Energiagazdálkodás, 1987 (28. évfolyam, 1-12. szám)

1987-01-01 / 1. szám

Energiagazdálkodás XXVIII. évf. 1. szám 1987. január Энергохозяйство 28-ый гол издания № 1. январь 1987 г. Energiewirtschaft XXVIII. Jahrgang Nr. 1. Januar 1987 Energy Economy Volume XXVIII. No. 1. January 1987 Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület lapja. Szerkesztőség: Bp. V., Kossuth Lajos tér 6. 1055 Telefon: 633-894, 632-761 Megjelenik havonta. Egyes szám ára 65,— Ft. Előfizetési díj egy évre 660— Ft és postai költség. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat 1389 Budapest, Pf. 149 és külföldi képviseletei, továbbá a Magyar Média, 1395 Budapest, Pf. 279 86—253. Журнал венгерского Научного общества энергохозяйства Редакция: Budapest V., Kossuth Lajos tér 6—8. 1065 Телефон: 533-894, 532-751. Выходит ежемесячно. Цена отдельного номера55 форинтов. Подписная цена на один год 660 форинтов плюс почтовые расходы. За границей журнал распространяет Kultúra Külkeres­kedelmi Vállalat, 1389 Budapest, 62 Pf. 149. и его заграничные прадставительства, далее Magyar Média, 1392 Budapest, Pf. 279. 86—263. Zeitschrift des Energiewirtschaftlichen, Wissenschaft­lichen Vereins. Redaktion : Budapest, V. Kossuth Lajos tér 6—8. 1065 Fernruf: 533-894, 532-761 Erscheint monatlich. Preiss: Ft 55,— Abonement für ein Jahr: Ft 660,— plus Postgebühr. Vertrieb in Ausland durch den Aussenhandelsbetrieb Kultura, Budapest 1389, Postleitzahl 149 und seine Auslandsvertretungen, sowie Magyar Media, Budapest, 1392 Postleitzahl 279. 86—253. Reiew of the Scientlific Society for Power Economy Editorial Office: Budapest, V., Kossuth Lajos tér 6—8. 1055 Telephone-numbers: 533-894, 532-751 Published monthly. Single Copies 55 Ft. Annual subscription 660 Ft and Postage extra Orders may be placed with Kultura Trading Company 1389 Budapest, POB 149 and with agents abroad of its, moreover with Hungarian Media Company, 1392 Buda­pest, POB 279 86—253 A szerkesztőbizottság vezetője: dr. Rapp Tamás A szerkesztőbizottság tagjai: dr. Anesini Andor (szerkesztő), Árokszállási Kálmán, dr. Barótfi István,_dr. Bátor Béla, Bohóczky Ferenc (rovatvezető), Braun Ervin, Borbás Nándor, Czipper Gyula, Dudás Gyula, Francia József, Győri Attila, dr. Hajdú István, dr. Jászay Tamás, Jelinek Tamásné (rovatvezető), Karády Pál, dr. Katona Zoltán, dr. Kiss Eszter, Kusztós Fereno, dr. Laklia Tibor, dr. Lengyel Endre, Nedea Ede, dr. Ónodi Attila (rovatvezető), Osváth István, dr. Palotás Árpád, Papp István, Pintér Antal (rovatvezető), dr. Reményi Károly, Sohumioky Imre (rovatvezető), dr. Szász Károlyné (rovatvezető). Szili Géza, dr. Vadász Elemér, Varga István, dr. Varga István (szer­kesztő), dr. Vida Miklós, Wiegand Győző, Zsengeílér István A szerkesztésért felelős : dr. Rapp Tamás. Kiadja: a Delta Szaklapkiadó és Műszaki Szolgáltató Leányvállalat, 1442 Budapest VII., Garay u. 5. Telefon: 416-583, 215-440 Felelős kiadó: Dr. Varga György igazgató 86. 64354 Petőfi Nyomda, Kecskemét. Felelős vezető: Birkás Béla vezérigazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Hírlapkézbesítő Hivataloknál, és a Posta Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodáján, 1900 Budapest, V., József nádor tér 1., vagy átutalással a 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámára. Megjelenik havonta, Egy szám ára: 55—Ft. Előfizetés egy évre: 660— Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra, 1389 Budapest, Pf. 149. és a Magyar Média, 1392 Budapest, Pf. 279. S6—253. INDEX: 25207 HU. ISSN 0021—0757

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék