Erdély, 1945. július-december (2. évfolyam, 87-231. szám)

1945-07-01 / 87. szám

» V SZOCIÁL DEMOKRATA NAPILAP 9erlii;h€n (ártják a háromhatalmi találkozol \ Jogilag is megtörténik Ruszinszkő csatlakozása a Szovjetunióhoz Ü Á háromhatalrk találkozás időpontjában most már végleg megegyez­ed szövetséges főhtialmak. Bizonyos, hogy Berlinben és biztos az, hogy tíz :on belül megtarij\k a háromhatalmi találkozót. A háromhatalmi talál- (zó körül az angol Riasztási propaganda során érdekes szópárbaj kelet- izett Churchill \niníszterelnök és Morrison angol munkáspárti izér között. Az egységes leng\el kormány első minisztertanácsát Varsóban meg« irtotta. Az uj kormánynak Osubszka Moraoszky az elnöke, alelnökei edig M ik o l ajczi k\a londoni lengyel kormány elnöke és G omo Ik a; L lublini kormány volt \igja. Az uj lengyel kormányt a francia kormány .1 ár elismerte. Valószintfeg rövidesen elismeri Amerika és Anglia is, bár kannak sajtóhangok, anelyek azt szeretnék, ha az angol kormány csak [a szabad választások utpri alakult kormányt ismerné el. A ruthén föld, amiki ezt mdr egyszer hírül adtuk — csatlakozott a ^szovjet tanácsköztársasághoz és a csatlakozás ratifikálása rövidesen a lizovjet legfőbb tanácsa elé kerül. Ausztriát a szövetségesek négy megszállási körzetre osztották fel. A Ausztria megszállási zónái Róma, junius 30. A szövetségesek megállapodtak Ausztria ellenőrzésének kerületi megoszlásába^. Ausztriát is, Németország példájára, négy zónára osztották fel és a megszállásban Szovjetoroszország, Amerika, Anglia és Franciaország vesznek részt. A szövetséges megszálló csapatok fő- p/arancsnoka Mac Ciarck tábornok, £jíi a katonai ér politikai ügyekben 4 legfőbb parancsnok. Bécset is négy megszállási zónára osztották fel és .legközelebb Bécs kijelölt zónájába is bevonulnak az angol-francia és amerikai csapatok. A héhe&hmányt ms Unté ratifikálja elsősorban WASHINGTON, junius 30. A sze­nátus a vü ágbéke szervezet alaook- mányának tárgyalását megkezdette. 7 ruman elnök egy beszédében be­jelentette, hogy Amerika lesz az első, aki a békeokmányt ratifikálja. Az alapokmány fölött megindult vita se'•ín az ellenzéki pártok őszére be- entátte, hogy a szenátus a béke- kmá,r.yt elfogadja. ííí4»hez kapáit hátrányára WASHINGTON, junius 30. Mint f «lădoi- jelenti a Csendesoeeani i &i fs tengeri küzdelmekben * japán katona; esik el * jdig, mig az északamerikaiak halottat vesztenek« szövetséges haderőnek Mac Glarck iábornok a főparancsnoka. A szö­vetséges megszálló csapatok egy része Berlin példájára Bécsbe is be fog vonulni, amelyet szintén négy megszállési körzetre osztottak fel. A tengerszorosok ügye ismét napirendre került. Szovjetoroszország Törökország iái az uj barátsági szerződést csak azzal az előfeltétellel haj­landó megkötni, ha rendezik a tengerszorosok ügyét, nevezetesen a Dar­danellák szabad használatának kérdését. Az Eqyesült Nemzetek biztonsági szervezetének békeokmánya már az Unió szenátusa előtt van. A szenátus a békeokmány egyes rendelkezései fölött megkezdte a vitát- A legnagyobb ellenzéki párt szónoka közölte, hogy az ellenzék is elfogadja a békeokmány rendelkezéseit. Japán körül egyre szorosabb a gyűrű. Burmában, 7haiföldön és a, csendescceáni szigeteken befészkelődött japán csapatok utánpótlása rend­kívül nagy veszélyben van. Japánban számítanak a szövetségesek közeli partraszállásával s a végső harcot a japánok Mandzsúria területén akarják megvívni. Uj híreink a következők; A% uj lengyel kormány eliiő minisztertanácsa Varsó, junius 30. Varsóban meg­tartott^ első tanácskozását az ideig­lenes^ lengyel nemzeti kormány. A - kormánynak Osubszka Moravszky cl emöke, alelnökei pedig Mikolaj- fa volt londoni lengyel kormány .e nÖke; és Gomolka, a volt lublini liormány tagja. Minisztertanács után korn-iány kiáltványt adott ki, emeíy- fven e lengyel parasztságot és a yunkásságot támogatásra hivta fel. ^ancia^rszág már elismerte az uj lengyel kormányt. Rövidesen várható .• és Anglia elismerése is, bár “ óvélemények szerint Anglia ütalános szabad választá- megalakuló uj lengyel kor- jiitndó elismeri. A londoni r.irány többi tagjai továbbra Húsz évig fogságban maradnak az SS tagfai LONDON, junius 30. Montgomery tábor­nagy nyilatkozatot tett a sajtó előtt. Közölte, bogy a 7-ik brit hadosztály útban van Berlin felé, hogy elfoglalja Nagy Berlin térségében a neki kijelölt körzetet. A brit katonai kormányzat ellenőrzése alatt álló német területen a következő egy év alatt fokozatosan a szövetséges polgári ható­ságok kezébe adják át a közigazgatást. Az SS-íagokra vonatkozólag kijelentette a tá­bornagy, hogy azok valószínűleg 20 éves fogsággal fogják elvenni büntetésüket. A nácivezérek hozzátartozóit szigorú fel“ ügvelet alí;tt fogják tartani. Németország élelmiszerellátásának hely­zetére vonatkozólag kijelentette Montgo­mery, hogy az igen súlyos, mindamellett igyekeznek legalább 2000 kalória értékű élelmiszert juttatni a lakosságnak. A Ruhr- vidéken a munkások kielégítő ellátást kap­nak. Eddig H0 bányaüzemben vették tel a Ruhr-vidéken a munkát és napi 40.000 tonna szenet termelnek. Ezt a termelést még jelentékenyen növelni fogják. A Szovjet legfelsőbb tanácsa előtt Ruszinszkú csatlakozásának kérdése WASHINGTON, junius 30. A Ma­gyarországhoz, majd Csehszlová­kiához tartozó ruthén föld népe már régebben azt az óhaját fejezte ki, hogy tagállama legyen a Szov­jetuniónak. Ezt a kívánságát a közelmúltban hivatalos formák kö­zött is bejelentette s ennek alapján a csatlakozás jogilag már megtör­ténik. A ruthén-föld csatlakozásá­nak elismerése rövid időn belül a szovjet legfelsőbb tanácsa elé ke­rül. Ruszinszkó már régóta szel­lemi és lelki kapcsolatban van Szovjetoroszországgal. Bár e kis ország többször cserélt gazdát, lelkikapcsolatait a Szovjetunióval soha nem szakította meg. Az angol munkáspárt vezére is részt vesz a háromhatalmi találkozón London, junius 30. A szövetségesek a háromhatalmi tan cskozás időpont­jában már megái apodtak. A tárgya­lásokat 10 napon belül Berlinben tartják meg. Churchill miniszterelnök az általános választások után a jövő hét végén utazik Berlinbe. Kíséreté­ben lesz Attlee munkáspárti vezér és Eden külügyminiszter is, aki beteg­ségéből már felépült. A berlini találkozó körül érdekes szóharc folyt le Churchill miniszter­elnök és Morrison volt belügyminisz­ter, munkáspárti yezér között. Chur­chill legutóbbi választási beszédében azt mondotta, hogy abban az eset­ben, ha pártja az általános választá­sok során nem nyeri meg a többsé­get, úgy nem hajlandó Anglia kül­politikáját továbbra is vezetni. Mor­rison válaszában kijelentette, hogy bár Churchill és Edén a nemzetközi Kihallgatások a kolozsvári n KOLOZSVÁR, junius 30. A nép- biróságon már indul a munka» Csü­törtökön délelőtt a helyi rendőrség nyolc vádlottat kisért át a népbiró- sághoz kihallgatás céljából Ezzel egyidőben 37 tordai egyén isanép- bíróság ügyésze elé került, akiknek kihallgatása szintén megkezdődött. Bunaciu főügyész mellé a néptör­vényszék nyomozó munkájának meg­könnyítésére Bohctiel Sándor, Bá­nyai László és Pollák András sze­mélyében kinevezték a néptörvény­széki közvádlókat. A három újonnan kinevezett közvádló már meg is i ’--ízdte tevékenységét a háborús bű- j >sség gyanúja alatt álló egyének latéinak megvizsgálására. Elsőnek a kissármási tömeggyilkosság bűn- részességével vádolt ottani lakosok kihallgatására került sor. A néptörvényszék első számú vizs­gálóbírói iródájának közvádlója, dr, Bohatiel Alexandru az Ítélőtábla lí-ik emeletén, julius 2-án, hétfőn délutáni 4 órára felhívja az alábbiakat, hogy informátorként jelenjenek meg : Peris Arthur, Deák Ferenc u. 22. Hidoéghy Ferenc, Malom-utca 16. Julius 3-án délután 4 órára ugyan­csak informátorként megjelenésre fel­hívják Szűcs Ferenc, Verbőczy utca 13, Druzsa Gyula és Druzsa Em i, Deák Ferenc-utea 5, valamint özv. Grau Irén, Pata-utca 12» szám alatti lakosokat konferenciáknak állandó családtagjai, mégis, szerencsére, Angliában nincs senki, akinek hely« pótolhatatlan lenne. Japán légi erejének fele már elpusztult London, junius 30. .Tói informált angol katonai szakértők szerint a Ja- pán ellen folyó légi támadások any- nyira legyengítették a japinok ell n- álló erejét, hogy rövidesen újabb békeajánlattal lépnek fel a j pán ve- netőkörök. Az a megyőzödét hogy a japán fanatikus ellenállás csak ad- d g tart, aniig az anyaországot had- tápterüLteitől el nem zárják. Japán légi erejének fele már elpusztult. A Dardanellák kérdése Washington, junius 30. Ankarai hírek szerint Vinovgrad, az ankarai szovjet nagykövet legutóbb jegyzéket adott át a török kormánynak, mely­ben a Szovjetoroszország között ré­gebben kötött barátsági szerződés meghosszabbításáról van szó. Ki­szivárgott hirek szerint a barátsági szerződés meghosszabbításának elő­feltétele a Dardanellák használatá­nak kölcsönös rendezése. A tenger- szorosok ügyét az 1936-ban Moh- treaux-ban kötött egyezmény sza­bályozza. Az egyezményt Szovjet­oroszország és a Földközi-tengeri államok Írták alá. Az egyezmény értelmében a Dar­danellák ellenőrzése Törökország hatáskörébe tartozik, a tengerszorost békében minden állam tengeri ereje használhatja, de úgy, hogy 45.000 tonnánál nagyobb hajőegység a szorosokon nem kelhet át. Török-' ország háborús veszély esetén el­zárhatja a Dardanellákat, a veszély fennforgását azonban a montreauxi egyezmény betartását ellenőrző Nép- szövetség állapítja meg. Ez a Nép- szövetség azonban most már nem létezik. Amerika diplomáciai köreiben az a vélemény alakult ki, hogy miután Amerika a montreauxi egyezményben nem vett részt, ránézve közömbös a tengerszorosok ügye, mindazonáltal, a szerződést csak az aláíró nemze­tek beleegyezésével 'lehet felülvizs­gálni. A montreauxi egyezményt 20 évi időtartamra kötötték, de az egyez­ményt ez időn belül is bármelyik szerződő fél felbonthatja. h har­erenc utón M.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék