező és tiszteletbeli tagjai vannak. 4. §. A rendes és levelező tagok belépése egy évi időszakra történik; a tagok névsorába való beiratkozás hallgatag megujitottnak tekintetik mindaddig, mig az illető tag nem tudatja kilépését az igazgató választmánynyal. Budapesti lakos csak rendes tag lehet. 7. §. A rendes tagok tagsági dija 5 frt; a levelező tagoké 3 írt. A mely tag egyszer-mindenkorra 200 frt alapítványi tőkét ajándékoz az egyletnek alapitó taggá lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék