Erdély, 1946. július-december (3. évfolyam, 148-296. szám)

1946-07-02 / 148. szám

I 7-l'i I »Idol ft Áru 200 lei Szerda IU. évfolyam. 1 IS sării». Kolozsvár, 1})!({. jullus 3. FflolAs síéikesító: K A F V A Y ISI' V A N l'elelrts kintit!»: ERDÉLYI SÂN D OK SZOCIÁLDEMOKRATA IVATALOS LAPJA MÉM KIELÉ© az atombombakisérletek eredménye Vita a pmlessisoaíesemények miatt az áras®# A világ érdeklődése tegnap a bikinim korallszigetek felé irányult, ahol egyedik atombombát dobták le. A kísérletről érkező eredmények ellent- ndók, egy azonban tény, hogy nem érték el azt az eredményt, melyet a eletektől váriak. Amerikai katonai szakértők szerint az atombomba hatása n olyan romboló, hogy az amerikai flotta átalakítására szükség lenne. r orosz tudós kijelentése szerint a kísérletek eredménye a várakozáshoz •est kevés volt. — Párisban zárt ajtók mögött tovább folynak a külügy- liszierek között a tanácskozások. Tegnap az olasz-jugoszláv határ, az olasz irmatok és az olasz flotta feloszlatásának módjait vitatták meg s valószi- eg szóbakerült Németország kérdése is. Részletek a tanácskozásokról n érkeztek. — A palesztinai eseményekkel kapcsolatban az angol alsó­sban több felszólalás hangzott el, amelyekre Attlee miniszterelnök vála- ilt. Nyilatkozata szerint az angol kormánynak célja az, hogy gyökeresen gszüntessen minden terrort és a földalalti terrorszervezetek működését e'etlenné tegye. Az angol kormány minden lépésről tájékoztatta az ame- ai kormányt. Támadják as angol kormányt a palesztinai helyset miatt ,ONDON. (Rador.) Attlee miniszterelnök latkozott az alsóházban a palesztinai yzetről. Kijelentette, hogy egyenes ki­ás történt az utolsó időben terrorista és ibotőr szervezetek részéről, melyek jól olgozott tervek alapién működtek. Anglia it mandatárius hatalom köteles a rendet törvényíiszteí&tet betartatni és nem tur­ei olyan kísérleteket, melyek erőszak­akarnák befolyásolni döntését. A foga- osLott eljárás nem érinti az angol erikái vegyesbizottság által ajánlott in- kedéseket, úgyszintén nem vonatkozik a dó népközösségre, hanem csak a szélső- íesekre. Az amerikai kormányt tájékoz­tak a történtekről, de véleményét nem •ték ki — tette hozzá Attlee, kz ellenzék erős bírálatban része/itette ormány eljárását és több szónok a zsidó mzeti otthon elleni hadviseléssel vádolta g Attieet. ONDON. (Rador.). A világ minden részé­Angtta nem szállít töfóüé Ilona! felszerelést traiicouah LONDON. (Rador.) George Jeger jnkáspárti képviselő a parlamentben te peliációval fordult Marquand kül- reskedelmi miniszterhez, azt tuda­tva, hogy az angol iparvállalatok az mult év alatt milyen és mennyi ka- nai felszerelést szállítottak Spanyol- szágba. A miniszter válaszában ki­terítette, hogy az angol kormány ilitikai állásfoglalásának megfelelően, bbé nem szállítanak Spanyolországba mmiféle katonai felszerelést, vagy yan cikket, amely a spanyol had- reget erősíthetné. —^— jabb utasításokat kaptak a külügyminiszterek PARIS. (Rador.) A négy külügyminiszter itfői ülésén, amely három óra hosszat rtott, Bevín elnökölt, A tanácskozások »nagyobb részét a trieszti kérdésnek ^ és : olasz--jugoszláv határ ügyének szentel­ni de semmilyen megegyezés nem jött ,A legközelebbi ülést ma délután târl­it A négy külügyminiszter egy órás ké­ssel ült össze hétfőn délután, mert idő- ízben újabb utasításokat kaptak kormá- /üktől. Az ülés előtt Masaryk csehszlovák ilügyminiszter felkereste Molofovot. A hét- i ülésen jelentékeny előhaladás történt rieszt kérdésében. Molotov állandó jellegű Uonómiát ajánlott a kikötő és csatolt ré- :ei felelt és azt kívánja, hogy Csehszlo- ákia is részt kapjon az ellenőrzésben. bői tiltakozó táviratok özöne érkezik Lon­donba a palesztinai események miatt. Truman elnököt közbelépésre kérték az amerikai cionista szervezetek. A három­napos razzia során eddig 2700 személyt tartottak vissra. Nagymennyiségű fegyvert koboztak el. A talált okmányok átvizsgálása folyamatban van. WASHINGTON. A bikinin* alombombakisérlelekrő! érkező jelentések szerint a sziget lagúnáiéban lezuhant bomba után 50.000 láb magas láng- oszlop keletkezett. A Nagasaki japán cirkáló a kísérleti hely közelében lángba- borult és elégelt, a „Prinz Eugen“ német cirkáló elsüllyedt, a „Nevada“ nevű amerikai cirkáló pedig súlyosabb rongálásokat szenvedett. Egyes hírek sze­rint a B.kinini-szigetektől 200 kilométer távolságra hatalmas orkán és égi- háboru pusztítóit, más hírek szerint magán a szigeten a fák a robbanás után is állva maradtak. Egy másik tudósitó beszámolója szerint a robbanás alkal­mával olyan látványnak voltak tanúi, mintha egy csillag szülelett és halt volna meg. A fény oly nagy volt, hogy több Nap együttes fényével veteke­dett. Mielőtt a bombát ledobták volna, Bradley tengernagy az újságíróknak kijelentette, hogy a kísérleteknek nincs semmi támadó jele és nem irányul a többi nemzetek elten. Érdekes, hogy a bomba hatása következtében meg­sérült hajókon, a disznókon és kecskéken kívül minden állat elpusztult. Ezek a robbanás ulán is nyugodtan ettek. Egyébként a földrengéstani intézetek készülékei semilyen földrengést nem észleltek. A mer lkában meghosszab bitót iák az árellenőrzést Washington. Az amerikai lapok még mindig az árellenőrzés megszünteté­sének kérdésével foglalkoznak. Egyéb­ként a kongresszus az árellenőrzés hatályát, az elnök kérésére, julius 20-ig meghosszabbította. Az árszabályozás Ä ml politikánk kelet felé fektette le döntő alapi alt írja a Népszavában Horváth Zo tán elvtárs A budapesti „Népszaváéban Horváth Zoltán elvtársunk, a lap szerkesztője igen érdekes cikket irt „Világpolitika“ cimen. Magyarország külpolitikai helyzetét tár­gyalva a cikkben, többek között a követke­zőket irja: — Mi kezdettől fogva igen sok kétellyel és fenntartással figyeltük a magyar kor­mánydelegáció nyugati utazásait. Minden­kinél inkább láttuk és ismertük a látogatás eredményeinek lehetőségét és éppen ezért a mi pártunk kezdettől fogva azt a politikát követte, mely kelet felé fektette le döntő alapjait, de nyugat felé is mindig tárva- nyitva hagyta az ajtókat. A kormányfők utazásának esélyeit nyitott szemmel vizsgál­juk. Álláspontunk az volt, hogy ilyen kor­mánylátogatást sűrűn megismételni nem le­het. Fontos és lényeges tehát az időpont megválasztása, hogy a lehető legjobb eshe­tőséggel indulhassunk neki az útnak. — Mi a mostani időpontot nem tartottuk kedvezőnek. Mert láttuk a világpolitikai helyzetet. Álláspontunkat ma sem kell re­videálnunk. — Nem akarjuk lebecsülni azokat a gaz­dasági eredményeket, melyeket a kormány- delegáció elért. Nem tagadjuk azonban, hogy véleményünk szerint ezeknek elérését már nemzetközi tárgyalásokon annyira megközelítették, hogy ezeknek megvalósí­tásához nagy kormánydelegáció kiutazására aligha volt szükség. A legfontosabb ered­mény az arany visszaadása kérdésében, jól tudjuk, hogy a legutóbbi párisi konferen­cián Molotov tett kezdeményező lépést s Byrnes sem zárkózott el a szovjet javas­lat elfogadása elöl. — Fontos és lényeges volt, hogy a nyugati hatalmakat megfelelően tájékoztassuk or­szágunk helyzetéről. De ennek módját mi nem korrnánylátogatásokban, hanem megl felelő sajtószolgálatban és külügyi szerve­ink munkájában érhetjük el. E külügyi szerveknek nehéz eredményes munkát vé­gezni, amikor kormányunk részéről nagyon hiányos tájékoztatásban részesülnek. Ne­héz úgy képviselni egy ország érdekeit, ha a kormány lépéseiről saját követségeit se.m tájékoztatják. — A külföldi közvélemény és kormányok tá­jékoztatását régóta sürgetjük, de eredményt nem értünk el. De csodálatosnak kell tar­tanunk, hogy ugyanakkor, amikor nincs pénzünk sajtóalapra s még arra sem, hogy követségeinken sajtóattasék dolgozzanak, akkor titokzatos erők módot találnak arra, hogy a magyar reakció nyugaton élő lelki- ismeretlen képviselői necsak információikat, mégpedg hazug információkat adjanak, ha­nem rendelkezhessenek is olyan pénzek fö­lött, melyek az ország dolgozóinak veríté­kéből kerülnek ki. — A békecélok ügyében tehát politikai tekintetben helytelen és hibás külpolitikai értelmezés kezdeményezte ezt az utazást. A mi nagy érdemünk a világ szemében, hogy a nagyhatalmak közötti nézeteltéréseket igyekeztünk elkerülni s lehetővé tettük, hogy a magyar kérdések nagy részében egyetértőén járhassanak el. Igazi értékünk a világpolitikában addig van, amig 'ezt a politkát követjük. Ha ellentéteket akarunk kelteni, vagy csak módot adni ilyen értel­mezésre, akkor értékünk a nemzetközi po­litikában csökken, anélkül, hogy szolgál­nánk nagy nemzeti érdekeinket. — A politika nem látszatokra megy, ha­nem eredményekre és külpolitkánkat külö­nösen veszedelmes játék belpolitikai érde­kek, vagy pillanatnyi közhangulat szemszö­géből intézni. Az ilyen hibás kiindulás csak súlyos következményekre vezethet. A mi ügyünk igaz és igazságos. De a mi ügyünk­nél is nagyobb ügypk vannak előtérben s ezért kell a megfelelő időpontot megtalálni ahhoz, hogy a nagy problémák megoldása után álljunk elő a magunk kérdésével. A közbeeső időt, felfogásunk szerint, előké­születre, problémák miegismertetésére kell felhasználni. . Rögtönözni ezen a területen lehetetlenség. — Ha okosan értelmezzük a világpoliti­kát, akkor dolgozzunk teljes erőfeszítéssel azon, hogy pótoljuk a mulasztottakat. Füg­getlenítsük poltikánkat az időtől, keressünk barátokat távol és közel okos, célravezető és céltudatos politikával, hogy igy haszno­san helyezkedjünk bele abba a politikába, mely a kis- és nagykérdésekben egyaránt a megbékélés útját keresi — fejezte be érde­kes cikkét Horváth Zoltán elvtársunk. megszüntetése következtében az ár­szabályozási bizottság elnöke lemon­dott. A lapok politikai pártállások szerint itéük meg a tényeket. A libe­rális lapok nemzeti szégyennek mond­ják azt, hogy Amerikában e határozat következb ben az infláció m°gkezdőd- het, a kapitalisták lapjai pedig azt hangoztatják, hogy a kongresszus döntése észszerű volt. Yöjuüih a belg3 Kormány megaiaftíiasa HÁGA- (Rador.) A kormányalakításra Biella, a katolikus párt vezére kapott meg­bízatást. A kormány megalakítása nehezen halad előre, mert a szocia isták nem haj­landók belépni kormányába. Gdríng taaaűja a halyni gyiiftosságGhát NÜRNBERG. A nemzetközi biró ág tegnap Göringet hallgatta ki, aki ta­gadta, hogy a katyni tömeggyilko?- ságnak ő lenne az értelmiszerzője. Tanúként kihallgatták Arens német ezredest is, aki azt állította, hogy katonái még 1941-ben fedezték fel a tömegsírokat. Rudenko tábornok vád­biztos több uj tanút idéz meg. ©lösz jeßyzeh a KiiSügijininlszgerefthez PÁRiS. Az olasz kormány jegyzéket intézett a külügyminiszterek tanácsá­hoz, amelyben kérte, hogy mielőtt az Olaszországot érdeklő kérdésekben döntenének és az olasz nép jövőjét irányitó kérdéseket tárgyalnának, hall­gassák meg az olasz nép szóvivőit is. Hagijararszágoii augusztus elsején megszünlh az iniláci© Budapestről jelentik: Minthogy a nagyhatal­mak Magyarországnak visszaszolgáltatták a Magyar Nemzeti Bank elhurcolt arany­készletét, a magyar kormány a forint- valutát augusztus elsején lépteti életbe Az adópengő viszonyát a forinthoz már julius 15-én megállapítják. Egy kiló aragy ÍO.ODU forinttal lesz egyenlő, vagyis egy forint egy dohárnak felel meg. Az egy és kétforinto­sokat ezüstből, az ötforintosokat aranyból, az egy-, két-, tiz- és huszfilléreseket pedig alumíniumból verik. A forint bevezetésével egyidejűleg drákói szigorusógu valutaren- deletet léptetnek életbe, amelynek megsze­gése a legsúlyosabb büntetéseken kívül a teljes vagyonelkobzással is jár. (ulius 6-án és 7-én a Szociáldemokrata Fárt Országos Magyar Bizottsága í.nlerenciá» <ar< STEFAN VOITEC és EOTAR RADACEANU elvtársik, a n&rt fótitkánrólnak részvételével. /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék