Erdély, 1947. július-december (4. évfolyam, 146-287. szám)

1947-07-01 / 146. szám

KohJsvár, hin juüiis I í Kedti iV. 'vfoiyarn 1 If», szám. A szerkent ésért és kiadásért felel: a Românii Szociáldemokrata Párt kolozsvári Szervezetének Sajtóbizottsága 2771 2170 4 oldal w Ara 5(i(W írj Szerkesz fő nég és kiadóhivatal: Kolozsvár, Szabadság-tér 30. T. em. Telefon: 2-43, Nyomdai tel.: 4-33. Csekkszámla: 40-682 M^kodöJ^angulat a párisi háromhatalml A SZ a volt ellensége» államok mássá a k&lesőnterv tárgyalásaira Bár a három külügyminiszter lamnk áitoi ,•<; i ,. párisi tárgyalásairól semmiféle hu Seaélvt elol-tSc‘a^0 p.en?H3yi többsffJ9öl ujra köztársasági el- vatalos jelentést nem adtak ki és ponttal »/iÎ ’’ A fran?ia a las" nőkké választotta, akia par lamer ^rtißScC-Zl'BtcSi sBOvjJet-romÄn gabouasaáliitásl- - ....................... egyesméay keretében s a tárgyalások szombaton is 7f>mbf>n ,, „ y; r r'T'-------- "y*-vv l'W ^■ncT}t sajtónak adott nyilatkozatában el­zemnen a szovjet kor- bizalmának megnyilvánulása után ísltifózer vagon gaboisa érkezik a napokban a Szovjetunióból EUKAREST. A Moszkvából ha- a szovjet kormánynak és Sztálin zatért román kormányküldöttség, vezért ábomagynak személy, sen is mint ismeretes, teljes mértékben beváltotta a tárgyalásaihoz fűzött reményeket. Gheorgjmi-Dej ipar­és kereskedelemügyi miniszter a ponttal îârt mány álláspont! ä az^ hoXLnrUtn~ ut:Jim(Jfa,c megnyiivaniuasa urán mondotta, hogy a szovjet kormány ajtók mögött folytak, egyes jelek kell beszerezni Lm np7iL .u u!ra öáfogadta az elnök/ méltó- 8 ezer vasúti kocsi gabonát adott arra vallanak, hogy a tárgyalások a különböző eurömi 'ium sajot; Olaszországban a baloldal Romániának, amelyből 6 ezer va­kedvező mederben folynak. Szom- sé°jeíei pv mA ■ áll - m\i, ° • S“U * f «ar-diplomacia kiszo.gálo- gon buza, 2 ezer vagon pedig árpa baton a htUavminfotíek mása. H , ** államokat is meg jau] szegődött reakciós jobboldal ’ . , , , * ‘ ~ A áram a tanácskozásokra, bele- között az ellentétek egyre jobban Annyit adtak, amennyit ker­ertve a volt ellenséges országokat kiéWAdnAk Enn*v tünk — hangsúlyozta Gheorghiu­elvtárs — s ez a mennyiség együtt, amelyet máshonnan űztünk be, az tij termés betaka­etlveső voltára mutat az a körül- képviselőiből bizottságot alakíta- leny is, hogy Vicém Aurád koz- nának, amelynek az volna a fel- araoasagi elnök vasarnap este adata, hogy megteremtse a knp- vacsorara vendégül látta a három csolatot a jelenleg Genfben ülése kulgymimsztert. A vacsorán részt ző európai gazdasági tanáccsal, vett Ramadier miniszter-nők is, Egyidejű bécsi jelentés szerint, nista munkásság ággal szét­verte és De Gasgeitssixiykiszterel­nököt, akinek a kereJSftehi] demo­krata ifjúsághoz kellett volna szólnia, nem, engedte szóköz jutni, A rendőrség könnyfakasztó gázt Kásáig fedezd az ország szükség­leteit. Molotov szovjet külügyminiszter a román küldöttséggel való meg- tatja az illetékes beszélések során elmondotta, hogy kát. határozott kívánalma Románia se­gítségére sietni. Mikezsan szovjet külkereskedel­mi miniszter a tárgyalások alkal­mával rámutatott arra, hogy a szovjet kormány ezt a megállapo­dást nem kereskedelmi ügyletnek, hanem Románia megsegítésének tekinti. így Románia a búzát jóval a világhiaci árakon aiul kapja, sőt olcsóbban, mint ahogy a tengerit az USA-tól vásárolta. Cheorghiu-Dej miniszter elvtárs nyilatkozatában elmondotta, hogy a közeli napokban már meg is ér­kezik 2500 vagon gabona. Jelenleg a Szovjetuniótól kapott gabona szétosztásának kérdése foglalkoz-. miniszíériumo­valamint a nemzetgyűlés, a köz- dr. Gruber osztrák külügyminisz- volt ^kénytelen "Ims^nälniTs több ^..^gbizta Ausztria páimi ügy- letartóztatást eszközölt. Az ösze­. -1—«itj Ä’i«fmenkai ^ SZ°VJet nagy_ VivLéí’ közöI*íe a háromhatalmi tűzésnek több sebesültje is van. K0VEt, lSg , , , , értekezlet résztvevőivel, hogy az A tanácskozásokkal kapcsolat- osztrák kormány megkülönbözte­AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MAR INDONÉZ! 1 BÉR­ÜGYEIBE IS BELE­AVATKOZNAK Mit tartalmaz munkásellenes oan az angol hírszolgálat a Tass tett fontosságot tulajdonit a je- Szovjer táviratj iroda párisi tudó- lenlegi tárgyalásoknak és fejezze sitoját idézi, aki szerint a francia ki készségét arra, hogy minden álláspont az, hegy általános gaz- rendelkezésére álló eszközzel hai- », . d iSagi programot kellene kidől- landó előmozdítani Európa gazda- Egv^sülT ilkmoI'VnuLLLriLzL* sm. Europa szamára és ennek sági újjáépítését a Marshall által L§Z. !LA.n?, ? - hl ?y . í íján kellene az Egyesült Ál- vázolt tervek alapján. T RUMAN törvénye? A New-York Times szerkesztőjének cikke a kérdésről MJ ..... ^ ‘ ^ Amerikai sugalmázások. Európa újjáépítésére Az északamerikai diplomácia tését, akár a kormányok, akár a nagy óvatossággal igyekszik meg- kartellek müveként; 2. A keveske- őrizni azt a látszatot, hogy nemi delmi egyezmények többi étü jelle_ kívánja befolyásolni a párisi ér- gét; 3. Minden nemzettel való tekezlet lefolyását, amj azonban egyenlő elbánást; 4. A szabad ha. em zárja ki az Egyesült Államok józás jogút az európai folyamő­réről bizonyos utólagos sugal- kon, különösen a Dunán és Raj- ás'ik lehetőségét Európa talp- nán; 5. Németország gazdasági sa tekintetében. A francia' egységének megteremtését; 6. A ynökség levelezője úgy hi- békeszerződések ratifikálását és ;y az európai nemzetek ke- aláírását, különösen a megszálló dmi kapcsolatainak helyze- csapatok visszavonása végett, a nt az amerikai kormány megszállt országok gazdasági éle- a következőket kívánja tének könnyítése érdekében; 7. Európai nemzetközi szállítási vámhatárok és az elsőbb- rendszer kiépítését. szabásrendszer megszűnte_ —x— _ üitmüködésre hívja fel a világot a Nemzetközi Munka-hivatal Leon Jouhaux eíveárs a Nem- zetközi Munkahivatal úgy véli, zetközi Munkaügyi értekezleten hogy csupán a különböző nemzetek határozati javaslatot nyújtott be, szörny és őszinte gazdasági együtt- amelyet az amerikai és angol kül- működése biztosíthatja e szenve- döttségek nyomban elfogadtak. E dések végét, a jóléthez való vissza­határozat, amely úgy üdvözli a térést és biztos és tartós egység külügyminiszterek párisi összejö- megteremtését. Eoben a szeiiem- vetelét, mint ami „a világ jövője- ben és a párisi megbeszélések re nézve döntő jelentőségű ese- munkaügyi teren való elsőrendű mény“, többek között ezt tártál- fontosságának meggyőződésében, rxiazza.: az értekezlet késznek mutatkozik, „Annak az egyre nagyobb nyo- hogy az ENSz által elismert jog- moruságnak tudatában, amelyet a körének keretében minden íamo- gazdasági rend hiánya és a háto- gatást megadjon a vnág ujjaepi- ru hozott a világra és a szerve- Lésének nagy munkájához, arne y­Amerikában a munkáltatók és A törvény a minimumra csök- munkások között kétségtelenül kenti a szakszervezetek működési súlyos válság van. E válság ii- jogát és kényszeríti azoka:, hogy lohhanásához a Truman-féle mun- a kormány elgondolásához alkal- Tninian-eTv Lehát^fnár ódái^ kdsellenes törvények törvényerőre mazkodjanak. Ez a súlyos tény 14. így, hogy egy idegen állam Íb(T- emelkedése adott okot. A hírhedt millió szakszervezeti tagot érint- 1 Taft-Harley elnevezésű törvényt legutóbb a demokratikus, függet­len New-York Times ismerteti és rí urna jegyzéket intézete az indo­néziai kormányfhoz, amelyben a holland javaslatok elfogadására hívja fel a köztársaság? kormányt A “ megy folyása alá tartozó, eddigi gyar­mati ország legbelsőbb ügyeibe is jogosnak érzi a beavatkozást. Jel­lemző az Egyesült Államok vak­merő és szemérmetlen külpolitikai terrorjára, hogy míg egyfelől az keppeni indonéziai köztársasági kormányt megfenyegetni igyekszik, másfelől A KOLLEKTIVSZERZŐDÉI SERNEK I részlet«® Míejti, hogy »ben áll lehöóví teszi, hogy a ?? a torv“y’ melynek^ tulajon- , haI,mjnc ^la^ak, célja a szakszervezeti mozgalomnak teljes elfojtása ^ __u =_____________; ________ Amerikában. A cikk írója Louis ^ ^ vai ltt35ai pénzügyi 'támogatást igér arra az Stfk’ ki,n^ fejtegetéseibő1 közöl- \llt^zeríödélekm úgynevezett egyesitett szerződéseiét csinálnak. azaz 14 millió emberből 4,200.000 dolgozónak szerződését gyökzrg./ sen megváltoztassák. Ez^e! a höl­esetre, ha az indonéziai kormány jők az alábbiakat eJfogadja a holland kormány ja- IGAZSÁGTALAN VÂLTO­vaslamt Indonézia alkotmányát ZÁSOK és belpolitikai szerkezetét illetően. ^ ^ jíicivcí| A Bizton«-' M Tana^s meo- ?zok a tények hja a New^ ork sZynfeg a szakszervezeti tagok ed. 1A^tonS^.1,Ta,Ila^S meg' Times, — melyek a dolgozo^ es - hiztonságát és a munka te­munkaado viszonyában a törvény rme^n történt szociális védelmét. Ez lehetővé teszi, hogy olyanokat is alkalmazzanak, akik nem szak- szervezeti tagok, másrészt meg­kezdte a görög határ­SZÓi6 je‘em#S l!etbe.léíéSt Után ^bemennek. %iIílJaí: Az történik ugyanis, hogy az , - - tG--. -------­Mint Newyorkbl jelentik, a Biz- 1935-c tonsági Tanács megkezdte az dositá északgörögországi határincidensek ben ügyében tartott vizsgálatról fel- megszigorítják úgy a kouckziv- amint a jap irja 033k akkoi vett jelentés megvitatását. Austin szerződéseket, mint a szakszeme- ienne szabad bevezetni, ha a dol- amerikai tanácstag azt ajánlotta, zeti ügyek vezetését. Ugyan igy ók többsége erre szavazna, hogy állítsanak fel állandó albi- módosítja és szintén hatályon ki- a 0 zoítságot a balkáni helyzet szem- vül helyezi az uj törvény azt a meltartására. Az albán megbízott Norris-La Guardia.féle 1922-es cáfolta azt a vádat, hogy kormá- törvényt, amely a munkásvédelmet nya segítette volna a görögorszá- a leghathatósabban szolgálta ed- gi partizánokat. dig az USA-ban. A MŰNK ABIRŐSÁ GOK SZEREPE A hét nagy amerikai sxaks&erveset assenos álláspontra jutott a munkásellene9 törvények elleni karcban Holnap Ramadier miniszterelnök yelveii a bisaimi kérdést Washingtoni jelentések azt a termelésben mintegy 65 százalékos nagyjelentőségű hirt közük, hogy csökkenés fog bekövetkesui. a két nagy amerikai szakszervezet Kat0iiai szövetség az Egyesült vezetősége azonos határozatra ju- Államok és Törökország között, tott a munkásellenes törvények .. azon szakaszával kapcsolatban, a Tass-ügynokseg jelenti, legelemibb jogai kozw a amely a szakszervezetek számára a „Vácan“ cimü napilap jo.értesült s?trá\kolás jogát, aminek követ­karai körökre hivatkozva,, azt , A a inoZAk felháborr.­is megváltozik. Ahelyett, hogy a dolgozók érdekeit védené, amolyan j törvényszékszerü szerv lesz, amely 1 előreláthatólag a nagy trösztök ( és üzemek urainak érdekvédelmé­re alakult. Természetes, hogy a nagy uz- Ictemberek teljes erővel védj!: az uj -törvényt, mivel véleményük szerint, úgy a Wagner-, mint a Norris-féle törvények túlságosan \ kedveztek a munkásság érdekei- >' nek. Megszüntetik igy a munkás- | legelemibb jogai közül A legutóbbi párisi jelentések ar­ról számolnak be, hogy a francia kormány válságnak néz elébe. Ramadie" miniszteréül öli holnap felveti sí1 bizalmi kérdési a parla­mentben, amelynek kimenetelétől függ, hogy a kormány továbbra is ban MUNKÄS­a helyén onarad-e, vagy sem? Egy­ideiüle» ékezett jelentések szerint TÖMEGEK NEM ENGED 1 KE raejulegjerkezett jeientesen s ^SZÓHOZ JUTNI DE GAS­eltiltja a politikai tevékenységet, ankarai KoroKre mvaoiuzva.. azt k ménye a dolqozók A határozat értelmében a két szak- írja, hogy a kormány es az ameri- ég tiltakozása. szervezetne!': külöM-Uiilön birósá- kai képviselet között tolyó î"neg- ___________________ ..... ........ .......................gi döntést kell kicsikarnia abban beszélések eredményeképpen a»e-' az összes északíraneiaországi a kérdésben, hegy a szakszerveze- rikai-török egyezmény és valószi- eken felveszik a munkát. Ez- tek politikai tevékenységének el- nüleg katonai szövetség is várha­tiltása alkotmányos-e, vagy sem? tó. Ugyanakkor Törökországban A két szakszervezet vezetősége ar- török-görög katonai szövetség ra utasította tagjait, hogy keres- megkötésére vonatkozó hírek is sék az alkalmat a törvény kai égé- vannak forgalomban A „Cumhu- rikus megsértésére. vyei“ cimü lap vezércikkében az Egyidejű newyorki jelentés sze- egyrészt az Egyesült Államok, rint az amerikai szénbányász- másrészt Törökország és Görögor­sikerült elslmiiam és ma a bányá­szok telepeken zel szemben a párisi banktisztvise­lők és a Citroen gepkocsigyár^ al­kalmazottai továbbra is sztrájk­munkások, PERRI MINISZTERELNÖKÖT sztrájk következtében az Illionis- szú« közötti katonai védelmi szó af,Ai dohánvffvári és gyufa- Annak ellenére, hogy az olasz állambeli Pittsburgban lévő Carne- vétségét a leghatékonyabb mtez- gytui mvnkások iş sztrájkra ké- köztársaság elnökét, De Nicoldt gie-acélmüvek tízezer munkását kedésnek tekinti az amerikai a*- Izülnek. A szénbányász-sztrájkot az olasz nemzetgyűlés óriási szó] ma elboesájíják. Ezááá&l az acel- gitseg kérdésében? A Husárugyár újból termel Városunk legnagyobb 1 feldolgozó üzeme ujbó' kezdte működését. Rerjy jó és olcsó husnerrai-ig / ^ szolgálni a íogyaö’^P-'3 get. Erre UeMő az üzemet sike;esedé'si hi. ségü nyersar spntetik , f

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék